Timbru de mediu – Forma ce Rovana Plumb doreste sa fie aprobata – Citeste aici sau descarca NOUA TAXA DE MEDIU 2013 !

stop taxaOrdonanta-timbru-mediu

CLICK PE LINK PENTRU A CITI INTEGRAL TEXTUL PRIVIND NOUL TIMBRU DE MEDIU PENTRU 2013 – DESI NOUA LEGEA, RAMANE ABUZIVA. PUTETI SI IN 2013 SA RECUPERATI SAU SA EVITATI TIMBRUL DE MEDIU.

CEI CE AU PLATIT IN 2013 TAXA DE MEDIU SAU POLUARE PENTRU PRIMA TRANSCRIERE, ADICA PRIMA VANZARE, POT RECUPERA ACESTI BANI IAR CEI CE DORESC SA CUMPERE O MASINA INMATRICULATA IN ROMANIA DEJA, TREBUIE SA STIE CA VOR PLATI TAXA DE POLUARE, ACEASTA TAXA DE ASEMENEA POATE FI EVITATA.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist

PETITIE IMPOTRIVA NOULUI TIMBRU DE MEDIU SI ABUZULUI PRIN CARE SE PERCEPE TAXA DE PRIMA VANZARE

Citeste noul timbru de mediu –

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:
1. Titlul legii va avea următorul cuprins :
“ Lege
privind timbrul de mediu pentru autovehicule”
2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule denumit in continuare timbru de mediu”.
3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
“d) scoatere din parcul auto național – orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”
4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins:
“l) timbrul de mediu – reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3. “
5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
“ m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul plătește contravaloarea poliței de asigurare. “
6. La articolul 4, după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
„d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria
2
autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
e) pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule;”
7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga;
8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
“Art. 6 – (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează: a) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la anexa nr. 1, şi a cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula: Suma de plată = [(A x B x(100 – C)]/100, unde: A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de Identitate a Vehiculului; B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută în anexa nr. 1; C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2 b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula: Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100, unde: C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2; D = cilindreea – capacitatea cilindrica; E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3;
c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02; d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4; (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) litera (a) , odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;
3
(4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în anexa nr. 2, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului. (5) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.
8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu următorul cuprins:
“c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”
9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:
“e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobândite prin partaj. “
10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se abrogă.
11. Articolele 9 si 11 se abroga.
12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111 , cu următorul cuprins:
“ Art. 111 – Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a timbrului de mediu.”
13. Articolul 12 se abroga.
14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
”(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”
Art. II – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Art. III. – În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.
Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU,
Victor-Viorel PONTA

1) Norma de poluare este cea stabilită prin: – directivele 1999/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule şi de modificare a Directivei 88/77/CEE şi 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;– directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule şi 96/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

Timbru de mediu 2013.Lege ilicita sau nu. Recuperare timbru de mediu sau evitare timbru de mediu? O noua Lege ilegala inca din nastere.

In ultima vreme avem un nou scandal in Romania si anume:timbru de mediu 2013.Romanii nu stiu ce sa mai faca . Cei de la finante nu vor sa le perceapa nici taxa de poluare pentru 2013 si nici timbrul de mediu, fiindca nu se stie inca forma clara a acestui timbru de mediu, ce e clar insa este ca el nu poate fi legal. Daca anul trecut in Campania electorala Guvernul preciza ca vor elimina taxa de mediu acum situatia este un pic schimbata- taxa ramane,se schimba denumirea si principiile raman acelasi. La data de 09.01.2013 s-a amanat publicarea formei finale a legii privind timbru de mediu 2013.Pana atunci romanii vor plati exact ca anul trecut si chiar mai mult pentru autoturismele inmatriculate inainte de 2007.Tendiinta in Europa-vezi,Franta,Belgia etc de a mentine taxa si chiar de a o mari-de ex Franta de la 01.01.2013 de 3 ori.Romania care aproape 95% din sistemul francez de drept si drept urmare nu poate avea o alta pozitie.Dispozitii legale: Statul francez a decis modificarea baremului Bonus/Malus privind taxele pentru vehiculele noi, in functie de emisiile de carbon. Cea mai semnificativa crestere se va inregistra la vehiculele care emit peste 191 grame de CO2 pe kilometru. Astfel, pentru cele care se situeaza intre 191-200 grame CO2 pe kilometru, taxa creste de la 2300 euro la 5000 euro, iar pentru cele care emit peste 201 grame CO2 pe kilometru, taxe creste de la 3600 la 6000 de euro. Bonusurile primite de cei care opteaza pentru masini nepoluante se mentin la baremurile din 2012 (7000 de euro pentru masinile full-electrice si 4000 de euro pentru masinile hibrid care emit sub 110 grame CO2 pe kilometru).Conform noului barem, procentual vorbind cel mai afectat model va fi Lada Niva 1.7 i – motorul acesteia emite 224 grame de CO2/km si din aceasta cauza la pretul ei de 11.990 euro se va adauga taxa de 6000 de euro, ajungand la 17.990 euro!
Si modelul 4×4 de la Dacia va fi afectat: pentru Duster 1.6 L taxa de mediu va ajunge la 1500 euro.
Conform unui studiu realizat de Euroglasstax, taxa de 5000 de euro va afecta 410
de modele din gamele producatorilor auto prezenti pe piata din Franta. Procentual, taxa se situeaza intre 4% din valoarea masinii (in cazul unui BMW seria 7 – 750Li Exclusive Individual, care costa 127.500 euro) si 18% (Mercedes Vito). Pentru mai mult de jumatate dintre versiunile afectate, penalizarea reprezinta mai mult de 10% din valoarea masinii. Printre modelele puternic afectate se numara Nissan Qashqai 2.0i 140 CP, Ford Transit Kombi, Volkswagen Caravelle 2.0 TDI, Mercedes-Benz Vito 110 CDI BlueEfficiency, Honda CR-V (generatia precedenta), Mazda5, Skoda Superb Combi 1.8 TSI.
Conform Eurotaxglass insa, putine modele frantuzesti sunt afectate aceasta noua versiune a legii Bonus/Malus. Astfel, modele precum Citroen Jumper Combi, Peugeot Boxer Combi, Peugeot Expert si Renault Master Combi sunt afectate de aceasta taxa, penalizarea reprezentand pana la 15% din valoarea de achizitie a acestui modele.Se pune intrebarea este legal sau nu acest timbre de mediu?
Daca luam declaratii guvernului si anume:poluatorul plateste daca are masina veche si capacitate cilindrica mare am spune ca nu vor schimba nimic fata de legea 9/2012,decat denumirea.Principiile raman si caracterul ilicit al acesteia ramane.Ar fi de acord cu variant Germaniei : nu exista taxa de mediu,dar exista impozit mai mare. Daca timbre de mediu care va fi calculata in functie de cantitatea de
noxe emisa de autoturism si va fi platita de absolut toata lumea care are masina, anual, impreuna cu impozitul pe vehicul ar fi rezonabil.Ideal ar fi sa fie eliminate,dar Romania nu isi va permite niciodata sa scoata aceasta taxa.Se mai poate ataca pentru evitare sau recuperare timbrul de mediu?
Raspunsul nu poate fi decat unul Se mizeaza pe faptul ca romanii nu vor ataca aceste decizii ca si in 2012 intr-un numar mare,ca dureaza si asa statul va fi invingator.Procedura de recuperare a asanumitului timbru de mediu:Temeiul ramane acelasi: Potrivit art. 90 alin. 1 din Tratatul Comunitatii Europene (T.C.E.), nici un stat nu poate aplica, direct sau indirect, produsele altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele ce se aplica direct sau indirect, produselor nationale.
Aceste dispozitii din T.C.E. au rolul de a asigura libera circulatie a marfurilor in spatiul comunitar prin interzicerea oricaror taxe interne discriminatorii fata de produsele similare din alte state comunitare.

