Cum Puteti Folosi Decizia CCR Pentru Anularea Executarilor Silite – Avocat Cuculis

Atentie pentru toti cei care aveti litigii in desfasurare cauze pendinte, pe rolul instantelor de judecata, contestatii la executare silita unde executarea a fost incuviintata de catre executor si nu de catre instanta, puteti folosi decizia sa anulati executarile silite in mod total si pentru cei ce nu au platit de mai mult de 3 ani de zile adunati cu tot cu perioada procesuala, datoria ramane prescrisa.

 

curtea-constitutionala-judecatori-avocat

 

Curtea Constitutionala a Romaniei a motivat decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 641 si art. 666 din Codul de procedura civila, prin care s-a stabilit ca articolul privind incuviintarea executarii silite contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (4), art. 124 si art. 147 alin. (4).

In motivarea deciziei, judecatorii constitutionali au retinut, „pe de o parte, ca competenta executorului judecatoresc de a verifica daca inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, constituie, potrivit legii, titlu executoriu se suprapune cu competenta instantei judecatoresti ca in procedura investirii cu formula executorie a acestuia sa verifice daca inscrisul intruneste toate conditiile de forma cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, ceea ce echivaleaza cu posibilitatea acordata executorului judecatoresc de a controla legalitatea unei hotarari judecatoresti, iar, pe de alta parte, competenta executorului judecatoresc mentionata la art. 666 alin. (5) pct. 4-7 din Cod presupune realizarea unor aprecieri facute de acesta care excedeaza competentei sale de punere in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii”.

In acest sens, Curtea mentioneaza ca dispozitiile Constitutiei recunosc „numai judecatorului jurisdictio si imperium, adica puterea de a ‘spune’ dreptul si de a impune executarea fortata a hotararilor/ a da hotarari cu putere de executare silita. Asadar, Curtea constata ca nu este de competenta executorului judecatoresc sa dispuna el insusi executarea titlului executoriu, acesta putand efectua numai acte de executare in cadrul procedurii declansate de catre o instanta judecatoreasca. Interventia instantei judecatoresti nu se poate realiza ex post, eventual pe calea solutionarii unei contestatii la executare, conform art. 712 din Cod, intrucat hotararea acesteia nu poate nici inlatura si nici acoperi viciul de neconstitutionalitate al actului care a declansat executarea silita, faza a procesului civil, respectiv caracterul sau extrajudiciar”.

Judecatorii CCR arata, de asemenea, ca „executorul judecatoresc nu face parte din autoritatea judecatoreasca, iar activitatea sa, potrivit art. 4 din Legea nr. 188/2000, se afla sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei. Mai mult, acesta nu dispune de imperium – atribut care caracterizeaza numai judecatorul – pentru a da o hotarare in baza careia se dispune declansarea executarii silite, respectiv incheierea de incuviintare a executarii silite, si nu beneficiaza de atributele de impartialitate si de independenta specifice numai instantelor judecatoresti”.

Cum putem folosi decizia pentru a anula o executare silita?

Avand in vedere interpretarea data cauzelor pentinde, se vor desprinde urmatoarele aspecte:

Aplicarea pentru viitor a deciziilor Curţii vizează, în mod primordial vor privi , situaţiile juridice pendinte, deci cele care nu au devenit facta praeterita ca urmare a necontestării lor. Se naşte, astfel, întrebarea de a şti ce se înţelege prin cauze pendinte?

În primul rând, este cauză pendinte cea în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, indiferent dacă până la momentul publicării în Monitorul Oficial 5 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.672 din 4 octombrie 2010. 6 A se vedea, Decizia nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.525 din 2 august 2007. 7 A se vedea, Decizia nr.5 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 31 ianuarie 2007. 8 De altfel, Curtea, prin Decizia nr.1615 in 20 decembrie 2011, a statuat că prin Decizia nr.766 din 15 iunie 2011 a readus controlul de constituţionalitate pe cale de excepţie la rigorile controlului de tip concret. 3 a deciziei prin care se constată neconstituţionalitatea aceasta a fost soluţionată definitiv şi irevocabil. Prin exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii, decizia Curţii Constituţionale se va aplica acestei cauze.

În al doilea rând, din jurisprudenţa Curţii, se desprinde ideea că o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate se aplică numai în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus menţionată, altele decât cea în care a fost pronunţată decizia Curţii Constituţionale, soluţionate definitiv prin hotărâre judecătorească, în această ipoteză decizia constituind temei al revizuirii9 . Distingem, raportat la momentul publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale prin care este admisă o excepţie de neconstituţionalitate, între cinci ipoteze posibile, respectiv:

– cauze soluţionate până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale şi în care a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale10 cu o excepţie având ca obiect dispoziţia din lege sau ordonanţă declarată neconstituţională; – se aplica decizia

– cauze soluţionate până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale şi în care nu a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie având acelaşi obiect; – nu se aplica decizia

– cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate respectivă până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale; – se aplica decizia

– cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care sunt aplicabile dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale, dar în care nu a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate respectivă până la publicarea deciziei Curţii Constituţionale; – se aplica decizia

– cauze care nu se aflau încă pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării deciziei. – se aplica decizia

ANULAREA EXECUTARILOR SILITE – 

avocat Cuculis Adrian

Comisiile De Insolventa Centrale Si Teritoriale Infiintate Pe Hartie – Hotararea De Guvern 11/2016 – Avocat Cuculis

Intr-un final, avem pe hartie o forma a viitoarelor comisii de insolventa. Sa vedem ceea ce va presupune insolventa persoanelor fizice si cum vom arata comisiile ce urmeaza sa puna in aplicare legea 151/2015

 

SECȚIUNEA 1
Comisia de insolvență la nivel central

Art. 1. – (1) Comisia de insolvență la nivel central se înființează după cum urmează:
a) Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular și un supleant;
b) Oficiul Național al Registrului Comerțului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular și un supleant, din cadrul Direcției Buletinul procedurilor de insolvență;
c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor desemnează, prin ordin al președintelui, un membru titular și un supleant.
(2) Membrii comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți pentru un mandat de 3 ani.

Art. 2. – (1) Poate fi membru titular sau supleant al comisiei de insolvență la nivel central persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
b) nu a fost sancționată disciplinar în ultimele 6 luni;
c) se bucură de autoritate profesională și de probitate morală, dovedite prin recomandarea conducătorului instituției;
d) are studii superioare economice, juridice sau în alte specializări relevante pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fișa postului;
e) nu deține calitatea de debitor în cadrul unei proceduri de insolvență prevăzute de Lege.
(2) Membrul supleant înlocuiește membrul titular în situația în care acesta din urmă se află în imposibilitate obiectivă de participare la ședințele comisiei, cum ar fi în caz de boală, în caz de absență motivată în îndeplinirea unor atribuții de serviciu ce nu pot fi amânate sau altele asemenea ori dacă este suspendat din funcția deținută la una dintre autoritățile publice prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 3. – Mandatul unui membru al comisiei de insolvență la nivel central încetează:
a) la expirarea duratei acestuia;
b) prin înlocuire, prin ordin al conducătorului instituției care l-a desemnat ca reprezentant în comisie, inclusiv pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul Legii și al prezentei hotărâri, în acest caz, din oficiu sau la sesizarea motivată a președintelui comisiei;
c) la cererea motivată a membrului comisiei.

Art. 4. – (1) Lucrările comisiei de insolvență la nivel central sunt prezidate, prin rotație, de reprezentantul fiecărei instituții publice, membră a comisiei.
(2) În cadrul primei ședințe, membrii comisiei de insolvență la nivel central stabilesc ordinea rotației.
(3) Mandatul președinției are durata de un an.
(4) Președintele conduce lucrările comisiei.

Art. 5. – (1) Ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară, de regulă, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. La propunerea președintelui și cu acordul celorlalți membri se poate stabili și un alt loc pentru desfășurarea ședințelor.
(2) Ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia este convocată de președinte, la inițiativa acestuia sau a oricăruia dintre membri ori la propunerea aparatului tehnic al comisiei.

Art. 6. – (1) Comisia de insolvență la nivel central adoptă decizii cu majoritatea voturilor, numai în prezența tuturor membrilor. Deciziile se semnează de președintele comisiei. Pentru pregătirea ședințelor de deliberare, comisia de insolvență la nivel central se poate întruni numai în prezența președintelui și a minimum 3 membri. În acest caz, desfășurarea și concluziile ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii prezenți.
(2) În procesul de votare, membrii comisiei pot vota numai „pentru” sau „împotrivă”.
(3) Președintele comisiei are același drept la vot ca și ceilalți membri ai comisiei.

Art. 7. – Președintele comisiei de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea comisiei și a aparatului tehnic, în aplicarea atribuțiilor prevăzute de Lege;
b) convoacă și prezidează ședințele comisiei;
c) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și dispune publicarea anuală a criteriilor;
d) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu respectarea prevederilor Legii și ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) reprezintă comisia în raporturile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile naționale și internaționale și cu persoane fizice și juridice române și străine;
f) propune, la începutul mandatului, un plan de măsuri cu privire la coordonarea, din punct de vedere metodologic, a activității comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pentru îmbunătățirea eficienței activității acestora și planificarea pregătirii profesionale a membrilor comisiilor, care se supune aprobării comisiei;
g) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare pentru punerea în aplicare a Legii.

