Decizia CCR Produce Efecte – Piraeus Bank Sanctionata – Primele Executari Silite Anulate – Avocat Cuculis – Contestarea Executarii Silite

Orice ar face Bancile, instantele anuleaza executarile silite, fie ca le anuleaza pentru existenta clauzelor abuzive asa cum am mai aratat fie pentru faptul ca timp de un an de zile toti executorii judecatoresti din Romania au executat silit in baza unor legi neconstitutionale.

Executare Silita piraeus anulata

http://www.zf.ro/proprietati/cea-mai-scumpa-casa-executata-silit-in-romania-un-milion-de-euro-5991991/poze/

Astfel Judecatoria Cornetu

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte contestatia la executare. Dispune anularea incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 21.12.2015 pronuntata in dosarul de executare nr. 478/2015 aflat pe rolul BEJA Popescu Marian si Popescu Adina-Vali. Respinge cererea de constatare a caracterului abuziv al clauzei contractuale din sectiunea III referitoare la comisionul de acordare, ca inadmisibila. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecatoria Cornetu. Pronuntata in sedinta publica, azi, 17.03.2016.

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000082101&id_inst=1748

Concluzia?

Instanta arata foarte clar ca dispune astfel , anularea incheierii de incuviintare a executarii silite din data de 21.12.2015, moment la care executorul judecatoresc isi incuviintase executarea silita.

Astfel, nefiind necesara nicio alta precizare in dispozitivul hotararii, observam ca daca a fost ANULATA incheierea initiala de incepere a executarii silite codul de procedura civila arata ca Articolul 704 Nulitatea executarii silite
Art 704 : Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum si a actelor de executare subsecvente, dispozitiile art. 174 si urmatoarele fiind aplicabile in mod corespunzator.

Actul initial a fost practic incuviintarea executarii, astfel din dispozitiile legale se trage concluzia anularii intregii executari silite.

av Cuculis

Ce Bunuri Nu Pot Fi Executate Silit Si Ce Sume De Bani Nu Se Urmaresc SIlit – Contestatie La Executare Poprire – Avocat Cuculis

Cum pot fi contestate executarile silite? Poprire executorie.

Executarea silita in Romania ultimilor ani de zile a cunoscut ABUZURI de tot felul. Printre cele mai dese, execuarea bunurilor ce nu puteau fi executate, popriri pe pensiile de intretinere, sau alocatiile copiilor, nici soldele pentru soldati si ajutoarele sociale nu au fost scutite, insa totusi, va propun sa vedem ce spune legea si cum pot fi combatute aceste abuzuri?

images (3)

Poprire – Contestatie la executare – Avocat 

 

I. Bunurile Neurmaribile – respectiv bunurile ce nu pot fi executate silit!

Nu sunt supuse urmăririi silite:

a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

e) scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea;

f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

II. Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului

(1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective. Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor.

(2) Dacă debitorul se ocupă cu agricultura, nu vor fi urmărite, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale şi seminţele pentru cultura pământului, în afară de cazul în care asupra acestor bunuri există un drept real de garanţie sau un privilegiu pentru garantarea creanţei.

III. Care sunt limitele in care un credit poate urmari un debitor?

(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

(4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.

(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.

(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

IV) Ce se intampla daca regulile de mai sus sunt incalcate?

Toate acele popriri sau urmariri vor fi ANULATE confor art. 730 cod procedura civila care araa ca urmarirea cu incalcarea acestor dispozitii sunt nule de drept

V.) Ce trebuie sa faca un debitor?

El va trebui in mod obligatoriu sa se adreseze instantei de judecata printr-o cerere de chemare in judecata denumita specific contestatie la executare si sa solicite anularea intregului act de procedura executionala.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Secapital Si KruK Romania – Alt Dosar De Executare Silita Anulat – Debitorul Urmarit Pentru 17143 E Scapa De Datorie – Avocat Cuculis

Judecatoria Sectorului 6 ii taxeaza pe recuperatorii de creante – Secapital si Kruk Romania –

Astfel le-a anulat intreaba executare silita. Dosarul executional considerat nelegal il putea costa pe debitor 17000 euro in conditiile in care nu l-ar fi contestat in instanta.

ZIAR

 

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, invocată de către intimat. Admite contestaţia la executare propriu-zisă, astfel cum a fost completată şi precizată. Anulează toate actele de executare încheiate în dosarul de executare nr. 1428/2015 al Bej Cătălin Vişan şi Manuel Andrei Dorcioman. Respinge contestaţia la titlu, astfel cum a fost completată ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronuntata in sedinta publica azi, 22.03.2016.
Document: Hotarâre  2436/2016  22.03.2016

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000242347&id_inst=303

Actul de executare prin care executorul judecatoresc ii incasa bani ilegali debitorului.

secapital si kruk avocat contestatie executare

secapital si kruk avocat contestatie executare

avocat Cuculis

Creditele cesionate nu aveau voie sa fie incarcate cu dobanzi bancare! Daca creditul dvs. a fost cesionat catre un recuperator sau externalizat, in afara tarii, aveti dreptul sa va recuperati toata dobanda!

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Executare Anulata – Termen Prescriptie Titlu Executoriu European – Avocat Cuculis

Executare Anulata – Titlul Executoriu European –

Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Anulează executarea silită şi toate formele de executare din dosarul de executare nr. 169/S/2015 al BEJA MIU şi PARTENERII. Respinge capătul de cerere privind întoarcerea de executare silită, ca neîntemeiat. Respinge capătul de cerere privind obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru, ca neîntemeiat. Ia act că contestatorul înţelege să solicite cheltuielile de judecată reprezentate de onorariul de avocat pe cale separată. Cu apel în termen de 10 de la comunicare care se depune la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti şi se soluţionează de Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.03.2016.

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000579915&id_inst=301

Timbru UE Romania

Cum s-a ajuns la aceasta solutie?

Chestiuni de fond: In raport de regulamentul European in material emiterii certificatului European, veti observa ca persoana in cauza nu a fost prezenta la dezbaterea pe fond.