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana acesteia ii revenea
obligatia confirmarii dispozitiilor art. 90 din T.C.E. Cu toate acestea taxa de
prima inmatriculare prevazuta prin art. 214 alin. 1-214 alin. 3 Cod Fiscal si
aplicabila autoturismelor ai autovehiculelor comerciale second-hand la prima
inmatriculare a acestora în Romania constituie o masur? discriminatorie a
Statului Roman fata de autoturismele second-hand din alte state comunitare in
raport cu cele similare din Romania carora nu le este impusa o astfel de taxa.
In consecinta taxa de prima inmatriculare impusa autoturismelor si
autovehiculelor second-hand constituie o incalcare a dispozitiilor art. 90 din
T.C.E.
Asteptam cu nerabdare o forma a legii care se anunta ilegala de acum.
www.efin.ro

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

TOTUL DESPRE UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1. Până să apuce lumea să se dezmeticească însă, Abramburica, a făcut o ispravă şi mai iresponsabilă.
Cu o zi înainte de examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar, la aproximativ orele 1:00 noaptea ( fiind ţinută trează probabil de spiritul dreptătii ) a trimis o circulară la toate ISJ-urile din ţară, prin care impunea acestora să nu primească în examen absolvenţii Universităţii Spiru Haret la anumite specializări pentru care dumneaei considera că formele de învăţământ nu aveau acreditare/autorizare şi că implicit diplomele lor nu sunt valabile.
Această masură hitleristă, bazată pe o prezumţie personală şi nu pe o Hotărâre definitivă si irevocabilă a unei instanţe de judecată pentru anularea diplomelor aşa cum prevede legea, poartă denumirea de „abuz în serviciu”.
Pentru a-şi apăra drepturile în instanţă împotriva Ministerului Educaţiei, absolvenţii si studenţii s-au constituit ulterior într-o Asociaţie care de abia aşteaptă decizia clară a Ministrei în scris.
Se pune astfel întrebarea, oare ce firmă de avocatură va refuza un onorariu adunat de peste 100 000 de oameni pentru a acţiona Ministerul Educaţiei în instanţă ?
Iar cea mai tare constatare cu un accentuat grad de calomnie vine din partea celor ce se consideră a fi elita materiei cenuşie de pe piaţa neuronală românească:
“[…]majoritatea respectivilor studenţi sînt rău pregătiţi iar diplomele pe care aşteaptă să le primească sau le-au primit deja nu au acoperire. Absolvenţii respectivi ştiau (sau aveau putinţa să afle) care dintre programele de studiu din fiecare an academic erau sau nu acreditate[…]”
“[…]Învăţământul privat pare să nu fi avut niciodată atâţia fani înrăiţi[…]”
**Realitatea?!… Cât de “ilegală” este Universitatea Spiru Haret??
Cine este ARACIS?
===============
Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a fost înfiinţată pe vremea Ministrului Miclea, ca unica instituţie ce putea decide care universitate e sau nu acreditată în România.
Însă, în conformitate cu propriul regulament, ARACIS avea nevoie să fie primită ca membru în Registrul European de Educaţie ENQA ( European Network for Quality Assurance in Higher Education ).
Surpriza este că Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a eşuat timp de patru ani în obţinerea full membership-ului ENQA, funcţionând nu se ştie cum şi-n baza cărei legi, fără deci să-şi respecte cadrul legal. De-a lungul anilor aşadar, ARACIS, a încasat la greu bani de la Guvern şi a taxat cu aproximativ un miliard de lei universităţile pentru acreditare fără să fie întrebată de nimeni nimic.
Mai mult, legile învăţământului şi calităţii şi normele europene, spun foarte clar că pentru acreditarea instituţiilor de învăţământ superior trebuie să existe mai multe agenţii de profil autonome, şi nu doar una. ARACIS însă, a reuşit nu se ştie exact prin ce mijloace, să monopolizeze activitatea de acreditare în învăţămîntul superior din România, lăsând doar procesul de evaluare externă să mai poată fi executat de către altă instituţie autonomă.
Tot conform normelor UE, instituţiile de evaluare trebuie să fie independente pentru a lua o decizie corectă, ori ARACIS nu este întrucât:
Art.21.-(1) ARACIS se finanţează din venituri proprii şi din fonduri bugetare.
Art.16.-(2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art.15.-(1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorică: a) Departamentul de acreditare; b) Departamentul de evaluare externă a calităţii.
Ad-Astra: “[…]Elaborarea metodologiei ARACIS în anul 2006 nu a respectat prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizională, conform careia orice act emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, trebuie supus dezbaterii publice, inclusiv prin publicarea pe internet, cu cel puţin 30 de zile înainte de adoptarea sa[…]”
“Ziua” scrie: “[…]Atât timp cât aceasta agenţie refuză să publice – ca, de altfel, toate ministerele – bugetul de veni¬turi şi cheltuieli pe pagina proprie de Internet, nici nu poate avea credibilitate. Premierul Emil Boc ar trebui să ia măsuri urgente în acest sens, dacă tot invocă transpa¬renţa. Circuitul banilor ţinut la secret de ARACIS – institu¬ţie ce pretinde că trăieşte din autofinanţare, când, de fapt, a taxat universităţile de stat pentru serviciile de evaluare şi acreditare – nu pot stârni decât suspiciuni. În plus, nici preşedintele Curtu, nici ceilalţi membri din conducerea Agenţiei nu şi-au publicat declaraţiile de avere pe site-ul ARACIS, aşa cum prevede legea[…]”
**Cum poţi presta şi încasa bani pentru un serviciu din moment ce cadrul tău legal ca instituţie zice că intâi trebuie să fii membru ENQA pentru a putea funcţiona?
Este foarte probabil ca ENQA să fie sesizată de către cei de la Spiru Haret cu privire la aceste nereguli, putând cere chiar excluderea ARACIS-ului din Registrul European.
Latura legislativă (cică):
=====================
Desi iniţial Ecaterina Andronescu a susţinut că anulează toate diplomele pe care le consideră ea nelegale din 2002-2009, la scurt timp s-a răzgândit şi-a spus 2003-2009. Apoi, cu o aură aparent salvatoare, a intervenit pe fir şi fostul Ministru Mircea Miclea, zicând ca de fapt e vorba de diplomele la ID şi FR din perioada de absolvire 2006-2009. S-a renunţat la perioada 2002-2009 pentru că Ministru al Educaţiei era în 2001-2003, nimeni alta decât tot Ecaterina Andronescu, care acum se pare, încearcă să scape de o eventuală culpă, manevrând “perioadele de anulare” după bunul plac.
Revenind la Miclea, după spusele sale, în 2006 ar fi ieşit o Hotărâre de Guvern care începând din acel an prevedea că şi formele de învăţământ se acreditează. Astfel Universitatea Spiru Haret a fost pusă în ilegalitate la unele forme de învăţământ, susţine Miclea.
Respectiva lege însă, a intrat în vigoare în 14 aprilie 2006, după ce anul universitar începuse.
Pentru un autor de manual de Psihologie cognitivă, Mircea Miclea se pare că are ceva dificultăţi cu “memoria de lucru”, căci uită faptul că un H.G nu poate avea efecte retroactive. Cadrul legal susţine că ce e valabil la înscriere e valabil până la absolvire, drept urmare, respectiva Lege pe care Miclea o invocă, în temeiul actului juridic îşi poate produce efectele începând numai cu studenţii înscrişi din anul universitar 2007. Rezultă că Ministerul ar trebui să se refere strict la cei înscrişi din 2007, 2008 si 2009, si nu la absolvenţii din 2006, 2007, 2008, 2009 asa cum se insinuează.
Chiar şi aşa însă Universitatea Spiru Haret a organizat cursuri la formele de învăţământ distanţă şi cu frecvenţă redusă, respectând strict prevederile art. 60(1) din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată, care stabileşte că oricare instituţie de învăţământ superior acreditată, care are cursuri la zi poate să organizeze şi învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă.
Ce înseamnă asta ? Hotărârile de Guvern pot veni în completarea Legii dar nu şi contra Legii. În cazul în care acestea două sunt contrare, legea prevalează în faţa H.G-urilor.
Aşadar, aşa-zisul H.G din 2006 pe care Miclea îl invocă şi care stipulează că din noul an universitar se vor acredita şi formele de învăţământ pică. Deoarece susţine, contrar Legii, că de fapt formele de învăţământ s-ar acredita. E ca şi cum Codul Penal spune că infracţiunea de omor se pedepseşte cu închisoarea iar o Hotărâre de Guvern ulterioară susţine că pedeapsa este muncă în folosul comunităţii.
Chiar dacă în prezent s-ar modifica Legea Învăţământului de către Parlament, aceasta nu ar putea avea efect retroactiv conform Constituţiei României, susţin surse din cadrul Baroului de Avocaţi Constanţa, care de asemenea, spun că până când Legea Învăţământului nu se schimbă, toate procesele împotriva acestor H.G-uri au şanse de câştig de 99%.
Abuzul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării:
==========================================
Prin sentinţa civilă nr. 3326/02.12.2008 a Curţii de Apel Bucureşti, instanţa constată dreptul Universităţii Spiru Haret “de a organiza forme de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, întrucât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 60 alin. 1 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare.” Asta se întâmpla după ce Universitatea Spiru Haret ataca două H.G-uri ale Ministerului Educatiei din 2007 şi 2008, în care anumite specializări i-au fost eliminate din lista programelor acreditate să funcţioneze.
În anul 2009, Ministrul Ecaterina Andronescu, a interpretat însă altfel hotărârile instanţei.
A eliminat complet Universitatea Spiru Haret de pe lista specializărilor şi formelor acreditate să funcţioneze la nivel naţional emiţând H.G 749 din 24 iunie 2009 şi sustinând incorect, că Universitatea Spiru Haret a cerut de fapt instanţei civile să fie scoasă în afara cadrului legal prin anularea celor două H.G-uri atacate din 2007 şi 2008. Citându-l pe rectorul Universitătii Spiru Haret, Aurelian Bondrea, “e ca şi cum Universitatea ar fi solicitat acordul instanţei pentru a se sinucide”.