Art. 8. – Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții principale:
a) întocmește și actualizează, cel puțin de două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic, Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, precum și a evaluatorilor din corpul propriu;
b) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, urmând a se emite decizie a președintelui în acest sens, și propune președintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate;
c) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu luarea în considerare
a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmând a se emite decizie a președintelui;
d) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, urmând a se emite decizie a președintelui;
e) elaborează structura și curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvență și a aparatului tehnic;
f) elaborează ghiduri, organizează acțiuni și/sau campanii de informare a publicului, cu sprijinul aparatului tehnic, și facilitează accesul debitorilor la acestea;
g) elaborează, cu sprijinul aparatului tehnic, statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență organizate la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;
h) coordonează și monitorizează din punct de vedere organizatoric activitatea comisiilor de insolvență care funcționează la nivel teritorial;
i) formulează, cu sprijinul aparatului tehnic, propuneri pentru modificarea și completarea Legii și ale actelor normative emise pentru aplicarea acesteia, precum și ale altor acte normative care au incidență în materia procedurii insolvenței persoanelor fizice ce fac obiectul Legii, pe care le înaintează instituției cu inițiativă legislativă în aceste domenii;
j) orice alte atribuții în limitele competențelor stabilite de Lege.

Art. 9. – Aparatul tehnic al comisiei de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:
a) asigură secretariatul tehnic al comisiei;
b) sprijină îndeplinirea de către comisie a atribuțiilor prevăzute de Lege și de actele normative emise pentru aplicarea acesteia;
c) analizează și prelucrează informațiile transmise de comisiile de insolvență care funcționează la nivel teritorial;
d) centralizează listele membrilor corpurilor profesionale, care sunt admiși pentru includere în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice;
e) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea stabilirii de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, și are în vedere publicarea criteriilor actualizate anual, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
f) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea determinării de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor acestora, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
g) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
h) formulează propuneri privind organizarea formării profesionale a membrilor comisiilor de insolvență la nivel teritorial și a personalului aparatului tehnic;
i) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de ghiduri și alte materiale pentru campanii de informare a publicului și pentru facilitarea accesului debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege;
j) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;
k) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a deciziilor adoptate de comisie, a sarcinilor stabilite de aceasta și informează comisia asupra eventualelor încălcări;
l) elaborează, anual, rapoarte cu privire la lucrările și acțiunile desfășurate de comisia de insolvență la nivel central, precum și privind activitatea comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pe care le transmite membrilor comisiei;
m) orice alte atribuții dispuse de comisia de insolvență la nivel central, în limitele competențelor stabilite prin Lege.

SECȚIUNEA a 2-a
Comisia de insolvență la nivel teritorial

Art. 10. – (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Finanțelor Publice numesc, prin ordin al conducătorului instituției, membrii titulari și supleanți ai comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pentru un mandat de 3 ani.
(2) Prevederile art. 2-4 și 6 se aplică, în mod corespunzător, și numirii și desfășurării activității membrilor comisiilor de insolvență la nivel teritorial.

Art. 11. – Membrii comisiei de insolvență la nivel teritorial urmează cursuri de specializare inițială în insolvența persoanei fizice, precum și în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri, în termen de 3 luni de la desemnare, precum și cursuri de formare continuă.

Art. 12. – Ședințele comisiei de insolvență la nivel teritorial se desfășoară la sediul comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor.

Art. 13. – Președintele comisiei de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea comisiei și a aparatului tehnic;
b) convoacă și conduce ședințele comisiei;
c) reprezintă comisia în raporturile cu terții;
d) îndeplinește alte atribuții în derularea procedurii de insolvență, conform Legii.

Art. 14. – Comisia de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:
a) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Lege în sarcina comisiei;
b) verifică, din oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricărui creditor, cu sprijinul aparatului tehnic, dacă debitorul, prin acțiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului;
c) transmite comisiei de insolvență la nivel central propuneri în vederea modificării și/sau completării prezentei hotărâri;
d) înaintează comisiei de insolvență la nivel central propuneri privind necesitățile de formare profesională a membrilor comisiei și personalului aparatului tehnic;
e) înaintează comisiei de insolvență la nivel central propuneri privind elaborarea de ghiduri, organizarea de acțiuni și/sau campanii de informare a publicului, precum și orice alte modalități de a sprijini accesul debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege;
f) transmite comisiei de insolvență la nivel central informații pentru elaborarea de statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege;
g) transmite comisiei de insolvență la nivel central informațiile solicitate de aceasta în scopul coordonării și monitorizării activității comisiilor de insolvență la nivel teritorial;
h) constată contravenția prevăzută la art. 87 alin. (2) din Lege și propune președintelui aplicarea sancțiunii contravenționale;
i) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege în derularea procedurilor de insolvență prevăzute de Lege.

Art. 15. – Aparatul tehnic al comisiei de insolvență la nivel teritorial pregătește lucrările acesteia și are următoarele atribuții principale:
a) pune la dispoziția debitorilor formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și, la cerere, acordă sprijin acestora în vederea completării;
b) primește și înregistrează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, precum și pe cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolvență;
c) asigură secretariatul tehnic al ședințelor comisiei de insolvență;
d) întreprinde demersurile necesare pentru a sprijini comisia în îndeplinirea obligației de informare a debitorului cu privire la efectele procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor; e) înaintează comisiei un raport preliminar referitor la îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii debitorului;
f) analizează procesul-verbal întocmit de administratorul procedurii privind neaprobarea planului de rambursare și înaintează comisiei un raport preliminar referitor la respectarea condițiilor prevăzute de lege în ceea ce privește votul asupra planului de rambursare și conținutul procesului-verbal;
g) verifică executarea planului de rambursare de către debitor, pe baza rapoartelor de informare întocmite de administrator, pe care le supune avizării comisiei;
h) verifică, la solicitarea membrilor comisiei, dacă debitorul, prin acțiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului și înaintează comisiei un raport de informare;
i) înaintează comisiei un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii de insolvență, ca urmare a executării de către debitor a planului de rambursare a datoriilor; în cazul neexecutării planului de rambursare, elaborează un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii, din motive neimputabile sau, după caz, imputabile, potrivit art. 43 alin. (1) și (5) din Lege;
j) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la posibilitatea de sesizare a instanței în vederea închiderii procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare a datoriilor și, dacă este cazul, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
k) întreprinde măsurile necesare în vederea verificării bianuale a registrelor publice pentru identificarea eventualelor modificări ale situației patrimoniale a debitorului, care ar justifica modificarea planului de rambursare a datoriilor, și informează membrii comisiei;
l) întreprinde măsurile necesare pentru sprijinirea îndeplinirii de către comisie a atribuțiilor prevăzute la art. 66 alin. (2), art. 69 și 70 din Lege, în derularea procedurii simplificate de insolvență;
m) întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către comisie a atribuțiilor prevăzute de Lege privind supravegherea debitorului după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
n) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la cererile privind situații de incompatibilitate ale administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice;
o) înaintează comisiei propuneri privind formarea profesională a aparatului tehnic;
p) urmărește modul în care se duc la îndeplinire deciziile sau alte atribuții dispuse de președinte și informează asupra eventualelor încălcări ale acestora;
q) elaborează, anual sau la cererea comisiei de insolvență la nivel central, rapoarte cu privire la dosarele în derulare;
r) îndeplinește alte atribuții dispuse de comisia de insolvență și legate de derularea procedurii de insolvență, conform Legii.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții tranzitorii

Art. 16. – În aplicarea prevederilor art. 2, primii membri ai comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. – În aplicarea prevederilor art. 11, primii membri ai comisiilor de insolvență la nivel teritorial finalizează formarea inițială în domeniul insolvenței persoanelor fizice și în alte domenii relevante pentru aplicarea procedurii până la data intrării în vigoare a Legii.

PRIM-MINISTRU,
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Executarea Silita A Garantului Ipotecar Dintr-un Contrat De Credit Se Poate Face Doar Asupra Imobilului Cu Care A Garantat – Avocat Cuculis

Instanta Judecatoriei Sectorului 4 a decis ca un garant nu poate fi executat decat asupra bunului cu, care a garantat si doar atat, fara posibilitatea extinderii popririi.

Astfel situatia aceasta este de natura sa faca lumina cu privire la acei garanti ipotecari care si-au pierdut casele si in acelasi timp sunt urmariti si prin metoda popririi pana la stingerea intregului credit, desi ei au garantat doar cu un imobil si nu si cu salariile lor sau alte bunuri aferente.

radiere-ipoteca

Instanta a dat urmatoarea hotarare pe care o vom analiza mai jos:

Dosar judecatoria sectorului 426575/4/2014

Admite in parte contestatia la executare formulată de contestator, în contradictoriu cu intimata, astfel cum a fost precizata. Constata nulitatea absoluta a clauzei de fidejusiune inserata la art 5 lit g in Contractul de ipoteca nr HL11688/13.06.2007, autentificat sub nr 889/13.06.2007 la BNPA Gheorghe Tatomir si Lidia Priceputu si a clauzei de fidejusiune inserata la art 6.5 din Contract de credit HL11688/13.06.2007 Lamureste intinderea si aplicarea titlului executoriu Contract de credit HL11688/13.06.2007, cu accesoriul acestuia, Contractul de ipoteca nr HL11688/13.06.2007, autentificat sub nr 889/13.06.2007 la BNPA Gheorghe Tatomir si Lidia Priceputu, privind contestatorul , garant ipotecar , in sensul ca executarea silita a garantului se poate efectua numai asupra imobilului ipotecat prin Contractul de ipoteca nr HL11688/13.06.2007, autentificat sub nr 889/13.06.2007 la BNPA Gheorghe Tatomir si Lidia Priceputu,, cel mult pana la limita sumei obtinute din vanzarea imobilului, indiferent de cuantumul debitului restant datorat de debitorii principali. Respinge pentru rest contestatia la executare privind capatul de cerere in constatarea caracterului abuziv al clauzelor prevazute de art 4.3 si art 4.10. lit b din Contractul de credit HL11688/13.06.2007, capatul de cerere in anularea Actului aditional nr 1/18.07.20107 la Contractul de credit HL11688/13.06.2007 si anularea raportului de evaluare a proprietatii., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.01.2016.