În principiu, eliberarea unui certificat  de titlu executoriu european nu poate fi supusă niciunei căi de atac [a se vedea articolul 10 alineatul (4)]. Cu toate acestea, în statul membru de origine sau în statul membru de executare, există următoarele posibilități:

 • Debitorul poate întreprinde următoarele acțiuni în statul membru în care s-a pronunțat hotărârea:
 • În cazul în care hotărârea judecătorească a încetat să ­ fie executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat – În cazul în care hotărârea a încetat să  fie executorie sau caracterul executoriu al acesteia a fost suspendat sau limitat conform legislației statului membru în care s-a pronunțat hotărârea, debitorul poate să depună o cerere pentru un certificat  la instanța care a pronunțat hotărarea, indicând suspendarea sau limitarea forței executorii [a se vedea articolul 6 alineatul (2)].
 • Debitorul poate folosi formularul standard prevăzut la anexa IV. 4.2.1.4. Căile de atac împotriva hotărârii judecătorești Debitorul are posibilitatea de a contesta hotărârea pe fond, în conformitate cu normele interne de procedură ale statului membru în care s-a pronunțat hotărârea.
 • Suspendarea sau limitarea executării – Debitorul poate solicita suspendarea sau limitarea executării hotărârii în următoarele condiții (a se vedea articolul 23): • debitorul a intentat o acțiune împotriva unei hotărâri judecătorești certificate ca titlu executoriu european, inclusiv o cerere de revizuire în sensul articolului 19; sau • debitorul a solicitat rectificarea carea sau retragerea unui certificat  de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10. În aceste cazuri, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate: • să limiteze procedura de executare la măsuri asiguratorii; sau • să condiționeze executarea de constituirea unei garanții pe care aceasta o stabilește; sau • în cazuri excepționale, să suspende procedura de executare.

In concluzie, avand in vedere si elementele ce tin de lipsa fortei executorii a hotararii judecatoresti, operand astfel prescriptia, titlul European pus in executare este unul lipsit de putere executorie.

Prin prisma faptului ca desi titlul executoriu deriva dintr-un stat strain, regulile in baza carora se va judeca in Romania aceasta cerere sunt supuse dispozitiilor codului de procedura civila.Astfel, prescriptia dreptului de a cere executarea silita va opera la un termen de 3 ani de zile

Prin urmare, daca titlul executoriu a fost emis cu mai mult de 3 ani de zile in urma inceperii procedurii de executare silita, pe teritoriul Romaniei, atunci, acesta este prescris.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Cerere Cu Valoare Redusa – Cum Se Redacteaza Si Cui Se Adreseaza – Avocat Cuculis

1. Ce este cererea cu valoare redusa?
Cererea cu valoare redusa este o actiune judiciara pe care creditorul unei obligatii o are la indemana pentru a-si satisface drepturile rezultate dintr-un contract sau orice alt act.
Sediul materiei este reglementat de prevederile art. 1025-1032 din Noul Cod de Procedura Civila.
2. Cand si cum se aplica cererea cu valoare redusa?
Potrivit art. 1025 Cod procedură civilă, procedura privind cererile cu valoare redusă are ca obiect realizarea de bunăvoie sau prin executare silită a creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani în cuantum maxim de 10.000 lei.
NOTA: Suma maxima de 10.000 lei cuprinde doar debitul principal fără a lua in calcul penalităţile şi dobânziile. Acestea se vor calcula si se vor solicita separat in cadrul formularului.
Procedura privind cererile cu valoare redusă este o procedură specială care necesită îndeplinirea unor condiții speciale de admisibilitate a cererii prin care se declanșează această procedură:
 • Creditorul trebuie să aibă o creanță a cărei obligație corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani în cuantum maxim de 10.000 lei;
 • Creanța să nu-și aibă izvorul în domeniile prevăzute de art. 1025 alin. 2 și 3 Cod procedură civilă.
Aceasta nu se aplica deci în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice. Nu se aplicăcererilor referitoare la:
a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
c) moştenire;
d) insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
e) asigurări sociale;
f) dreptul muncii;
g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
h) arbitraj;
i) atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.
 • Creditorul sa respecte procedura instituite de art. 1029 Cod procedură civilă.
Procedura prevede completarea unei cereri tip – formular obligatoriu si se adreseazaJudecatoriei, conform regulilor de competenta materiala si teritoriala prevazute de Codul de procedura.
In fata procedurii si debitorul (paratul) raspunde cererii fie prin seama formularului fie in orice alta forma scrisa. Raspunsul se depune la dosar in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii cererii cu valoare redusa, potrivit art. 1029, alin. (4) din NCPC.
Mai trebuie sa stiti ca, in cazul in care paratul/debitorul are de ridicat pretentii, la randul sau, acestea sunt posibile si permise printr-o cerere reconventionala pe care o poate formula prin intampinare sau deosebit, printr-o cerere separata, adresata aceluiasi dosar. Daca cererea reconventionala respecta procedura cu valoare redusa, aceasta va fi judecata impreuna cu cererea introdusa de creditor, daca nu respecta, aceasta se va disjunge si judeca separat, formandu-se un dosar nou.
3. Cat ne costa aceasta cerere?
Potrivit art. 28 din titlul IV al Legii de punere în aplicare a NCPC, în procedura cererilor de valoare redusă dacă valoarea obiectului acestora nu depăşeşte 2000 lei taxa de timbru este de 50 lei, iar dacă depăşeşte această valoare, taxa de timbru este de 150 lei.
4. Ce efecte produce debitorului cererea cu valoare redusa?
Daca cererea este admisa, se va pronunta o hotarare executorie de drept prin care debitorul poate fi pus in executare silita imediata, pentru realizarea drepturilor obtinute de creditor.
5. Ce mai trebuie sa stim?
 • Procedura cererii cu valoare redusa este o procedura de camera de consiliu, asta insemnand ca citarea partilor nu este obligatorie – deci nu veti fi convocati la termenul de judecata, decat in cazuri exceptionale – conform art. 1029, alin. (2) din NCPC, astfel ca nu va trebui sa intrati in panica daca nu primiti citatie in acest dosar.
 • Reprezentarea partilor prin avocat nu este necesara, atata timp cat procedura de citare nu este obligatorie.
 • Este o procedura urgenta, care se poate termina in maxim 60 de zile, in cazul in care pârâtul nu formulează intâmpinare.
 • Potrivit prevederilor art. 473 NCPC cheltuielile de judecata se restituie din patrimoniu debitorului.
 • Nu este necesara si nu implica nicio procedura prealabila – somatie/notificare, etc., simpla completare a formularului fiind suficienta
 • Foarte important: respingerea cererii cu valoare redusa are consecinte grave asupra dreptului, intrucat produce autoritatea de lucru judecat – ceea ce inseamna ca, odata pierduta actiunea, nu veti mai putea solicita instantelor, pe vreo alta cale, vreodata, aceste pretentii. Deci maxima atentie!
 • Desi aceasta procedura este aparent simpla si la indemna oricui, avand in vedere riscul de a pierde insusi dreptul asupra pretentiilor solicitate, in caz de respingere a actiunii (n.m. consecinta deosebit de grava pe care nimeni nu si-o doreste)  va sfatuiesc sa apelati la un avocat atunci cand redactati/completati formularul acestei actiuni.
 • Avocat Cuculis

Definitiv Credit Europe Bank Pierde – Suspendarea Platii Ratelor Bancare Pana La Judecarea Pe Fond A Cauzei – Curtea De Apel Bucuresti – Avocat Cuculis

Curtea de Apel A Admis Suspendarea Platii Ratelor Lunare La Un Credit Bancar si astfel incepe o noua schimbare de optica a instantei de casare.