În realitate Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că Universitatea Spiru Haret trebuie cuprinsă în cele două H.G-uri atacate în instanţă, dar în acord cu structura aprobată de senatul universitar.
Mai mult decât atât, Universitatea Spiru Haret în 2008-2009 le-a acordat o şansă celor de la ARACIS, permiţându-le să le acrediteze/autorizeze 3 specializări, aşa cum rezultă din 2 adrese trimise de către ARACIS Universităţii (nr. 7589/17.12.2008 si nr. 2215/17.03.2009).
Din moment ce ARACIS i-a dat Universităţii în 2008-2009 aviz de funcţionare pentru alte noi 3 specializări, ce Ministru responsabil şi capabil scoate toate specializările Univ. Spiru Haret de pe listele instituţiilor de învăţământ superior acreditate tot în 2009, ignorând avizele ARACIS-ului?!
Dacă ARACIS e autonomă aşa cum pretinde, de ce Ministerul îşi permite să-i invalideze deciziile prin astfel de măsuri?
Gogomănia excluderii absolvenţilor Univ. Spiru Haret de la titularizare:
============================================================
Nu poţi “anula diplome” pe vorbe şi aprecieri proprii, ci doar pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Deja există plângeri penale împotriva Ministerului Educaţiei în acest sens, surse din cadrul parchetelor afirmând că reclamanţii au şanse de câştig foarte mari.
Pentru a-şi dovedi incapacitatea de a conduce Ministerul însă, Ecaterina Andronescu a şocat când la o săptămână după ce a trimis circulara care “ajuta” inspectorii să afle “care diplome sunt valabile şi care nu”, a ieşit la rampă zicând că de fapt, toate sunt legale până se termină investigaţiile corpului de control ministerial de la sediul central Spiru Haret Bucureşti.
Lucru care n-a făcut decât să atragă sesizarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Joaca de-a centrele teritoriale:
===========================
Ecaterina Andronescu, colac peste pupăză, susţine şi faptul că centrele teritoriale ale Univ. Spiru Haret funcţionează ilegal, întrucât trebuiau acreditate şi acestea de către ARACIS.
Însă, aşa cum rezultă din comunicatul de pe site-ul Centrului Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă – Bistriţa-Năsăud, “Centrele Teritoriale pentru Învăţământ la Distanţă ale Universităţii Spiru Haret NU sunt facultăţi, nu au personalitate juridică distinctă, sunt componente ale Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă al Universităţii Spiru Haret.”
“Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă este organizat în baza Hotărârii de Guvern nr. 1011 din 2001. Absolvenţii şi studenţii Universităţii Spiru Haret NU sunt absolvenţi/studenţi la centrele teritoriale. Sunt absolvenţi sau studenţi la una dintre facultăţile universităţii. ”
Aşa cum rezultă din comunicatul de pe site-ul ASE Bucureşti “Centrele teritoriale ID se înfiinţează prin decizia Senatului Academiei de Studii economice, iar activitatea lor este subordonată acesteia. Procesul de învăţământ este delocalizat la nivelul acestor centre, studenţii fiind în evidenţa facultăţilor Din Academia de Studii Economice.”
Şi tot ASE Bucureşti: “În prezent, organizarea, funcţionarea şi acreditarea programelor ID în
învăţământul superior este reglementată prin HG 1011/26.10.2001”
Învăţământul la distanţă este la fel reglementat dpdv legislativ (HG 1011/26.10.2001) şi de către Universitatea păstorită de Mircea Miclea, Babes-Bolyai.
Iată 3 universităţi = aceeaşi bază legislativă şi motivaţie pentru centrele teritoriale.
Nici ASE Bucureşti nici Babes-Bolyai nu au apărut până în 2009 în niciun HG cu centrele teritoriale acreditate şi cu toate astea funcţionează fără să le întrebe nimeni de sănătate de ani buni. Ca să nu mai vorbim de Centrele Teritoriale de la Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Titu Maiorescu. Unde apar?
Culmea este ca acest H.G 1011/2001 e contrasemnat fix de Ecaterina Andronescu care la acea vreme a mai avut un mandat.
Conflicte de interese:
==================
Inpolitics citează: “[…]Mari semne de întrebare ridică şi faptul că în conducerea ARACIS se regăsesc, cum spuneam, profesori ai altor universităţi de stat ori private (ex. “Româno-Americană”, “Transilvania”, “Dunărea de jos”, “Vasile Goldiş” etc, unele dintre ele cu serioase probleme de imagine şi nu numai), dar niciun reprezentant al “Spiru Haret”, ceea ce, forţând un pic nota, e ca şi cum cei de la Pepsi Cola ar fi chemaţi să avizeze produsele Coca-Cola. Or, vorbim aici de o afacere de peste 100.000.000 de euro anual. Alt amănunt interesant: consilierul personal cel mai de încredere al Ecaterinei Andronescu este Corina Dumitrescu, rectorul Universităţii “Dimitrie Cantemir”, marea rivală a “Spiru Haret” – unde predă Elena Udrea – şi, totodată, soţie a deputatului PSD Cristian Dumitrescu, preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ a Camerei Deputaţilor[…]”
Stiri Rol scrie: “[…]Eliminată de pe piaţă – cel puţin deocamdată – Univ. Spiru Haret a lăsat cale liberă universităţilor finanţate din banii statului să absoarbă candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID). De regulă, aleg să studieze la această formă de învătământ cei care doresc să urmeze a doua facultate, dar mai ales angajaţii din sistemul bugetar care au fost obligaţi, practic, prin acte normative adoptate de Parlament în ultimii ani, să îşi continue studiile după Bacalaureat, în caz contrar riscând să-şi piardă serviciul. Locurile la IFR şi ID sunt, desigur, contra-cost, tarifele fiind aproximativ identice cu cele de la învăţământul de zi cu taxă, adică între 2500 – 4000 lei/an (la Drept)[…]”
Ziua: “[…]Ioan Curtu, preşedin¬tele în vârstă de 67 de ani al ARACIS – Agenţia care dă ok-ul asupra acreditării şi autorizării programelor de studiu – a avut grijă de univer¬sita¬tea la care predă (şi unde până acum doi ani a fost şeful Catedrei de rezistenţa materialelor şi vibraţii). Este vorba despre Universitatea Transilvania din Braşov, care a primit, la împărţirea cifrelor de şcolarizare, 2800 de locuri finanţate de la buget. Senatul univer¬sităţii a adăugat 4055 de locuri cu plată, din care 2415 pentru învăţământul de zi, 1160 la ID şi 480 cu frecvenţă redusă. Faţă de anul trecut, în locurile de la ID nu mai figurează meloterapia, progra¬mul de masterat autori¬zat de ARACIS şi care le-a scos celor 16 candidaţi din buzunar 3500 lei/an, plus 1200 de lei înscrierea la “concursul” pe baza de dosar şi interviu[…]”
DIN CICLUL “În România mori cu Legea în mână“:
==========================================
Universitatea Spiru Haret şi Legea Învăţământului nr. 84/1995
———————————————————————-
-ART.7.-(1) Învătământul de stat este gratuit.
-(2) Pentru unele activităti se pot percepe taxe în conditiile stabilite de prezenta lege.
-(3) Învătământul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate învătământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat si în bugetele locale.
**Iată cum încalcă universităţile de stat legea scoţând la concurs celebrele “locuri cu taxă”.
-ART.11.-(1) Învătământul nu se subordonează scopurilor si doctrinelor promovate de partide sau de alte formatiuni politice.
**Alt articol de lege încălcat. Ecaterina Andronescu discută şi hotărăşte totul în şedinţele de partid PSD.
-ART.13. Autonomia universitară este garantată.
**Garantată de cine şi când? Ministerul nu o respectă.
-ART.15-(1) Sistemul national de învătământ este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de învătământ de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitătii de instruire si educare.
-(2) Sistemul national de învătământ cuprinde unităti si institutii de învătământ de stat si particulare.
-(3) Privatizarea institutiilor si a unitătilor de învătământ de stat este interzisă.
**Ce ne poate spune deci Ministra despre încălcarea alin.3? În prezent marea majoritatea a studenţilor de la stat plătesc procesul educaţional.
-ART.58.-(1) Învătământul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de scolarizare aprobată anual de Guvern, si cu taxă, conform legii.
-(2) În învătământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depăsirea duratei de scolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depăsesc prevederile planurilor de învătământ. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activităti neincluse în planul de învătământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.
**De aici încep contradicţiile legii. La art. 7 şi învăţământul universitar de stat e gratuit iar un pic mai încolo el deja percepe taxe. Care lege stipulează plata taxei de şcolarizare în învăţământul universitar de stat ? Nu cumva e vorba de fapt de anumite taxe care sunt prevăzute la pct. 2 al acestui articol şi DOAR atât?
-ART.60.-(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă. Formele de învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă pot fi organizate de institutiile de învătământ superior care au cursuri de zi.
-(3) Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de învătământ superior, în conditiile legii, pentru aceeasi specializare sunt echivalente, indiferent de forma de învătământ absolvită.
**Universităţile care au cursuri la zi au dreptul să organizeze învăţământ la distanţă. Cu ce e deci nelegală Spiru Haret? Care-i nelegalitatea diplomelor?
Secţiunea 7 – Autonomia universitară
——————————————
-ART.89.-(1) Autonomia universitară constă în dreptul comunitătii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertătile academice fără nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si
obligatii în concordantă cu optiunile si orientările strategice nationale ale dezvoltării învătământului superior, stabilite prin lege.