Pentru conformitate vedeti decizia aici :

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000254092&id_inst=4

Decizia este una perfect corecta si imposibil de desfiintat –

Fideiusiunea Art. 2289 Cod Civil  Limitele fideiusiunii

(1) Fideiusiunea nu poate fi extinsă peste limitele în care a fost contractată.

(2) Fideiusiunea care depăşeşte ceea ce este datorat de debitorul principal sau care este contractată în condiţii mai oneroase nu este valabilă decât în limita obligaţiei principale.

Avand in vedere ca banca a profitat de starea de necunoastere contractuala iar aceeasi banca si-a incalcat flagrant obligatia de informare conform oug 21/1992 :

 Art. 3. – Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:
   a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
   b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
   c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
   d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;
   e) de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.
Astfel, instanta de judecata a desfiintat prevederile contractuale ale fideiusiunii excesive si a pastrat ca si conditie de plata doar imobilul garantilor.
Atentie – este necesar sa opuneti aceste aparari in cadrul contestatiei la executare, ele nu se aplica din oficiu.
De mentionat este si faptul ca executorul judecatoresc se va indrepta impotriva debitorului principal insa nu si impotriva garantului, in situatia de mai sus.
av. Cuculis Adrian

Otp Bank Obligata Sa Recalculeze Dobanda Cu O Marja de 3.57 Iar Diferenta Sa O Restituie Dar Si Incheierea Unui Nou Act Aditional – Avocat Cuculis

Otp Bank Obligata Sa Recalculeze Dobanda Cu O Marja de 3.57 Iar Diferenta Sa O Restituie Dar Si Incheierea Unui Nou Act Aditional – Avocat Cuculis

 

Decizia prin care OTP BANK este obligata sa restituie diferenta de dobanda incasata in baza contractului de credit plus dobanda legala si de asemenea sa semneze un nou act aditional prin care sa includa toate elementele definitorii ale dobanzii:

 

Avocat  (2)dobanda otp sentinta clauze abuzive

 

Complet: Complet amanari de pronuntare pt. jud. COBISCAN A.
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia prescripţiei extinctive a dreptului de a cere restituirea comisionului de acordare, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de parata, ca neîntemeiata. Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută parţiala a art.5.2 din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipoteca nr.C2204/1100/7089, în ceea ce priveşte posibilitatea pârâtei de a modifica unilateral dobânda curentă în conformitate cu politica bancii. Obligă pârâta să recalculeze nivelul dobânzii percepute reclamantei în temeiul contractului de credit din 08.02.2008 după următoarea formulă: marja bancii fixă în valoare de 3,57% + valoarea indicelui de referinţă LIBOR la 3 luni. Obligă pârâta să restituie reclamantei sumele de bani încasate necuvenit cu titlu de dobânda, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data încasării şi până la data plătii efective. Obligă pârâta să actualizeze contractul de credit prin semnarea unui act adiţional la contractul de credit din 08.02.2008 cuprinzând: a) precizarea şi definirea elementelor componente ale dobânzii şi a cuantumului acestora; b) modalitatea de modificare a dobânzii exclusivă în funcţie de indicele de referinţă LIBOR, în virtutea clauzei de indexare cuprinsă în contract, cu menţiunea că marja bancii este fixă, neputând fi modificată decât prin acordul scris al părţilor, modificarea urmând a se produce atât în sens crescător, cât şi în sens descrescător, în funcţie de variaţia indicelui de referinţă LIBOR. Constată nulitatea absolută parţială a art.6.2. din contractul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipoteca nr.C2204/1100/7089, în măsura în care se referă şi la comisionul de rambursare anticipată. Respinge în rest cererea, ca nefondată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02 octombrie 2015.
Document: Hotarâre  17712/2015  02.10.2015

Formularul pentru clauzele abuzive 

avocat Cuculis Adrian

 

Dobanda Otp Bank Incasata Ilegal, Restituita De Care Instanta – Avocat Cuculis

Otp Bank ar trebui sa regandeasca oferta de reconversie dupa ce a fost obligata sa plateasca  6223 Chf plus dobanzile legale catre reclamant, diferenta de dobanda. Lucrurile stau foarte rau pentru Otp Bank, in conditiile in care se va constata pe viitor, in urma demersurilor pornite de catre noi, ca dobanda  externalizata a fost una ilegala, mai ales ca practica recenta arata foarte clar ca aceasta banca a incasat in mod abuziv dobanzi contractule. Mai jos aveti decizia instantei si solicitarile pe care le-a facut reclamantul pentru a primi aceasta decizie:

 

  • Obligarea paratei Otp Bank la recalcularea nivelului dobanzii perceput reclamantului in temeiul contractului de credit, de la semnare,  dupa formula marja bancii fixa de 2,6 P.P FIXA  la care e adauga valoarea indicelui de referinta Libor la 3 luni de zile, prin comparatie cu ce dobanda a fost incasata si cu ce dobanda ar fi trebuit incasata in baza formulei legale si normale de calcul a dobanzii;
  • Obligarea paratei Otp Bank la restituirea sumelor de bani platite de reclamant peste rata ce va reiesi in urma expertizarii, de la data semnarii contractului de credit pana la data efectuarii expertizei si in continuare pana la efectuarea modificarilor ce urmeaza sa le dispuneti in contractul de credit;
  • Obligarea paratei Otp Bank  la plata dobanzilor legale, pentru sumele ce bani ce vor reiesi in urma expertizei, ca sume ce trebuiesc restituite catre reclamanta, bani ce au fost platiti peste obligatia legala(marja fixa plus indice), catre parata si folosite de catre aceasta, fapt ce impune obligarea la plata acestor dobanzi legale;

 

Astfel, in  urma pronuntarii instanta judecatoriei Sectorului 1 a decis:
Admite cererea : Dosar: 13551/299/2014
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Constată nulitatea absolută parţială a clauzei de la art. 6.4 din contractul de credit ipotecar nr. C2202/1100/3067 din 27.09.2006 şi a clauzei de la art. 5.2 din contactul de credit pentru nevoi personale garantat cu ipotecă pentru persoanele fizice nr. C2204/1100/7622 din 25.03.2008, numai în ceea ce priveşte posibilitatea băncii de modificare unilaterală a dobânzii, în funcţie de politica băncii, fără consimţământul împrumutatului. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului suma de 6223,82 CHF, în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, reprezentând diferenţă dobândă nedatorată, şi suma reprezentând dobânda legală aferentă acestei sume, calculată de la data primei perceperi nedatorate şi până la data plăţii integrale. Respinge celelalte capete de cerere ca neîntemeiate. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26.01.2016.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000441224&id_inst=299

Pentru conformitate link-ul de mai sus-

 

av. Cuculis Adrian

 

Cei executati silit dupa data de 17 Decembrie 2015 Pot Anula Executarile Silite – Executorii Emit Acte Ilegale – Nicio Executare Nu Poate Opera Fara Incuviintarea Executarii – Avocat Cuculis

Atentie pentru cei executati silit dupa data de 17 Decembrie 2015, puteti anula executarea silita!

Cunoastem deja ca CCR in data de 17  Decembrie 2015 a decis  ca dispozitiile referitoare la incuviintarea executarii silite, decizie pe care o puteti citi aici – sunt neconstitutionale, in sensul ca executorul judecatoresc nu isi poate ca incuviinta singur execuarea silita.

Am observat inca din data de 18 Decembrie 2015 ca toti executorii incalca flagrant legea si nu ne intereseaza ca ei nu au alta posibilitate, asta este problema statului.

Executare Silita

De ce sunt ilegale toate executarile silite pornite dupa aceasta data?

In conditiile in care pentru a putea orice fel de executare silita este necesar, su sanctiunea nulitatii executarii silite, incuviintarea executarii silite iar aceasta incuviintare regasita in articoul 666 din codul de procedura civila este declarata neconstitutionala de catre CCR prin decizia din 17 decembrie 2015, atunci aceste prevederi conform legii, sunt suspendate de drept, art. 31 din Legea 47/1992 Art.31. – (1) Decizia prin care se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie.
(2) În caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate prevederile menţionate în sesizare.
(3) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Fiind suspendate, asta inseamna in mod direct ca nu pot produce efecte juridice opozabile.

Am stabilit deci, ca din data de 17 Decembrie 2015 aceste dispozitii sunt suspendate.

Vom da citire acum dispozitiilor prin care orice incalcare a procedurii de executare silita este sanctionata cu nulitatea acelui act si implicit nulitatea urmatoarelor acte subsecvente, astfel, art. 704 din codul de procedura civila (Republicat) arata ca ”

Nulitatea executării silite

Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum şi a actelor de executare subsecvente, dispoziţiile art. 174 şi următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

Act de executare silita se refera inclusiv la aceasta incuviintare de executare silita ce este un act ce poate fi supus controlului instantelor.