Credit Europe Bank Pierde incasarea ratelor.

credit europe bank

credit europe bank

Nr. unic (nr. format vechi) : 36751/3/2015 (3353/2015 )
Data inregistrarii 29.12.2015
Data ultimei modificari: 21.03.2016
Sectie: Secţia a V-a civilă
Materie: Litigii cu profesioniştii
Obiect: ordonanţă preşedinţială *suspendare plata rate
Stadiu procesual: Apel

Părţi
Nume Calitate parte
CHITA MIHAELA NICOLETA Apelant reclamant
CHITA IULIUS CLAUDIU Apelant reclamant
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Intimat pârât
CREDIT EUROPE BANK NV PRIN MANDATAR CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA Intimat pârât

Şedinţe
21.03.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S5 Complet 10 A
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că: Admite cererea. Dispune suspendarea executării obligaţiei de plată a ratelor lunare aferente contractului de credit nr.103583/21.02.2008 până la soluţionarea definitivă a dosarului nr.32947/3/2015. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.03.2016.
Document: Hotarâre 500/2016 21.03.2016

Art581 Cod Procedura Civila prevede ca instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia comerciala, in Decizia nr. 3158 din 27 noiembrie 2009:
Ordonanta presedintiala reprezinta un mijloc procedural ce intruneste conditiile unei actiuni civile, avand insa caracter specific determinat de caracterul particular al masurilor ce pot fi luate pe aceasta cale. Astfel, cererea privind ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca atat conditiile generale necesare pentru exercitarea actiunii civile, cat si cerinte particulare, respectiv urgenta, nerezolvarea fondului cauzei si vremelnicia masurii ordonate.

Mai multe aici suspendarea platii ratelor pe perioada procesului.

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Documentul De Care Se Pot Folosi Toti Cei Care Sunt In Procese Cu Bancile -Dobanda De Referinta – Raiffeisen Bank Stia De Marja In 2008 – Avocat Cuculis

Puteti folosi documentul de mai jos, in toate procesele deschise, sau viitoare, pe care le aveti impotriva RAIFFEISEN BANK.

Demascam inca o data ca bancile v-au mintit si au aplicat dupa cum au vrut niste dispozitii ce au dus Romania si pe romani in pragul familentului si i-au aruncat in mainile executorilor si recuperatorilor de creante.

Banca Raiffeisen STIA din 2007 care este formula LEGALA de calcul a dobanzii si insera PREFERENTIAL aceasta formula de calcul in contractele de credit!

MARJA BANCII era folosita de catre Raiffeisen inca din 2008 iar in toate litigiile unde pierd, se apara spunand ca NU EXISTA O ASEMENEA FORMULA DE CALCUL.

Ce spune contractul din 2008?

Rata dobanzii curente se stabileste in forma procentuala la o rata egala cu  Rata de referinta  plus o MARJA DE 1,75%. Pentru scopurile prevazute in prezentul contract Rata de Referinta, o reprezinta LIBOR CHF LA O LUNA”

Raiffeisen contracte!

contract bancar raiffeisen dobanda

contract bancar raiffeisen dobanda

 

O alta intoxicare a fost atunci cand banca NU  a aplicat OUG 174/2008 care spunea foarte clar ca :

2. La articolul 8, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
“b) valoarea dobanzii, cu precizarea tipului acesteia, fixa si/sau variabila, iar in cazul in care dobanda este variabila, variatia acesteia trebuie sa fie independenta de vointa creditorului, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;

OUG 50/2010 spunea si ea la randul ei ca:

Art. 37
In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) dobanda va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobanzii de referinta a BNR, in functie de valuta creditului, la care creditorul poate adauga o anumita marja, fixa pe toata durata derularii contractului;
b) marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru;
c) in acord cu politica comerciala a fiecarei institutii de credit, prin exceptie de la prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referinta pot fi reduse;
d) formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) elementele care intra in formula de calcul a variatiei dobanzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Concluzia este ca banca APLICA CU MULT INAINTE MARJA BANCII si calculul dupa INDICELE DE REFERINTA LIBOR!

Folositi documentul de mai sus, este sabotaj la economica nationala!

Din aceeasi categorie :

Inghetarea cursului valutar pentru creditele in CHF

avocat Cuculis

Alt Dosar De Executare Silita Prescris Anulat De Instanta – Sunt Executat Silit De SC. Credit Plus (GULF) LTD Prin CRC Recuperare Creante? Ce Trebuie Sa Fac Sa Anulez Executare Silita – Avocat Cuculis

Judecatoria Fetesti a decis ca un credit pus in executare sa nu mai fie inapoiat pe motiv ca este prescris!

 

ZIAR

 

Ce trebuie sa verificam atunci cand suntem executati silit de catre un recuperator de creante?

In primul rand sa stiti ca toate creditele cesionate, au probleme, deci cel mai probabil inclusiv creditul dvs. pe care nu l-ati mai platit a fost cesionat dupa ce banca si-a facut provizionae si-a acoperit suma si l-a vandut pe nimic catre recuperatori. Daca nu ati platit de mai mult de 3 ani, nu va mai poate lua banii! Cititi mai jos!

Solutia Judecatoriei Fetesti pentru creditul prescris

Nume Calitate parte
OLBOŞANU CRISTINA – CU DOMICILIUL ALES LA CAB. DE AV.CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
S.C.CREDIT PLUS(GULF) LTD – CU SEDIUL ALES LA S.C.COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC S.R.L. Intimat

Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare silită formulată de către contestatoarea OLBOŞANU CRISTINA, în contradictoriu cu intimata SC CREDIT PLUS (GULF) LTD, cu sediul procesual ales la SC COLECTARE RECUPERARE CREANŢE CRC SRL,. Constată ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silită în baza contractului de credit nr. 492225/12.12.2007 şi anulează actele de executare silită întocmite în dosar de executare nr. 170/2016 al BEJA VIOLETA BADEA – ANDREI SUCIU. Obligă intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 432,76 lei, cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa şi BEJA VIOLETA BADEA – ANDREI SUCIU. Pronunţată în şedinţă publică din 17.03.2016.

Pentru conformitate aici gasiti solutia data de catre instanta de judecata, pe portalul instantelor – Dosarele de executare silita, pot fi anulate doar in instanta!

http://portal.just.ro/229/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=22900000000040169&id_inst=229

 

Alti recuperatori de creante ce executa silita credite prescrise iar instanta le-a anulat dosarele de executare silita pornite fara respectarea legii !

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

 

Cum Pot Fi Opriti Recuperatori De Creante Si Cat De Ileagale Sunt Executarile Silite Pornite Pentru Credite Prescrise – Avocat Cuculis

Recuperatorii De Creante Si Creditele Prescrise – Invocarea Prescriptiei

Executarea este nelegala, retinandu-se de catre instanta, ca titlul executoriu este lipst de putere executorie, prin intervenirea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.