-(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale si publice pentru calitatea întregii activităti didactice si de cercetare stiintifică pe care o desfăsoară institutia respectivă de învătământ superior.
**Care autonomie? Ministerul se bagă peste învăţământul particular dupa propriile toane, în condiţiile în care Guvernul nu alocă niciun ban pentru plata salariilor sau pentru întreţinerea procesului didactic de aici.
-Art.92.-(2) Autonomia universitară vizează domeniile conducerii, structurării si functionării institutiei, ale activitătii didactice si de cercetare stiintifică, ale administrării si ale finantării.
-(3) Autonomia universitară se realizează, în principal, prin:
a) stabilirea structurii interne a institutiei de învătământ superior, conform legii;
b) programarea, organizarea, desfăsurarea si perfectionarea procesului de învătământ; stabilirea planurilor de învătământ si a programelor analitice în acord cu strategiile si cu standardele nationale ale dezvoltării învătământului superior; organizarea admiterii candidatilor la studii si definirea criteriilor de evaluare a performantelor academice si profesionale ale studentilor;
c) proiectarea, organizarea si stabilirea formelor de învătământ postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte autorităti publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor în care se utilizează diplomele si certificatele proprii emise;
**Aşadar, care ilegalitate a Universităţii Spiru Haret ? Până aici respectă legea cu stricteţe.
-Art.93.-(1) Membrii comunitătii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit Cartei universitare, pentru perioade de 4 ani.
-(2) Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirmă de către senatul universitar.
**Care este nelegalitatea confirmării celor 92 de conferenţiari şi profesori pe care o reclamă Ministerul la Univ. Spiru Haret ?
-Art.95. Spatiul universitar este inviolabil. Accesul în spatiul universitar este permis numai în conditiile stabilite prin lege sau prin Carta universitară.
**Altă încălcare flagrantă a acestei legi, prin complicitatea Ministerului cu organismele de presă care au pătruns în mod fraudulos, cu camere ascunse, în spaţiul universitar.
-Art.103.-(3) Institutiile si unitătile de învătământ particular dispun de autonomie organizatorică si functională în concordantă cu reglementările legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de învătământ.
-(4) Institutiile si unitătile de învătământ particular acreditate pot fi sprijinite de stat.
**Legea susţine în continuare autonomia universităţilor particulare. Cu ce a sprijinit statul universităţile particulare ?
-ART.104. Învătământul particular functionează potrivit legii, dacă:
a) este organizat si functionează pe principiul nonprofit;
b) este organizat pe principii nediscriminatorii si respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, sovine si rasiste;
c) respectă standardele nationale.
**Este cazul Universităţii Spiru Haret.
-Art.116-(1) Universitătile particulare sunt institutii de învătământ superior libere, deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.
**Degeaba sunt autonome pe hârtie dacă statul vine să dea peste cap această regulă.
(3) Pentru recunoasterea si functionarea lor, institutiile de învătământ superior parcurg etapele de autorizare si acreditare prevăzute de legislatia natională si europeană în domeniul învătământului superior. Înfiintarea universitătilor particulare se face prin lege.
**Universitatea Spiru Haret este înfiinţată prin Legea 443/2002.
(4) Dizolvarea sau desfiintarea universitătilor particulare se poate face la propunerea fondatorilor, adresată Ministerului Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.
**Ministerul poate lua doar act de desfiinţarea Universităţii cerută de catre fondatori.
-Art.116-(1) Structurile si functiile de conducere ale universitătilor particulare, atributiile, modul de constituire, durata mandatelor si limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universitătii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universitătii.
-(2) Universitătile particulare pot înfiinta functia de presedinte al universitătii, ordonator de credite, cu atributii stabilite de carta universitătii.
**Pentru punctul 2 al acestui articol mai trebuie confirmare din partea Ministerului ? Legea nu cere asa ceva.
-ART.129.-(1) În institutiile de învătământ superior planurile de învătământ se elaborează de facultăti sau departamente, se analizează în cadrul consiliilor acestora, se aprobă de senatele universitare si se avizează de Ministerul Educatiei si
Cercetării, pentru a fi în concordantă cu standardele nationale. Modificarea planurilor de învătământ se poate face numai începând cu anul I.
-(2) Programele analitice se elaborează de titularii de discipline si se aprobă de catedră sau de departament.
**Cine este ARACIS ?! Acest articol nu spune nimic că planurile de învăţământ ar trebui aprobate de către aceasta instituţie. De ce se bagă ARACIS peste treburile Ministerului ?
Art.140.-(2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Cercetării constituie structuri de experti si se sprijină pe organisme consultative, la nivel national, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reformă a Învătământului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National pentru Formare si Educatie Continuă, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reformă. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.
**După cum se vede legea nu aminteşte nicăieri de vreun organism precum CNEEA sau ARACIS care să sprijine Ministerul în exercitarea atribuţiilor.
-ART.145.-(1) Unitătile particulare de învătământ sunt unităti libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.
**Art.145(1) repetă ce s-a spus foarte clar în Art.116(1). La fel şi Art.146 pct.1 care accentuează ideea din Art.116(2) pct.2.
-Art.170.-(1) Finantarea învătământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel putn 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o crestere permanentă a alocatiilor bugetare, în concordantă cu următoarele cerinte:
a) considerarea dezvoltării învătământului ca prioritate natională pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordantă cu diversificarea pietei muncii;
c) dezvoltarea învătământului superior si a cercetării stiintifice universitare pentru integrare la vârf în viata stiintifică mondială.
**De ce se mai percep taxe de către învăţământul universitar de stat dacă el este finanţat de către stat de la buget ? În schimb punctul 3 al aceluiaşi articol contrazice întreaga legislaţie prin care se spune ca învăţământul de stat este gratuit.
-Art.173.(2) Institutiile de învătământ superior de stat asigură, pentru efectuarea practicii comasate a studentilor, pe perioada prevăzută în planurile de învătământ, cheltuielile de masă, cazare si transport, în situatiile în care practica se desfăsoară în afara centrului universitar respectiv.
**Foarte neadevărat. La facultatea de Geografie şi geologie a Universităţii Bucureşti, studenţii îşi plătesc aceste cheltuieli din buzunar.
-ART.184.Ministerul Educatiei si Cercetării poate înfiinta organe de specialitate în subordinea sa, potrivit legii.
**A înfiinţat întâi CNEAA care s-a transformat ulterior în ARACIS. Dar, ARACIS a depus cerere pentru acreditare proprie la ENQA abia pe data de 2 iunie 2009. Cum a putut ARACIS să facă acreditări, să verifice dosare, să acorde autorizări de funcţionare până la data de 2 iunie 2009 ?!
Pe baza cărui document oficial? Prima instituţie nu a avut site funcţional iar a doua, a fost de curând recunoscută si acreditată după cum reiese din următorul comunicat:
“[…]Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) aduce la cunoştinţa celor interesaţi că la data de 2 iunie 2009 Biroul Executiv al Asociaţiei Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior (E.N.Q.A.) a luat în discuţie raportul de evaluare externă a A.R.A.C.I.S. elaborat de echipa de experţi internaţionali coordonată de E.N.Q.A. În urma analizei şi discutării raportului, Biroul Executiv al E.N.Q.A. a aprobat acordarea statutului de membru cu drepturi depline al acestei asociaţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), pentru o perioadă de cinci ani, întrucât a constatat că agenţia din România îndeplineşte în mod substanţial Standardele şi liniile directoare Europene pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (E.S.G.). Reamintim că A.R.A.C.I.S. a primit aprecieri deosebit de favorabile şi în urma evaluărilor externe efectuate anterior de Asociaţia Universităţilor Europene (E.U.A.) şi de Asociaţia Studenţilor Europeni (E.S.U.)[…]”
**Cum s-a putut ca o instituţie aflată ea însăşi în plin proces de acreditare să îşi dea cu părerea asupra altor instituţii de învăţământ superior din România şi să le autorizeze ?! Cum să ai încredere în cineva care nu beneficiază de încredere ?!
Hotărârea de Guvern 1011 din 8 octombrie 2001 privind organizarea învăţământului la distanţă:
————————————————————————————————————
-Art.1.-(1) Învãţãmântul la distanţã şi învãţãmântul cu frecvenţã redusã sunt forme flexibile de învãţãmânt superior prin care se asigurã posibilitatea de formare iniţialã, de perfecţionare sau de conversie profesionalã a unor largi categorii de cetãţeni.
-(2) Învãţãmântul la distanţã este caracterizat prin programe de pregãtire ale cãror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învãţãmânt informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţã, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul tutorial.
**Acelaşi lucru este făcut de Universitatea Spiru Haret prin centrele de Învăţământ la distanţă din ţară şi străinătate.
-Art.2.- Programele universitare şi postuniversitare în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã asigurã urmãtoarele tipuri şi niveluri de pregãtire profesionalã:
a) calificãri superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de scurtã duratã, prin examene de licenţã sau diplomã, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de lungã duratã;
b) specializãri postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat şi studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare;
**Universitatea Spiru Haret respectă întru totul şi aceste prevederi.
-Art.4.-(1) Managementul programelor de învãţãmânt în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã se face în structuri instituţionale specializate – departamente -, organizate la nivel de facultate şi/sau de instituţie de învãţãmânt superior.
-Art.10.- Pentru fiecare specializare planul de învãţãmânt oferit prin programele de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este corespunzãtor celui de la forma de învãţãmânt superior de zi.
-Art.11.- În învãţãmântul superior şi la forma de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã funcţioneazã sistemul de credite transferabile în aceleaşi condiţii cu cele prevãzute pentru forma de zi.
-Art.2.-(1) Instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare de programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã utilizeazã tehnologii specifice pentru pregãtirea studenţilor, în care sunt incluse: suporturi de curs scris, casete audio, casete video, dischete, CD, culegeri tematice şi materiale/tehnologii, care sã permitã autoinstruirea şi autoevaluarea.
-(2) Sistemele de comunicare cu studenţii implicã folosirea Internet-ului, atribuirea unor conturi individuale fiecãrui student, asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoriatului individual, utilizarea altor mijloace IT.
-Art.13.- Baza materialã a departamentelor de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este asiguratã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare şi cuprinde: spaţii de învãţãmânt destinate cursurilor de sintezã şi examenelor, spaţii pentru sistemul de tutoriat, spaţii administrative, laboratoare, spaţii pentru comunicare multimedia, reţele de calculatoare cu acces la Internet, resurse tehnice pentru multiplicarea materialelor didactice pe suport hârtie sau pe suport electronic.
-Art.14.- Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor care au parcurs programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, în conformitate cu Regulamentul actelor de studii.
**Şi aceste articole sunt respectate de Universitatea Spiru Haret. Investiţiile în acest sens arată adevărul.
LEGEA nr. 88/1993 REPUBLICATĂ
(legea acreditării instituţiilor învăţământului superior şi recunoaşterea diplomelor acestora)
——————————————————————————————————-
-Art.4(1) In vederea evaluarii si acreditarii institutiilor de invatamant superior, pentru asigurarea procesului de invatamant, se infiinteaza Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are in subordinecomisii de evaluare pe domenii si/sau specializari.
**Nu se spune nimic despre forma de învăţământ Zi, ID, FR sau Seral.
-Art.14.Diplomele eliberate de institutiile de invatamant superior pentru absolventii facultatilor, colegiilor sau specializarilor acreditate sunt recunoscute de drept de catre Ministerul Educatiei Nationale.
-Art.15.Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea si pot continua activitatea de invatamant la specializarile pentru care au obtinut autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea.
**Cadrul legislativ este respectat întru totul de Universitatea Spiru Haret. Nu se abate absolut deloc de la reglementările în vigoare. Nicăieri în prezenta Hotărâre de Guvern nu apare vreo condiţie de acreditare a formelor de învăţământ ci specializarea sau facultatea.
Aşadar, unde este Universitatea Spiru Haret în afara legii?! De ce Ecaterina Andronescu repetă obsesiv că Universitatea Spiru Haret trebuie să “intre în lege”?!
O privire paralelă asupra universităţilor de stat:
========================================
“Unele universităţi de stat şi-au acrediat specializările de ani întregi, însă nu au mai vrut să fie evaluate o dată la cinci ani aşa cum spun Legea învăţământului, dar şi Legea calităţii intrată în vigoare în 2007. Alte universităţi de stat şi-au reevalut specializările în urmă cu cel puţin cinci ani şi ar fi trebuit să intre din nou la control. De exemplu, Universitatea din Bucureşti are şapte specializări care sunt sub semnul legii. Specializarea “fizică” există de dinainte de 1989 şi a fost acrediatată automat prin lege, însă după 1990 nu a fost evaluată o dată la cinci ani de către Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare Academică (CNEAA), care a fost desfiinţat în 2005. Geografia turismului de la Călimăneşti a fost autorizată în 1998, dar nu a mai trecut pe la reevaluare.
O altă universitate de stat care a uitat de controalele periodice este Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, cu specializările medicină, medicină dentară, farmacie şi tehnică dentară existente înainte de 1989. Unele universităţi s-au tot văitat că nu au bani şi de aceea nu au venit la evaluarea periodică. Unele programe de studii universitare au încetat şcolarizarea, dar au rămas în structura universităţii.
“Situaţiile exacte nu sunt cunoscute la ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, urmaşa CNEAA) întrucât universităţile nu au informat la momentul respectiv. Însă toate cele care nu s-au acreditat, nu s-au evaluat la timp, funcţionează ilegal”, a declarat pentru cotidianul.ro Oprea Călin, vicepreşedintele ARACIS.
Un document elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii arată că aproape 200 de “programe de studii oferite de instituţiile de învăţământ superior din România trebuie să se supună procesului de evaluare periodice”. Alte peste 200 sunt specializări la forma de învăţământ ID sau fără frecvenţă.
“Termenul de depunere a dosarului va fi probabil de două luni. Noi trimitem invitaţii către acele universităţi. Noi atenţionam şi prestăm servicii.
Ministerul Educaţiei este cel care ia măsuri”, explică vicepreşedintele ARACIS, Oprea Călin.
În urma scandalului privind Universitatea particulară “Spiru Haret”, care nu a fost inclusă în hotărârea de guvern privind structurile legale ale universităţilor din România, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat pentru cotidianul.ro că “singura şansă de a aduce pe linia normală sistemul de învăţământ este să aplicăm aceeaşi unitatea de măsură. Să le excludem din HG dacă nu respectă legea”. “Într-adevăr noi am avut doi ani în care universităţile nu au avut cui să se adreseze pentru a fi evaluate, între 2005 şi 2007, până când a fost înfiinţat ARACIS. Dar, chiar dacă ARACIS are de făcut şi evaluarea instituţională, universităţile trebuie să-şi depună dosarele pentru acreditare sau evaluare”, explică ministrul Educaţiei.
Şi universităţile de stat, şi cele particulare au probleme cu specializările de învăţământ la distanţă sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
“Unele universităţi nu au şcolarizat în fiecare an şi ca atare nu au numărul necesar de promoţii pentru a veni la acreditare”, crede vicepreşedintele ARACIS. Universitatea particulară “Spiru Haret” are 21 de specializări care au fost autorizate în 2003, însă nu a cerut să fie autorizate după trei generaţii de licenţiaţi. La fel şi Universitatea particulară “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, care are 15 specializări ID şi IFR neacreditate”
Prezentul:
=========
Peste 300 000 de studenţi au fost calomniaţi, batjocoriţi şi terfeliţi, în numele unei legi care e interpretată după bunul plac al unui Ministru iresponsabil.
Nu doar învăţământul privat, ci întreaga imagine a învăţământului românesc a avut şi va avea mult timp de suferit de acum încolo datorită acestui scandal.
Facilitatea de învăţământ la distanţă în România a fost indirect caracterizată ca pretext contractual pentru obţinerea unor diplome de licenţă de către nişte ţepari cu pretenţie de studenţi, ce momentan nu mai au nicio credibilitate pe piaţa muncii.
E de menţionat că indiferent de soluţionarea acestui scandal, presa a pus pentru următorii ani un stigmat negativ asupra acestor studenţi care au învăţat şi au dat examene în condiţii perfect legale.
Ba mai mult toate examenele de licenţă de la formelele de învăţământ distanţă şi frecvenţă redusă au fost identice cu cele de la zi şi supravegheate la fel de drastic.
Afirmaţiile calomnioase ale Ministrului Ecaterinei Andronescu, precum că s-ar fi dat examene pe nişte foi ce se trimiteau poştal şi apoi studenţii mergeau să-şi ridice diploma, sau că dădeau examenele prin webcam, reprezintă grave prejudicii de imagine aduse întregii comunităţi studenţeşti haretiste ce cu siguranţă va cere daune morale şi materiale în instanţă.
De asemenea, în conştiinţa tuturor va fi inexplicabilă şi inacceptabilă varianta că nici măcar un jurnalist din cele câteva mii sau zeci de mii nu au fost în stare să investigheze conform legii situatia Universităţii Spiru Haret.
La fel de inexplicabil este şi cum de s-a hotărât Ministra Andronescu să se facă vinovată de:
1.Refuzul de a respecta o lege votată de Parlamentul României (art.60 alin 1 din Legea Învăţământului nr 84/1995;Legea 88/1993 REPUBLICATĂ) şi o Hotărâre de Guvern semnată chiar de ea ( HG nr 1011/2011)
2.Refuzul de a pune în aplicare sentinţa civilă nr 3326/02.12.2008
3.Abuz în serviciu şi discriminare faţă de cei daţi afară de la titularizare.
4.Incălcarea drepturilor Constituţionale la educaţie sect. 3 art. 15 şi a dreptului la demnitate personală sect. 5 art. 19 cfrm. Legii nr. 48/2002 – infracţiuni sanctionate cfrm. art. 20 din prezenta lege.
5.Insultă şi calomnie la adresa studenţilor şi absolvenţilor haretişti.
NU DETINEM DREPUTRI DE COPYRIGHT PENTRU ACEST MATERIAL SI NICI NU NI-L INSUSIM