Prin urmare, atata vreme cat dispozitia incuviintarii executarii este suspendata in raport de art. 666 (667) coroborat cu lege 47/1992 , republicare cod procedura civila, iar fara incuviinarea executarii silite se incalca legea, daca executorul judecatoresc porneste o executare silita, astel tragem concluzia ca toate executarile silite pornite dupa data de 17 Decembrie 2015 si pana la rezolvarea acestei chestiuni legsilative, sunt lovite de nulitate.

De asemenea art. 667 cod procedura civila republicat arata in mod clar ca

Înştiinţarea debitorului se ca face dupa cum urmeaza

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 665, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie.

(2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.

Astfel, in mod logico coronologic si juridic somatia se poate emite DOAR dupa obtinerea incuviintarii executarii iar in raport de cele precizate mai sus, acest lucru este imposibil de realizat, iar daca se realizeaza incuviintarea de catre executor, atunci este nula.

Executorii vor emite aceste acte iar pentru cei ce nu le vor contesta ele vor ramane valabile, aveti termen de 15 zile  2 zile pentru contestarea actelor efective si termen de 3 ani de la inceperea executarii silite pentru a contesta orice alt titlu executoriu cum ar fi contractele bancare.

Av. Cuculis Adrian

 

Contractele De Credit Imobiliare Si Consumatorii Primesc Legi Noi Aduse De Catre Directiva 2014/17/UE A Parlamentului European – Aplicare Din Martie 2016 Avocat Cuculis

Din martie 2016 avem o noua directiva ce va modifica regulile “jocului” banca – client.

Ce reglementari prevede noua directiva?

Daca citim nota de fundamentare o sa constatam ca se discuta in mod febril despre execuarea silita a imobilelor.

Astfel, avand in vedere ca executarea silita este ultima etapa in procesul unui credit acordat, Comisia si Parlamentul European au identificat o serie de probleme pe piețele ipotecare din Uniune legate de practicile iresponsabile de împrumut și de posibilitățile participanților la piață, inclusiv ale intermediarilor de credite și ale instituțiilor non-bancare de a avea un comportament iresponsabil. Printre acestea se numără probleme legate de credite într-o monedă străină, pe care consumatorii le-au contractat în acea monedă pentru a profita de rata dobânzii avantajoasă oferită, însă fără să dețină informații adecvate despre riscul ratei de schimb valutar pe care îl implică aceste împrumuturi sau o înțelegere a acestuia. Respectivele probleme sunt determinate de deficiențele pieței și ale reglementărilor, dar și de alți factori, de exemplu climatul economic general și nivelul scăzut de cultură financiară. Alte probleme includ ineficiența, neconcordanța sau inexistența regimurilor pentru intermediarii de credite și instituțiile non-bancare care oferă credite pentru bunuri imobile rezidențiale. Problemele identificate pot avea efecte colaterale semnificative la nivel macroeconomic, pot fi în detrimentul consumatorilor, pot constitui obstacole economice sau juridice în calea activității transfrontaliere și pot crea condiții de concurență inegale între actorii de pe piață

Ce spune diectiva despre executarea silita?

(1)   Statele membre adoptă măsuri de încurajare a creditorilor să exercite indulgență rezonabilă înainte de inițierea procedurii de executare silită.

(2)   Statele membre pot impune ca, în cazurile în care se permite creditorului să stabilească și să impună costuri asupra consumatorului în temeiul nerespectării obligației de plată, costurile respective să nu depășească cuantumul necesar pentru a compensa creditorul pentru costurile suportate în urma nerambursării.

(3)   Statele membre pot permite creditorilor să impună costuri suplimentare asupra consumatorului în caz de nerespectare a obligației de plată. În astfel de cazuri, statele membre pot stabili un plafon pentru costurile respective.

(4)   Statele membre nu împiedică părțile la un contract de credit să convină în mod explicit că returnarea sau transferul către creditor al garanției sau al veniturilor obținute din vânzarea garanției este suficient pentru a rambursa creditul.

(5)   În cazul în care prețul obținut pentru bun imobil afectează suma datorată de către consumator, statele membre instituie proceduri sau măsuri pentru a se permite depunerea tuturor eforturilor în vederea obținerii celui mai bun preț pentru bunul imobil care face obiectul executării silite.

În cazul în care rămâne datorie de rambursat în urma procedurii de executare silită, statele membre asigură instituirea de măsuri în vederea facilitării rambursării, cu scopul de a proteja consumatorii.

Ce spune despre darea in plata?

Din pacate aici directiva vine si ne arata ca nu se opune unui regim prin care partile sa stabileasca inre ele regimul darii in plata, insa doar cu acordul ambelor parti.

av. Cuculis Adrian

 

 

Comision Gestiune Contract La Intesa Sanpaolo Bank Prima Casa- Abuziv, Eliminat De Instanta Avocat Cuculis

Clauze abuzive la Intesa Sanpaolo Bank in contractele de creditare Prima Casa.

Cu siguranta acum putem sa afirmam ca toate bancile din Romania au vandut credite cu una sau mai multe clauze abuzive.
Singura banca a carei “pudoare” nu am verificat-o, a fost Intesa Sanpaolo Bank.
Ei bine, inclusiv in aceste contracte, atentie, PRIMA CASA, pastrate bine de catre statul Roman si puse in executare abuziva de catre anaf (vedeti aici), asa cum v-am aratat, la prima casa desi Anaf nu are voie sa incaseze dobanzi si accesorii dar totusi o face, exista clauze abuzive.

Va anunt acum in 2016 ca inclusiv aceasta banca ce a stat linistita in spatele celorlalte si nu a iesit prea mult pe piata, s-a pretat la incasarea de comisioane abuzive, respectiv comisionul de gestiune.

intesa sanpaolo

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta Morişcă Daniela Maricica în contradictoriu cu pârâtele Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA şi Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Suceava. Obligă pârâtele să modifice contractul de credit nr. 26 din data de 06.08.2010 în sensul înlăturării, începând cu data de 24.12.2013, a clauzei care reglementează perceperea lunară a comisionului de gestiune datorat FNGCIMM. Respinge restul pretenţiilor formulate de către reclamantă, ca neîntemeiate. Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru). Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.11.2015.
Document: Hotarâre 5611/2015 26.11.2015
av Cuculis Adrian Calin​

http://portal.just.ro/314/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=31400000000097066&id_inst=314

 

Avocat Cuculis Adrian

 

Clauza Prin Care Banca Nu Permite Scaderea Perioadei De Rambursare Atunci Cand Se Fac Plati Anticipate Este Abuziva – Credit Prima Casa

Am primit  o intrebare din partea unui imprumutat prin Prima Casa, desi pana acum nu mi-am pus intrebarea aceasta, fiindca in general cei prin programul Prima Casa nu intentionau sa ramburseze anticipat imprumutul, ratiunea fiind aceea de a putea plati in mai multi ani de zile, insa ce se intampla totusi cand un imprumutat doreste sa faca rambursare anticipata?

Buna ziua. In 2011 Am incheiat un contract de credit Prima Casa cu Raiffeisen. Am incercat in 2015 sa returnez anticipat o parte din suma contractata si am descoperit ca, conform clauzelor contractuale, acest lucru poate fi posibil doar cu scaderea ratei si nu a perioadei de rambursare , ceea ce inseamna de fapt o dobanda mai mare platita bancii in timp. Am trimis o cerere bancii pentru semnarea unui act aditional la contract care sa permita plata anticipata cu scaderea perioadei de rambursare, dar mi-a fost refuzata. Am facut si o sesizare la Protectia Consumatorului (desi nu stiu daca ar fi fost necesar sau plauzibil in situatia data), dar nu am primit nici un raspuns. Poate fi aceasta considerata o clauza abuziva? Daca da, ce pasi trebuie sa urmez pentru a reglementa aceasta situatie si cam care ar fi costurile acestei actiuni. Va multumesc.

Desi program Guvernamental desi program avizat de inaltii juristi ai FNG si Anaf, nu o singura data clauze din contractele Prima Casa au fost constatate ca fiind abuzive.

In prezenta cauza, in mod clar o asemenea clauza contractuala este abuziva, fiindca ii restrictioneaza in mod evident liberul drept al imprumutatului, consacrat de legea ce guverneaza contractele de credit in general si OUG 50/2010 ce da posibilitatea  la art. 46   dreptul de rambursare anticipata, procedura de rambursare anticipata, precum si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care va fi determinata aceasta compensatie;

Art. 67
(1) In cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.

prima-casa

De asemenea raportand acest aspect la dispozitiile legii 193/2000  Art. 4 (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Astfel incat, compensatia aratata la art. 67 de mai sus compensatia echitabila este pe buna dreptate si o scadere a perioadei de creditare. Din ratiuni personale ce pot duce pana la ratiuni de ordin moral si psihic, debitorul trebuie sa aiba libertatea de a considera si aprecia asupra acestei compensatii prin scaderea perioadei sau scaderea ratei.

Avocat Cuculis Adrian

 

Debitorii Prima Casa Nu Trebuie Sa Plateasca Penalitati Si Accesorii – Abuz Anaf – Avocat Cuculis

Imprumutatii prin programul Prima Casa nu au obligatia sa plateasca penalitati si accesorii catre Fodul De Garanatre ce executa silit prin Anaf in cazul in care creditul este declarat scadent anticipat si statul ii executa silit pe imprumutat.

Abuzurile marca Anaf nu inceteaza nici in 2016 iar din pacate in situatia aceasta sunt mii de oameni ce au achizitionat un imobil prin programul prima casa, nu au mai putut plati ratele iar banca a notificat Fondul National de Garantare pentru a plati garantia de Stat catre banca respectiva, procedura ulterioara de recuperare a banilor de catre Stat fiind aceea de punere in executare a contractului de credit prin Anaf.