Sentinta Credit Plus Recuperator de creante, desfiintare executare silita.

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării şi excepţia tardivităţii. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul IVAŞCU ADY LUCIAN în contradictoriu cu intimata CREDIT PLUS (GULF) LTD. Anulează executarea silită obiect al dosarului de executare nr. 506/2015 al BEJ BĂTĂILĂ VLAD. Dispune întoarcerea executării silite, în sensul că obligă intimata CREDIT PLUS (GULF) LTD la plata către contestator a sumei de 3432 lei. Pune în vedere intimatei CREDIT PLUS (GULF) LTD să achite către BEJ BĂTĂILĂ VLAD suma de 20,46 lei, reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare silită. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA şi respinge cererea formulată în contradictoriu cu această intimată, pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Cu apel în 10 zile de la comunicare. În situaţia exercitării dreptului de apel, cererea de apel trebuie depusă la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică în data de 29.02.2016.
Document: Hotarâre  2641/2016  29.02.2016

Ivascu Ady Lucian Ivascu Ady Lucian 2Ivascu Ady Lucian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alti recuperatori care pun in executare contracte de credit prescrise. 

avocat Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Ce Se Intampla Cu Dosarele Penale Unde Singurele Probe Erau Interceptarile – Avocat CUCULIS

Decizia  CCR nr. 51/2016 – Sri

CCR a decis prin decizia nr. 51/2016 că serviciile secrete ale statului nu pot fi implicate în efectuarea interceptărilor în dosarele penale astfel că legea care a permis acest lucru este neconstituţională. În felul acesta SRI rămâne competent pentru interceptări în domeniul siguranţei naţionale, pe când pentru interceptările necesare în dosarele penale vor putea fi implicaţi numai procurorii şi poliţia judiciară. Această decizie încă nu e publicată în Monitorul Oficial, dată de la care va fi obligatorie.

Cu privire la efectele acestei decizii, sunt trei ipoteze care trebuie analizate:

A

Pentru dosarele soluţionate definitiv care au avut la bază probe obţinute prin interceptări autorizate legal (maxim 48 ore de procuror şi maxim 30 zile de judecător) şi efectuate de serviciile secrete (deţinători ai infrastructurii necesare), acestea nu vor fi afectate. Prin urmare, aceste dosare nu pot fi redeschise pe motive legate de decizia CCR.

.

B

Cu privire la dosarele în care de acum încolo se vor solicita interceptări, serviciile secrete nu mai pot fi implicate în efectuarea acestora. Dar pentru ca acest lucru să se efectueze legal de acum încolo, trebuie să aşteptăm o soluţie legislativă şi înţeleg că mâine Guvernul va propune o OUG care probabil va intra în vigoare la data când decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial.

 

C

Cu privire la dosarele aflate pe rol în care sunt efectuate deja interceptări de către serviciile secrete sunt deja două interpretări:

– avocaţii susţin că acele interceptări, fiind efectuate de serviciile secrete, lucru interzis de CCR , ar fi nelegale, ca urmare ar trebui înlăturate din materialul probatoriu de la dosar;

– procurorii susţin că acele interceptări, fiind efectuate de organul care până atunci era permis de codul de procedură penală, sunt legale, şi că  numai de acum încolo vor trebui făcute de alte organe.

– judecătorii încă nu au avut ocazia să se pronunţe.

Anularea Actelor De Executare – Cum Se Calculeaza Termenul De Prescriptie Pentru Un Credit Bancar – Avocat Cuculis

Creditul Bancar Prescris -Anularea actelor de executare si calculul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita – Kruk Romania Si Secapital Pierd In Fata Clientilor – Contracte de credit cumparate pe nimic si puse in executare silita, anulate de catre instanta de judecata-

Exista in practica judecatoreasca o practica neunitara cand se discuta despre momentul efectiv al inceperii calculului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita – Vom prezenta initial solutia pe care instanta a adoptat-o si ulterior vom face o analiza a solutiei cat si a modului de calcul al termenului de cand se calculeaza prescritpia:

Astfel, judecatoria sectorului 1 a stabilit :

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excep?ia netimbrării ca fiind neîntemeiată. Respinge excep?ia lipsei calită?ii de reprezentant ca fiind neîntemeiată. Respinge excep?ia tardivită?ii ca fiind neîntemeiată. Admite contestatia la executare. Anulează toate formele de executare silită din dosarul de executare nr. 1433/2015E a BEJ Ene Magdalena ca fiind nelegale. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. f rap. la art. 45 alin. 4 din OUG nr. 80/2013, dispune restiuirea către contestator taxei de timbru aferentă contestatiei la executare în valoare 1.000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26.02.2016.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000594337&id_inst=299

 

avocat executare silita avocat bucuresti executare silita

avocat executare silita avocat bucuresti executare silita

 

 

Cum se calculeaza termenul de curgere al dreptului de a cere executarea silita?

Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită Art. 706 Termenul de prescripţie

(1) Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani.

(2) Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Astfel, trebuie determinat momentul la care s-a nascut dreptul de a obtine executarea silita si momentul la care poate fi ceruta anularea actelor de executare silita.

Astfel, acest drept nu se naste la momentul scadentei anticipate, acest lucru daca ar fi interpretat in acest mod ar fi de natura sa produca un prejudiciu irecuperabil debitorului dar si legii in sinea ei, prin eludarea acesteia.

Prescrierea dreptului de a cere executarea silita nu poate curge de la momentul declararii scadentei anticipate a creditului si de a solicita de indata rambursarea creditului si a dobanzilor , avand in vedere ca acest moment este eminamente subiectiv, dependent de o manifestre de vointa EXCLUSIVA a creditorului, manifestare, care poate fi intarziata,o perioada lunga de timp, conducand astfel la o imprescribilitate a dreptului de a cere executarea silita, aspect ce nu poate admite fiind in contra interpretarii art. 705 Cpc.

Astfel, termenul de prescriptie a executarii silite, incepe sa curga la data de la care debitorul a efectuat ultima plata valabila, benevola.

Intrerup notificarile facute de creditor, termenele de prescriptie? Anularea actelor de executare

Nu pot fi retinute, la calculul acestui termen, nici dispozitiile art. 2537 si 1522 din codul civil, avand in vedere ca aceste dispozitii se refera la prescriptia dreptului material si nu cel la dreptul de a cere executarea silita, astfel incat, pe cale de consecinta cele doua institutii nu pot fi asimilate si de altfel nici dispozitiile lor nu pot fi incurcate.

Prin urmare, pe cale de consecinta, notificarile nu intrerup termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Anpc Propune Alte Metode Metodologice De Aplicare A Insolventei Persoanelor Fizice – Vedeti Cum Se Va Aplica Legea Persoanelor Fizice – Insolventa Personala – Avocat Cuculis

Avem noi norme de punere in aplicare a legii insolventei persoanelor fizice!

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a elaborat şi supus dezbaterii pu­bli­ce proiectul normelor meto­do­logice de aplicare a prevederilor legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, propu­nând o serie de criterii pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, astfel încât persoana datoare să fie protejată, asigu­rându-i-se sumele minime necesare asigurării educaţiei copilului sau medicamentelor de care are nevoie vârstnicul aflat în întreţinere.

Astfel, normele propuse de ANPC numesc, printre reperele după care se va ghida administratorul procedurii de in­solvenţă, „valoarea coşului minim lunar de consum, stabilit în baza informaţiilor primite de la organismele competente, precum Institutul Naţional de Statistică şi/sau Institutul pentru Calitatea Vieţii; particularităţi de ordin financiar, structura pieţei forţei de muncă pe regiuni; c) valoarea minimă a cheltuielilor profesionale şi/sau de şcolarizare; preţul utilităţilor, al alimen­telor şi produselor de bază; componenţa şi structura familiei debitorului, prin includerea în aceasta a persoanelor aflate în întreţinerea debitorului, a persoanelor cărora debitorul le prestează întreţinere şi a persoanelor care convieţuiesc cu debitorul sau care contribuie la prestarea întreţinerii”.Nu au fost omise nici cheltuielile minime legate de func­ţionarea şi întreţinerea unui vehicul indispensabil şi nici ce­rinţele minimale ale unei locuinţe convenabile.

Cum arata planul de rambursare?

Capitolul II Reguli privind procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor Secțiunea 1 – Primele măsuri Art.6. – În perioada de 30 de zile dintre notificarea creditorilor, în conformitate cu art. 13 alin. (4) din Lege, și data emiterii deciziei de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei potrivit art. 20 din Lege sau, după caz, data la care respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței rămâne definitivă, creditorii: a) transmit debitorului, la cererea acestuia, toate informațiile necesare pentru ca acesta să poată completa cererea de deschidere a procedurii; b) nu întreprind măsuri care să aibă ca scop sau efect de a-l descuraja pe debitor în a-și exercita dreptul de deschidere a procedurii administrative pe bază de plan de rambursare a datoriilor; c) depun diligențe în vederea ajungerii la un acord cu debitorul de reeșalonare/restructurare a datoriilor, prin oferirea unor soluții adecvate circumstanţelor individuale ale acestuia. Art.7. – (1) În vederea deschiderii procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, debitorul depune formularul tipizat reprezentând cererea de deschidere a procedurii insolvenței, în formă scrisă, semnată şi datată, în original, împreună cu înscrisurile de care acesta înţelege să se folosească în copie, semnate de debitor pentru conformitate. (2) La cererea comisiei de insolvență, debitorul prezintă originalul înscrisurilor. (3) Cererea, însoțită de înscrisurile în susținerea acesteia sau înscrisurile prevăzute de lege, poate fi depusă personal, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciului, reședința sau reședința obișnuită de cel puțin 6 luni, sau prin poștă, utilizând mijloace care să asigure confirmarea primirii sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată. (4) Cererile anonime sau nesemnate, transmise prin orice mijloc, se clasează. Art.8. – (1) În cererea de deschidere a procedurii insolvenței, debitorul menționează regimul matrimonial aplicabil. (2) Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunității legale de bunuri, debitorul anexează la cererea de deschidere a procedurii de insolvență și un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. Art. 9 – (1) Comisia de insolvență își verifică, din oficiu, competența teritorială și, în cazul în care constată că cererea debitorului este greșit îndreptată, o va transmite comisiei de insolvență competente din punct de vedere teritorial. (2) În situația prevăzută la alin. (1), termenul prevăzut la art. 14 din Lege curge de la data sesizării comisiei de insolvență competente din punct de vedere teritorial. Art.10. – (1) Pentru soluționarea cu celeritate a cererii, ședința de ascultare a debitorului se desfăşoară cât mai curând posibil după primirea cererii. (2) Comisia de insolvență comunică debitorului, prin orice mijloace de comunicare care asigură confirmarea primirii, data, ora și locul de desfășurare a ședinței. 10 (3) În cazul în care comisia de insolvență consideră necesar, se pot organiza mai multe ședințe de ascultare a debitorului, cu respectarea termenului de soluționare a cererii de deschidere a procedurii, prevăzut de lege. (4) Dispozițiile alin. (2)-(3) sunt aplicabile ori de câte ori comisia de insolvență dispune ascultarea debitorului. (5) În aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (3) și (5) din Lege, în caz de neprezentare a debitorului în vederea ascultării prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, precum și în caz de nefurnizare a datelor și/sau actelor ori informațiilor solicitate sau neactualizarea formularului de cerere, Comisia de insolvență stabilește, în cazuri justificate, o nouă ședință de ascultare și/sau un nou termen pentru transmiterea informațiilor. Art.11. – (1) În vederea elaborării tabelului preliminar de creanţe, potrivit art. 23 alin. (1) din Lege, administratorul procedurii efectuează verificarea creanțelor, în baza informărilor transmise atât de creditori cât și de debitori, verificând inclusiv corectitudinea sumelor datorate de debitor, putând în acest scop să solicite, după caz, sprijinul experților din cadrul corpului propriu de experţi, precum şi al autorităților publice competente sau entităţilor de drept privat relevante, care vor transmite aceste informații administratorului procedurii de îndată, dar nu în mai mult de cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (2) Creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolvenţei, cu excepția cazului în care legislația specială cuprinde prevederi diferite. Art.12. – Planul de rambursare trebuie să fie fezabil, având în vedere perspectivele reale de redresare în raport cu posibilităţile şi circumstanţele aplicabile debitorului şi cu mijloacele financiare disponibile sau a căror realizare este rezonabil posibilă. Art.13. – (1) În planul de rambursare a datoriilor se stabilesc măsurile privind locuința familiei debitorului, ținând cont de criteriile emise de comisia de insolvență la nivel central și de situația concretă a debitorului. (2) În cazul în care prin planul de rambursare se stabileşte că imobilul locuinţă a familiei urmează să fie valorificat pentru acoperirea pasivului, prin dare în plată sau vânzare, potrivit art. 26 alin. (2) lit. b) și c) din Lege, iar debitorul dorește să rămână în locuință, comisia de insolvenţă stabileşte, cuantumul chiriei, ținand cont de disponibilitățile financiare ale debitorului fără a se depăși valoarea chiriei pentru locuințele sociale din localitatea respectivă. Art.14. – În planul de rambursare se stabilește cota procentuală ce îi revine fiecărui creditor din suma totală datorată, stabilită proporțional cu procentul din valoarea totală a datoriilor, tranșele de plăți, precum și, dacă este cazul, măsuri se restructurare a datoriei sau alte măsuri care să conducă la redresarea financiară a debitorului și ajungerea la un acord cu creditorii săi. Art.15. – (1) Planul de rambusare se transmite comisiei de insolvență, de către administratorul procedurii, în vederea efectuării evaluării fezabilității acestuia. (2) Comisia de insolvență verifică fezabilitatea planului de rambursare în cel mult 15 zile de la primirea acestuia și transmite raportul de evaluare administratorului procedurii. (3) Pentru a evalua fezabilitatea planului de rambursare, comisia de insolvenţă verifică cel puțin: a) capacitatea debitorului de a respecta planul de rambursare raportat la bunurile și veniturile urmăribile și cuantumul datoriilor; b) cuantumul sumelor pe care debitorul consideră că le va putea plăti creditorilor săi. Art.16. – Administratorul procedurii, primind raportul de evaluare întocmit de comisia de insolvență, notifică, de îndată, planul de rambursare și evaluarea comisiei de insolvență creditorilor cunoscuţi, 11 conform art. 25 alin. (6) din Lege, prin poștă sau prin alt mijloc de comunicare, care asigură confirmarea primirii. Secțiunea

În evaluarea sumelor mini­me de care are nevoie debitorul se va ţine cont şi de existenţa sau inexistenţa unor situaţii speciale de sănătate, integritate fizică, a unor dizabilităţi psihice sau fizice, în cazul debitorului ori persoanelor cărora le prestează întreţinere sau în cazul persoanei cu care convieţuieşte.

Alte criterii pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil privesc „cheltuielile minime legate de funcţionarea şi întreţinerea unui vehicul indispensabil, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. c) din Lege, dar şi la disponibilitatea şi costurile folosirii sistemului de transport public sau a unui mijloc de transport alternativ şi a costurilor asociate”, precum şi „cheltuielile minime determinate de creşterea, îngrijirea şi educarea copilului aflat în întreţinerea debitorului sau cu privire la care debitorul prestează întreţinere, prin raportare la diferitele stadii de dezvoltare ale acestuia”.

Vor fi luate în calcul şi cerinţele minimale ale unei locuinţe conve­nabile, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; orice alte elemente pe care Comisia de insolvenţă la nivel central le consideră relevante pentru determinarea criteriilor pentru stabilirea valorii cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil.

Ideal este ca debitorului să-i rămână o diferenţă în urma valorificării bunurilor

În vederea maximizării gradului de recuperare a creanţelor şi a gradului de valorificare a activelor, lichidatorul sau, după caz, admi­nistratorul procedurii, va depune „toate diligenţele pentru a obţine o valoare cât mai mare a bunurilor valorificate, inclusiv în situaţia în care valoarea bunurilor ce urmează a fi valorificate depăşeşte cuantumul creanţelor”, se arată în normele metodologice.

Potrivit acestora, „valorificarea bunurilor se face la un nivel cât mai apropiat de valoarea de piaţă. Prin valorificarea bunurilor, lichidatorul sau administratorul procedurii urmăreşte să nu se acopere doar valoarea creanţelor creditorilor, ci, după caz, să rămână o diferenţă debitorului”.

avocat Cuculis

 

Anularea Executarii Silite A Recuperatorului Otp Faktoring ZRT – Contestatie La Executare Admisa – Avocat Cuculis

Ce trebuie sa invocam pentru anularea intregii executari silite?

ZIAR

Incepe sa se uniformizeze practica pe anularea intregii executarii silite atunci cand instanta constata ca exista o neconcordanta referitoare la titlul executoriu pus in executare silita si sumele reale pe care debitorul le-ar fi avut de platit.

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată de intimată prin întâmpinare. Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarele GRIGOREAN IOANA CORINA şi MATEI ELENA, în contradictoriu cu intimata OTP FAKTORING ZRT cu sediul în Budapesta, str. Moszar nr. 8, reprezentată de OTP Factoring SRL şi, în consecinţă: Anulează executarea silită efectuată în Dosarul execuţional nr. 918/OFR/2015 al Societăţi Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti Fodor& Bujdoso şi toate actele de executare efectuate în acest dosar. Respinge cererea de suspendare a executării ca rămasă fără obiect. Obligă intimata OTP FAKTORING ZRT să achite contestatorilor suma de 339,60 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.03.2016.
Document: Hotarâre  2145/2016  08.03.2016

http://portal.just.ro/197/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19700000000276100&id_inst=197

Aici gasiti de asemenea si informatii generale cu privire la Executarea silita a datoriilor .

Motivul anularii executarii silite?

Art. 662 cod procedura civila – 

Creanţa certă, lichidă şi exigibilă

(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

(2) Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

(3) Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

(4) Creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plata.

(5) Creanţele cu termen şi cele condiţionale nu pot fi puse în executare, însă ele pot participa, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a bunurilor aparţinând debitorului.

De asemenea, acest recuperator de creanta, este in esenta un simplu SRL ce nu avea nici dreptul de a incasa dobanzi contractuale bancare, astfel incat fapta acestui recuperator se incadreaza la o serie larga de  infractiuni:

 1. Camatarie, prevazute si sanctionate de catre legea 216/2011; Autor – Cesionarul Banca, Complice – Cedentul

 

 1. Coruptie in intelesul dispozitiilor legii 78/2000 alin 1 litera e); Autor – Cesionarul Banca , Complice – Cedentul

 

 1. Evaziune fiscala in intelesul dispozitiilor legii 241/2005 Autor – Cedentul , Complice – Cesionarul Banca.

 

 1. Inselaciune in raport de art. 244 Cod Penal – Autor – Cedentul , Complice – Cesionarul Banca.

In acest scop a fost demarata si actiunea penala pentru tragerea la raspundere a acestora.

Formular Plangere Penala Credite Exportate Pentru Care S-au Incasat Dobanzi Bancare Ilegale De Catre Recuperatorii De Creante – Avocat

av. Cuculis Adrian

Ordonanta 50/2010 Se Pregateste De Modificare – Reguli Noi Referitoare La Cesiunea Creditelor – La Ce Trebuie sa Fim Atenti – Avocat Cuculis

Discutam despre o propunerea legislativă privind modificarea articolului 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,  în scopul instituirii detaliate a procedurii care reglementează cesiunea unei creanțe.

În acest sens, se propune ca cesiunea să se notifice de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune, prin intermediul executorului judecătoresc, şi nu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cum se realizează în prezent.

În expunerea de motive se arată faptul că notificările comunicate prin executorii judecătoreşti, sunt singurele care îndeplinesc, următoarele condiţii:
a) dobândesc dată certă imediat ce sunt depuse la executorii judecătoreşti;
b) sunt înregistrate în registrul de notificări prevăzut de regulamentul privind executorii judecătoreşti;
c) sunt comunicate potrivit Codului de procedură civilă privind comunicarea şi notificarea actelor de procedură, fiind interzise afişarea acestora pe porţi sau pe uşile locuinţelor, blocurilor, etc., cu respectarea confidenţialităţii datelor comunicate, precum şi a dovezii de comunicare;
d) executorul poate asigura dovada atât a conţinutului notificării, cât şi a dovezii de comunicare către ebitori, eliminându-se posibilitatea apariţiei unor abuzuri sau a unor interpretări greşite cu privire la natura actului comunicat, cu atât mai mult cu cât aceste acte dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice între părţi.

De asemenea, se propune ca, în notificarea intenţiei de cesionarea a creditului, debitorul va fi înștiințat asupra drepturilor sale prin inserarea următorului text, fondul uilizat fiind Times New Roman, mărimea de minim 12: ”Vă informăm că în conformitate cu dispozițiile art. 2500 și următoarele din Codul civil, în situația în care considerați că dreptul cesionarului la executarea silită a creanței este prescris, trebuie invocată în fața instanțelor de judecată prescripția sub sancțiunea decăderii din drept.” Neinserarea acestei mențiuni în notificarea de cesiune echivalează cu neîndeplinirea obligației de comunicare.

Propunerea instituie regula potrivit căreia, pentru cesionari, contractul de credit, contractul de ipotecă sau orice alt înscris emis în garantarea creditului nu reprezintă titlu executoriu.

Totodată, se prevede interdicţia pentru entităţile de recuperare de a calcula sau a percepe comisioane, dobânzi, dobânzi penalizatoare sau orice alte costuri cu privire la creditele cesionate.

Această din urmă prevedere se impune în considerarea faptului că, perceperea de dobânzi şi penalităţi este strâns legată de caracterul de instituţie de creditare a băncilor. Or, în cazul în care creanţele au fost cesionate către entităţi de recuperare nu se justifică perceperea de dobânzi şi penalităţi suplimentare, peste cele calculate până la data cesiunii, întrucât aceste entităţi au ca şi obiect de activitate doar recuperarea acestor debite restante, se precizează în expunerea de motive.http://www.legal-land.ro/instituirea-unor-noi-reglementari-privind-procedura-cesiunii-creditelor/

Av. Cuculis

Contestarea Si Anularea Executarii Silite Cu Intoarcerea Executarii A Recuperatorului Credit Plus Gulf Credit Cumparat De La Credit Europe Bank – Avocat Cuculis

Recuperatorii de creante blocati de catre instantele de judecata: CREDIT PLUS GULF PRIN MANDATAR SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL desfiintata si obligata sa restituie toti banii incasati prin executarea ilegala.

Solutia Instantei:

Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia netimbrării şi excepţia tardivităţii. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul IVAŞCU ADY LUCIAN în contradictoriu cu intimata CREDIT PLUS (GULF) LTD. Anulează executarea silită obiect al dosarului de executare nr. 506/2015 al BEJ BĂTĂILĂ VLAD. Dispune întoarcerea executării silite, în sensul că obligă intimata CREDIT PLUS (GULF) LTD la plata către contestator a sumei de 3432 lei. Pune în vedere intimatei CREDIT PLUS (GULF) LTD să achite către BEJ BĂTĂILĂ VLAD suma de 20,46 lei, reprezentând cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare silită. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA şi respinge cererea formulată în contradictoriu cu această intimată, pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Cu apel în 10 zile de la comunicare. În situaţia exercitării dreptului de apel, cererea de apel trebuie depusă la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică în data de 29.02.2016.
Document: Hotarâre  2641/2016  29.02.2016

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000395639&id_inst=300

Solutia data pe fondul cauzei a obligat inclusiv la restituirea sumelor de bani pe care recuperatorul le-a luat abuziv pe tot parcursul executarii silite.

 

Aici puteti vedea alte sentinte ce privesc Anulare Intregii Executari Silite.

Av. Cuculis Adrian

 

Decizie Definitiva Credit Europe Bank – Banca Pierde Definitiv Comisionul De Administrare Si Clauza Abuziva De Calcul A Dobanzii – Avocat Cuculis

Credit Europe Bank Pierde Definitiv Procesul referitor la comisionul  de administrare de mii de euro si a clauzei de dobanda insearata in mod abuziv in contractul de credit!

credit europe bank

credit europe bank

 

Decizia de fond:

Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâta Credit Europe Bank România S.A. Admite în parte cererea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanţii Neda Gheorghe-Cătălin şi Neda Corina-Marcela în contradictoriu cu pârâta Credit Europe Bank România S.A.. Constată nulitatea absolută a clauzelor prevăzute la art. 5.1 lit. b) referitoare la comisionul de administrare, art. 5.1 lit. d), referitoare la comisionul de acordare, şi nulitatea absolută parţială a clauzei prevăzută la art. 4.3, respectiv a menţiunii conform căreia creditorul „ va avea dreptul fără a fi însă obligat în nici un fel” , clauze din Condiţiile speciale ale Contractului de facilitate de credit şi garanţie nr. 106321/03.06.2008. Obligă pârâta Credit Europe Bank România S.A. la plata către reclamanţi a sumelor achitate cu titlu de comision de administrare, perceput începând cu data de 06.10.2011, în baza contractului mai sus menţionat. Obligă pârâta Credit Europe Bank România S.A. la plata către reclamanţi a sumei de 4500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 1500 lei către reclamanta Neda Corina-Marcela şi 3000 lei către reclamantul Neda Gheorghe-Cătălin. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 septembrie 2015.
Document: Hotarâre  5054/2015  23.09.2015

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000636016&id_inst=3

 

Decizia din Apel

Ora estimata: 09:00
Complet: S6 Completul 16A
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa, în sensul că respinge capătul de cerere privind comisionul de acordare ca neîntemeiat. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă.

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000636016&id_inst=2

 

Executare Silita Imobiliara – Cum Se Scoate La Licitatie Un Bun Imobil Si Cum Se Poate Contesta Licitatia – Contestatie Raport De Evaluare Imobil Avocat Cuculis

Executare silita imobiliara, vanzarea imobilului debitorului in procedura de executare silita si procedura vanzarii la licitatie publica. Cum se poate apara un debitor si cum poate ingheta executarea silita si licitatia publica?

Vanzarea unui imobil la licitatie publica este dese ori o procedura traumatizanta pentru debitor, urmand ca acesta, daca nu se apara sa fie lipsit de proprietatea imobilului.

La ce acte trebuie sa fie atenti debitori?Ce acte se emit inainte de licitatia publica?

Inainte de fixarea vanzarii la licitatie publica, executorul judecatoresc are obligatia expres prevazuta de lege  sa notifice sub sanctiunea nulitatii intregii executari silite, pe debitor cu privire la punerea la dispozitie a actelor imobilului, pentru a putea fi intocmit procesul verbal de licitatie, astfel executorul se deplaseaza la locul imobilului si ii noteaza in mod succint caracteristicile acestuia intr-un proces verbal ce va face parte integranta din dosarul de executare silita.

Pot fi evacuat din imobil inainte ca el sa fie vandut?

Situatia in noul cod de procedura, arata ca in cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată, fie într-un anumit termen.

Acest lucru, din punctul nostru de vedere are puternice caracteristici Neconstitutionale, dat fiind faptul ca pana la vanzarea imobilului, proprietatea este in continuare a debitorului.

Cum se declanseaza vanzarea imobilului?

Atunci cand primiti o Somatie in care vi se pune in vedere ca in termen de 15 zile sa achitati suma restanta, aceasta se numeste somatie de executare imobiliara, aceasta somatie fiind la randul ei notificata cartii funciare. Daca debitorul nu poate plati suma atunci se trece la perfectarea actelor referitoare la licitatia publica!

Executare Silita

http://www.zf.ro/proprietati/cea-mai-scumpa-casa-executata-silit-in-romania-un-milion-de-euro-5991991/poze/

Se poate contesta somatia imobiliara de 15 zile?

Somatia de 15 zile este momentul la care debitorul TREBUIE sa conteste in mod obligatoriu executarea silita acesta fiind de altfel si momentul in care se poate prevala de urgenta si iminenta debitorul si poate cere inclusiv suspendarea executarii silite! Atentie acest lucru se poate face doar in baza unei contestatii la executare silita.

Cum se face evaluarea imobilului si cum se poate contesta suma pentru ca s-a evaluat imobilul?

Evaluarea imobilului urmărit

(1) executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor.

(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

(3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.

(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 822, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.

(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 757 alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.

(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.
Atunci cand executorul in raport de articolul 837 va dispune  stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi –

(1) executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 835, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor, astfel, debitorul  dupa ce primeste incheierea de stabiliere a pretului, are posibilitatea sa formuleze alaturi de raportul de exepertiza o contestatie asupra procesului verbal de stabilire a pretului imobilului!

Ulterior, dupa ce a fost stabilit pretul, in termen de 5 zile se stabileste vanzarea la licitatie publica a imobilului, termen ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile si mai lung de 40 de zile de la acest moment, ambele termene fiind sub sanctiunea nulitatii absolute!

Ce mentiuni OBLIGATORII trebuie sa continta PUBLICATIA DE VANZARE a imobilului? ATENTIE!

Publicitatea vânzării

(1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele executorului judecătoresc;

d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor, dacă va fi cazul, şi ale creditorului;

e) titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;

f) identificarea imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi descrierea lui sumară;

g) preţul la care a fost evaluat imobilul;

h) menţiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, şi că, în cazul în care creanţele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda în aceeaşi zi la o nouă licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi. Preţul de la care vor începe aceste licitaţii va fi cel prevăzut la art. 845 alin. (6) şi (7);

i) ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie;

j) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să îl anunţe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;

k) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

l) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

m) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

(2) Menţiunile arătate la alin. (1) lit. a) şi c)-m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

PUBLICATIA DE VANZARE SI ASPECTE REFERITOARE LA NECONSTITUTIONALITATEA PROCEDURII DE VANZARE LA 30% DIN VALOAREA DE EVALUARE A IMOBILULUI.

Articolul  846 , referitor la efecuarea licitatiei are urmatoarea structura:

Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil.

(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărţi funciare sunt grevate cu aceeaşi ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte. Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată.

(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, va fi stabilită de executor.

(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 835 alin. (1) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.

(6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicaţie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 836 alin. (2).

(7) Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6).

(8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 838. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.

(9) Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii. Dacă nu se obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii. În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.

Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor  regasite la art. 846  alin. 8  teza a doua “ Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii”.

Ca si in reglementarea pe care noi am contestat-o la CCR cu privire la art. 666 prin care instanta ne-a admis exceptia si a trimis cauza catre CCR, acelasi lucru il solicitam si onoratei instante a Judecatoriei, dupa ce aplecandu-se asupra exceptiei  veti constata faptul ca articolul de mai sus din codul de procedura civila, vine in contradictie cu un drept fundamental si anume dreptul de proprietate privata si ca efect al admiterii exceptiei sa o trimiteti spre solutionare Curtii Constitutionale a Romaniei-

Prima critica pe care o aducem acestei prevederi se refera chiar la speta actuala prin care debitorul este prejudiciat prin scoaterea la licitatie viitoare in baza incheierii numarul 2/2016 de somatie imobiliara emisa de catre executor, a imobilului cu care acesta a garantat restituirea imprumutului.

Astfel, prevederea de mai sus, ne arata, ca daca la licitatia numarul 2, se prezinta doua persoane, una dintre ele poate adjudeca imobilul la un minim de 30% din pretul acestuia de pornire.

Pentru a arata dimensiunea situatiei, daca un imobil ar fi fost evaluat la 10000 de euro in cadrul licitatiei publice ar putea fi vandut la doar 3000 de euro.

Astfel, daca un asemenea articol din lege ar ramane activ, asta ar presupune o incalcare flagranta a art. 44 din Constitutia Romaniei. Prin urmare, Art. 44 – Dreptul de proprietate privată este reglementat dupa cum urmeaza:

 

 • Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [….]

(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

Fara a reitera in integralitatea sa, articolul 44 din legea fundamentala a tarii, tragem concluzia, ca printr-o asemenea masura precum aceea institutia de articolul contestat, s-ar produce pe de-o parte o ingerinta in dreptul garantat dar si o discriminare pe criteriul vanzarii la licitate publica.

Circuitul actelor civile, trebuie sa fie unul sigur si fara echivoc, ori daca orice debitor ar pierde la licitatie un imobil fiindu-i platit numai 30% din pretul de evaluare, asta ar insemna ca el se va adresa justitiei pentru a corecta acest abuz de drept, si astfel se creeaza in mod automat un circuit vicios intre executor,licitator,adjudecatar,debitor care se indreapta toti, la cererea debitorului ,spre instanta de judecata, blocand astfel inclusiv circuitul normal al actelor.

De apreciat ar fi si faptul ca in toata istoria codului de procedura civila, nu a fost instituita o prevedere ce are capacitatea de a reduce atat de mult pretul ce ar putea fi obtinut in urma unei licitatii.

Avand in vedere, ca procedura institutita creeaza in detrimentul celui ce are mai mare nevoie de protectie, o stare de impovarare financiara exagerata, prin imposibilitatea de stingere a creantelor pe care le are, prin vanzare bunurilor cu, care a garantat, va solicitam in mod respectuos sa dispuneti trimieterea cauzei spre solutionare la Curtea Constitutionala a Romaniei.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

 

 

In acest an, 2019 ne-am propus sa extindem lupta cu recuperatii de creante precum investapicatal si altii. Urmarim sa reinstauram statul de drept si in ceea ce priveste recuperatorii de creante, protejati de executori si unii judecatori. Atentie, intodeauna apelati la un avocat specializat in executari silite!

SUNTETI IN EXECUTARE SILITA? COMPLETATI ACUM FORMULARUL DE MAI JOS