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Contestatia la executare ! Totul despre aceasta procedura reglementata de Codul de Procedura Civila! Ai probleme cu executorii? Afla ce ai de facut de la Cuculis si Asociatii!

Ce trebuie să ştiţi referitor la contestaţia la executare ?

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteţi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.
Astfel aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.
Prin urmare, contestaţia la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită. Cu titlu de exemplu ele se pot referi la; nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării,modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.
Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună.
De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executor, şi nu aţi uzat de procedura prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă, puteţi formula contestaţie la executare, cunoscută şi sub denumirea de contestaţie la titlu.
Puteţi recurge la procedura contestaţiei la executare şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.
Consecinţa nerespectării dispoziţiilor privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare atrage anularea actului respectiv.
Trebuie să aveţi în vedere că instanţa competentă a statua asupra contestaţiei la executare formulată în condiţiile mai sus menţionate, nu poate examina împrejurările care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie, în faţa instanţei de executare hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv legalitatea şi temeinicia titlului executor. În acest mod s-ar încălca principiul puterii lucrului judecat.
Există însă o excepţie de la acest principiu, şi anume „ în situaţia în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească”.
În această situaţie puteţi invoca în cadrul contestaţiei la executare şi”apărări de fond împotriva titlului executor, dacă legea nu prevede în acest scop altă cale de atac”.
De asemenea, puteţi formula contestaţie la executare şi în situaţia în care avei calitatea de terţ faţă de raportul juridică dintre creditor şi debitor, cu condiţia să demonstraţi un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.
Vă atenţionăm că după ce a început executarea silită puteţi solicita în calitate de persoană interesată sau vătămată, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviinţarea executării silite dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.
Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine instanţei de executare.
În ipoteza în care aţi promovat o contestaţie privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa de soluţionare revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută.
Când contestaţia formulată vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.
Termenul în care se poate formula contestaţia la executare.
Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când :
– aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;
– dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.
– de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Dacă aveţi calitatea de terţă persoană ce aţi pretins un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.
Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.
Contestaţia privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
Vă atenţionăm că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.
În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.
Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.
Prin urmare, contestaţia prin care sesizaţi instanţa de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată.
La cererea de chemare în judecată veţi alătura atâtea copii câţi intimaţi sunt.
Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru conform legii.
Potrivit dispoziţiilor legale judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.
Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.
Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.
Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune, după caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele părţii, la dispoziţia instanţei sau după caz a executorului judecătoresc, potrivit legii.
Cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului contestaţiei, iar în cazul contestaţiilor al cărui obiect nu este evaluabil în bani, nu va depăşi suma de 20 milioane lei.
Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii instanţa va putea suspenda numai distribuirea preţului .
Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.
În cazuri urgente, puteţi formula cerere de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate .
Cererea se adresează preşedintelui instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.
Încheierea prin care preşedintele instanţei se pronunţă asupra cererii de suspendare provizorie nu este supusă nici unei căi de atac.
Cauţiunea pe care trebuie să o depuneţi în această situaţie, este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane pentru cererile neevaluabile în bani.
Această cauţiune este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.
Vă mai precizăm că în ambele situaţii, cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirilor cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâri irevocabile, s-a soluţionat fondul cauzei.
Cauţiunea vi se poate însă elibera de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte să fiţi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.
Dacă vi se admite contestaţia la executare, instanţa, după caz va anula actul de executare, contestat sau va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însuşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.
În cazul în care vi se respinge contestaţia, puteţi fi obligat la cerere la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar dacă aţi exercitat contestaţia cu rea credinţă , veţi fi obligat şi la plata unei amenzi de la 500.000 la 7.000.000 lei.
Efectele admiterii contestaţiei la executare în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau înseşi executarea silită, aveţi dreptul la întoarcere a executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Procese Banci

Curtea de Justiţie a Uniunii europene a anulat un credit pentru DAE calculată greşit – citit de 458 ori

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dovedit, în urmă cu câteva zile, că băncile pot fi învinse. O decizie a judecătorilor acestei Curţi ar trebui să dea fiori reci bancherilor. Ei au anulat un credit pentru DAE calculată greşit.

Comisioanele şi clauzele abuzive din contractele de credit, dobânzile majorate în exces, costurile modificate unilateral de bancă sunt motive pentru care, în ultima perioadă, mii de români s-au revoltat în instanţă cerând dreptate. Chiar şi în lipsa deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în ultimul timp, instanţele româneşti au dat tot mai des dreptate clienţilor, obligând băncile să plătească despăgubiri.

“Clienţii băncilor care suspectează că le-au fost introduse în contractul de credit clauze abuzive fac reclamaţie la ANPC (n.r. – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor), după care devin parte în procesele derulate de această instituţie contra anumitor bănci”, a explicat Alexandra Popa, reprezentant al portalului de consiliere financiară www.conso.ro.

Procesele vechi, care au fost tărăgănate până acum, au ca obiect de activitate clauze abuzive conform Legii nr.193/2000, însă cele mai multe “bătălii” au fost declanşate după aplicarea OUG 50/2010, cu privire la contractele de credit. După ce această lege a intrat în vigoare, românii au început să atace băncile mai abitir, iar acum, la un an de la declanşarea acestor procese, tot mai multe dosare au primit sentinţe definitive şi irevocabile, în favoarea clienţilor.  Care sunt cele mai frecvente situaţii în care persoanele cu credite câştigă în faţa băncilor:

  • Când dobânda e fixă, iar clienţii descoperă că a devenit variabilă.
  • Caz frecvent de clauză abuzivă: în multe contracte de credit e precizat că “se poate modifica dobânda în funcţie de situaţia financiară de pe piaţa din România”, fără să fie precizat ce înseamnă acest lucru.
  • Multe bănci au transformat nefondat comisionul de risc întrunul de administrare. Acesta reprezintă circa 1% pe lună din valoarea creditului.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Procese Banci – Probeleme la contractele cu Raiffeisen Bank , Credit Europe, Otp Bank BCR BANK si BRD – Noi procese castigate impotriva bancilor de catre biroul de avocatura Cuculis si Asociatii.

VEDETI AICI SENTINTE CASTIGATE – in subsidiarul paginii!

Aproape 7.000 de clienţi au denunţat în ultimii doi ani clauzele abuzive incluse de bancheri în contractele de credit. Mulţi au câştigat şi au primit în instanţă despăgubiri. Noul Cod Civil, care se va aplica din luna februarie, spune că un proces câştigat pentru o clauză bancară abuzivă îi împuterniceşte pe judecători să oblige băncile să elimine clauza din toate contractele de acelaşi gen.

„Băncile ar putea să piardă milioane de euro, însă aceste milioane de euro se bazează pe situaţia financiară a clienţilor. Şi dacă toţi clienţii cu clauze abuzive se apucă mâine să refinanţeze la condiţiile de astăzi vorbim practic de aceleaşi pierderi, pentru că ei se mută de pe o dobândă mare pe o dobândă mai mică”, este opinia Dianei Ţăruş, analist financiar FinZoom.

Bancherii anticipează că vor pierde 600 de milioane de euro anual, aşa că au cerut sprijinul Băncii Naţionale.

„Dacă BNR va fi de acord cu noi, ăsta va fi un lucru foarte bun, dacă Ministerul Justiţiei va fi de acord cu noi, iarăşi este un lucru bun, pentru că atunci când se va discuta în parlament o eventuală propunere vom avea susţinători”, a spus Radu Gheţea, preşedintele ARB.

Dar BNR nu poate face mare lucru. „O eventuală rezoluţie a Băncii Naţionale ar fi o scrisoare adresată Ministerului de Finanţe, pentru o iniţiativă legislativă”, spune consilierul Guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu.

Numărul clienţilor nemulţumiţi a explodat în 2010, odată cu adoptarea cunoscutei Ordonanţe 50, care a scos la iveală problemele din multe contracte de credit şi a adus un val de numulţumiri la adresa băncilor.

Evolutia indicilor de referinta din ultimii 3 ani coroborat cu numarul mare de credite acumulat in aceasta moneda de catre persoanele fizice , a dus la nasterea unui nou current si anume, procesle privind clauzele abuzive.

Puterea judecatoreasca poate interveni ori de cate ori clauzele contractuale contravin legii, Legea nr. 192/2000 consacrand legal intervenţia instanţei in relaţiile dintre comercianţi şi consumatori, pentru a atenua caracterul contractelor de adeziune. Asa s-a intamplat si in cazul sutelor de clienti ai biroului de avocatura Cuculis care au castigat imptriva bancilo.

Susţine ca banca a incalcat prevederile O.G. nr.21/1992 care prin art.9^3 lit. i) care dispune ca lipsa raspunsului la notificarea bancii nu poate fi considerata acceptare tacita din partea acestuia.

Potrivit art. 1 lit. a) alin. 1 din lista cuprinzand clauzele considerate abuzive anexa la Legea 193/2000 numai in cazul unei motivaţii intemeiate sunt valabile clauzele prin care furnizorul financiar poate, fara o notificare prealabila, sa modifice unilateral rata dobanzii platibile de consumator, insa potrivit O.G. nr. 21/1992 lit. h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.

Banca poate modifica nivelul dobanzii, insa modificarea va putea fi opozabila consumatorului numai daca acesta achieseaza la noul nivel stabilit de banca, iar modificarea trebuie sa fie intemeiata.

Contractul de credit este un contract comutativ, intinderea drepturilor şi obligaţiilor fiind stabilite inca de la momentul incheierii contractului, consumatorul avand dreptul sa ştie de la bun inceput costul intreg al creditului.

Modificarea unilaterala a dobanzii cu o creştere de ¼ din valoarea iniţiala transforma contractul intr-unul aleatoriu, fapt interzis de art. 9^3 lit. g) din O.G. nr. 21/1992.

In contractul incheiat intre parţi nu se prevede nivelul maxim al dobanzii, motive pentru care clauza privind modificarea unilaterala a dobanzii este abuziva, pentru cauza nelicita.

Caracterul abuziv se regaseşte şi in privinţa clauzelor cuprinse in contract, relevant fiind faptul ca nu se identifica in mod clar costurile ori comisioanele ce urmeaza a fi platite de reclamant.

Legea nr. 193/2000 transpune in legislaţia romaneasca prevederile Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

Conform acestei directive, contractele supuse analizei se apreciaza luand in consideraţie natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a incheiat contractul, raportandu-se la toate circumstanţele din momentul incheierii contractului.

Totuşi, clienţii trebuie să citească cu mare atenţie contractele înainte de a da banca în judecată. Şi asta deoarece „majoritatea celor care semnalează astfel de probleme cu clauze abuzive şi cu calcul abuziv al dobânzii, au semnat diverse acte adiţionale care ne anulează practic contractul iniţial”, după cum spune Diana Ţăruş.

ATENTIE – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii formeaza pentru luna ianuarie – februaarie 2013 GRUPURI pentru actionarea in judecata a bancilor pentru –

STABILIREA MARJEI BANCII, RESTITUIREA COMISIOANELOR ABUZIVE SI LAMURIREA CONTRACTELOR.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar
Numãr unic dosar: 683/1259/2011
Înregistrat în data de:14.04.2011
Obiect dosar:obligatia de a face
Materia juridicã: Litigii cu profesioniştii
Stadiu procesual:Fond
Părţi:xxxx: Intimat
xxxx : Intimat
xxxx : Intimat
OTP BANK ROMANIA SA : Apelant
OTP BANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITEŞTI : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiuneData declarareCine declara
Apel27/06/2012OTP BANK ROMANIA SA
Pagina 1
TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
30/05/2011Amână cauza
Solutie: În baza art. 85 şi urm. C.pr.civ. se citează pârâtele cu copii de pe cererea de chemare în judecată. Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2011. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Mai 2011 la Tribunalul Comercial Argeş.
05/09/2011Amână cauza
Solutie: Acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantului reclamanţilor să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi pentru a depune la dosar precizare a pretenţiilor în lei pentru a se stabili competenţa de soluţionare a cauzei. Se citează pârâtele conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 17.10.2011. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Septembrie 2011 la Tribunalul Comercial Argeş.
17/10/2011Amână cauza
Solutie: Respinge ca neîntemeiată excepţia necompetenţei teritoriale Tribunalului Argeş în soluţionarea cauzei şi reţine cauza spre judecare. Încuviinţează probele solicitate de către reclamanţi prin apărător, respectiv înscrisuri şi interogatoriul pârâtelor şi va proroga discutarea admisibilităţii probei cu expertiză tehnică de specialitate după administrarea celorlalte probe încuviinţate. Pune în vedere reprezentantei reclamanţilor să depună la dosar interogatoriile în vederea comunicării pârâtelor pentru a răspunde la acestea conform art. 220-225 C.pr.civ. Se reia procedura de citare cu pârâtele în baza art. 85 şi urm C.pr.civ. cu copii de pe interogatorii. Amână judecarea cauzei la 14.11.2011. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Octombrie 2011.
14/11/2011Amână cauza
Solutie: În baza art. 85 şi urm. C.pr.civ. se citează pârâtele cu copii de pe interogatoriile depuse la dosar de către reclamanţi prin reprezentant. Amână judecarea cauzei la 12.12.2011. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Noiembrie 2011.
12/12/2011Amână cauza
Solutie: Proroga discutarea admisibilităţii probei cu expertiză tehnică de specialitate după administrarea celorlalte probe. Se citează părţile, reclamanţii cu menţiunea „LA INTETROGATORIU”. Amână judecarea cauzei la 23.01.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Decembrie 2011.
23/01/2012Amână cauza
Solutie: Încuviinţează proba cu expertiză tehnică de specialitate cu obiectivele menţionate în considerentele prezentei. Numeşte expert pe Dinu Ion. Stabileşte onorariu provizoriu în sumă de 1000 lei în sarcina reclamanţilor. Se emite adresă către expert pentru a întocmi şi a depune la dosar lucrarea. Amână judecarea cauzei la 05.03.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Ianuarie 2012.
05/03/2012Amână cauza
Solutie: Acordă un nou termen de judecată pentru a se depune la dosar raportul de expertiză dispus în cauză, la cererea expertului desemnat. Se citează pârâţii conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 02.04.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Martie 2012.
02/04/2012Amână cauza
Solutie: Acorda un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză. La cererea reprezentantei reclamanţilor acordă termen de judecată la 14.05.2012. Se citează pârâtele conform art. 85 şi urm. C.pr.civ. Amână judecarea cauzei la 14.05.2012. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2012.
14/05/2012Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la 16.05.2012.
16/05/2012Admite cererea
Solutie: Admite acţiunea. Constată că marja fixă (componenta fixă) cuprinsă în rata de dobândă aplicabilă în Contractele de credit cu reclamanţii Viscol Marian este de 2,87; în contractul de credit cu reclamantul Maria Ciprian este 2,74; în contractul cu reclamanta Bălan Claudia este de 3,74, de la data încheierii contractelor şi până la finalizarea acestora (pentru toată perioada de valalbilitate a contractelor de credit). Obligă pârâte la completarea contractelor de credit în sensul de a fi inclusă marja fixă precizată de 2,87 pentru reclamantul Viscol Marian; de 2,74 pentru reclamantul Maria Ciprian; de 3,74 pentru reclamanta Bălan Claudia, în dobânda aferentă sumei acordate în baza contractului, prin precizarea concludentă c elementelor componente ale dobânzii. Obligă pârâte să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamanţilor în temeiul contractelor de credit după formula martja băncii fixă la care se adaugă valoarea indicelui de referinţă LIBOR. Obligă pârâte să restituie sumele de bani plătite de reclamanţi de la data semnării contractelor de credit până la data efectuării expertizei tehnice şi în continuare până la efectuarea modificărilor dispuse în contractele de credit ce sunt în sumă de 5901,15CHF pentru reclamantul Maria Ciprian Codru; 3324,71 CHF pentru reclamanta Bălan Elena Claudia; 4398,43 CHF pentru reclamantul Viscol Marian Ion. Obligă pe pârâte să restituie comisionul de acordare credit perceput la data încheierii contractelor de credit cu reclamanţii Bălan Elena şi Maria Ciprian Codru. Obligă pe pârâte să modifice contractele de credit în sensul de a preciza că rata de dobândă poate fi modificată exclusiv prin fluctuaţiile indicelui LIBOR. Obligă pe pârâte la plata cheltuielilor de judecată de 670 lei onorariu expertiză; 3720 lei onorariu avocat şi taxă de timbru în sumă de 588 lei pentru reclamanta Bălan Elena Claudia; 745 lei pentru reclamantul Viscol Marian Ion; 929 lei pentru reclamantul Maria Ciprian Codru.

, , , , , , , , , , , , , , ,

Pagubitii FNI au un nou aliat – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii – Lasati mesajele dvs. aici pentru ca toti cei care au probleme legate de recuperarea banilor de la FNI sa poata intra in legatura cu un avocat specializat!

Toti pagubitii FNI sa lase parerile aici cat si problemele, urmeaza ca in perioada urmatoare Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii sa formeze un grup foarte mare de pagubiti FNI pentru a merge in fata AVAS si a recupera TOATE sumele pierdute de acestia. Un avocat specializat va raspunde GRATUIT TUTUROR intrebarilor aflate in aceasta rubrica si nu numai.

fni[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, lucram cu executori care pun in executare direct sentintele si astfel nu va mai fi necesar sa asteptati alte demersuri si nici sa faceti deplasari inutile la instanta.

AAAS, confirma-  numărul persoanelor nedespăgubite în urma sentinţelor civile este de 4.269, care au depus cereri de plată voluntară sau au apelat direct la executori judecătoreşti, asa cum este normal fiindca de voie buna nu vor plati.

Suma totală a despăgubirilor pe care AAAS trebuie să le-o plătească este de 75.073.000 lei.

Un client C.A CUCULIS are de primit nu mai puţin de 3.458.190 lei.

Mult mai complicată este situaţia celor care trebuie despăgubiţi în urma unor sentinţe penale. Până la 31.01.2017, s-au depus la AAAS 12.032 cereri de despăgubire pe plată voluntară şi s-au înregistrat 4.000 de dosare de executare silită, suma totală de plată fiind de 232.377.000 lei.

ATENTIE- Este necesar ca un profesionist sa va faca demersurile altfel riscati sa aveti de platit banii inapoi!

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu

Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Taxa poluare 2013 este la fel de ilegala ca si cea din 2012 !! Taxa de mediu 2013 la fel ca in 2012.

Taxa de poluare ramane si in 2013! Taxa poluare 2013 Ce se intampla cu taxa de poluare in 2013? Ordonanta de urgenta  1/2012, care vizeaza  amanarea platii pana la 1 ianuarie 2013 a datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei auto, a fost aprobata  ieri de deputatii Camera Deputatilor  fiind for decizional.

Ordonanta inaintata de  de Guvenul Boc prevedea  amanarea datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate In  Romania asupra unui autovehicul rulat si pentru care nu a fost aplicata  taxa speciala pentru autoturisme sau taxa de poluare pentru autovehicule. Aamanarea opereaza pana la intrarea in  vigoare a acestei ordonant e din februarie 2012 si pana la 31 decembrie 2012. Ordonanta reglementeaza  si situat a persoanelor care au achitat taxa pentru transcrierea dreptului de proprietate a autovehicului. In acest caz, contribuabilii se pot adresa organelor abilitate pentru restituirea taxei platite, conform Ordonantei  92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Senatul a adoptat anterior, tacit, ordonanÅ£a, iar comisiile de industrii si buget ale Camerei au avizat-o favorabil.

Atentie pentru toti cei care doresc sa inmatriculeze aututirsme in Romania in 2013 :taxa de poluare ramane la fel si in 2013.Nu s-a schimbat nimic pentru masinile second hand din import. Perceptia gresita a majoritatii populatiei a fost ca s-a scos taxa pentru emisii poluate.Sau ca vom merge direct la fisc si o sa ne luam banii inapoi . TOTAL GRESIT!

Ordonanta de urgenta nr. 1/2012 care vizeaza amanarea pana la 1 ianuarie 2013 a datei de la care devine obligatorie aplicarea taxei auto a fost aprobata, marti, de deputati, Camera Deputatilor fiind for decizional, informeaza Mediafax.

Taxa era aplicata in cazul primului transfer de proprietate in Romania al unui vehicul rulat si era calculata in funtie de emisiile poluante. De asemenea, aceasta viza masinile pentru care nu a fost aplicata taxa speciala pentru autoturisme sau taxa de poluare pentru autovehicule. Amanarea opereaza de la intrarea in vigoare a acestei ordonante, din februarie 2012 si pana la 31 decembrie 2012. In acest caz, contribuabilii se pot adresa organelor abilitate pentru restituirea taxei platite, conform Ordonantei 92/2003 privind codul de procedura fiscala.

Documentele necesare pentru efectuarea unui astfel de demers sunt: – In primul caz, cel in care se doreste evitarea, sunt necesare urmatoarele documente: cartea de identitate a autoturismului, decizia de calcul a taxei de poluare, certificatul de inmatriculare tradus in limba romana, contractul de vanzare-cumparare.

 

– In cel de-al doilea caz, cand s-a achitat taxa pe poluare, documentele necesare, sunt: carte de identitate a autoturismului, certificatul masinii, decizia de calcul al taxei, chitanta prin care s-a achitat taxa, contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului. Pana la momentul introducerii cererii de chemare in judecata se va efectua o plangere prealabila prin care se va solicita, fie inmatricularea masiniii fara plata taxei de poluare, fie, in cazul platii taxei de poluare, restituirea sumelor achitate.

Autoritatile sunt obligate sa va raspunda in termen de 30 de zile, iar in cazul in care nu va raspund in acest termen sau va raspund, avand o atitudine negativa la adresa dumneavoastra, introduceti cerere de chemare in judecata la Tribunalul in a carui raza teritoriala domiciliati, sectia contencios administrativ.

 

Toata lumea se intreaba daca pe legea 9/2012 se mai poate recupera/evita taxa de poluare . Raspunsul este categoric DA.Casa de avocatura Cuculis administreaza mii de dosare de taxa de poluare si va putem preciza ca opinia noastra este una avizata. Av.Cuculis  a explicat deja pe mai multe posturi de televiziune problema taxei de poluare iar raspunsul pentru toti cei ce doresc recuperarea taxei de poluare pentru 2013 sau evitarea ei pot demara procesul

 

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

0722298011