Unde apare abuzul?

In mod normal, conform legislatiei in vigoare, ce urmeaza sa o amintim mai jos, Anaf, emise o decizie de impunere, echivalenta cu suma pe care a platit-o Fondul catre Banca, fiind interziza aplicarea altor penalitati ori accesorii pentru acele sume de bani platite cu titlu de garantie de stat.

Astfel, conform deciziei de impunere pe care am atacat-o  suma ce este reprezentata de garantii acordate si platite de catre Fond nu decurge din raporturi de drept material fiscal, deci nu reprezeinta o veritabila creanta fiscala, prin urmare nu este o datorie fiscala aceste garantii nefiind supuse dispozitiilor de Cod Fiscal  art.119, art. 120 si art. 120 indice 1 din Codul de Procedura Fiscala referitoare la  dobanzile si penalitatile de intarziere.

De asemenea programul Prima Casa este reglementat in sfera juridical de catre o lege speciala si anume OUG 60/2009 unde se arata in mod clar coroborand cu Hotararea de Guvern numarul 717/2009 art. 17 alin. (1) Sumele garantate de FNGCIMM se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, si se recupereaza, prin executare silita, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarii garantate, persoane fizice, conform reglementarilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Insa in raport de legea speciala a programului Prima casa si a beneficiarului efectiv al recuperarii creantei de la debitor, nu poate fi identificata creeanta ca fiind una fiscala, astfel incat se impune anularea orcarei obligatii de plata.

Oug 60/2009 arata in articolul (4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice, acesta este si motivul pentru care executarea silita poate incepe de indata fara nicio alta formalitate, decat aceea a notificarii de catre banca a Fondului de Garantare.

Termenul de contestatie?

Termenul se calculeaza pe zile si este de 30 de zile de la primirea deciziei de impunere pe care ANAF o emite si o comunica catre pretinsul debitor.

Atentie, depasirea termenului atrage tardivitatea contestatiei si astfel indiferent daca penalitatile sunt ilegale ele nu mai pot fi contestate.

Solutia contestatiei?

IMG_0001

IMG_0006

Avocat Cuculis Adrian

Suspendarea Executarii Silite Nu Il Prejudiciaza Pe Creditorul Bancar – Judecatoria – Avocat Cuculis

Atunci cand se discuta despre clauze abuzive ce se regasesc in cadrul unui contract bancar si sunt puse in executare, suspendarea executarii silite nu il prejudicieaza pe creditorul bancar.

In fiecare aparare a bancii aceasta arata ca prin suspenarea executarii s-ar aduce prejudicii sistemului de incasari al bancii insa niciodata bancile nu isi pun problema prejudiciilor la care ii incarca pe debitorii ce au contractele de credit pline de clauze abuzive.

De asemenea indicarea in cadrul contestatiei la execurare a elementelor abuzive din cadrul unui contract bancar fac ca executarea silita insasi se se bazeze pe fundament ilegal si astfel, a apreciat instanta de judecata, suspendarea executarii silite devine o obligatie ce trebuie luata, pentru a nu fi ireparabil vatamat debitorul ce este supus unei proceduri de executare silita cu semne de intrebare.

Atentie: suspendarea executarii se cere fie pe cale separata(ca in cazul de fata, suspendarea provizorie) fie pe calea contestatiei la executare insa acolo trebuie sa asteptati pana la primul termen de judecata pentru a pune concluzii pe cererea de suspenare

butica suspendare provizorie (1)

http://portal.just.ro/327/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32700000000080778&id_inst=327

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarul de executare nr. 612/2015 al Biroului executorului judecătoresc „Bratu Alexandru Remus”, până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite în dosarul nr. 7911/327/2015 al Judecătoriei Tulcea. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8.01.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    08.01.2016

 

Totul Despre Executarile Silite Material VIDEO AV Cuculis

avocat Cuculis Adrian

 

CEDO Cauza Barbulescu – Desfacerea Contractului De Munca Pentru Folosirea Yahoo Messenger La Serviciu – Avocat

CEDO. Cauza Bărbulescu împotriva României. Desfacerea contractului de muncă ca urmare a folosirii contului de Yahoo Messenger în scopuri personale.

In hotărârea pronunțată în cauza Bărbulescu împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu majoritate, a constatat că nu a fost încălcat art. 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenție, prin faptul ca domnul Barbulescu a fost concediat dupa ce a folosit contul personal de yahoo, in timpul serviciului.

cedo

Reclamantul s-a plâns, în special, de faptul că decizia angajatorului său de a-i desface contractul de muncă s-a bazat pe încălcarea dreptului său la respectarea vieții sale și a corespondenței și că instanțele judecătorești naționale nu au reușit să protejeze acest drept al său.

In perioada 1 august 2004 până în 6 august 2007, reclamantul a fost angajat la companie privată ca inginer care se ocupa de vânzări. La cererea angajatorului său, el a creat un cont Yahoo Messenger pentru a răspunde întrebărilor clienților.

La 13 iulie 2007, angajatorul l-a informat de faptul că mesajele lui de pe Yahoo Messenger au fost monitorizate între 5-13 iulie 2007 și că înregistrările  arătă  că a folosit Internetul în  scopuri personale, contrar reglementărilor interne. Reclamantul a răspuns în scris că el a folosit Yahoo Messenger doar în scopuri profesionale. Când i-au fost prezentate transcriptul de patruzeci și cinci de pagini al conversațiilor sale pe Yahoo Messenger, reclamantul a notificat angajatorul său că, prin încălcarea secretului corespondenței sale, este răspunzător în conformitate cu Codul Penal.

Cele patruzeci și cinci de pagini conțineau transcrieri ale tututor mesajelor dintre reclamant și logodnica sa, dintre reclamant și fratele său în perioada în care au fost monitorizate; mesajele priveau probleme personale ale reclamantului. Transcrierea, de asemenea, conținea cinci mesaje scurte care reclamantul le-a schimbate cu logodnica sa la 12 iulie 2007, folosind un cont personal Yahoo Messenger; aceste mesaje nu dezvăluiau nicio informație intimă.

La data de 1 august 2007, angajatorul a desfăcut contractul de muncă al reclamantului pentru încălcarea reglementărilor interne ale companiei, arătând, printre altele: „Este strict interzis … a utiliza calculatoarele, fotocopiatoarele, telefoanele, ….în scopuri personale. ”

Reclamantul a contestat decizia angajatorului său în fața Tribunalului București. El s-a plâns că această decizie era nulă, deoarece, prin accesarea de mesajelor sale, angajatorul a încălcat dreptul său la corespondență protejat de Constituția României și Codul penal.

Tribunalul a respins contestația sa, motivând că angajatorul a respectat procedura de concediere prevăzută de Codul Muncii, reclamantul a fost informat în mod corespunzător asupra reglementărilor angajatorului care interziceau utilizarea resurselor companiei în scopuri personale. Curtea de Apel București a respins recursul reclamantului și a menținut hotărârea pronunțată de către Tribunal.

Ce spune  CEDO in hotararea data?

În cazul de față, Curtea constată că plângerea reclamantului trebuie examinată din punctul de vedere al obligațiilor pozitive ale statului, deoarece reclamantul a fost angajat de o companie privată, care nu ar putea prin acțiunile sale angaja responsabilitatea statului în temeiul Convenției.

Prin urmare, Curtea trebuie să examineze dacă statul, în contextul obligațiilor sale pozitive în conformitate cu articolul 8, a realizat un just echilibru între dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și a corespondenței și a interesele angajatorului său.

Curtea face trimitere la constatările sale cu privire la domeniul de aplicare al plângerii, care se limitează la monitorizarea conversațiilor reclamantului în cadrul procedurii disciplinare.

Se  notează că reclamantul și-a prezentat argumentele referitoare la pretinsa încălcare a vieții private și a corespondenței de către angajatorul său în fața instanțelor judecătorești naționale. În continuare, observă că instanțele au examinat în mod corespunzător argumentele sale și au constatat că angajatorul a acționat în cadrul competențelor disciplinare prevăzute de Codul muncii. Instanțele judecătorești naționale, de asemenea, au constatat că reclamantul a folosit Yahoo Messenger pe calculatorul companiei în timpul programului de lucru; abatera sa disciplinară fiind astfel stabilită.

 

În ceea ce privește utilizarea mesajelor reclamantului pe Yahoo Messenger ca mijloc de probă în fața instanțelor naționale, Curtea nu consideră că instanțele judecătorești naționale au acordat importanță conținutul real al conversațiilor reclamantului, în special.

Instanțele judecătorești naționale s-au bazat pe transcrieri numai în măsura dovedirii abaterii disciplinare a reclamantului, și anume că el a folosit calculatorul companiei în scop personal în timpul orelor de lucru. Nu există nici o mențiune în deciziile instanțelor a circumstanțelor particulare pe care reclamantul le-a comunicat, iar identitatea persoanelor cu care aceasta a comunicat nu este dezvăluită. Prin urmare, Curtea consideră că conținutul convesațiilor nu a fost un element decisiv în concluziile instanțelor judecătorești naționale.

Este adevărat că nu s-a susținut că reclamantul ar fi cauzat un prejudiciu real angajatorului său, Curtea constată că nu este nerezonabil pentru un angajator a dori să verifice dacă angajații își îndeplinesc sarcinilor lor profesionale în timpul orelor de lucru. Mai mult, au fost verificate doar conversațiile pe contul de Yahoo Messenger, nu și alte date sau documente stocate pe calculatorul său. Prin urmare, se constată că monitorizarea angajatorului a avut câmp limitat și a fost proporțională.

In speță, nu există nimic care să indice că autoritățile naționale nu au reușit să găsească un echilibru echitabil, în marja lor de apreciere, între dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și interesele angajatorului său. Prin urmare, nu a fost o încălcat articolul 8 din Convenție.

De vazut si

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

In ce fel poate fi folosita totusi hotararea in favoarea unui angajat?

În acest context, Curtea observă că atât Tribunalul cât și Curtea de Apel au acordat o importanță deosebită faptului că angajatorul a accesat contul de Yahoo Messenger al reclamantului în convingerea că acesta conținea mesaje profesionale, din moment ce acesta din urmă a susținut că a folosit contul pentru a consilia clientii. Rezultă că angajatorul a acționat în cadrul competențelor sale disciplinare, deoarece, așa cum au constatat și instanțele naționale, acesta a accesat contul Yahoo Messenger în ipoteza că informațiile în cauză erau legate de activități profesionale și un astfel de acces ar fi fost, prin urmare, legitim. Curtea nu vede nici un motiv pentru a pune la îndoială aceste constatari.

Prin urmare, de aici se retine faptul, ca angajatorul nu ar fi avut dreptul sa acceseze o baza de date personala, desi folosita pe un calculator de serviciu, cum ar fi un cont personal al angajatului, astfel fiind incalcat secretul corespondentei. Astfel, particularitatea acestui cont a fost acela, ca in esenta nu era un cont personal ci era un cont de serviciu.

Avocat Cuculis Adrian

Anularea Intregii Executari Silite A Recuperatorului Secapital Sarl. Contractul De Credit Primit De La Piraeus Pus In Executare Desi Era Prescris – Dobanzi Ilegale – Avocat Cuculis

Anularea executarii silite pornite de catre Secapital, in doi pasi!Dupa ce au fost incsate comisioane abuzive banca a vandut creditul.

Totul se leaga acum, dupa mult timp. Dobanzi incasate ilegal de diferite banci din Romania pentru credite cesionate aflate in desfasurare si dobanzi abuzive puse de recuperatorii de creante.

Situatia imprumutatului ce a reusit anularea intregii executari silite este urmatoarea:

stefan dumitra (1)In anul 2008, imprumutatul a luat un credit de 18754 lei de la banca Piraeus Bank. Dupa o perioada de timp, au inceput sa apara si problemele la restituirea imprumutului, iar Piraeus Bank, dupa ce ii incasase deja comisioane abuzive precum cel de acordare si un DAE ce nu se potrivea cu totalul comisioanelor ci era mult mai mare, a predat creditul catre recuperatorul de creante SECAPIAL SARL gestionat prin faimosul KRUK ROMANIA SRL un alt “Gestionar” de credite.

 

 

Astfel, in 2015 conform actelor de mai jos, a inceput executarea silita, dupa 7 ani de zile, sau mai bine spus, dupa depasirea termenului de prescriptie de doua ori si plus un an, recuperatorul de creante, s-a gandit ca dobanzile bancare trebuie sa mearga mai departe si astfel i-au perceput imprumutatului, prin intermediul executorului judecatoresc suma de 60106 lei, respectiv cu de 4 ori mai mult decat suma pe care o imprumutase, desi conform legii suma era prescrisa.

somatie mobiliara

Instanta de judecata,  a sectorului 5, a amendat aceasta practica abuziva si a dispus anularea intregii executari silite, dupa cum aratam mai jos:

Dosar Secapital 18002/302/2015

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării cererii, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant al contestatoarei, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilităţii, ca neîntemeiată. Admite contestaţia. Anulează toate actele de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 573/E/ZD/2015 al BEJAs. Bocancea Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi Dumitru. Obligă intimata să achite contestatorului suma de 1.000 lei cheltuieli de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru. Cu apel în 10 zile de la comunicare.

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000263609&id_inst=302

 

Formularul pentru plangeri penale pentru cei cu credite externalizate.

Raspunsul Bancii Nationale A Romaniei cu privire la incasarea dobanzilor de catre recuperatorii de creante.

 

Avocat Cuculis Adrian

Raspunsul Bancii Nationale a Romaniei Cu Privire La Incasarea Ilegala A Dobanzilor De Catre OTP FINANCING SOLUTIONS BV – Avocat Cuculis

Poate va aduceti aminte ca nu de mult am trimis urmatoarea scrisoare catre BNR, atunci cand efectiv am descoperit ca OTP BANK ROMANIA incasa dobanzi bancare pentru OTP FINANCING SOLUTIONS BV, dobanzi pe care le-am catalogat si explicat ca fiind ILEGALE si tot ce ati platit in anii in care ati fost cesionati, nu ar fi trebuit sa ii fi platit catre banca, ci ar fi trebuit sa platiti doar principalul din contract, FARA DOBANDA.

Astazi, am primit din partea BNR “GIRUL” ca OTP FINANCING SOLUTIONS BV NU EXISTA IN EVIDETELE BNR si nu se circumscrie nici in legislatia speciala a bancilor. Prin urmare, imprumutatilor li se confira de la BANCA CENTRALA A ROMANIEI ca au fost pe buna dreptate pradati de milioane de euro.

Va prezint mai intai scrisoarea noastra, iar mai apoi raspunsul BNR.

Scrisoarea trimisa de care noi:

Catre:

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

Domnului Guvernator Mugur Isarescu

 

Domnule Guvernator,

Subsemnatul Av. Cuculis Adrian, in indeplinirea mandatului primit de la reclamantul Cimpu Nicolae, cu privire la actionarea in judecata a paratei OTP BANK ROMANIA si OTP FINANCING SOLUTIONS BV avand in vedere existenta unor clauze contractuale ce pot fi incadrate in sfera dispozitiilor legii 193/2000 cu privire la comisionul de acordare, pentru un credit ipotecar de investitii imobiliare cat si posibilitatea unilaterala de modificare a dobanzii contractuale, a bancii OTP BANK ROMANIA, aspecte ce deriva din contractul cadru notificat catre dumneavoastra  de  catre operatorul financiar, va solicitam ca in raport de dispozitiile art. ARTICOLUL 25 din legea 312 din 2004  (1) Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, sa emiteti un punct de vedere, cu privire la posibilitatea efectiva, a unei institutii ce cesioneaza un contract de credit bancar de la o entitate juridical autorizata de catre BNR, de a incasa de la momentul cesiunii, dobanzile contractuale pe care institutia bancara le percepea imprumutatului.

Astfel, OTP BANK ROMANIA S.A a cesionat in anul 2011 catre OTP FINANCING SOLUTIONS BV, contractul de credit numarul C2204/1000/10631 din 11Jun2008 incheiat cu domnul Cimpu Nicolae, iar conform documentului atasat, intitulat NOTIFICARE, OTP FINANCING SOLUTIONS BV a cesionat catre OTP BANK ROMANIA S.A in anul 2015 luna a 11-a, acelasi contract.

Va solicitam, in calitate de Banca Centrala, sa ne comunicati, daca Banca OTP BANK ROMANIA S.A in calitatea ei de mandatar si administrator de contract al OTP FINANCING SOLUTIONS BV(creditor cesionar) avea dreptul alaturi de acest S.R.L inregistrat in AMSTERDAM, sa incaseze, dobanzile contractuale bancare, stipulate in contractul bancar amintit mai sus, in conditiile in care OTP FINANCING SOLUTIONS BV nu intruneste atributele necesare, functionarii, in mod legal pe teritoriul Romaniei in regim de institutie financiara bancara  sau institutie financiara nebancara iar conform legii 58/1998 a legii bancare, OTP FINANCING SOLUTIONS BV avea obligatia ca in raport de art. Art. 10 sa notifice existenta sa pe teritoriul Romaniei astfel  – Băncile străine au obligaţia să notifice Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentanţe în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta.

Va multumim.

Av. Cuculis Adrian

 

Raspunsul BNR pentru jaful survenit dupa cesionarea contractelor:

BNR Raspuns Credite (1)BNR Raspuns Credite (2)BNR Raspuns Credite (3)

 

 

 

 

 

Trebuie sa recunosc ca grija mea personala nu a fost sa depun imputernicirea avocatiala, penru ca BNR sa-mi raspunda punctual pentru unul dintre imprumutatii OTP BANK ROMANIA ci a fost mai degraba grija de a afla pozitia bancii centrale ce se ocupa de activitatea “prudentiala” in timp ce institutii din Ungaria se ocupau de incasarea banilor imprumutatilor pe care ei ii plateau cu greu iar aceasta institutie nu avea dreptul sa ii incaseze.

Reiterez Formularul Pentru Plangerea Penala Adresata DNA Cu Privire La Dobanda Incasata In Mod Ilegal

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/formular-plangere-penala-credite-exportate-pentru-care-s-au-incasat-dobanzi-bancare-ilegale-de-catre-recuperatorii-de-creante-avocat/ 

 

 

Tot Ce Trebuie Sa Cunoasca Un Debitor Executat Silit Despre Procedura Evacuarii Din Imobilul Locuinta – Avocat Cuculis Evacuare

Din pacate fenomenul evacuarilor din imobilele personale a devenit frecvent, avand in vederea executarile silite pornite de catre banci cat si executarile pornite de catre recuperatorii de creante.

executare-silita

Trebuie sa stim ca indiferent daca am ajuns in situatia de a fi evacuati, avem drepturi, putem sa impedicam evacuarea, sa o amanam sau chiar sa o anulam in anumite conditii. De asemenea, executorii judecatoresti nu au dreptul sa evacueze in orice clipa din zi si din noapte ci procedura evacuarii este reglementata ca si procedura “perchezitiei” si se poate face doar in anumite momente.

Atentie – Nu se pot face evacuari intre 1 decembrie si pana la 1 martie a anului urmator.

Codul de procedura civila instituie astfel o protectie,evident insuficienta, insa o protectie, totusi, in articolul 896 si anume, termenul de executare – “Nicio evacuare din imobilele cu destinatie de locuinta nu poate fi facuta de la data de 1 dcembrie si pana la data de 1 martie a anului urmator, decat daca creditorul face dovada ca, in sensul dispozitiilor legsilatiei locative, el si familia sa nu au la dispozitie o locunta corespunzatoarea in care s-ar putea muta de indata”

Evident termenul de indata avand conotatia de imediat si existent aunui loc cu toate conditiile.

In ce interval poate patrunde executorul in imobil pentru a face evacuarea?

Conform dispozitiilor de la art. 898 , executarea silita prin predarea silita  va putea continua in ziua inceperi sale, dupa ora 20 precum si in zilele urmatoare inclusiv in cele nelucratoare , daca nu s-a finalizat din cauza opunerii la execuare din partea debitorului sau daca operatiunile ce trebuiesc efecuate pentru finalizarea executarii silite nu s-au putut realiza pana la ora 20:00

Ce se intampla cu lucrurile aflate in casa?

Bunurile aflate in interiorul imobilului, doar in conditiile in care ele nu fac obiectul executarii silite, precum ar fi “aragazul,frigiderul,mobila,covoarele,centrala termica, calorifere” sau orice alte bunuri mobile aflate in imobil, daca debitorul nu le ridica pe loc, ele vor fi supuse unui proces verbal de sechestru si incuviintate catre un administrator de sechestru, ce va putea sa fie chiar debitorul.

Dupa intocmirea procesului verbal, debitorului i se va da un termen de maxim 30 de zile sa ridice bunurile din imobil, altfel, ele vor fi scoase la vanzare de catre executor, se vor recupera cheltuielile de vanzare si apoi diferenta va fi consemnata pe numele debitorului.

Cum se poate contesta evacuare?

Daca privim in doctrina, atata pe legea noua a codului de procedura civila cat si in dogmele legii vechi, executorul are dreptul sa evacueze DOAR persoana ce are calitatea de debitor si orice alta persoana care ocupa spatiul fara a avea un contract opozabil sau document in baza caruia sa ramana in imobil.

In procedura veche, semnarea si antedatarea unor contracte de “comodat” BLOCAU efectiv intreaga procedura de evacuare, fiindca executorului ii erau opuse aceste contracte.

In prezent, in raport de art. 712 codul de procedura civila, asupra evacuarii, se poate formula contestatie la executare in aceleasi conditii in care se contesta orice act de executare silita emis de catre executor si in aceleasi conditii se poate si suspenda executarea silita, respectiv, oprirea executorului de la a proceda la evacuare.

avocat Cuculis Adrian

 

Regulamentul De Achizitii Publice Simplificat – Avocat Cuculis

Avocat Achizitii Publice 2016 – Regulament privind simplificarea achizițiilor publice

Achizitiile publice din Romania s-au lovit intodeauna de latura birocratica, astfel la data de 5 ianuarie 2016 a fost adoptat noul ”Document unic pentru achizițiile publice europene” (European Single Procurement Document – ESPD).

Totul se reduce la sarcina administrativa, astfel se va reduce considerabil aceasta sarcina pentru companiile interesate în a câștiga un contract de achiziții publice, în special IMM-uri.

Companiile vor putea să transmite electronic o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte documentele justificative necesare. Este în curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre.

:: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

Achizitiile publice in Romania vor fi deblocate ca si procedura iar cei interesati sa faca demersuri in vederea participarii la asemenea licitatii vor putea sa intocmeasca documentatia cu mai multa usurinta.

Avocat Cuculis Adrian

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

Creditele aflate in desfasurare cesionate catre alte institutii decat banci sau ifn-uri nu sunt purtatoare de dobanzi bancare contractuale!

Actualizare 2019 – 

Creditul dvs. a fost cesionat catre recuperatorii de creante? Puteti anula toate dobanzile platite catre aceste institutii avand in vedere ca nu puteau sa va perceapa dobanzi contractuale- Vedeti raspunsul emis de ANPC !

In premiera BANCPOST AMENDATA SI OBLIGATA SA VA RESTITUIE TOTI BANI E CARE I-ATI PLATIT CATRE INSTITUTIILE DE CREDIT UNDE ATI AVUT CREDITUL EXTERNALIZAT-

ATENTIE – In instanta se pot recupera dobanzile contractuale platite catre EFG SI ERB NEW FUNDING II BV si alte entitati din afara tarii.

In aceeasi situatie este si OTP BANK DAR SI CREDIT EUROPE BANK!

Din 2005 si pana in prezent, bancile comerciale din Romania au ales sa faca “banking”, cu dvs. prin metode abuzive. Nu si-au respectat partenerul de drum si cu atat mai mult in 2019 acest lucru este cu atat mai vizibil.

Scopul formularului( din josul paginii) este acela de a formula o plangere penala colectiva/individuala, adresata DNA si de a ne adresa instantei de judecata civile pentru a constata acest ABUZ(explicam de ce DNA) prin care sa se cerceteze abuzul savarsit de anumite institutii bancare din Romania, ce au exportat in afara tarii sau chiar in tara, catre institutii ce nu aveau aptitudinea necesara sa incaseze dobanzi bancare, pentru creditele romanilor, aflate in desfasurare  si astfel sub paravanul platii ratelor, catre banca, s-a ascuns de fapt ca plata se facea catre un creditor extern(nebancar) ce nu avea dreptul sa incaseze aceste dobanzi.

De ce plangerea este de competenta DNA?

Legea numarul 255 din 2013 la capitolul III ne arata ca “(1) Sunt de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie infracţiunile prevăzute înLegea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite în una dintre următoarele condiţii:
a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro;

Valoarea prejudiciului GLOBAL adica pentru toti cei care au platit dobanzi nedatorate catre firme cu un singur angajat in afara tarii, este de 100 de ori mai mare decat 200.000 de euro.

Este ilegala cesiunea de credite catre firme din afara tarii care nu sunt banci sau ifn-uri?

NU, cesiunea in sine NU este ilegala, insa este ILEGALA INCASAREA DOBANZII ,astfel, trebuie inteleasa diferenta clara intre cesiunea de creanta si cesiunea de credite.

Daca cesiunea se face cu privire la suma si nu la credit iar ea este cedata catre o firma din afara tarii ce nu este decat un simplu SRL si catre o banca, atunci asa cum am explicat DOBANZILE SUNT INTERZISE.

Condiţiile cesiunii de contract Art.1315 NCC permite cesiunea drepturilor şi obligaţiilor deţinute de una dintre părţi (cedent) către un terţ faţă de momentul formării contractului (cesionar), terţul devenind astfel parte în contract şi urmând a avea o relaţie contractuală cu co-contractantul iniţial (contractantul cedat).

Condiţiile de bază ale cesiunii contractului sunt ca (1) prestaţiile să nu fi fost încă integral executate şi (2) contractantul cedat să consimtă la cesiunea contractului.

Cesiunea de creanta, a sumei de bani efective art 1556 Cod Civil  (1) Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ.

Diferente?

Daca intre Banca si Recuperatorul de creante se incheie un contract de cesiune de creante atunci recuperatorul nu are dreptul sa perceapa dobanzile aferente contractului de credit fiindca nu a primit contractul ci doar creanta, ce poate avea doar o valoare FIXA, respectiv, suma pe care imprumutatul o datoreaza bancii la momentul cesiunii creantei.

Daca intre Banca si Recuperatorul de creante se inchide un contrat de cesiune de contract, acesta este ILEGAL SI NUL si evident ca recuperatorul NU ARE DREPTUL SA INCASEZE DOBANZI.

Rationamentul este unul logic, dat fiind faptul ca un contract de credit, un imprumut bancar, nu poate fi incheiat decat de un anumit tip de creditor si anume cel banacar sau nebacar insa sub coordonarea BNR. Daca contractul de credit ar fi cesionat catre un recuperator de creante care este un S.R.L, acesta NU AR AVEA CALITATEA NECESARA DATA DE LEGE pentru a putea sta parte intr-un contract de credit unde ca si calitate primordiala, imprumutatorul sau creditorul trebuie sa fie Banca Comerciala ORI Institutie financiara Nebancara.

avocat cuculis dna dosare penale deschise baci

 De ce nu este legal ca atunci cand creditul este exportat catre orice alta institutie in afara de o banca sau ifn, aceasta sa incaseze dobanzile bancare din contract?

Acest lucru deriva dintr-o serie de aspecte ce DOAR coroborate duc catre aceasta concluzie, dupa cum urmeaza –

In primul rand, care este conditia esentiala, pentru ca o anumita persoana juridica sa poata functiona in legalitate din punctul de vedere al legii?

OUG 99/2006 aceea ce reglementeaza activitatea bancara in Romania –

Art. 5.

(1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Legea 312 a BNR –

ARTICOLUL 25
Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială
a instituţiilor de credit
   (1) Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea camatariei 216/2011
Art. 3
(1) Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Sumele de bani obtinute prin savarsirea infractiunii prevazute la alin. (1) se confisca.

ATENTIE – Un simplu SRL,SA,SCSA,SCA, sau orice alta forma de organizare, ce nu este conforma legilor in vigoare, autorizata de catre BNR, nu poate functiona legal si nu poate incasa dobanzi bancare.

In urma plangerii penale conform dispozitiilor  legale in vigoare se va cere siConstituirea ca parte civilă (1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.

DOVADA CA ATI PLATIT DOBANZI CONTRACTUALE SI CEI CATRE CARE ATI FOST CESIONATI NU AVEAU ACEST DREPT

Cum pot sa stiu daca creditul meu a fost exportat?

Acest lucru il sesizati daca ati primit din partea bancii o informare prin care vi se aduce la cunostiinta ca ati fost cedat catre o firma ce poate avea de multe ori nume apropiat cu cel al bacii, tocmai pentru a va induce in eroare.
De preferat este, atunci cand nu stiti acest lucru, sa depuneti o cerere la banca pentru a va raspunde acestei intrebari.
Perioada in care creditul dvs. a fost exportat si dvs. ati platit dobanzi bancare,  acestea au fost platite ilegal catre acele firme fara calitatea necesara solicitata de catre lege pentru a percepe dobanzile aferente contractului, practic dvs. trebuia sa platiti DOAR principalul din graficul de rambursare.
Aceste lucruri vor fi sustinute  in plangerea penala, ce urmeaza sa o adresam DNA.
Aici gasiti si raspunsul BNR cu privire la aceasta nedreptate si momentul la care am anuntat acest lucru  –
Pentru a decapita balaurul plangerea penala o facem PROBONO pentru toti ce implicati care merg in litigiile civile!
FORMULARUL DE INSCRIERE IN PLANGEREA PENALA COLECTIVA PENTRU CREDITELE EXPORTATE  SI PENTRU CARE S-AU INCSAT DOBANZI BANCARE ILEGALE

Av.Drd. Cuculis

Invocarea Clauzelor Abuzive De Catre Societatile Comerciale – Motive De Suspendare A Executarii Silite In Cazul Unei Societati Comerciale – Urgenta Invocata – Avocat Cuculis

Activitatea unei societati comerciale poate fi afectata ireparabil daca o executare silita ce poate fi apreciata ca operand abuziv nu este suspendata.

Astfel, pe de-o parte trebuie sa explicam ca singurul temei legal in baza caruia putem invoca clauzele abuzive este legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte si nu trebuie facuta confuzia cu legea speciala 193/2000 a clauzelor abuzive ce poate fi invocata doar de catre consumatorii persoane fizice in accepitunea legii-

Potrivit art.718 alin.1 C.p.c.[devenit art. 719, s.n.] până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţi interesate şi numai pentru motive temeinice instanţa competentă poate suspenda executarea, şi potrivit alin.2 din acelaşi text de lege, pentru a se dispune suspendarea executării silite cel care solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată conform prevederilor aceluiaşi text de lege.

images (3)

Instantele, atunci cand a venit vorba despre societati comerciale – au reţinut în primul rând cuantumul ridicat al sumelor ce se cer a fi executate silit, calitatea contestatoarei de societate comercială, activitatea acesteia putând fi grav afectată existând riscul intrării în faliment, apoi ca o consecinţă prejudicierea altor societăţii cu care contestatoarea se află în relaţii contractuale, există motive temeinice care conduc la concluzia că, activitatea contestatoarei ar putea fi grav afectată, iar în susţinerea acestor aspecte sunt avute în vedere contractele încheiate şi aflate în derulare, în final fiind admisa actiunea. (Tribunalul Galați, Secţia II civilă, Decizia civilă nr.213 din 01 oct. 2015 , portal.just.ro)

Nu este de ignorat nici faptul , ca foarte multe credite sunt prescrise, iar prescriptia practic paralizeaza complet titlul executoriu, fapt ce poate fi invocat in termen de 15 zile de la fiecare act de executare adus la cunostiinta de catre executor si nu cum gresit au retinut unele opinii, doar de la primul act de executare.

Termenul de prescriptie de trei ani a dreptului de a obtine executarea silita incepe sa curga de la data ultimei plati efectuate de catre debitori.

„In conformitate cu prevederile art. 705 NCPC, dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

De asemenea, potrivit art. 706 alin.2 NCPC, prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Legea 72/2013 aceea pe care o avem in vedere la invocarea clauzelor abuzive, este practic un apanaj exclusiv al societatilor comerciale de a-si supune contractul aflat in desfasurare, sau nu, sub lupa unei instante de judecata, pentru a putea afla daca acesta prezinta clauze abuzive.

Art. 12. al legii mai sus amintite ne arata ca practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare este considerata abuziva.

Art. 13. califica clauzele  si  practicile abuzive –
In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;
e) pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

Art. 14. – Clauze calificate de lege ca abuzive
Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesara verificarea existentei circumstantelor prevazute la art. 13 sau a altor circumstante specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;
b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;
c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin. (1);
d) fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut la art. 7 alin. (1);
e) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

Art. 15. – Sanctiuni
(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

De retinut, ca fiecare societate comercial, are posibilitatea, chiar si cu contracte semnate inainte de intrarea in vigoare a legii 72/2013, sa actioneze banca, furnizorul de servicii sau partenerul comercial, in judecata, pentru eliminarea clauzelor abuzive.

av. Cuculis Adrian

 

Banca Transilvania Are Zeci De Clauze Abuzive In Conditiile Generale De Afaceri Pe Care Le Impuse Spre Semnare Fostilor Clienti Volksbank – Avocat Cuculis

Daca va mai mira ceva atunci cand vine vorba de banci, atunci inca considerati ca in contractele cu bancile ele sunt de buna credinta. Nimic mai fals. Suntem in 2016 si clauzele abuzive sunt parca din nou la putere.

Fostii clienti ai Volksbank, banca ce a fost radiata deja de la registrul comertului, preluati acum de catre Banca Transilvania, din prima zi lucratoare a anului 2016 li s-a pus sub nas un document intitulat CONDITII GENERALE DE AFACERI pe care cei de la banca le-au prezentat ca fiind doar niste simple “formalitati”. Formalitatile repective sunt PLINE DE CLAUZE ABUZIVE.

images (2)

Nu semnati CONDITIILE GENERALE DE AFACERI ALE BANCII TRANSILVANIA.

Ce spune legea si ce spune Banca Transilvania sau zanul “camatarul” mai bine spus:

Principiul impreviziunii este reglementat de Noul Cod Civil la art. 1.271. Astfel, daca “executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa din cauza unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei“, instanta poate sa dispuna fie adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor, fie incetarea relatiilor contractuale, la momentul si in conditiile pe care le stabileste.

Banca vine si va limiteaza un drept LEGAL- 

I.5. LIMITAREA EFECTELOR IMPREVIZIUNII 5.1. Clientul înţelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor schimbări excepţionale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii unei Convenţii specifice, independente de voinţa Băncii, executarea obligaţiilor sale să devină mai oneroasă din cauza creșterii costurilor executării acestora. În mod particular, oricând pe parcursul derulării raportului juridic este posibilă majorarea sumelor datorate de către Client, inclusiv ca urmare a variaţiilor cursului de schimb al monedei naţionale (în cazul creditelor acordate în altă monedă decât Lei) sau aindicilor de referinţa precum ROBOR, EURIBOR și LIBOR. 5.2. În considerarea celor indicate la punctul 5.1. și în sensul art. 1271 alin (3) paragraful (c) din Codul civil, Clientul este de acord să își asume riscul cu privire la apariţia unor astfel de împrejurări, fiind ţinut să își îndeplinească obligaţiile asumate prin Convenţia specifică și în general prin CGA, independent de astfel de schimbări excepţionale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii Convenţiei. 5.3. Prin asumarea acestor riscuri, Clientul înţelege și accepta faptul că nu va putea solicita unei instanţe de judecată adaptarea Convenţiei specifice sau a CGA în general, în cazul apariţiei unor împrejurări excepţionale de natura celor indicate mai sus.

Pentru cei ce s-au saturat sa NU stie unde le este creditul si sa plateasca dobanzi bancare unor recuperatori de creante sau mai rau unor samsari din afara tarii, banca s-a asigurat ca poate sa faca orice doreste cu creditul dumneavoastra –

Ce spune legea clauzelor abuzive?

ANEXA

LISTA cuprinzand clauzele considerate ca fiind abuzive

(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.

CE SPUNE BANCA?

I.8. DISPOZITII FINALE 8.1 CESIUNEA 8.1.1. Clientul nu poate cesiona drepturile și obligaţiile sale în baza convenţiilor specifice sau a CGA în general, în absenţa acordului prealabil scris al Băncii. 8.1.2. Banca, la libera sa alegere și oricând pe durata existenţei CGA, poate cesiona unui terţ ales la libera sa discreţie, oricare dintre drepturile sale iar Clientul, prin semnarea prezentului document și a convenţiilor specifice, consimtite în mod necondiţionat cu privire la orice astfel de cesiune. Cesiunea va deveni efectivă și opozabilă Clientului de la data primirii notificării din partea Băncii. 8.1.3. Clientul înţelege și este de acord ca, în cazul unei cesiuni realizată de către Bancă în conformitate cu prevederile din prezenta secţiune, Banca va fi eliberată de obligaţiile corelative drepturilor astfel cesionate sau, după caz, de oricare și toate obligaţiile acesteia, de la momentul la care cesiunea devine efectivă.

Nu intelegem de ce banca poate cesiona la libera alegere credite performante? este ilegal!! poate cesiona credite in default dar nu cele aflate in desfasurare.

CITITI AICI TOATE CONDITIILE GENERALE ALE BANCII TRANNSILVANIA

 

Nu semnati CONDITIILE GENERALE. – SUNT ABUZIVE

av. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu