CONDITII GENERALE BANCA TRANSILVANIA

pagina 1 din 29 CONDIŢIILE GENERALE DE AFACERI ale Băncii Transilvania aplicabile PERSOANELOR FIZICE Cod: C.G.A.3.5.1. PARTEA I I.1. PREAMBUL 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În conformitate cu dispoziţiile OUG 99/2006 privind instituţiile de credit și adecvarea capitalului și cu obiectul său de activitate, Banca Transilvania pune la dispoziţia clienţilor săi produse și servicii bancare, în conformitate cu Autorizaţia nr. III/339/28.01.1994 emisă de BNR. Produsele și serviciile puse la dispoziţia clienţilor sunt cele prevăzute în Partea a II-a a prezentului document, în propunerea de ofertă neangajantă a Băncii inclusiv în pliante de prezentare, în propunerea de oferte personalizate, fișe de produs, panouri publicitare sau reclamele din mass media. Banca Transilvania se identifică cu următoarele elemente: adresa Str. George Bariţiu Nr. 8, cod poștal 400027, localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, România Tel: 0801 01 0128 (BT) – apelabil din reţeaua Romtelecom, 0264 30 8028 (BT) – apelabil din orice reţea, inclusiv internaţional, *8028 (BT) – apelabil din reţelele Vodafone și Orange, adresa de e-mail: contact@bancatransilvania.ro, este înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub numărul J12/4155/1993, deţine codul unic de înregistrare nr. RO5022670 și funcţionează în baza Autorizaţiei seria B nr. 000010 emisă de BNR la data de 1 iulie 1994. Banca Transilvania este membră a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. 1.2. PREVEDERI INTRODUCTIVE 1.2.1. Condiţiile Generale de Afaceri (denumite în continuare ’’CGA’’) reglementează relaţia dintre BANCA TRANSILVANIA S.A. (denumită aici “Banca”) și clienţii săi, persoane fizice române și străine (numiţi aici individual “Client”) și se vor aplica oricărui tip de contract încheiat între Client și Bancă, urmând a fi completate cu formularele și convenţiile specifice fiecărui tip de produs sau serviciu (acolo unde este cazul), actele normative în vigoare, reglementările Băncii Naţionale a României, reglementările interne ale Băncii precum și uzanţele și practicile bancare interne și internaţionale. 1.2.2. Clienţii pot cere și primi de la Bancă servicii de asistentă și consultantă privind serviciile bancare oferite, fără ca prin aceasta să își piardă dreptul de decizie și dispoziţie. Punerea acestor servicii la dispoziţia Clienţilor, chiar și contra cost, nu incumbă răspunderea Băncii cu privire la deciziile Clienţilor. 1.3. APLICABILITATEA CONDIŢIILOR GENERALE DE AFACERI 1.3.1. CGA formează cadrul legal general în relaţia Bancă-Client, intră în vigoare de la data acceptării documentului de către Client și rămân în vigoare până la data încheierii relaţiei de afaceri. Modificarea sau încetarea unuia din produsele sau serviciile bancare utilizate de către Client nu afectează valabilitatea celorlalte produse sau servicii sau a prezentelor CGA. 1.3.2. CGA conţin clauze standard utilizate în mod general și repetat fără a fi necesară negocierea sau renegocierea individuală a acestora cu clienţii. În caz de conflict între clauzele negociate din orice contract sau document semnat între Client și Bancă, la aceeași dată sau ulterior intrării în vigoare a prezentelor CGA și clauzele standard cuprinse în prezentele CGA, vor prevala clauzele negociate din contractele sau documentele specifice. 1.3.3 CGA și formularele standardizate sunt puse la dispoziţia Clientului la sediile Băncii, prin intermediul unor canale electronice securizate sau pe site-ul oficial al Băncii. 1.3.4. Informaţiile privind produsele și serviciile oferite clienţilor vor fi afișate la sediile Băncii, în locuri vizibile sau aduse la cunoștinţa acestora prin orice mijloace de informare conforme cu dispoziţiile legale și contractuale. Prezentarea de către Bancă a produselor și serviciilor sale reprezintă o propunere de ofertă neangajantă pentru Bancă. 1.3.5. În orice moment în timpul relaţiei de afaceri, Clientul are dreptul să primească, la cerere, pe suport de hârtie sau pe orice alt suport durabil versiunea în vigoare a CGA, precum și Lista de taxe și comisioanele în vigoare, ce constituie anexă la prezentele CGA. C.G.A.3.5.1. 1.3.6. Banca își rezervă dreptul de a modifica aceste CGA, în tot sau în parte, oricând va considera oportun, asemenea modificare urmând a produce efecte între Bancă și Client în termen de 2 luni de la data la care informarea în acest sens se consideră primită de către Client, cu excepţia situaţiei în care Clientul a notificat în scris Banca cu privire la neacceptarea modificărilor, în intervalul anterior menţionat. Modificările sunt comunicate Clientului conform secţiunii “Notificări” sau prin mijloacele de comunicare specifice fiecărui serviciu/produs bancar conform Contractului specific. I.2. DEFINIŢII În scopul prezentelor CGA, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: Banca: Banca Transilvania SA și oricare dintre unităţile sale teritoriale; Client: persoana fizică, rezidentă sau nerezidentă, titular al unui cont deschis la Bancă, precum și persoanele împuternicite/reprezentanţii legali care operează pe cont în numele și pe seama titularilor, orice alţi beneficiari persoane fizice ai unui produs/serviciu al Băncii, succesorii legali și/sau contractuali ai titularilor/beneficiarilor menţionaţi mai sus. Contract specific/Contract de garanţie/Convenţie: orice contract, formular, cerere sau alt tip de document standard cu caracter contractual încheiat în formă scrisă între Bancă și Client, având ca obiect un serviciu sau produs bancar. Ordin de plată: instrucţiunea transmisă Băncii (în calitate de prestator al serviciului de plată) de a executa o operaţiune de plată. Opţiune de comisionare SHA = modalitate de comisionare a executării tuturor operaţiunilor de plată în lei și a operaţiunilor de plată în valutele statelor membre aparţinând UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spaţiul Economic European), când prestatorul serviciilor de plată al beneficiarului plaţii se află într-un Stat Membru, conform căreia Clientul plătitor suportă comisioanele prestatorului serviciilor de plată al plătitorului, iar Clientul beneficiar al plăţii suportă comisioanele prestatorului serviciilor de plată al beneficiarului. În orice alt caz, opţiunea de comisionare SHA presupune suportarea de către Clientul plătitor a comisionului Băncii plătitorului, iar de către Clientul beneficiar a comisionului băncii beneficiarului și a eventualelor comisioane ale băncilor corespondente, conform practicilor internaţionale și a standardului SWIFT; Opţiune de comisionare OUR = modalitate de comisionare a executării operaţiunilor de plată în valută, conform căreia Clientul plătitor suportă toate comisioanele aferente executării; Opţiune de comisionare BEN = modalitate de comisionare a executării operaţiunilor de plată în valută, conform căreia Clientul beneficiar al plătii suportă toate comisioanele aferente; Zi lucrătoare = zi în care Banca desfășoară activitate ce îi permite executarea operaţiunilor de plată; în relaţia cu Banca sunt considerate a fi nelucrătoare zilele de sâmbăta (cu excepţia unităţilor deschise în această zi), duminica, sărbătorile legale la nivel naţional, orice alte zile considerate nelucrătoare de Băncile corespondente/Sistemele de decontare externe în cazul operaţiunilor de plată ce se derulează prin intermediul acestora, precum și zilele pe care Banca le declară nelucrătoare, în aceasta situaţie Clienţii urmând a fi informaţi în timp util prin afișarea mesajelor corespunzătoare în incinta unităţilor băncii și pe pagina de Internet a acesteia; Specimen de semnătură: reprezintă semnătura olografă a Clientului înscrisă pe documentul utilizat în relaţia cu Banca la iniţierea relaţiei de afaceri cu Banca și păstrat în evidenţele acesteia. I.3. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE. DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 3.1 Clientul consimte la prelucrarea de date cu caracter personal, în conformitate cu Legea 677/2001. Banca va procesa și prelucra datele cu caracter personal cu bună credinţă, pentru scopuri legitime, cu respectarea cerinţelor legale și în condiţii care să asigure securitatea tehnică a datelor. În măsura în care datele personale sunt dezvăluite altor companii din grup sau unor entităţi selectate de bancă pentru prestarea anumitor activităţi sau servicii, acest proces se produce numai în condiţiile asigurării confidenţialităţii și siguranţei datelor cu caracter personal. În acest sens, Banca este îndreptăţită: -să păstreze fără limitare de termen datele personale colectate, să le folosească și să le prelucreze, cu respectarea legii române privind protejarea datelor personale în scopuri care ţin de activitatea sa, în limitele autorizării acesteia; pagina 2 din 29 C.G.A.3.5.1. -să le transmită către entităţile publice și/sau private legal constituite în scopul colectării, administrării și prelucrării datelor și informaţiilor privind portofoliul de clienţi al băncilor în vederea identificării și cuantificării riscului de împrumut, diminuării riscului de fraudă și protejării creditorilor; -să le comunice și să le transfere dacă acest lucru este cerut de lege, de o instanţă judecătorească sau de altă autoritate competentă. Drepturile Clientului privind datele personale, așa cum sunt acestea prevăzute de Legea 677/2001 sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei. Clientul autorizează Banca să transfere și să comunice orice fel de informaţii referitoare la Client către și între sucursalele, agenţiile, punctele de lucru, reprezentanţele Băncii, pentru folosire confidenţială, în legătură cu prestarea oricărui serviciu Clientului, precum și în scopul prelucrării de date, efectuării de analize și în scopuri statistice. 3.2. Datele cu caracter personal prelucrate vor include următoarele categorii: datele de identificare a persoanei fizice: numele, prenumele, pseudonimul (dacă este cazul), adresa de domiciliu/reședinţa/corespondenţa, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, data și locul nașterii, naţionalitatea. 3.3. DECLARAŢIA CLIENTULUI privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal Prin acceptarea prezentelor CGA, clientul își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Bancă, înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 8728. Clientul își exprimă acordul expres şi neechivoc cu privire la prelucrarea datelor sale personale şi: (i) declară că a luat la cunoştinţă despre drepturile sale privind datele personale, aşa cum sunt acestea detaliate mai sus. (ii) declară că înţelege şi este de acord că Banca Transilvania SA este îndreptăţită să primească și să păstreze datele personale colectate, să le folosească şi să le prelucreze conform clauzelor mai sus menţionate. I.4. DESCHIDEREA CONTURILOR, OPERAREA PE CONTURI ȘI ÎNCETAREA RELAŢIEI DE AFACERI 4.1 ASPECTE GENERALE 4.1.1. Banca va putea, fără însă a fi obligată la aceasta, să deschidă pe numele Clienţilor conturi în LEI, ca urmare a cererii acestora și în conformitate cu procedurile interne emise de Bancă în acest scop, precum și suplimentar în alte valute, la cererea clientului sau conform art. 4.2.2 mai jos menţionat. 4.1.2. Banca are obligaţia de a verifica identitatea clientului și a Beneficiarului real înainte de stabilirea relaţiei de afaceri sau de efectuarea unor tranzacţii. Atunci când nu sunt furnizate de către Client toate informaţiile solicitate de către Bancă, aceasta va putea refuza intrarea în relaţie de afaceri cu acesta și implicit deschiderea contului. 4.1.3 Banca nu va deschide și nu va opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscută sau evidenţiată în mod corespunzător și nici conturi sub nume fictive. 4.1.4. Banca va aloca, fiecărui cont, un cod unic de identificare (număr cont și/sau cod IBAN). Banca poate modifica numărul de cont/codul IBAN dacă gestionarea aplicaţiilor informatice ale Băncii/prevederile legale impun acest lucru, informând Clientul în condiţiile prezentelor CGA. 4.1.5. Conturile pot fi accesate prin intermediul oricărei unităţi teritoriale sau prin canale electronice securizate ale Băncii. 4.1.6. Pentru solicitări de deschidere de cont înaintate Băncii în zilele nelucrătoare, data deschiderii Contului va fi considerată prima zi lucrătoare bancară ulterioară solicitării. 4.1.7. Banca este abilitată să efectueze orice verificări, să solicite și să obţină orice informaţii despre Client, precum și despre oricare alte persoane care efectuează operaţiuni în Conturi și/sau au mandat special pentru anumite operaţiuni, de la orice autoritate competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau organism abilitat, deţinător de astfel de informaţii. Toate costurile aferente consultării acestor baze de date, precum și orice speze, comisioane și taxe aferente, inclusiv poștale, sunt și rămân în sarcina Clientului, Banca având mandat de debitare automată a oricărui cont al Clientului pentru recuperarea acestora. 4.2 DESCHIDEREA CONTURILOR 4.2.1 În vederea deschiderii contului curent în conformitate cu dispoziţiile art. 4.1.1, Clientul este obligat să completeze documentaţia de deschidere de cont și să prezinte Băncii toate documentele solicitate, conform legislaţiei în vigoare, normelor bancare precum și a reglementărilor interne. pagina 3 din 29 C.G.A.3.5.1. 4.2.2 În cazul în care clientul încasează o sumă de bani aferentă unei valute pentru care clientul nu deţine cont la momentul încasării, Banca este mandatată să deschidă un cont în valuta respectivă. Deschiderea unui cont curent în altă valută decât lei ca urmare a încasării unei sume de bani aferentă respectivei valute se va realiza automat și va fi comisionată conform Listei de taxe și comisioane în vigoare. În această situaţie, persoanele nominalizate ca împuterniciţi pe contul curent în lei în baza documentaţiei de deschidere de cont, semnată de Client și prezentată Băncii, vor avea aceleași drepturi de operare și pe celelalte conturi, aferente altor valute, deschise de către Bancă. 4.2.3 Banca va putea să nu iniţieze relaţia de afaceri ori să nu efectueze o operaţiune ordonată de către client în cazul în care: a. verifică identitatea clientului si pe baza documentelor furnizate nu-l poate identifica; b. nu poate identifica (dacă este cazul) beneficiarul real; c. nu obţine informaţii despre scopul și natura relaţiei de afaceri; d. clientul nu prezintă băncii documentaţia solicitată de către aceasta în conformitate cu cerinţele legale și ale reglementărilor interne; e. clientul furnizează informaţii false, insuficiente, eronate sau incomplete, generează suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate, poate prezenta risc de imagine pentru Bancă, refuză să furnizeze informaţii total sau parţial în forma solicitată de Bancă, în conformitate cu reglementările sale interne, etc. 4.2.4. În condiţiile în care clientul devine beneficiarul unui credit non-card, Banca deschide în mod automat, cu ocazia tragerii din credit, un cont curent distinct în care se pune la dispoziţia Clientului creditul, cont care are un profil de comisionare distinct faţă de celelalte conturi curente. 4.3 ÎMPUTERNICIRI ȘI LIMITE DE COMPETENŢE 4.3.1. Clientul poate numi Împuternicit (singularul va include și pluralul) care are dreptul de a efectua operaţiuni în cont și are obligaţia de a-i face cunoscute dispoziţiile prezentelor CGA. Pentru a fi acceptat de Bancă, Împuternicitul trebuie să fie identificat în aceleași condiţii ca și Clientul. 4.3.2. Împuterniciţii Clientului pot efectua orice operaţiuni puse la dispoziţia titularului de cont de către Bancă, în limitele prezentelor CGA și ale mandatului primit de la titularul de cont. 4.3.3 Împuternicitul va putea transmite la rândul său dreptul de reprezentare numai în cazul în care titularul contului i-a acordat în mod expres acest drept. În mod similar, împuternicitul va putea închide contul numai în cazul în care titularul contului i-a acordat în mod expres acest drept. 4.3.4 Clientul își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește efectuarea de operaţiuni de către Împuternicit, Banca verificând identitatea Împuternicitului, limitele mandatului acestuia și specimenul său de semnătură. Mandatul autentic este valabil pe durata de valabilitate pentru care a fost emis sau până la revocarea sa expresă de către Client. 4.3.5. Fiecare împuternicire, autorizare sau instrucţiune de natura mandatului dată de Client pe formularele standard ale Băncii se consideră a fi dată pe întreaga perioadă de timp a raporturilor contractuale dintre Bancă și Client sau pâna la revocarea expresă a Clientului. Prevederile art. 2015 Cod Civil nu sunt aplicabile pentru nici o astfel de împuternicire, autorizare sau instrucţiune. 4.3.6. În cazul în care apare o dispută referitoare la persoanele împuternicite să efectueze operaţiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a suspenda operaţiunile pe contul Clientului până la soluţionarea acestei dispute și prezentarea unei dovezi satisfăcătoare de către Client. 4.3.7. În toate acţiunile/actele legale cu privire la Bancă, Clientul fără capacitate de exerciţiu/cu capacitate de exerciţiu restrânsă va fi reprezentat de către reprezentantul său legal, conform legii. 4.3.8. Orice mandat încetează de drept la decesul titularului contului. 4.3.9. În orice moment, Împuternicitul poate solicita Băncii renunţarea la această calitate fără aprobarea sau avizul Clientului. În aceste situaţii împuternicitul va transmite Băncii solicitarea sa în scris. În cazul în care Împuternicitul este singura persoană mandatată să dispună de contul Clientului, nu se vor aplica prevederile prezentului articol fără consultarea Clientului/atribuirea calităţii de Împuternicit unei alte persoane. pagina 4 din 29 C.G.A.3.5.1. 4.4 MODIFICAREA DATELOR DE IDENTIFICARE 4.4.1. Clientul/Împuternicitul are obligaţia să informeze imediat Banca, pe costul său, prezentând documentele justificative, despre orice modificări apărute în situaţia sa sau a împuterniciţilor care pot fi relevante în relaţiile sale cu Banca, astfel încât la data efectuării operaţiunilor pe cont, modificările sa fie înregistrate în baza de date a Băncii. Modificările pot fi referitoare, dar fără a se limita la schimbarea numelui, adresei de corespondenţă, adresei de domiciliu/reședinţă, telefon fix/mobil, adresei de e-mail, modificarea capacitaţii legale, modificarea sau anularea mandatului acordat persoanelor împuternicite pe cont, etc. 4.4.2. Banca nu răspunde în nici un fel de eventualele prejudicii suferite de Client sau de terţi ca urmare a comunicării cu întârziere a modificărilor survenite sau a necomunicării lor. 4.4.3. În situaţia expirării actului de identitate, Banca își rezervă dreptul de a suspenda orice tranzacţii/servicii iniţiate de client la ghișeul băncii sau prin canale alternative până la prezentarea unor documente de identitate valide emise în conformitate cu dispoziţiile legale. 4.5 OPERAŢIUNI BANCARE PRIN CONTUL CURENT 4.5.1 Condiţiile privind comunicarea instrucţiunilor de către Client 4.5.1.1. Clientul are dreptul să dispună de sumele din cont pe bază de instrucţiuni de plată scrise/autorizate, semnate conform documentaţiei de deschidere cont și/sau a altor documente similare acceptate de comun acord, existente în posesia Băncii și în limitele specificate în acestea. 4.5.1.2. În cazul în care sunt date de către Client mai multe instrucţiuni de plată autorizate, a căror sumă totală depășește soldul disponibil al contului Clientului, Banca va îndeplini aceste instrucţiuni în ordinea primirii lor și în limita soldului disponibil, dacă această ordine poate fi stabilita cu ușurinţă de către Bancă, sau, dacă nu, în ordinea pe care o consideră potrivită. 4.5.1.3. Clientul suportă pierderile legate de orice operaţiuni de plată rezultând din utilizarea unui instrument de plată pierdut/furat sau ca urmare a nepăstrării în siguranţă a elementelor de securitate personalizate precum și pierderile rezultate din folosirea fără drept a unui instrument de plată până în momentul notificării pierderii, furtului, folosirii fără drept sau neautorizate a instrumentului său de plată. 4.5.1.4. Clientul, de comun acord cu Banca, va putea solicita interogarea situaţiei conturilor proprii direct de la ghișee sau prin canale alternative: Voice Teller (prin telefon), Fax Teller (prin fax), BT 24 – Internet Banking, dar și transmiterea de instrucţiuni de transfer de sume în lei și/sau valută din conturile proprii, direct de la ghișee sau prin canale alternative: BT 24 – Internet Banking. 4.5.1.5. Acolo unde acest lucru se impune, în baza legislaţiei în vigoare precum și a uzanţelor și practicilor internaţionale în materie bancară sau prin reglementările interne ale Băncii originalul instrucţiunilor trimise prin canalele alternative va fi depus ulterior la bancă sau expediat acesteia prin poștă, de îndată, cu menţiunea “pentru confirmare”. În cazul în care pentru procesarea unui ordin de plată este nevoie ca acesta să fie completat în original, Clientul autorizează Banca, prin prezenta, să completeze un formular în original, în numele său și după modelul primit prin canalele alternative. Pentru scopul procesării respectivei tranzacţii atât formularul de ordin de plată primit prin canalele alternative cât și cel rescris de Bancă, constituie unul și același document. 4.5.1.6. Clientul acceptă ca Banca să proceseze operaţiunile ordonate de Client prin canalele alternative, pe baza și la momentul primirii acestora, confirmarea sau, după caz, originalul instrucţiunilor primite ulterior servind doar scopurilor interne ale Băncii și scopurilor de raportare către Banca Naţională a României. Părţile înţeleg și sunt de acord că momentul formării contractului în cazul oricărei operaţiuni executate de Bancă în temeiul unor astfel de instrucţiuni, îl constituie momentul primirii de către Bancă a respectivelor instrucţiuni și nu momentul primirii confirmării/originalului instrucţiunilor de la Client. 4.5.1.7. Dacă Banca, la primirea confirmării, constată existenţa unor discrepanţe, de orice natură, între instrucţiunile iniţial transmise prin canalele alternative și confirmarea trimisă de Client, instrucţiunile iniţiale vor prevala și confirmarea va fi modificată în consecinţă. O copie a confirmării astfel modificate va fi trimisă Clientului spre informare și va putea fi folosită ca probă, de către Bancă, în caz de litigiu. 4.5.1.8. În cazul în care nu există discrepanţe între instrucţiunile iniţial transmise de Client prin intermediul canalelor alternative și confirmare, Banca poate folosi, în cazul unui pagina 5 din 29 C.G.A.3.5.1. litigiu, pe oricare dintre ele ca mijloc de probă a operaţiunii la care ele se referă. 4.5.1.9. Dacă nici instrucţiunile transmise de către Client prin intermediul canalelor alternative și nici confirmarea nu sunt disponibile, din orice motive, pentru o anumită operaţiune, Clientul este de acord prin prezenta că Banca are dreptul de a folosi orice mijloc de probă pe care Banca îl va considera corespunzător (incluzând, fără a se limita la martori, extrase de cont, etc.) pentru dovedirea termenilor respectivei operaţiuni. 4.5.1.10. Banca nu va răspunde pentru eventualele consecinţe păgubitoare pentru Client, apărute din executarea corectă de către Bancă a instrucţiunilor primite pe canalele alternative. 4.5.1.11. Convorbirile telefonice între Client și Bancă (conversaţii de suport/asistenţă clienţi sau transmitere de instrucţiuni, acolo unde este cazul) pot fi înregistrate cu acordul Clientului iar părţile pot folosi astfel de înregistrări telefonice ca probe în orice litigiu dintre acestea. 4.5.1.12. Clientul are responsabilitatea de a furniza Băncii toate documentele solicitate de către aceasta precum și toate autorizaţiile necesare, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României sau a oricăror alte organisme de supraveghere/autorităţi speciale naţionale și internaţionale, care să permită Băncii verificarea scopului și naturii tranzacţiei în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În cazul în care clientul nu respectă această obligaţie, Banca are dreptul sa nu execute operaţiunea respectivă. În aceasta situaţie nu este angajată răspunderea Băncii. 4.5.1.13. Clientul va răspunde fată de Bancă pentru orice pierdere suferită de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunoștinţa Bancii a vreunei restricţii sau limitări privind Clientul/Contul. 4.5.2 Condiţii privind executarea instrucţiunilor de către Bancă 4.5.2.1. Banca va executa un ordin de plată dispus de Client dacă:  ordinul de plată a fost dat pe formularul standard/tipărit sau aprobat de Bancă (inclusiv format electronic), este lizibil, corect și completat corespunzător cu toate informaţiile prevăzute de formularul standard și semnat de Client/Împuternicit în deplină concordantă cu specimenele de semnături aflate la Bancă (în cazul ordinelor de plată emise pe suport hârtie). Ordinul de plată care intră sub incidenţa OUG 113/2009 este considerat ca fiind corect executat în ceea ce priveşte beneficiarul plăţii, dacă este executat în conformitate cu codul IBAN furnizat de către client. În cazul în care codul IBAN furnizat de către client este incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operaţiunii de plată.  soldul contului permite atât respectiva plată, cât și plata comisioanelor datorate Băncii pentru serviciile prestate;  tranzacţia este conformă cu legile și reglementările legale aplicabile;  efectuarea tranzacţiei nu este împiedicată de existenţa unui ordin de poprire sau altă dispoziţie de indisponibilizare a contului emisă de o autoritate competentă sau de către Bancă;  nu există pentru Bancă motive rezonabile de a se îndoi de autenticitatea Ordinului de plată în ceea ce privește sursa, conţinutul, semnătura, consimţământul, etc. 4.5.2.2. Instrucţiunile de plată date Băncii vor fi executate pe contul și riscul Clientului, care va suporta consecinţele rezultate din neînţelegeri sau erori în toate cazurile în care Banca nu este ţinută răspunzătoare, conform legii. În cazul transferurilor valutare interbancare, banca își rezervă dreptul de a efectua transferurile ordonate de client prin băncile sale de corespondent agreate și/sau casă/sisteme de compensare în funcţie de politica Băncii. 4.5.2.3. Banca nu are în nici un caz obligaţia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar de către Client în ordinul de plată și nici numărul Contului acestuia, efectuând plata în contul indicat în instrucţiunea de plată. 4.5.2.4. În temeiul prezentelor CGA, precum și al oricărui contract special încheiat cu Banca, se consideră autorizată operaţiunea de plată pentru care Clientul si-a exprimat consimţământul astfel:  prin semnătură olografă pe exemplarul eliberat de Bancă clientului pentru transferuri sume prin ordine de plată pe suport hârtie și ridicări de numerar;  prin mandatul dat Băncii odată cu semnarea contractului specific de către client, în cazul operaţiunilor de Direct Debit; pagina 6 din 29 C.G.A.3.5.1.  prin efectuarea de acţiuni specifice care au ca finalitate transmiterea către bancă a tranzacţiilor prin intermediul serviciului Internet Banking. 4.5.2.5. Banca poate să folosească sisteme de comunicaţii, de decontare sau de plăţi sau serviciile unei terţe părţi pentru executarea operaţiunilor de plată ordonate. 4.5.2.6. Transferurile intra-bancare cu ordin de plată se efectuează în aceeași zi, în limita disponibilului din cont, cu condiţia prezentării de către Client a ordinelor de plată la ghișeu în timpul programului de lucru afișat de unităţile Băncii sau transmise pe canalele electronice conform condiţiilor de funcţionare specifice. Transferurile inter-bancare naţionale, cu ordin de plată, se efectuează în limita disponibilului din cont, cel mai târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. 4.5.2.7. Banca stabilește o oră-limită comunicată clienţilor prin afișare la sediile sale și pe site-ul Băncii, după care orice ordin de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. Ziua de sâmbătă este considerată zi lucrătoare nebancară pentru plăţile interbancare și zi lucrătoare bancară pentru plăţile intrabancare. 4.5.2.8. Momentul primirii ordinului de plată reprezintă momentul în care ordinul de plată, transmis direct de către client, este primit de către Bancă. În cazul în care momentul primirii nu este o zi lucrătoare bancară, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. 4.5.2.9. În cazul în care clientul de comun acord cu Banca convine ca executarea ordinului de plată să înceapă într-o anumită zi sau la sfârşitul unei anumite perioade ori în ziua în care clientul a asigurat disponibil în contul său, momentul primirii, este considerat ziua convenită. În cazul în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare bancară, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. 4.5.2.10. Banca va putea accepta și alte forme de depunere a documentelor, inclusiv prin intermediul canalelor alternative, modul de lucru în aceste cazuri supunându-se regulilor de funcţionare specifice acestor canale. 4.5.2.11. După limitele de timp specificate la articolele anterioare, ordinele de plată pot fi revocate numai dacă Banca și clientul convin astfel și cu acordul beneficiarului plăţii, dacă acest acord este necesar. Pentru acest serviciu Banca poate percepe un comision de revocare, conform Listei de taxe și comisioane. Orice astfel de anulare/modificare trebuie solicitata în scris de către Client și trebuie sa indice clar care este instrucţiunea care se cere a fi anulată sau modificată precum și motivul solicitării. 4.5.2.12. Banca nu poate garanta revocarea cu succes a unui ordin de plată în cazul în care: a) instrucţiunea de plată a fost deja transmisă către banca beneficiarului în cazul operaţiunilor de plată interbancare. b) suma tranzacţiei a fost deja creditată în Contul beneficiarului plătii în cazul operaţiunilor de plată intrabancare; în acest caz revocarea se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului plăţii. 4.5.2.13. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Bancă, ce decurge din revocarea sau modificarea unui ordin de plată, va fi suportat de Client, acesta mandatând Banca să debiteze automat oricare Cont al acestuia, fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile. 4.5.2.14. Clientul nu poate revoca un ordin de plată după ce acesta a fost primit de către Bancă, decât în cazul menţionat la art. 4.5.2.9 şi cel târziu până la sfârşitul zilei lucrătoare care precedă ziua convenită. 4.5.2.15. Banca are dreptul să nu execute un ordin de plată, dacă dispoziţiile acestuia sunt considerate frauduloase sau cu potenţial fraudulos, fără a putea fi ţinută răspunzătoare pentru prejudiciile produse Clientului din această cauză. Refuzul şi, dacă este posibil, motivele refuzului, precum şi procedura de remediere a oricăror erori de fapt, care au condus la refuz sunt notificate clientului, dacă acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante. 4.5.2.16. Plăţile externe care intră sub incidenta Ordonanţei 113/2009 privind serviciile de plată, dispuse de Clienţi se execută în maxim 3 zile lucrătoare după momentul primirii ordinului de plată de către Bancă. 4.5.2.17. Data plăţii efectuate din cont de către Client va fi data la care contul este debitat de către Bancă. Banca va pune la dispoziţia clientului sumele primite pentru contul acestuia, cu data valută la care Banca a primit fondurile. Pentru încasările care intră sub incidenţa OUG 113/2009, Banca va pune la dispoziţia clientului sumele primite în conformitate cu codul IBAN beneficiar, conţinut în instrucţiunea de încasare. 4.5.2.18. Pentru plăţile valutare care intră sub incidenţa Ordonanţei 113/2009, Banca va pagina 7 din 29 C.G.A.3.5.1. executa ordinele de plată externe în valută cu comision OUR (comisioanele tuturor băncilor implicate în circuitul de decontare al plăţii sunt în sarcina ordonatorului) sau SHA (comisioanele BT și ale băncii corespondente a BT sunt în sarcina ordonatorului, iar comisioanele băncii beneficiare și a corespondentului băncii beneficiare cad în sarcina beneficiarului). Procesarea ordinelor de plată aflate pe circuit sau a instrucţiunilor transmise electronic care conţin opţiunea de comisionare BEN (comisioanele tuturor băncilor implicate în circuitul de decontare al plăţii sunt în sarcina beneficiarului) se va efectua prin transformarea acesteia de către Bancă în SHA. 4.5.2.19. În cazul în care un cont al Clientului este creditat din eroare cu o sumă, Clientul este obligat să notifice imediat Banca neavând dreptul să retragă, transfere, dispună sau să utilizeze în orice alt fel acea sumă în totalitate sau în parte. Dacă, încălcând această obligaţie, Clientul retrage, transferă, dispune sau utilizează în orice fel suma creditată incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obligă să ramburseze de îndata Bancii suma respectivă și să despăgubească Banca pentru orice pierdere suferită ca urmare a acestui fapt. În acest context, Banca poate proceda la debitarea Contului cu suma incorect creditată ce va excede soldul creditor al acestuia, operaţiune ce are valoare juridică de acceptare anticipată de către Client. 4.5.2.20. În situaţia în care eroarea de creditare este sesizată de Bancă, de agentul plătitor sau de adevăratul beneficiar cât și ca urmare a notificării Clientului, Banca are dreptul, fără a fi necesară înștiinţarea sau obţinerea unei autorizări prealabile de la Client, să corecteze eroarea (indiferent de sursa sumelor creditate din eroare) prin debitarea contului cu suma respectivă. Corecţia astfel efectuată va fi reflectată în extrasul de cont. 4.5.2.21. Banca nu va fi considerată răspunzătoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natură suportate direct sau indirect de către Client ca urmare a executării de către Bancă a unei instrucţiuni care ulterior se dovedește a fi transmisă de către o persoană fără calitate/drept, dacă Banca dovedește ca a manifestat diligenţă, dar lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instrucţiunea nu putea fi stabilită decât cu mijloace și procedee tehnice speciale. 4.5.2.22. Clientul autorizează Banca să compenseze orice sumă datorată Băncii cu orice sumă disponibilă din orice cont curent și/sau de depozit indiferent de valoarea și valuta în care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenţa depozitului. În cazul în care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute în alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb aplicat de Banca în ziua și la momentul efectuării operaţiunii, în acest scop Banca fiind mandatată pentru orice operaţiune de schimb valutar care va fi necesară. În cazul în care din operaţiune s-ar genera descoperit de cont neautorizat, clientul are obligaţia să acopere deficitul, inclusiv dobânda penalizatoare aferentă. În toate aceste situaţii clientul va fi înștiinţat de către Bancă, după efectuarea compensării, prin Extrasul de cont. 4.5.2.23. Instrumentele de debit se decontează conform circuitelor și termenelor prevăzute în normele și regulamentele Băncii Naţionale a României și reglementărilor interne ale Bancii, în limita disponibilului din cont, luând în considerare momentul prezentării instrumentului de către Client la ghișeu. 4.5.2.24. Banca se supune regulilor stabilite prin legislaţia în vigoare privind regimul sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, orice tranzacţie ordonată de către Client către beneficiari, bănci, ţări care intră în această categorie fiind efectuată numai prin asumarea riscului Clientului. 4.5.3 Operaţiuni cu instrumente monetare negociabile 4.5.3.1. La cererea Clientului, în baza reglementărilor interne, Banca poate executa operaţiuni cu efecte de comerţ (cambii și bilete la ordin) și anume: încasări, plăţi, avalizări și girări. Pentru ca Banca sa fie desemnată în calitate de beneficiar al efectelor de comerţ, Clientul trebuie să obţină acordul prealabil al Băncii. Pentru operaţiunile cu instrumente monetare negociabile se aplică, în completarea prevederilor din conţinutul CGA, reglementările speciale ale Băncii Naţionale a României. 4.5.3.2. În cazul efectelor de comerţ al căror posesor legitim este Clientul, Banca creditează contul Clientului cu contravaloarea efectului de comerţ numai la încasarea efectivă a acestuia. 4.5.3.3. Clientul poate face trageri din contul său curent prin instrumente de debit emise de Bancă, eliberarea acestora urmând a se face, în conformitate cu prevederile legale referitoare la instrumentele de debit. pagina 8 din 29 C.G.A.3.5.1. 4.5.3.4. Constituie un delict imputabil Clientului, cazurile de emitere de cecuri fără acoperire cu disponibil sau completarea cu date false. În cazul acestor abateri, conform normelor legale, Banca are obligaţia să informeze Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul BNR și să sesizeze autorităţile competente. 4.5.3.5. Banca primește cecuri bancare și personale emise de alte bănci în vederea remiterii spre încasare în ţară sau străinătate, pentru a fi achitate de băncile trase, urmând să crediteze contul în lei sau valută al Clientului la primirea efectivă a sumelor. 4.5.3.6. Spezele și comisioanele percepute de băncile autohtone și/sau băncile corespondente din străinătate pentru încasarea cecurilor și returnarea celor neonorate de băncile trase, sunt în sarcina Clientului. 4.5.3.7. În vederea remiterii spre încasare, și după caz, a acceptării și decontării instrumentelor de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii) de către Bancă, Clientul trebuie să se asigure de completarea corectă și completă a instrumentului de debit prezentat, cu menţiunile obligatorii conform Legilor specifice aplicabile. 4.5.3.8. Clientul are obligaţia de a preda Bancii formularele instrumentelor de plată/de debit (cec, cambie, bilet la ordin) necompletate sau incorect completate pentru care Clientul solicită anularea. 4.5.3.9. De asemenea, în cazul înregistrării unui incident de plată major cu cecuri, Clientul are obligaţia de a restitui Bancii, de îndata, toate formularele de cec ridicate de la Bancă, aflate în posesia sa și/sau a mandatarilor săi. 4.5.3.10. În toate cazurile de încetare a relaţiilor de cont cu Banca, titularul de cont se obligă să restituie Băncii toate formularele de cec, bilet la ordin și cambie. Banca nu va elibera formulare de cec barat clienţilor aflaţi în interdicţie bancară. Banca își rezervă dreptul de a elibera un număr limitat de formulare de instrumente de debit, în funcţie de vechimea și istoricul clientului în relaţia cu Banca. 4.5.3.11. Clientul este obligat să respecte cerinţele de securitate privind operaţiunile de plată. 4.5.3.12. Clientul are obligaţia să solicite anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei de la locul de plată a cecului, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii titlului. Ordonanţa trebuie să fie notificată Bancii şi publicată în Monitorul Oficial al României. Cu toată înştiinţarea, plata titlului făcută deţinătorului mai înainte de notificarea ordonanţei liberează pe tras de obligaţia de plată. 4.6 INDISPONIBILIZAREA CONTURILOR 4.6.1. Banca are dreptul de a reţine și de a plăti către terţi, din soldurile creditoare ale conturilor Clientului rezultate după eventuala compensare cu obligaţiile de plată ale Clientului faţă de Bancă, conform art. 2185 Cod Civil (indiferent de tipul acestora), sume datorate terţilor, fără consimţământul și fără înstiinţarea prealabilă a acestuia, în cazurile expres prevăzute de lege, în baza unei hotărâri judecătorești definitive sau a oricărui alt titlu executoriu stabilit ca atare prin lege. În cazul în care aceste sume vor necesita schimbarea unei valute în alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb aplicat de Bancă în ziua și la momentul efectuării operaţiunii. 4.6.2. Banca are dreptul, fără acordul și înstiinţarea prealabila a Clientului, de a desfiinţa înainte de termen depozitele constituite de Client și de a debita sumele datorate, dacă acesta are datorii restante faţă de Bancă sau au fost instituite măsuri legale de indisponibilizare asiguratorii/executorii, inclusiv prin poprire, pe conturile Clientului. Pentru sumele rămase în urma achitării obligaţiilor de plata ale Clientului, Banca este mandatată să reconstituie depozitul pe aceeași perioadă și de același tip ca și cel desfiinţat. 4.6.3. Depozitele exceptate de la prevederile art. 4.6.2. sunt următoarele: Conturile de tip ESCROW, Conturile de cash colateral, Conturile cu garanţie de bună execuţie, Conturile în care sunt constituite garanţiile de gestiune, Conturile cu dedicaţie specială (cecuri certificate, ordine de plată cu scadentă, acreditive, cash colateral pentru alte destinaţii, emise anterior instituirii popririi), Alte conturi de depozit cu afectaţiune specială sau care nu pot face obiectul executării silite. 4.7 EXTRASE DE CONT 4.7.1. Banca va informa clientul despre sumele aflate în cont și tranzacţiile efectuate pe parcursul unei perioade, sub forma unui extras de cont. Extrasul de cont constituie o dovadă concludentă și corectă în cadrul unor proceduri judiciare sau de altă natură între părţi asupra operaţiunilor înscrise în cuprinsul său. pagina 9 din 29 C.G.A.3.5.1. Orice eroare în conţinutul extrasului de cont va fi notificată Băncii de îndată ce clientul a luat la cunoștinţă despre conţinutul extrasului de cont. Clientul este obligat sa verifice conţinutul extrasului la primirea acestuia. Daca, în maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului, conţinutul acestuia nu este contestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de către Client și va avea caracter definitiv și opozabil Clientului. În cazul în care Banca se autosesizează cu privire la existenţa unei erori în unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica și va notifica Clientul despre acest lucru. Banca corectează o operaţiune de plată executată incorect sau neautorizată, numai dacă Clientul semnalează acesteia eroarea în termen de maxim 13 luni de la data debitării contului. Clientul va informa Banca, imediat ce a luat la cunoștinţa de existenţa sumelor necuvenite din cont. Clientul nu are dreptul să le retragă, să transfere sau să se folosească în vreun fel de aceste sume. Daca Clientul utilizează, total sau parţial, suma necuvenita, acesta se obligă să restituie îndata Bancii suma respectiva, inclusiv dobânda aferentă cuvenită Băncii și să despăgubească Banca de orice pierdere suferită ca urmare a acestei utilizări. 4.7.2. Banca pune gratuit la dispoziţia clientului, o dată pe lună, extrasele de cont pe suport hârtie (sau în altă formă pusă la dispoziţie de către bancă și agreată de comun acord). În extrasul de cont vor fi evidenţiate explicit toate operaţiunile efectuate de client precum și dobânzile, comisioanele, taxele, spezele, reţinute de Bancă. 4.7.3. Pentru solicitarea eliberării extraselor de cont în mai multe tranșe în cursul unei luni, Banca poate solicita un comision de eliberare extras de cont. 4.7.4. Părţile convin că Banca are dreptul de a include în extrasele de cont orice comunicare/solicitare a Băncii către Client, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a dispoziţiilor contractuale. 4.7.5. La cererea clientului și pe cheltuiala lui, Banca poate elibera duplicate de pe extrasele de cont. 4.8 DOBÂNZI, COMISIOANE, SPEZE, COSTURI 4.8.1. Nivelul taxelor și comisioanelor practicate de Bancă pentru serviciile prestate sunt stabilite de conducerea Băncii și sunt cuprinse în Lista de taxe și comisioane și spezele bancare – ce reprezintă anexă a prezentelor CGA, acestea fiind puse la dispoziţia Clientului prin afișare la toate sediile Băncii si/sau pe site-ul Bancii. 4.8.2. Banca își rezerva dreptul de a schimba dobânzile/comisioanele/taxele pentru serviciile prestate, în funcţie de politica proprie și condiţiile existente pe piaţă, urmând a notifica clienţii despre aceste modificări, în termenii și condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare și prezentele CGA. 4.8.3. Clientul recunoaște dreptul Băncii de a modifica/completa dobânzile/comisioanele/taxele pentru serviciile prestate în condiţiile precizate la articolele anterioare. 4.8.4. Banca va percepe comisioane diferite pentru servicii specifice în cazul în care printr-o convenţie individuală încheiată cu clientul s-a agreat aplicarea altor comisioane decât cele standard. Comisioanele specifice, agreate cu clienţii, intră în vigoare și se aplică numai după acceptarea expresa – în scris a acestora. 4.8.5. Pentru operaţiunile de transfer efectuate din/în conturile de lei și/sau valută, la ordinul Clientului sau pentru acesta, Clientul este de acord să plătească Băncii comisioanele, taxele și spezele aferente acestor servicii bancare prestate inclusiv comisioanele de transfer percepute de terţe părţi implicate în circuitul de decontare a fondurilor. Prin urmare Banca percepe automat din contul curent al clientului comisioanele/taxele/spezele pentru operaţiunile efectuate – dacă nu s-a prevăzut altfel în contracte, convenţii specifice încheiate cu clientul. 4.8.6. Pentru platile valutare procesate de banca beneficiară, dar care din diferite motive (de ex. neconcordanţa între nume și cont beneficiar, cont beneficiar și valuta trimisă) au necesitat modificări, este posibil ca aceasta să reţină un comision suplimentar (repair charges). Pentru plăţile valutare care necesită modificări (amendamente) sau care sunt returnate de către banca intermediară/beneficiară este posibil ca băncile implicate să solicite/retină un comision suplimentar. În aceste cazuri, comisionul perceput de banca/băncile intermediare și/sau banca beneficiară se comunică clienţilor BT și se reţin ulterior efectuării plătii, pe măsură ce sunt primite de la băncile implicate. În cazul returnării de către banca corespondentă/beneficiară a sumelor aferente plaţilor eronate care nu au putut fi procesate, aceste sume se încasează în contul clientului, diminuate cu comisioanele percepute de către băncile implicate. pagina 10 din 29 C.G.A.3.5.1. 4.8.7. De asemenea, orice cheltuială aferentă operaţiunilor specifice efectuate de Bancă la cererea Clientului, inclusiv investigaţiile în vederea soluţionării unor eventuale plăţi eronate, incorecte sau neautorizate, precum și toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, monitorizarea, radierea, executarea garanţiilor furnizate de Client sunt suportate de acesta. Clientul autorizează Banca în vederea efectuării oricăror demersuri necesare pentru soluţionarea plăţilor eronate, incorecte sau neautorizate, în măsura în care aceste demersuri sunt din punct de vedere legal și operaţional posibile. 4.8.8. Clientul suportă și cheltuielile extraordinare, în special taxele de timbru judiciar și alte taxe legale, cheltuieli de comunicare a documentelor pe cale poștală, telefonică, telegrafică, alte impozite și costuri pe care Banca trebuie să le suporte în cazul în care devine parte în cadrul unor proceduri judiciare și extrajudiciare, în contradictoriu cu Clientul și/sau cu terţi, inclusiv cu terţii garanţi ai Clientului care și-au asumat obligaţii de garantare faţă de Bancă, dacă în urma soluţionării definitive a procedurilor clientul/terţii cad în pretenţii și dacă se stabilește că banca nu a avut vreo culpă. 4.9 ÎNCETAREA RELAŢIEI DE AFACERI 4.9.1. Raportul juridic dintre Client și Bancă (inclusiv închiderea contului) poate înceta în unul din următoarele moduri: a) Prin acordul dintre Bancă și Client, cu efect imediat; b) Din iniţiativa Băncii în situaţia în care: b.1. clientul nu depune documentele solicitate, în termenul indicat de Bancă, cu ocazia revizuirii contului sau în orice alte situaţii stabilite de Bancă și comunicate clientului; b.2. clientul a cauzat prejudicii Băncii, a furnizat informaţii false Băncii, s-a dovedit a fi implicat în fraude, operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sau este implicat în scandaluri publice, iar asocierea acestuia cu Banca ar dauna imaginii ei; b.3. clientul prezintă un comportament inadecvat/deficitar în raport cu angajaţii Băncii, nu respectă etica și conduita necesară și asocierea/continuarea relaţiei de afaceri cu acesta ar dăuna imaginii Băncii; b.4. clientul nu a ordonat nici o mișcare asupra contului pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni consecutive sau prezintă un descoperit de cont neautorizat rezultat din neachitarea timp de 6 luni consecutiv a dobânzilor, taxelor și comisioanelor aferente; b.5. rulajul prin contul clientului în ultimele 12 luni, respectiv soldul la sfârșitul anului sunt sub limita minimă stabilită de bancă și comunicată periodic clienţilor prin afișare la sediile sale. În situaţiile prezentate la punctul b.1, b.4, b.5 denunţarea va intra în vigoare în termen de 2 luni de la data la care clientul va primi notificarea Băncii. În situaţiile prezentate la punctele b.2 și b.3, Banca își rezervă dreptul de a închide conturile clientului anterior datei la care denunţarea ar intra în vigoare, respectiv anterior împlinirii termenului de 2 luni de la data la care clientul a primit notificarea Băncii. Banca poate proceda la blocarea unor sume pe conturile clientului în oricare alte situaţii în care se înregistrează o culpă gravă din partea clientului, de natură să afecteze relaţia contractuală între părţi. Pe durata blocării Contului vor fi permise următoarele înregistrări dar fără a se limita la acestea: se va calcula și va înregistra dobânda creditoare sau, după caz debitoare; se va percepe comisionul de administrare a Contului; se vor putea efectua încasări în Cont. c) La cererea Clientului sau a Împuterniciţilor acestuia în baza unui mandat autentic, în situaţia notificării Băncii în scris în acest sens, cu 30 de zile calendaristice înainte, daca nu există clauze legale sau contractuale restrictive cu privire la închiderea contului, cu condiţia rambursării tuturor sumelor datorate Bancii. Această operaţiune este gratuită și nu implică costuri suplimentare pentru clienţi. Contul curent va putea fi închis doar dacă la data cererii de închidere nu există în derulare produse și/sau servicii oferite de Bancă care necesită menţinerea în continuare a contului curent deschis. De asemenea, Clientul declară că la data depunerii cererii de închidere cont nu există emise cecuri/bilete la ordin/cambii semnate personal sau de împuterniciţi conform reglementarilor în vigoare și nici nu există astfel de titluri deja emise care urmează să fie puse în circuit bancar de beneficiarii acestora, cunoscând că legea penală sancţionează falsul în declaraţii. d) În caz de deces al clientului, ca urmare a înregistrării notificării cu privire la acest eveniment, Banca va permite persoanelor solicitante efectuarea de operaţiuni în contul curent al clientului decedat numai cu acordul tuturor moștenitorilor, titulari coindivizari ai contului și în temeiul unui certificat de moștenitor emis de un Notar Public sau pe baza pagina 11 din 29 C.G.A.3.5.1. unei hotărâri judecătorești investite cu formulă executorie, în condiţiile legii române. Aceste documente trebuie sa indice în mod explicit situaţia sau detalii despre cont și trebuie sa fie întocmite în limba română sau să fie traduse autorizat în limba română. Banca nu răspunde de eventualele pagube înregistrate ca urmare a acţiunii persoanelor autorizate de Client să opereze pe conturile deschise la Bancă în perioada de timp scursă până la informarea corespunzătoare a Băncii privind decesul/incapacitatea Clientului dovedită cu acte emise în condiţiile legii. 4.9.2. Urmare a încetării relaţiei contractuale, în oricare dintre situaţiile de mai sus, Banca va închide contul Clientului, va înceta creditarea cu dobândă a contului, urmând ca suma care constituie la acea dată soldul creditor al Contului să fie transferată și păstrată într-un cont special nepurtător de dobânda până la o posibilă transferare a sumei conform instrucţiunilor clientului intervenite în termenul de prescripţie. În cazul în care soldul contului este în valută, Banca poate efectua conversia sumei în lei la cursul de schimb valutar aplicat de bancă în ziua și la momentul efectuării operaţiunii de închidere a contului curent. Banca nu va fi răspunzătoare în nici o situaţie pentru eventuale prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca urmare a închiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate. 4.9.3. În toate cazurile de încetare a relaţiei de afaceri/închidere a unui cont, termenul de prescripţie în care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data închiderii acestuia, este de 5 ani și începe sa curgă de la data închiderii contului clientului. În cazul în care închiderea contului s-a făcut la iniţiativa Băncii, termenul de prescripţie se calculează de la data la care Clientul a fost notificat în acest sens. I.5. LIMITAREA EFECTELOR IMPREVIZIUNII 5.1. Clientul înţelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor schimbări excepţionale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii unei Convenţii specifice, independente de voinţa Băncii, executarea obligaţiilor sale să devină mai oneroasă din cauza creșterii costurilor executării acestora. În mod particular, oricând pe parcursul derulării raportului juridic este posibilă majorarea sumelor datorate de către Client, inclusiv ca urmare a variaţiilor cursului de schimb al monedei naţionale (în cazul creditelor acordate în altă monedă decât Lei) sau a indicilor de referinţa precum ROBOR, EURIBOR și LIBOR. 5.2. În considerarea celor indicate la punctul 5.1. și în sensul art. 1271 alin (3) paragraful (c) din Codul civil, Clientul este de acord să își asume riscul cu privire la apariţia unor astfel de împrejurări, fiind ţinut să își îndeplinească obligaţiile asumate prin Convenţia specifică și în general prin CGA, independent de astfel de schimbări excepţionale a împrejurărilor care au stat la baza încheierii Convenţiei. 5.3. Prin asumarea acestor riscuri, Clientul înţelege și accepta faptul că nu va putea solicita unei instanţe de judecată adaptarea Convenţiei specifice sau a CGA în general, în cazul apariţiei unor împrejurări excepţionale de natura celor indicate mai sus. I.6. LIMITAREA RĂSPUNDERII BĂNCII 6.1. Banca nu va fi responsabilă faţă de Client pentru nici o întârziere sau deficienţă a unei terţe părţi (incluzând, fără limitare, bănci intermediare, agenţi, notari publici, executori judecătorești, etc.) în îndeplinirea atribuţiilor acesteia în relaţia cu Banca, chiar dacă întârzierea sau deficienţa nu intervin în împrejurări anormale și neprevăzute, în afara controlului persoanei care le invocă și ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate în pofida tuturor diligenţelor în acest sens sau în cazul în care terţa parte este obligată să respecte alte dispoziţii legislative. 6.2. Dacă Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani sau titluri de valoare/efecte de comerţ ale acestuia către un anumit destinatar, utilizând în acest scop terţe părţi ca intermediari, transmiterea se face pe riscul Clientului. Orice pierdere rezultată în urma folosirii în acest scop de către Bancă a serviciilor poștale, telefonice, de telex, fax, e-mail, SWIFT, Transfond sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi suportată de către Client cu exonerarea Băncii de orice răspundere în acest sens. 6.3. Banca nu va fi considerată răspunzătoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natură suportate direct sau indirect de către Client ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei Băncii de a pune la dispoziţie fonduri, determinată de deficienţe/întârzieri în instrucţiunile date de Client. Banca nu va fi responsabilă faţă de Client pentru nici o întârziere sau deficienţă a unei terţe părţi (incluzând, fără limitare, bănci intermediare, agenţi, notari publici, executori pagina 12 din 29 C.G.A.3.5.1. judecătorești, alte instituţii, autorităţi publice) în îndeplinirea atribuţiilor acesteia în relaţia cu Banca. 6.4. Banca nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește consecinţele întârzierilor și/sau pierderilor de documente sau a altei corespondenţe adresate băncii sau transmise de către Bancă, inclusiv extrase de cont și nici în ceea ce privește deteriorarea sau alte erori ce se pot produce în timpul transportului/transmisiei unor astfel de documente sau corespondenţe. Banca nu va fi ţinută responsabilă pentru nici o cheltuială suplimentară în seama Clientului ca urmare a cesiunii prezentului document sau oricăror drepturi rezultate din acesta. I.7. CUNOAȘTEREA CLIENTELEI, PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI COMBATEREA FINANŢĂRII TERORISMULUI Ca instituţie financiară, Banca se supune prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării terorismului și a Regulamentului 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanţării terorismului. Clientul are cunostinţă că tranzacţiile efectuate prin conturi intră sub incidenţa prevederilor legii privind sancţionarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanţării actelor de terorism, iar orice astfel de operaţiuni efectuate prin conturi care pot ridica suspiciuni, vor fi efectuate pe riscul sau/și sub deplina responsabilitate a Clientului, în astfel de situaţii Banca fiind obligată să ia toate măsurile impuse de legislaţia aplicabilă fără a putea fi obligată, în nici o situaţie, la acordarea de despăgubiri dacă prin măsurile impuse s-ar aduce prejudicii de orice fel Clientului/altor persoane. I.8. DISPOZITII FINALE 8.1 CESIUNEA 8.1.1. Clientul nu poate cesiona drepturile și obligaţiile sale în baza convenţiilor specifice sau a CGA în general, în absenţa acordului prealabil scris al Băncii. 8.1.2. Banca, la libera sa alegere și oricând pe durata existenţei CGA, poate cesiona unui terţ ales la libera sa discreţie, oricare dintre drepturile sale iar Clientul, prin semnarea prezentului document și a convenţiilor specifice, consimtite în mod necondiţionat cu privire la orice astfel de cesiune. Cesiunea va deveni efectivă și opozabilă Clientului de la data primirii notificării din partea Băncii. 8.1.3. Clientul înţelege și este de acord ca, în cazul unei cesiuni realizată de către Bancă în conformitate cu prevederile din prezenta secţiune, Banca va fi eliberată de obligaţiile corelative drepturilor astfel cesionate sau, după caz, de oricare și toate obligaţiile acesteia, de la momentul la care cesiunea devine efectivă. 8.2. FORŢA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT 8.2.1. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Forţa majoră include, dar fără a se limita la acestea: naţionalizare, expropriere, restricţii valutare și de lichiditate ale autorităţilor statului, măsuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice agenţie, organism guvernamental, Banca Naţională a României, conflicte de muncă în rândurile personalului Băncii sau al altor entităţi implicate în tranzacţiile efectuate de Bancă în numele Clientului și ale căror servicii sunt utilizate de Bancă, boicoturi, căderi de curent electric sau în reţeaua de comunicaţii ori echipamentul Băncii datorate unor factori externi, conflicte internaţionale, acţiuni violente sau armate, acte de terorism, insurecţie, revoluţie, embargouri, precum și evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore. 8.2.2. Forţa majoră declarată de autoritatea competentă, suspendă obligaţiile Băncii pe întreaga durată a existenţei cauzei de forţă majoră. 8.2.3. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut sau împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu sar fi produs. 8.2.4. Cu privire la orice obligaţie de plată rezultând în seama sa din sau în legătura cu CGA, Clientul nu va fi exonerat de răspunderea contractuală pentru caz fortuit sau de forţă majoră, cu excepţia situaţiei când se află în imposibilitate obiectivă de a executa respectiva obligaţie de plată ca urmare a unui eveniment de forţă majoră sau a unui caz fortuit care cauzează întreruperea funcţionarii sistemului de plaţi interbancare. O astfel de exonerare de răspundere contractuală se aplică doar pe perioada cat întreruperea sistemului de plăţi interbancare nu este remediată. 8.2.5. Cu excepţia situaţiei prevăzute la punctul 8.2.4. Banca și Clientul nu sunt răspunzători pentru nici o pierdere datorată perturbării pagina 13 din 29 C.G.A.3.5.1. operaţiunilor din cauză de forţă majoră sau pentru caz fortuit. 8.3. NERENUNŢAREA TACITĂ 8.3.1. Omisiunea, în tot sau în parte, a Băncii, precum și orice întârziere din partea Băncii de a exercita orice drepturi născute în baza unui contract încheiat cu Clientul sau de a beneficia de orice remedii în temeiul unui asemenea contract, nu va împiedica Banca să își exercite acest drept și nu va putea fi considerată ca reprezentând o renunţare la drepturile acesteia și în nici un caz nu se va prezuma acordul Băncii tacit la rescadenţarea datoriei sau la renunţarea la datorie, cu excepţia cazurilor în care se încheie în acest sens un act scris. 8.3.2. Renunţarea de către Bancă la îndeplinirea oricărei condiţii suspensive prevăzută în contractele încheiate cu Clienţii nu va fi considerată ca reprezentând renunţarea din partea Băncii la cerinţa ca acea condiţie să fie îndeplinită ulterior. 8.4 TRADUCERI AUTORIZATE 8.4.1. Banca nu este obligată să accepte nici un document emis în altă limbă decât cea română, cu excepţia cazului în care este altfel stipulat în Convenţia încheiată cu Clientul. În acest caz, Banca va solicita Clientului să-i furnizeze o traducere autorizată în limba română a unui astfel de document legalizată de un notar public. 8.4.2. Documentele emise de o autoritate străină prezentate Bancii, cum ar fi acte de identitate sau autorizaţii, vor fi examinate cu diligenţă de către Bancă fără ca Banca să își asume vreo responsabilitate în ceea ce privește autenticitatea acestora. 8.5 CONFIDENŢIALITATEA 8.5.1. Necesitatea confidenţialităţii operaţiunilor din punct de vedere al volumului lor, facilităţilor obţinute, termenelor și condiţiilor de rambursare, costurile și garanţiile solicitate, precum și necesitatea manifestării sincerităţii și corectitudinii faţă de Bancă, se consideră cunoscute de Client, nefiind necesar ca Banca să atragă atenţia în mod expres cu ocazia efectuării fiecărei operaţiuni. 8.5.2. Banca va păstra confidenţialitatea informaţiilor privind conturile clienţilor și operaţiunilor dispuse de aceștia și nu le va divulga fără consimţământul Clientului cu excepţia cazurilor exprese, menţionate în legislaţia în vigoare aplicabilă. 8.5.3. Banca este autorizată de Client să solicite/să furnizeze de la/către Centrala Incidentelor de Plăţi, Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit sau instituiţii similare, orice informaţii referitoare la activitatea sa și ori de câte ori este nevoie. 8.6 SUGESTII ȘI RECLAMAŢII Calitatea și standardele serviciilor bancare prestate de Bancă vor putea fi apreciate de fiecare Client al Băncii. Sugestiile și reclamaţiile privind abaterile de la aceste standarde pot fi sesizate Băncii telefonic/prin e-mail, prin serviciul Callcenter sau în scris prin transmitere (depunere) la secretariatul sucursalelor, în cutiile speciale sau direct la sediul central al Băncii Transilvania situat în Cluj Napoca, Str. George Bariţiu nr. 8. Banca va analiza solicitarea Clientului și va emite un răspuns către acesta în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. 8.7 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE Autoritatea de supraveghere a activităţii bancare este Banca Naţională a României cu sediul în București, Sector 3, Strada Lipscani, nr. 25, cod 030031. 8.8 GARANTAREA FONDURILOR Disponibilul clientului deţinut în conturile bancare este garantat în limitele stabilite de Fondul de Garantare a Depozitelor în sistemul bancar și în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare în domeniul garantării depozitelor. Banca afișează la toate sediile sale, informaţiile referitoare la garantarea depozitelor de către Fondul de Garantare a depozitelor în Sistemul Bancar și lista depozitelor negarantate. 8.9 NOTIFICĂRI 8.9.1 Clientul acceptă că informarea acestuia prin extrasul de cont sau prin afișare la sediile Băncii, reprezintă o comunicare suficientă a respectivelor modificări. În extrasul de cont sau în documentul afișat la sediile Băncii se va insera data de la care documentul produce modificări. În urma acestor modificări, Clientul se obligă să se prezinte la sediul Băncii pentru a solicita semnarea CGA în noul format sau să notifice în scris Banca în termenele și modalităţile comunicate prin extrasul de cont și/sau prin afișare la sedii, despre propunerile de modificare a conţinutului CGA. În cazul în care acesta nu se prezintă la sediul Băncii, se prezintă dar nu solicită semnarea sau nu transmite băncii în scris o notificare cu privire la propunerile de modificare, se consideră că a acceptat întocmai noile prevederi și ca acestea i se aplică de la data prevăzută în informare. pagina 14 din 29 C.G.A.3.5.1. 8.9.2. Banca afișează la sediile sale și poate comunica prin intermediul site-ului sau canalelor electronice următoarele: CGA, Lista de taxe și comisioane, dobânzile practicate și spezele bancare, limita minimă a disponibilului din cont sub care Banca poate decide întreruperea relaţiei de afaceri sau orice alte informaţii relevante în derularea tranzacţiilor. 8.9.3 În cazul în care Banca face dovada transmiterii către Client a scrisorilor/documentelor/extraselor de cont, în timp util, aceasta nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește efectele și consecinţele decurgând din nerecepţionarea, recepţionarea cu întârziere, deteriorarea, pierderea de către Client a documentelor mai sus menţionate sau neconsultarea acestora. 8.9.4. Clientul are obligaţia să informeze Banca, pe costul său, în scris și imediat, prezentând documentele justificative, despre orice modificări apărute în situaţia sa (referitoare, dar fără a se limita la date de identificare), și care sunt relevante în relaţia cu Banca. Modificările considerate conform legii ca fiind publice trebuie de asemenea notificate Băncii în scris și imediat. Banca nu răspunde în nici un fel de eventualele prejudicii suferite de Client sau de terţi ca urmare a comunicării cu întârziere a modificărilor survenite sau a necomunicării lor. 8.9.5. Orice solicitare, notificare, aprobare, comunicare decurgând din prezentele CGA, se va face în scris într-una dintre modalităţile agreate cu Clientul, această notificare fiind considerată primită conform art. 8.9.8. 8.9.6. Orice modificare intervenită (incluzând, dar fără a se limita la introducerea/majorarea/reducerea unor dobânzi, penalităţi, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) în relaţia Bancă – Client aferente unor operaţiuni în privinţa cărora Clientul are libertate de alegere, cu excepţia celor prevăzute în contractele aferente produselor și/sau serviciilor bancare și/sau a celor prevăzute în contractele de credit se consideră adusă la cunoștinţa clientului prin afișare în unităţile teritoriale și publicare pe pagina de internet. În situaţia în care clauzele contractelor specifice încheiate cu Clientul nu stipulează prevederi contrare prezentelor CGA, Banca va avea în vedere perceperea acestora, astfel cum sunt prevăzute în Lista de taxe și comisioane a Băncii, în vigoare la data efectuării operaţiunii de plată, sau în conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/convenţiile încheiate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 8.9.7. Orice modificare a adresei de corespondenţă, adresei de e-mail sau numărului de telefon mobil ale Clienţilor va fi comunicată Bancii, această modificare urmând să producă efecte de la data operării modificărilor în baza de date a Băncii. 8.9.8. Notificarile transmise Clienţilor prin scrisoare recomandată simplă vor fi considerate primite de către aceștia în termen de 5 zile lucrătoare de la data menţionată pe stampila oficiului poștal de expediere de pe borderoul de transmitere. Notificările transmise Clienţilor prin SMS vor fi considerate primite de către aceștia la data trimiterii SMS-ului. Notificările transmise Clienţilor prin e-mail vor fi considerate primite de către aceștia la data trimiterii scrisorii electronice către client. 8.9.9. Orice comunicare scrisă a Bancii este considerată ca valabil expediată prin circuitul posta-mail-SMS, dacă a fost expediată la ultima adresă/număr de telefon/adresă de e-mail comunicate Băncii de către Client. 8.9.10. Orice comunicare/notificare remisă Băncii de orice persoană va fi efectivă doar din momentul primirii acesteia de către Bancă, la data de pe stampila de intrare în Bancă sau, după caz, la data semnării confirmării de primire, în cazul notificărilor transmise prin poștă, pe bază de scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 8.10 LEGISLAŢIA APLICABILĂ ȘI JURISDICŢIA 8.10.1. Aceste CGA au fost redactate în limba română și vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. Orice neînţelegere, rezultând din interpretarea și/sau executarea acestora, se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă, în caz contrar soluţionându-se de instanţele de judecată competente de la sediile Băncii. 8.10.2. În vederea soluţionării unor eventuale reclamaţii clientul se poate adresa și Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului cu sediul în București, sector 1, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, telefon 0372131951, e-mail: office@anpc.ro, website www.anpc.gov.ro. De asemenea pentru soluţionarea unor neînţelegeri sau a unui litigiu cu banca, clientul poate apela la mecanisme extrajudiciare de soluţionare amiabilă a disputelor conform Legii 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator prin încheierea unui contract de mediere cu sprijinul unui mediator autorizat. Informaţiile referitoare la procedura de mediere pagina 15 din 29 C.G.A.3.5.1. precum și lista mediatorilor autorizaţi poate fi consultată pe pagina de internet: www.cmediere.ro. 8.10.3. Ca excepţie de la regulă, disputa dintre Bancă și Client care are ca obiect atât un contract specific cat și CGA va fi soluţionată potrivit clauzei de jurisdicţie din respectivul contract specific. 8.11. INTERPRETARE 8.11.1. Acceptarea de către Client a prezentului document semnifică însușirea și acceptarea de către acesta a întregului conţinut, Clientul confirmând că Banca i-a pus la dispoziţie toate documentele și informaţiile necesare înţelegerii prevederilor CGA. Astfel, Clientul este de acord să își asume riscul de eroare cu privire la înţelegerea oricărei prevederi în sensul art. 1209 Cod civil. 8.11.2. Clientul declară și garantează Băncii că a citit cu atenţie și s-a familiarizat cu toate clauzele cuprinse în prezentele CGA pe care le-a înţeles și agreat și acceptă în mod expres, inclusiv clauzele reglementate de art. 1203 Cod civil. 8.11.3. În cazul în care orice prevedere din CGA și/sau din oricare dintre Contractele specifice încheiate între Bancă și Client, este sau devine la un moment dat nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea unei asemenea prevederi în limita admisa de lege, precum și a celorlalte prevederi ale CGA, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii CGA. 8.12. ALTE CLAUZE 8.12.1. Dacă o lege interzice Clientului să își îndeplinească oricare din obligaţiile sale asumate faţă de Bancă (sau orice parte a respectivei obligaţii) în valuta în care este stabilită, sau nu permite ca orice fonduri în acea valută să fie remise Băncii, Clientul își va îndeplini obligaţia (sau respectiva parte a acesteia) efectuând plata către Bancă (la alegerea Bancii și în maniera indicată de către Bancă) în acea altă valută pe care o va indica Banca. 8.12.2. Clientul va plăti o sumă suficientă în acea altă valută astfel încât să permită Băncii să achiziţioneze o sumă egală cu obligaţia de plată a Clientului (sau respectiva parte a acesteia) în valuta în care aceasta este stabilită, calculată după cum va determina Banca. În acest scop, Banca va avea dreptul sa debiteze oricare din conturile Clientului, la discreţia sa, cu sumele datorate de acesta, fără a notifica în prealabil Clientul, iar Clientul autorizează în mod expres Banca, prin prezenta, să semneze ordinele de plată, instrucţiunile și alte documente ce pot fi necesare pentru ca operaţiunea menţionată mai sus să fie efectuată integral și corespunzător. 8.12.3. Dacă o deducere sau reţinere trebuie făcută, conform legii, dintr-o plată a Clientului către Bancă, Clientul va plăti o sumă mai mare, astfel încât în urma oricărei astfel de deduceri sau reţineri, Banca să primească și să beneficieze de o sumă netă egală cu suma pe care ar fi primit-o dacă nu ar fi fost făcută nici o deducere sau reţinere. PARTEA A II-A PRODUSE și ȘI SERVICII BANCARE DEDICATE PERSOANELOR FIZICE II.1. DEPOZITE ȘI CONTURI DE DISPONIBIL 1. La solicitarea Clientului, Banca poate constitui depozite, în lei sau în valută. Astfel de depozite vor fi guvernate de termenii și condiţiile conţinute în contractul specific încheiat între Bancă și Client și de regulile generale stabilite prin prezentele CGA, în măsura în care acestea sunt aplicabile. 2. Dobânzile practicate de Bancă pot fi fixe sau variabile, tipul lor fiind prevăzut distinct în contractele specifice fiecărui tip de depozit. 3. Dobânzile acordate de Bancă la depozite se înregistrează în contul Clientului, după caz, în ziua expirării depozitului, la data constituirii depozitului ori la orice alt termen convenit între Bancă și Client. 4. Dobânda la fondurile pe care clientela le deţine la Banca Transilvania se calculează raportându-se la anul calendaristic considerat de 360 zile. Formula de calcul a dobânzii este: D = Valoarea nominală X Nr. efectiv de zile din perioadă X Rata dobânzii 360 X 100 5. În cazul depozitelor cu rata dobânzii variabilă, rata dobânzii va putea fi modificată de Bancă pe parcursul duratei de viaţă a depozitului, în pagina 16 din 29 C.G.A.3.5.1. funcţie de anumiţi parametri (costurile Băncii, evoluţia ratelor de dobândă pe piaţa financiarbancară, etc.). Clientul acceptă ca o notificare conţinând aceste modificări, afișată la fiecare unitate teritorială a Băncii sau o scrisoare în acest sens trimisă lui constituie o înștiinţare suficientă a respectivei modificări. În cazul în care între Client și Bancă există o înţelegere separată, stipulată într-un contract, convenţie, etc., se vor respecta termenii și condiţiile stipulate în documentul respectiv. 6. Disponibilul din contul curent al Clientului va fi bonificat lunar de Bancă, cu dobânzi stabilite în conformitate cu politica proprie băncii în domeniu, dobânzile fiind aduse la cunoștinţa clientului conform prevederilor de la articolul anterior. Excepţie de la această procedură sunt înţelegerile stabilite între Client și Bancă prin contracte/convenţii specifice. 7. Pentru depozitul de fonduri, Banca este obligată să asigure în mod gratuit informarea Clientului cu privire la operaţiunile efectuate în conturile sale de depozit, sens în care va emite o dată pe lună un extras de cont. Clientul va fi informat în mod gratuit despre operaţiunile efectuate în contul său de depozit prin emiterea unui extras de cont lunar. 8. În baza extrasului de cont clientul are dreptul de a contesta în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, operaţiunile reflectate în extras în cazul în care constată erori de înregistrare sau de calcul, omisiuni sau înregistrări dublate, operaţiuni de plată neautorizate sau executate incorect care pot da naştere unor contestaţii. II.2. CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE A CARDURILOR DE DEBIT DESTINATE PERSOANELOR FIZICE 1. DEFINITII ATM: automat bancar care furnizează servicii de ridicare numerar pentru destinatarii/utilizatorii de carduri, emise sau acceptate de către bancă, precum și alte servicii conexe (plata utilităţilor, obţinerea de informaţii privind situaţia conturilor etc.) Banca: BANCA TRANSILVANIA S.A., emitentă a cardului, adresa sediului social Str. George Bariţiu, nr. 8, cod 400027, Cluj – Napoca, jud. Cluj și adresa de E-mail: contact@bancatransilvania.ro și numărul de înregistrare la Registrul Bancar R.B. – P.J.R. – 12 – 019 – 18.02.1999. Autoritatea de supraveghere a emitentului este Banca Naţională a României, cu sediul central în București, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031. Card: instrument de plată electronică sub forma unui suport standardizat, securizat și individualizat care permite deţinătorului/utilizatorului de card accesul prin intermediul său, respectiv utilizarea disponibilităţilor existente în contul curent deschis pe numele deţinătorului de card/contul curent mărit în EURO (în cazul cardurilor MasterCard Direct atașate la acesta), în vederea efectuării de tranzacţii în conformitate cu prezentul contract. Banca emite cardul la solicitarea deţinătorului pe numele acestuia și/sau a utilizatorului autorizat în acest sens de către deţinător. Cardul de debit este un card hibrid. Card embosat: card pe faţa căruia datele de identificare ale clientului (nume și prenume), precum și numărul cardului, data emiterii/a expirării și caracterele speciale de identificare (VISA/MasterCard) daca este cazul, sunt scoase în relief. Card hibrid (dual card): card care conţine atât banda magnetică, cat și microprocesor (cip). Codul CVV/CVC: cod format din 3 cifre, înscris pe banda de semnătura de pe verso-ul cardului, care poate sa fie utilizat pentru efectuarea de tranzacţii pe Internet, respectiv tranzacţii de tipul mail order/telephone order. Comerciant/banca acceptant(ă): persoana juridică care afișează emblema oficială a Organizaţiei Internaţionale sub sigla căreia a fost emis cardul (Visa Electron/MasterCard în cazul cardurilor de debit pentru persoane fizice emise de Banca Transilvania) care acceptă carduri pentru plata contravalorii bunurilor sau serviciilor achiziţionate și/sau care poate furniza numerar în baza cardului. Deţinător de card: persoana fizică rezidentă sau nerezidentă care este titulara unui cont curent deschis la bancă, și care deţine un card de debit destinat persoanelor fizice, emis de bancă pe numele său, la solicitarea sa, în baza unei cereri. Extras de cont: lista de tranzacţii care reflectă operaţiunile înregistrate într-un cont într-o perioadă de referinţă. Extrasul de cont conţine informaţii despre: referinţa tranzacţiei care permite identificarea individuală a fiecărei operaţiuni în parte, valoarea operaţiunii în valuta contului pentru care s-a generat extrasul, comisioanele/taxele aferente operaţiunilor derulate de client și înregistrate în contul respectiv/alte taxe și comisioane aferente, curs de schimb valutar, data înregistrării tranzacţiei în cont (data debitării contului), precum și pagina 17 din 29 C.G.A.3.5.1. explicaţiile aferente fiecărei operaţiuni în parte. În cazul cardurilor de debit destinate persoanelor fizice, atașate la conturile curente de persoană fizică/contul curent mărit în EURO (în cazul cardurilor MasterCard Direct atașate la acesta), extrasul de cont corespunde extrasului centralizator de cont curent disponibil în unităţile bancii, pe suport de hârtie, gratuit (pentru luna anterioară celei în care s-a generat). În cazul în care clientul deţinător de card este și utilizator al aplicaţiei de Internet Banking oferite de bancă, poate accesa prin intermediul aplicaţiei extrasele de cont curent lunare (gratuit, fără costuri suplimentare pentru serviciul de vizualizare extrase de cont curent). Imprinter: aparat mecanic pentru procesarea manuală a tranzacţiilor offline, tranzacţii posibil de efectuat cu cardurile embosate. Folosind Imprinterul, detaliile de identificare ale deţinătorului/utilizator de card sunt imprimate de pe faţa cardului de plastic (embosat), pe chitanţă. PIN: cod personal de identificare format din 4 cifre, atribuit de banca cardului emis pe numele deţinătorului/utilizatorului, cu caracter strict confidenţial și care permite identificarea deţinătorului/utilizatorului de card la efectuarea de tranzacţii. În funcţie de setările terminalului la care se face plata și a setărilor cardului, PIN-ul poate fi solicitat sau nu în momentul efectuării tranzacţiei, semnătura luându-i locul în validarea acesteia. Cod de activare: cod personal de identificare format din 4 cifre, atribuit de banca cardului emis pe numele deţinătorului/utilizatorului, cu caracter strict confidenţial și care este transmis de banca deţinătorului/utilizatorului de card prin SMS. Schimbarea codului de activare în cod PIN se face de către deţinătorul/utilizatorul cardului la orice terminal ATM emis de Banca Transilvania. Plafon: plafon/limita de tranzacţionare stabilită de bancă pentru numărul și valoarea tranzacţiilor posibil de efectuat cu cardul într-un anumit interval de timp, diferenţiată pe tipuri de tranzacţii posibil de efectuat cu cardul. Banca stabilește de asemenea și un plafon agregat de tranzacţionare pe card, care reprezintă numărul/valoarea maxima a tuturor tranzacţiilor posibil de efectuat cu cardul într-un anumit interval de timp. Deţinătorul de card titular de cont are posibilitate de a solicita setarea pe cardul propriu și cele emise pe numele utilizatorilor, a unor plafoane/limite de tranzacţionare valorice zilnice pentru retrageri de numerar, tranzacţii la POS, tranzacţii pe Internet, însa cu respectarea plafoanelor/limitelor maximale stabilite de bancă. POS: terminal electronic care prin mijloace electronice permite preluarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea de informaţii privind plata cu cardul, în vederea autorizării și procesării tranzacţiei realizate cu cardul. Tehnologie contactless – tehnologie care permite efectuarea în mod rapid, cu sau fără introducerea codului PIN în funcţie de valoarea tranzacţiei, a plăţilor prin simpla apropiere a cardului de un terminal prevăzut cu tehnologia contactless. Tranzacţie: operaţiune efectuată cu cardul pentru: – plata de bunuri/servicii la terminalele POS de la comercianţii care au afișate însemnele organizaţiei internaţionale sub sigla căreia a fost emis cardul, – plata contactless de bunuri și servicii la terminalele POS de la comercianţii care au însemnele organizaţiei internaţionale sub sigla căreia a fost emis cardul și însemnele specifice unei plăti contactless, – efectuarea de tranzacţii pe Internet sau de tipul mail order/telephone order (daca este posibilă utilizarea cardului în acest mediu), – retragerea de numerar de la ATM-urile și POSurile instalate la ghișeele băncilor care afișează însemnele organizaţiei internaţionale sub sigla căreia a fost emis cardul, – alte tranzacţii disponibile la terminalele instalate de bancă (plata utilităţi, consultarea soldului contului etc.). – alte tranzacţii posibil de efectuat cu cardul la terminalele care au afișate însemnele organizaţiei internaţionale sub sigla căreia a fost emis cardul. Utilizator: deţinătorul sau o persoana fizica recunoscută și acceptată de către deţinător de a poseda un card suplimentar emis de bancă și atașat la contul deţinătorului. Cardul suplimentar va fi emis pe numele persoanei recunoscute și mandatate de către deţinător, în baza unei cereri de emitere card autorizată prin semnătură de către deţinător. Utilizatorul de card suplimentar va putea efectua cu cardul aceleași tranzacţii ca și detinătorul, în limita plafoanelor stabilite de către Detinător și Bancă. Detinătorul poate solicita oricând bancii anularea cardului suplimentar emis pe numele utilizatorului. Deţinătorul este răspunzător pentru tranzacţiile efectuate prin intermediul tuturor cardurilor suplimentare emise la solicitarea sa pe numele utilizatorilor. Banca va înregistra tranzacţiile efectuate cu cardurile suplimentare emise pe numele utilizatorilor, în contul curent al deţinătorului/contul curent mărit în EURO al deţinătorului (în cazul cardurilor MasterCard Direct atașate la acesta). pagina 18 din 29 C.G.A.3.5.1. 2. DISPOZITII GENERALE 2.1. Cardurile cu cont în lei VISA ELECTRON, MasterCard Mondo, MasterCard Gold Debit, MasterCard Banca Transilvania OmniPass, VISA ELECTRON EURO<26, sunt instrumentele de plată fără numerar, fiind carduri hibride (dual card) – care conţin atât banca magnetică, cât și microprocesor (cip) și tehnologie contactless incorporată (cu excepţia VISA ELECTRON EURO<26), cu acceptare pe teritoriul României pentru operaţiuni în lei, și pe teritoriul altor state pentru operaţiuni în valută. Cardul cu cont în EUR MasterCard Direct este instrumentul de plată fără numerar, fiind un card hibrid (dual card) – care conţine atât banca magnetică, cât și microprocesor (cip) și tehnologie contactless incorporată, cu acceptare pe teritoriul României pentru operaţiuni în lei și pe teritoriul altor state pentru operaţiuni în valută. 2.2. Nivelele comisioanelor percepute de bancă pentru operaţiunile cu carduri sunt prezentate în Anexa la „Cererea de emitere a cardului de debit”. 2.3. Solicitanţii de card VISA ELECTRON EURO<26, prin prezentul contract devin membrii EURO<26 România, asociaţie cu activitate recunoscută în domeniul social și comunitar, membră a organizaţiei europene EYCA. În această calitate deţinătorul cardului beneficiază de toate avantajele, reducerile și facilitatile oferite de EURO<26 membrilor săi, pe perioada de valabilitate a cardului. 2.4. Banca Transilvania sponsorizează deţinătorii cardurilor VISA ELECTRON EURO<26, în calitate de membri ai EURO<26 Romania, cu sumele reprezentând cotizaţia de membru. Beneficiarul sponsorizării este recunoscut și recomandat de EURO<26 Romania. Durata de valabilitate a contractului de sponsorizare este durata de valabilitate a cardului. 3. CONDIŢIILE GENERALE DE UTILIZARE 3.1. Deţinătorul/utilizatorul cardurilor de debit pentru persoane fizice are obligaţia respectării următoarelor condiţii de utilizare stabilite de bancă: 3.1.1. Cardul este nominal, trebuie semnat de către deţinătorul/utilizatorul de card înscris pe faţa cardului la ridicarea cardului, nu este transmisibil și se poate utiliza numai de persoana pe numele căreia a fost emis. Cardul este și rămâne proprietatea băncii pe tot parcursul valabilităţii sale și se returnează Băncii la solicitarea acesteia. Deţinătorul de card titular al contului, se obligă să informeze toţi utilizatorii de carduri suplimentare atașate contului său, la momentul emiterii cardurilor, cu privire la prezentele Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice. 3.1.2. Cardurile de debit pentru persoane fizice pot fi utilizate începând de la data eliberării și sunt valabile numai până în ultima zi a lunii înscrise pe faţa cardului (LL/AA – luna/an). 3.1.3. Cardul de debit pentru persoane fizice se acceptă pe teritoriul României numai pentru: – Obţinerea de numerar de la ATM-urile care afișează sigla VISA ELECTRON/MasterCard; – Obţinerea de numerar în lei, de la POS-urile unităţilor bancare care afișează sigla VISA ELECTRON/MasterCard; – Cumpărarea în lei, de bunuri și servicii, de la comercianţi – persoane juridice române, autorizate, în acest sens, care afișează sigla VISA ELECTRON/MasterCard, respectiv însemnele “Contactless” în cazul operaţiunilor efectuate în acest regim; – Plata facturilor de la ATM-urile Bancii Transilvania pentru beneficiarii înscrisi pe ecranele bancomatelor. 3.1.4. Cardul VISA ELECTRON/VISA ELECTRON EURO<26/MasterCard Mondo/Mastercard Gold Debit/MasterCard Banca Transilvania Omnipass/MasterCard Direct se acceptă și pe teritoriul altor state numai pentru: – Obţinerea de numerar în monedă naţională a fiecărei ţări, de la ATM-urile și POS-urile bancare care afișează sigla VISA ELECTRON/MasterCard; – Cumpărarea de bunuri și servicii, în moneda naţionala a fiecărei tari, de la comercianţii acceptanţi, care afișează VISA ELECTRON/MasterCard, respectiv însemnele “Contactless” în cazul operaţiunilor efectuate în acest regim. 3.1.5. Cardurile VISA ELECTRON, VISA ELECTRON EURO<26, MasterCard Mondo, Mastercard Gold Debit, MasterCard Banca Transilvania OmniPass și MasterCard Direct, pot să fie utilizate și pentru tranzacţii pe Internet, pe paginile web ale comercianţilor din România și din străinătate, care afișează sigla VISA ELECTRON/MasterCard. 3.2. La efectuarea unei operaţiuni de eliberare de numerar sau cumpărare de bunuri și servicii prin utilizarea cardului, deţinătorul/utilizatorul de card trebuie să procedeze după cum urmează: 3.2.1. Să semneze chitanţele tip de vânzare eliberate de POS-uri numai după verificarea datelor înscrise pe acestea. Semnătura pagina 19 din 29 C.G.A.3.5.1. deţinătorului/utilizatorului de card pe chitanţe si/sau introducerea codului de activare/PIN-ului la terminalele electronice de plată, furnizarea codului CVV/CVC2, introducerea parolei pentru comerţ electronic securizat (în cazul în care clientul și-a înrolat în prealabil cardul în sistemul 3D Secure), sau a oricăror alte date de identificare ale cardului, reprezintă și se consideră consimţământul pentru executarea unei operaţiuni prin intermediul cardului, respectiv acordul și acceptul tranzacţiei în cauza. Înainte de iniţierea unei operaţiuni de plată cu cardul, deţinătorul/utilizatorul de card are posibilitatea de a solicita și de a obţine informaţii suplimentare referitoare la operaţiunea de plată și la termenele de execuţie ale acesteia. 3.2.2. Să solicite, de la vânzător, un exemplar din chitanţa de vânzare, respectiv să solicite ATM-ului chitanţa de retragere de numerar, care atestă efectuarea operaţiunii cu card. Exemplarul chitanţei va fi păstrat de deţinătorul/utilizatorul de card în scopul verificării extrasului de cont lunar, precum și pentru soluţionarea unor eventuale reclamaţii legate de neînregistrarea corectă în extras a unor operaţiuni efectuate cu cardul. 3.3. Deţinătorul/utilizatorul de card are obligaţia de a păstra în condiţii bune cardul, de a preîntâmpina deteriorarea acestuia și de a lua toate măsurile ce se impun pentru a împiedica utilizarea sa de către persoane neautorizate să îl deţină. În toate cazurile când se constată pierderea sau furtul cardului, deţinătorul/utilizatorul cardului va proceda după cum urmează: 3.3.1. Va comunica telefonic în cel mai scurt timp acest fapt Serviciului Call Center al Bancii Transilvania la telefon 0800 80CARD (0 800 80 2273) apel gratuit din reţeaua de telefonie fixa Romtelecom; de pe mobil, alte reţele de telefonie fixă sau din străinătate – 0264-594337, număr taxabil. Este recomandabilă salvarea acestor numere în memoria telefonului sau notarea lor pentru a fi utilizate în cazuri de urgenţă. 3.3.2. Deţinătorul de card se va prezenta în cel mai scurt timp la cea mai apropiată unitate a băncii pentru completarea unui formular tip de reemitere a cardului. Pentru reemiterea cardurilor pierdute/furate și emise pe numele utilizatorului de card, cererea de reemitere a cardului va fi semnată atât de către deţinătorul de card titular de cont, cât și de utilizatorul de card. 3.3.3. În cazul în care deţinătorii/utilizatorii de carduri, după reclamarea pierderii/furtului cardului, au recuperat cardul reclamat, au obligaţia sa îl returneze de îndata la orice unitate a băncii. 3.4. În cazul tranzacţiilor efectuate la terminalele bancii, aprobarea tranzacţiei, respectiv debitarea contului la care este atașat cardul cu valoarea operaţiunilor realizate, se face în timp real. Înregistrarea în contul clientului a operaţiunii se face astfel: – cu data exactă în cazul operaţiunilor realizate în timpul orelor de funcţionare ale bancii; – cu data primei zile lucrătoare bancare în cazul în care operaţiunile sunt realizate în afara orelor de funcţionare ale bancii. 3.5. Aprobarea unei tranzacţii efectuate la terminalul unei alte bănci acceptante determină blocarea imediată de către Bancă a sumei aferente în contul la care este atașat cardul. Tranzacţiile blocate (în curs de decontare) sunt evidenţiate în extrasul de cont la rubrica „Tranzacţii în așteptare”. O sumă blocată în urma aprobării tranzacţiei nu poate fi sub nici o formă oprită de la decontare pentru că aceasta reprezintă garanţia dată bancii acceptatoare ca își va încasa banii pentru suma eliberată de către bancomatul său sau pentru serviciile/bunurile vândute de comerciantul său la data efectuării tranzacţiei. 3.6. În limitele de sume aprobate de organizaţiile de plata pentru anumite tipuri de comercianţi, există posibilitatea efectuării de tranzacţii offline, fără rezervarea sumei la plată prin blocarea ei. 3.7. Debitarea efectivă a contului la care este atașat cardul cu valoarea operaţiunii realizate la terminalul altei bănci se operează ulterior, în momentul primirii fișierului de decontare cu tranzacţia respectivă de la Visa/Mastercard. Înregistrarea în contul clientului a operaţiunii se face cu data la care a sosit tranzacţia în decontare. 3.8. Debitarea contului la care este atașat cardul, cu contravaloarea tranzacţiilor efectuate în alte monede se realizează în momentul primirii fișierului de decontare, prin conversia sumelor din valuta de decontare specifică tipului de card utilizat, în moneda contului de card la cursul spot de vânzare al Bancii din ziua operării în contul de card. 3.9. Introducerea eronată de trei ori a codului de activare/a codului PIN determină blocarea cardului, cardul fiind reţinut de terminalele care au această capabilitate. pagina 20 din 29 C.G.A.3.5.1. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE BĂNCII TRANSILVANIA 4.1. Banca Transilvania, emitentă a cardurilor de debit pentru persoane fizice, are următoarele drepturi: 4.1.1. Să solicite de la deţinătorul/utilizatorul de card, exemplarul chitanţei de cumpărare de bunuri, servicii sau eliberare de numerar precum și exemplarul chitanţei de stornare, în cazurile de soluţionare a unor operaţiuni eronate înregistrate în extrasul de cont, reclamate de deţinător/utilizator. 4.1.2. Pentru tranzacţiile înregistrate ca fiind efectuate cu cardul emis pe numele deţinătorului, respectiv utilizatorului de card, banca nu va da curs refuzurilor de plată dacă acestea nu sunt iniţiate de către deţinatorul, respectiv utilizatorul cardului, în termenele de contestare stabilite prin normele Bancii Transilvania (punctul 4.2.7). 4.1.3. Banca are dreptul să procedeze la distrugerea, respectiv închiderea cardurilor neridicate în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data (re)emiterii lor, fără o notificare prealabilă a clientului titular de cont deţinător de card care a solicitat emiterea cardului, respectiv a utilizatorului de card. 4.1.4 Banca are dreptul să procedeze la inactivarea codurilor de activare carduri în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data (re)emiterii lor, fără o notificare prealabilă a clientului titular de cont deţinător de card/utilizator de card care a solicitat (re)emiterea codului de activare. 4.1.5. Pentru cardurile capturate la ATM-urile Bancii, Banca își rezervă dreptul de a le distruge în termen de 10 (zece) zile dacă acestea nu sunt ridicate de către titularul cardului. 4.2. Banca Transilvania, emitentă a cardurilor de debit pentru persoane fizice are următoarele obligaţii: 4.2.1. Să blocheze cardul în cazurile în care a fost declarat de către deţinătorul/utilizatorul de card ca furat sau pierdut. 4.2.2. Să ofere informaţii privind modul de utilizare a cardurilor, la solicitarea deţinătorului/utilizatorului de card. 4.2.3. Să asigure servicii de autorizare non-stop a operaţiunilor cu carduri, realizate de deţinător, respectiv utilizator dacă nu există instrucţiuni prealabile din partea deţinătorului titular de cont cu privire la restricţii impuse utilizatorului de card în vederea utilizării cardului și/sau a fondurilor disponibile în contul titularului de cont deţinător de card. 4.2.4. Va pune la dispoziţia deţinătorului de card, extrase de cont lunare în care vor fi reflectate toate operaţiunile efectuate. Extrasele vor fi puse la dispoziţia clientului deţinător și/sau utilizator de card conform celor agreate cu banca, în cazul cardurilor emise pe numele utilizatorilor, extrasul de cont va fi pus exclusiv la dispoziţia deţinătorului de card titular de cont, excepţie făcând cazurile în care deţinătorul de card titular de cont acordă utilizatorului de card drepturile corespunzătoare solicitării de extrase de cont pentru contul sau curent. 4.2.5. Să facă cunoscut deţinătorilor/utilizatorilor de carduri, prin afișarea la sediile băncii și/sau publicate pe pagina web a băncii, a tuturor modificărilor intervenite cu privire la nivelul comisioanelor, taxelor sau a condiţiilor de emitere și utilizare a cardurilor. În cazul în care survin modificări privind prevederile și/sau clauzele contractuale, banca va notifica detinatorul de card, urmând ca deţinătorul sa răspundă în termen de 60 (șaizeci) de zile cu privire la acceptarea sau refuzul noilor condiţii. Netransmiterea către bancă, de către deţinător a opţiunii sale în scris, în termenul precizat mai sus, echivalează cu acceptarea tacită de către deţinător a modificărilor survenite. În cazul modificărilor de taxe și comisioane, banca va notifica deţinătorul de card pe suport de hârtie și doar eventual prin mijloace alternative de comunicare electronică (email, fax etc.) în termenele și condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 4.2.6. Să înlocuiască la cererea deţinătorilor de carduri, contra cost, cardurile reclamate ca pierdute, furate, demagnetizate sau deteriorate, cu suportarea de către deţinător a taxelor și comisioanelor aferente. 4.2.7. Departamentele responsabile cu soluţionarea oricăror probleme privind cardurile proprii sau tranzacţiile realizate cu acestea, respectiv finalizarea refuzurilor la plată, sunt după cum urmează:  pentru tranzacţiile efectuate la terminalele Bancii Transilvania este Direcţia Operaţiuni Carduri, astfel: – în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii lor spre soluţionare, în cazul în care obiectul refuzului reprezintă o tranzacţie realizată la bancomatele proprii ale Băncii și POS-urile instalate la ghișeele Bancii; – în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii lor spre soluţionare, în cazul în care obiectul refuzului reprezintă o tranzacţie realizata pagina 21 din 29 C.G.A.3.5.1. la POS-urile instalate de către Bancă la comercianţii proprii;  pentru tranzacţiile efectuate la terminalele altor bănci acceptatoare este Direcţia Canale Electronice, astfel: – în cazul refuzurilor iniţiate de către deţinătorul/utilizatorul cardului privind tranzacţii realizate la terminalele sau comercianţii altor bănci, tranzacţii ale căror sume au fost blocate în vederea decontării în contul clientului deţinător de card și nedecontate, soluţionarea refuzului/contestaţiei se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea termenului de max. 30 (treizeci) zile de la data tranzacţiei, termen în care banca acceptoare poate iniţia decontarea respectivelor sume; – în cazul refuzurilor iniţiate de către deţinătorul/utilizatorul cardului privind tranzacţii realizate la terminalele sau comercianţii altor bănci, tranzacţii ale căror sume au fost debitate din contul clientului deţinător de card, soluţionarea refuzului/contestaţiei se realizează în termen maxim de 50 (cincizeci) zile de la data primirii lor spre soluţionare, termen în care banca acceptantă trebuie să furnizeze un răspuns cu privire la disputa iniţiată. Excepţie fac tranzacţiile neautorizate, pentru care deţinatorul/utilizatorul nu și-a dat consimţământul și pentru care soluţionarea se face imediat. În cazul în care răspunsul nu reprezintă rezoluţia finală a cazului, termenul de soluţionare se prelungește conform normelor și regulamentelor naţionale și internaţionale în vigoare, care reglementează disputele legate de tranzacţii cu carduri. 4.2.8. Banca nu este răspunzătoare de neautorizarea unei operaţiuni sau de neacceptarea unui card la plată ca urmare a neîndeplinirii de către deţinător/utilizator a unei obligaţii ce-i revine în conformitate cu prezentul contract, respectiv în situaţiile care au apărut din motive independente de voinţa băncii (de exemplu și fără a se limita la următoarele: introducerea eronată a codului de activare card, a PIN-ului, utilizarea unui card expirat, demagnetizarea sau deteriorarea cardului, utilizarea cardului pentru tranzacţii ce depășesc limitele zilnice stabilite cu Banca, refuzul unui comerciant de a accepta cardul). 4.2.9. Banca este răspunzătoare faţă de deţinătorul/utilizatorul cardului în oricare din următoarele situaţii: – neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a tranzacţiilor deţinătorului/utilizatorului, în cazul în care executarea necorespunzătoare este atribuită unei disfuncţionalităti a instrumentului, a dispozitivului, a terminalului sau a oricărui alt echipament al băncii emitente a cardului, cu condiţia ca disfuncţionalitatea să nu se datoreze culpei deţinătorului/utilizatorului pentru valoarea tranzacţiilor efectuate ulterior anunţării emitentului de către deţinătorul/utilizatorul cardului a pierderii, furtului, distrugerii, blocării, compromiterii sau suspiciunii de compromitere a datelor cardului, – pentru valoarea tranzacţiilor neautorizate de către deţinătorul/utilizatorul cardului, derulate cu un card contrafăcut sau prin utilizarea frauduloasă a datelor cardului fără a fi prezentat fizic sau fără identificarea electronică a elementelor de identificare ale cardului. 4.2.10. Valoarea despăgubirilor pentru care este responsabil emitentul se va limita la contravaloarea tranzacţiei neexecutate sau executate necorespunzător, respectiv neautorizate de către deţinătorul/utilizatorul cardului, precum și la taxele, comisioanele, dobânzile aferente percepute de Bancă până în momentul despăgubirii. 4.3. Banca Transilvania, în calitate de sponsor, are următoarele obligaţii faţă de deţinătorii de card VISA ELECTRON EURO<26 – Să sponsorizeze deţinătorul cardului cu sumele reprezentând contravaloarea cotizaţiei de membru EURO<26, conform protocolului agreat cu această organizaţie. – În privinţa sponsorizării Banca Transilvania își asumă obligaţiile rezultate din legea română. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORULUI/UTILIZATORULUI DE CARD 5.1. Deţinătorul/utilizatorul de card are următoarele drepturi: 5.1.1. Să efectueze operaţiuni cu carduri pe teritoriul României sau în străinătate, în limita plafonului stabilit de bancă pentru fiecare card, respectiv în cazul utilizatorilor de carduri și cu respectarea eventualelor plafoane de tranzacţionare stabilite de către deţinătorul titular de cont pentru cardul emis pe numele utilizatorului. 5.1.2. Să primească extrasul de cont lunar pentru verificarea operaţiunilor efectuate, conform prevederilor punctului 4.2.4. 5.1.3. Să primească consultanta din partea bancii pentru însușirea modului de utilizare a cardurilor. 5.1.4. Să beneficieze de servicii de autorizare non-stop a operaţiunilor cu carduri eliberate de bancă. În cazul utilizatorului de card se vor respecta eventualele instrucţiuni prealabile ale deţinătorul titular de cont, cu privire la restricţiile impuse utilizatorului de card, în vederea utilizării pagina 22 din 29 C.G.A.3.5.1. cardului și/sau a fondurilor disponibile în contul titularului de cont deţinător de card. 5.1.5. Să beneficieze de înlocuirea cardului/codului de activare/PIN-ului contra taxei de reemitere, în cazul pierderii/furtului acestora, în cazul expirării termenului de valabilitate al codului de activare/vechiului card sau alte cazuri care necesită acest lucru. 5.1.6. Să conteste în mod justificat și întemeiat orice operaţiune neautorizată sau executată incorect înregistrată în contul sau, în termen de maxim 60 (șaizeci) de zile de la luarea la cunoștinţă a operaţiunii, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitării, și să primească rezultatul soluţionării reclamaţiei. 5.1.7. Deţinătorul de card VISA ELECTRON EURO<26 are dreptul să beneficieze de reduceri la produsele și serviciile achiziţionate cu carduri în reţeaua EURO<26, acolo unde sunt afișate însemnele EURO<26. 5.2. Deţinătorul/utilizatorul de card are următoarele obligaţii: 5.2.1. Să utilizeze cardul în conformitate cu prevederile contractuale și cele legale. 5.2.2. Să utilizeze cardul pe teritoriul altor ţări numai pentru operaţiuni valutare curente și nu de natura operaţiunilor valutare de capital. 5.2.3 Să anunţe banca despre orice refuz nejustificat de acceptare a cardului de către comercianţi sau de către unităţi bancare. 5.2.4. Deţinătorul de card este de acord cu debitarea din contul său a contravalorii operaţiunilor efectuate cu cardurile eliberate la solicitarea sa pe numele său și/sau a utilizatorului de card, contravaloare care reprezintă: – valoarea tranzacţiilor de cumpărare sau eliberare de numerar, plată utilităţi etc., inclusiv valoarea tranzacţiilor efectuate pe internet, – taxe și comisioane datorate băncii și care decurg din utilizarea cardului. 5.2.5. În cazul tranzacţiilor efectuate în alta valută decât valuta în care este denominat cardul, deţinătorul va suporta din disponibilităţile existente în contul sau curent în lei (pentru VISA ELECTRON, VISA ELECTRON Euro<26, MasterCard Mondo Mastercard Gold Debit și MasterCard Banca Transilvania OmniPass), respectiv contul curent în EUR (pentru cardul MasterCard Direct), contravaloarea operaţiunilor efectuate și a taxelor generate de acestea. În acest caz, suma reţinută din contul deţinătorului se va obţine prin efectuarea următoarelor conversii valutare automate: – conversia sumei tranzacţionate din valuta în care s-a efectuat operaţiunea, în valuta de cont (RON/EUR), trecând prin valuta de decontare a băncii cu VISA (USD) pentru cardurile VISA, respectiv valuta de decontare cu MasterCard (USD/EUR – în funcţie de regiunea în care are loc tranzacţia) pentru cardurile MasterCard. Schimbul valutar dintre suma tranzacţiei din valuta în care s-a efectuat operaţiunea și valuta de decontare a băncii cu VISA și MasterCard va fi efectuat în mod automat la cursul de schimb al VISA/MasterCard; – în cazul cardurilor MasterCard, banca va efectua o conversie valutară din valuta de decontare (USD/EUR) în valuta de cont (adică lei pentru MasterCard Mondo și Mastercard Gold Debit, respectiv EUR pentru cardul MasterCard Direct) la cursul spot de vânzare, respectiv de cumpărare practicat de bancă în ziua în care sosește tranzacţia în decontare. – în cazul cardurilor VISA, tranzacţia este trimisa către bancă de către VISA, în valuta de cont (RON), banca debitând respectiva valoare din contul clientului. – în cazul tranzacţiilor efectuate la terminalele Bancii Transilvania S.A. conversia valutară a sumei din valută tranzacţiei în valuta aferentă contului de card se efectuează la cursul spot al băncii din momentul efectuării tranzacţiei respective. 5.2.6. Deţinătorul de card este de acord ca banca să participe pe piaţa valutară în numele și contul său pentru cumpărarea sumelor în valută, necesare decontării tranzacţiilor în altă valută decât valuta de cont a cardului și care au fost efectuate cu cardul emis pe numele deţinătorului/utilizatorului. 5.2.7. Deţinătorul va suporta din disponibilităţile în lei existente în contul său curent, comisionul stabilit de Bancă pentru refuzurile la plată pe care le iniţiează atât el cât și utilizatorul de card și care în urma verificărilor sunt soluţionate nefavorabil. 5.2.8. Să accepte necondiţionat debitarea automată a contului său (la care este atașat cardul) cu contravaloarea tranzacţiilor efectuate cu cardul sau a utilizatorului de card suplimentar, cu posibilitatea contestării lor ulterioare dintr-un motiv întemeiat și justificat, prin întocmirea unui refuz la plată. 5.2.9. Să ia toate masurile pentru asigurarea siguranţei cardului în sensul protejării acestuia împotriva pierderii sau deteriorării, a furtului cardului fizic sau a datelor acestuia. pagina 23 din 29 C.G.A.3.5.1. 5.2.10. Să nu dea cardul sau codul de activare/PIN-ul altor persoane, respectiv să nu divulge codul altor persoane. 5.2.11. Să nu păstreze codul de activare/pin-ul în același loc cu cardul. 5.2.12. Să inștiinţeze banca în momentul primirii plicului conţinând PIN-ul dacă acesta nu e sigilat. 5.2.13. Să nu păstreze datele de identificare ale cardului într-o formă ce poate fi ușor recunoscută și accesată de persoane neautorizate. 5.2.14. Să anunţe banca în cazul în care și-a introdus de trei ori consecutiv codul de activare/PIN-ul eronat sau nu mai deţine codul de activare/nu iși amintește PIN-ul, pentru deblocarea cardului sau alocarea unuia nou, contra cost. 5.2.15. Să restituie băncii cardurile al căror termen de valabilitate a expirat. 5.2.16. Să anunţe de îndata, la telefon 0 800 80CARD (0 800 80 2273) apel gratuit din reţeaua de telefonie fixă Romtelecom; de pe mobil, alte reţele de telefonie fixă sau din străinătate 0264 – 594337 (număr taxabil) sau în scris (la adresa de contact precizată pe pagina web a băncii), Centrala Bancii Transilvania despre următoarele evenimente: – pierderea, furtul, deteriorarea, blocarea cardului; – înregistrarea în contul de card a unor tranzacţii neautorizate de deţinătorul cardului; – apariţia unei erori în gestionarea contului de către emitent; – observarea unor elemente care creează suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii cardului, codului PIN sau cunoașterea informaţiilor aferente cardului de către persoane neautorizate; – constatarea apariţiei unor disfuncţionalităţi în utilizarea cardului. Până la momentul declarării pierderii/furtului cardului, deţinătorul/utilizatorul acestuia este răspunzător pentru toate operaţiunile realizate prin intermediul cardului, urmând să suporte toate pierderile aferente pana la limita echivalentului în lei a sumei de 150 (osutăcincizeci) EUR la cursul BNR pentru ziua efectuării operaţiunilor considerate frauduloase. Răspunderea deţinătorului de card privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în care acesta sau utilizatorul de card suplimentar au acţionat în mod fraudulos sau nu au respectat intenţionat sau din neglijenţă gravă una sau mai multe obligaţii care le revin în temeiul prezentului contract. 6. SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA CARDULUI 6.1. În cazul efectuării de tranzacţii frauduloase de natura tranzacţiilor efectuate în mod intenţionat cu rea voinţa, de deţinătorul/utilizatorul cardului, pentru obţinerea de foloase necuvenite sau pentru înșelarea băncii sau a acceptatorului plaţii, precum și în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată faţă de bancă, banca are dreptul să ia următoarele măsuri, fără o notificare prealabilă a deţinatorului/utilizatorului: – să refuze autorizarea tranzacţiilor cu cardul; – să anuleze sau sa suspende utilizarea cardului; – să refuze emiterea unui nou card sau înlocuirea cardului făra ca deţinătorul să fie exonerat de răspunderea financiară pentru tranzacţiile efectuate cu cardul până la acel moment. 6.2. În cazul apariţiei unei suspiciuni de utilizare a unui card fără știinţa sau fără acordul deţinătorului/utilizatorului, ca măsură de protejare a acestuia și evitare sau de limitare a pierderilor suferite de acesta, banca are dreptul să ia următoarele măsuri fără o notificare prealabilă a Deţinătorului/utilizatorului: – să refuze autorizarea tranzacţiilor cu cardul; – să anuleze sau să suspende utilizarea cardului; – să înlocuiască actualul card potenţial compromis cu unul nou emis, cu alt număr de card și alte date de identificare. 6.3. În cazurile descrise la pct. 6.1 si 6.2, Banca va notifica deţinătorul/utilizatorul de card ulterior întreprinderii măsurilor specifice fiecărui caz în parte, iar pentru cazurile de la pct. 6.1, banca iși rezervă dreptul de a raporta deţinătorul/utilizatorul de card, către instituţiile și organele abilitate. 6.4. Banca iși rezervă dreptul de a limita/suspenda utilizarea cardului și de a indisponibiliza sumele aflate în conturile deţinătorului în anumite situaţii cum ar fi: popriri, sechestre, alte prevederi legale etc. 6.5. Fiecare parte are dreptul de a solicita unilateral închiderea cardului de pe baza unei notificări scrise prezentată celeilalte părţi. Închiderea cardului operează după trecerea a 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii acesteia în cazul în care denunţarea se realizează din iniţiativa deţinătorului de card și 60 (șaizeci) de zile calendaristice în situaţia în care denunţarea se realizează din iniţiativa Bancii. pagina 24 din 29 C.G.A.3.5.1. 6.6. Banca are dreptul de a închide un card de debit, de drept, fără nici o altă formalitate în următoarele situaţii: – incorectitudinea datelor personale declarate de către deţinătorul/utilizatorul de card; – omisiunea de notificare a oricăror modificări a datelor personale ale deţinătorului/utilizatorului de card; – derularea de operaţiuni a căror valoare excede disponibilitatile din contul la care este atașat cardul, în condiţiile în care, în urma notificării deţinătorului utilizând datele de contact declarate de acesta Bancii, detinatorul nu acoperă debitul creat în termenele prevăzute în prezentele Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizic, respectiv în notificarea transmisă de banca; – derularea de operaţiuni frauduloase de natura tranzacţiilor efectuate în mod intenţionat de detinatorul/utilizatorul cardului cu rea-voinţă pentru obţinerea de foloase necuvenite sau pentru înșelarea băncii sau a acceptatorului plăţii; – încalcarea prezentelor Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice. 6.7. Încetarea relatiei de afaceri în ceea ce privește cardul de debit nu absolvă deţinătorul/utilizatorul de card de obligaţiile asumate de acesta pe întreaga perioadă a valabilităţii cardului de debit. 7. DURATA ȘI MODIFICĂRI 7.1. Cardul de debit are o valabilitate de 3 (trei) ani. Acesta se prelungește automat, pe noi perioade egale cu durata iniţială a contractului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: – nu s-a înregistrat din partea deţinătorului de card o solicitare expresă scrisă de renunţare, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înaintea expirării acestuia; – daca în urma analizei băncii, aceasta constată că în ultimele 6 (șase) luni calendaristice anterioare s-au înregistrat tranzacţii cu cardurile; – în urma analizei efectuate de bancă, aceasta nu a denunţat unilateral contractul deoarece a constatat respectarea de către deţinător, respectiv utilizator, a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Banca va reemite cardul, cu suportarea de către deţinătorul de card titular de cont, a tuturor taxelor și comisioanelor ce decurg din această operaţiune. 7.2. Banca poate modifica prezentele clauze oricând ca urmare a unor prevederi legale ulterioare imperative, care sunt de natură să duca la modificarea de drept a prezentelor Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice, cu notificarea scrisă a deţinătorului de card, la adresa menţionată de acesta, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 4.2.5 din prezentele Condiţii generale de utilizare. 7.3. Clientul deţinător/utilizator de card este de acord ca pe parcursul valabilităţii cardului de debit este posibilă majorarea sumelor datorate în cazul materializării riscului valutar, în cazul creșterii costului provenind din comisioane și alte cheltuieli datorate terţilor (Visa, Mastercard, curierat etc.), care sunt prevăzute în contract/anexa acestuia. 8. NOTIFICĂRI 8.1. Deţinătorul de card se angajează sa notifice banca în cazul modificării datelor declarate în cererea de emitere a cardului, în termen de 7 (șapte) zile de la data modificării acestora. Deţinătorul va notifica banca și cu privire la modificările datelor personale ale utilizatorului de card, cu acceptul și avizul acestuia din urma, confirmat prin semnătura utilizatorului pe adresa înaintata bancii. 8.2. Deţinătorul cardului va transmite în scris toate notificările menţionate mai sus la Centrala Bancii Transilvania prin intermediul sucursalei unde a depus cererea de obţinere a cardului. 9. CONFIDENŢIALITATE 9.1. Banca va asigura confidenţialitatea datelor privind detinatorii/utilizatorii de card și operaţiunile efectuate de către aceștia, conform legislaţiei în vigoare. 9.2. Deţinatorul/utilizatorul de card recunoaste dreptul bancii de a pastra și utiliza informatiile furnizate pe parcursul valabilitatii cardului de debit în scopul realizarii și dezvoltarii altor produse și servicii bancare din domeniul cardurilor, precum și pentru analize statistice și de marketing. 10. DISPOZIŢII GENERALE 10.1. Banca nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii ce-i revine în conformitate cu prevederile Condiţiilor generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice, daca aceasta situaţie este rezultatul direct sau indirect al unor împrejurări independente de voinţa sau capacitatea bancii. 10.2. Deţinător de card titular de cont/utilizator de card are posibilitatea de a solicita oricând pe pagina 25 din 29 C.G.A.3.5.1. parcursul valabilităţii cardului de debit, prezentele Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice (de exemplu în format electronic). Comunicarea între părţi (notificari, adrese oficiale etc.) pe perioada valabilităţii cardului se va face în limba româna. 10.3. Prezentele Condiţii generale de utilizare a cardurilor de debit destinate persoanelor fizice sunt guvernate de legislaţia română. Orice litigiu intervenit în derularea relaţiei de afaceri cu privire la cardul de debit care nu se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluţionate de instituţiile române competente. 10.4. Orice utilizare abuzivă sau frauduloasă a cardului se sancţionează conform prevederilor legale. 10.5. Prin semnarea cererii de emitere card, părţile garantează ca și-au însușit prevederile cererii și a Condiţiilor de utilizare a cardurilor de debit pentru persoane fizice, care împreună formează contractul, precum și dispoziţiile Condiţiilor Generale De Afaceri Ale Băncii. II.3. TERMENI ȘI CONDIŢII SERVICIUL SMS ALERT 1. SMS ALERT SMS Alert este un serviciu oferit de Bancă prin care clienţii săi titulari ai unui card de credit/debit vor fi informaţi în timp real despre tranzacţiile efectuate cu cardul abonat la acest serviciu, precum și notificări privind creditarea contului la care este atașat cardul pentru persoane fizice. După abonare, Banca va transmite SMS-urile pentru următoarele tranzacţii efectuate cu cardul: – Tranzactii de plată cu cardul la POS, atât în ţară cât și în străinătate – Tranzacţii de plată cu cardul pe Internet, atât în ţară cât și în străinătate – Tranzacţii de retragere de numerar de la ATM, atât în tara cat și în străinătate – Plata facturilor de la ATM – Tranzacţii de autorizare vocală (imprinter) efectuate din Call Center – Blocare/deblocare card efectuată din Call Center – Tranzacţii de creditare a contului la care este atașat cardul, pentru persoanele fizice SMS-urile se transmit automat, pe numărul de telefon menţionat în cererea de abonare, în momentul în care se efectuează tranzacţiile specificate anterior. 2. TAXE ȘI COMISIOANE LA SMS ALERT Taxele și comisioanele aplicate pentru utilizarea acestui serviciu sunt cele precizate în Anexa de taxe și comisioane la Cererea de abonare. Contravaloarea abonamentului va fi încasată lunar, la data aniversării abonamentului, prin debitarea contului la care este atașat cardul Beneficiarului. Clientul va plăti Băncii abonamentul lunar indiferent dacă a utilizat sau nu cardul pentru tranzacţii în luna respectivă. Abonamentul este datorat începând cu luna încheierii prezentului contract, indiferent de numărul de zile în care serviciul a fost activ în cursul acestei luni. Abonamentul se percepe inclusiv în luna în care contractul încetează, indiferent de numărul de zile în care serviciul a fost activ în cursul acestei luni. 3. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 3.1. Beneficiarul mandatează Banca Transilvania să transmită SMS-uri pentru tranzacţiile efectuate fără a fi necesare instrucţiuni suplimentare. 3.2. Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris Banca cu privire la orice modificare apăruta în datele sale de identificare și restul datelor furnizate Bancii, imediat ce respectivele modificări au avut loc. 3.3. Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor de identificare furnizate Bancii (numele și prenumele beneficiarului, codul IBAN, numărul cardului, numărul de telefon mobil la care se vor transmite SMS-urile) și pentru existenţa fondurilor suficiente în cont pentru reţinerea abonamentului lunar. 3.4. În cazul în care operaţiunea de notificare care face obiectul prezentelor Termene și condiţii privind serviciul SMS ALERT, nu poate fi executată din culpa Beneficiarului (date de identificare ale Beneficiarului incorecte, etc.), beneficiarul va datora în continuare abonamentul lunar pentru transmiterea SMSurilor. 3.5. Banca nu iși asumă nici o răspundere pentru erorile de transmitere care pot apărea, în afara cazului în care acestea se datorează exclusiv băncii. 3.6. Banca nu iși asumă nici o răspundere pentru corectitudinea datelor introduse de către Beneficiar la efectuarea plăţii facturilor la ATM. pagina 26 din 29 C.G.A.3.5.1. 3.7. Banca va fi responsabilă, în ceea ce privește transmiterea informaţiilor, numai pentru neglijenţa gravă sau conduita intenţionat necorespunzătoare cu privire la recepţia, transmiterea sau executarea tranzacţiilor. 4. MODIFICAREA CLAUZELOR CONŢINUTE ÎN TERMENII ȘI CONDIŢIILE PRIVIND SERVICIUL SMS ALERT 4.1. Daca Banca aduce modificări de clauze și/sau de taxe și comisioane pe parcursul derulării abonamentului, acestea vor fi notificate Beneficiarului cu 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora. Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral abonamentul în mod gratuit înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a modificărilor. 4.2. Neprimirea de către bancă a unui răspuns din partea Beneficiarului, pâna la data propusă pentru intrarea în vigoare a modificărilor Termenilor și condiţiilor privind serviciul SMS ALERT, va fi considerată acceptare tacită de către acesta. 4.3. Termenul de 30 zile nu se va aplica modificărilor de Termeni și condiţii privind serviciul SMS ALERT impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificări aplicându-se în funcţie de data intrării în vigoare a reglementărilor respective. 5. VALABILITATEA ABONAMENTULUI Abonamentul SMS Alert are valabilitate de un an, începând cu data semnării cererii de abonare, cu prelungire automata în cazul în care nici una dintre parţi nu-l denunţa. Abonamentul se prelungește automat o dată cu reemiterea cardului abonat la acest serviciu. 6. ÎNCETAREA ABONAMENTULUI 6.1. Abonamentul încetează de drept la data închiderii cardului și/sau a contului de card, din cauze autorizate de lege, de CGA sau oricând, cu acordul parţilor. 6.2. Beneficiarul poate denunţa unilateral abonamentul în orice moment după activarea serviciului și fără a se aplica un comision penalizator sau orice altă taxă. Beneficiarul poate denunţa unilateral abonamentul numai cu îndeplinirea prealabilă a obligaţiei de achitare integrală a contravalorii acestuia pentru luna în curs. În acest scop, Beneficiarul se va prezenta la banca și va completa formularul corespunzător furnizat de banca în acest sens. 6.3. Banca poate denunţa unilateral abonamentul cu condiţia notificării Beneficiarului în scris, cu 30 de zile anterior datei solicitate pentru încetare. 6.4. Banca poate cere rezilierea abonamentului daca Beneficiarul nu iși îndeplinește o obligaţie care este în sarcina sa. 6.5. Banca iși rezervă dreptul de a rezilia abonamentul în cazul în care Beneficiarul acumulează debite din taxă lunară pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice. 6.6. Beneficiarul poate cere rezilierea abonamentului dacă banca nu începe prestarea serviciilor (fără sa aibă un motiv justificat) sau nu reia prestarea serviciilor suspendate, în termenul stabilit de reîncepere a serviciilor. 6.7. Cererea de reziliere a abonamentului (notificarea) pentru motivele menţionate la art. 6.4 și 6.5, se va comunica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile anterior datei solicitate de reziliere. Dacă în termen de 30 de zile de la data notificării partea notificată nu formulează obiecţiuni asupra motivului de reziliere invocat în notificare astfel încat părţile să iniţieze rezolvarea amiabilă și reluarea abonamentului, aceasta se consideră acceptată și se procedează în consecinţa. 6.8. Banca iși rezervă dreptul de a rezilia abonamentul, în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii abonamentului și care conduc la modificarea clauzelor Termenilor și condiţiilor privind serviciul SMS ALERT în așa măsură încât îndeplinirea acestora ar fi contrară interesului public, precum și în orice moment în care constată nerespectarea prezentelor prevederi de către client. 6.9. În toate cazurile prevazute mai sus, banca are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din abonament îndeplinita până la data denunţării unilaterale/rezilierii acestuia. 7. COMUNICĂRI Toate notificările și corespondenţele între părţi se realizează prin mijloacele prevăzute în CGA. 8. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR ȘI A LITIGIILOR 8.1. Prezentele Termene și condiţii privind serviciul SMS ALERT sunt guvernate de legea româna, fiind în acord și completându-se de pagina 27 din 29 C.G.A.3.5.1. drept cu reglementările legale în vigoare privind activitatea bancară, regulile cu privire la mandat, orice norma legală ce reglementează disciplina financiar-valutară, precum și cu legislaţia pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor. 8.2. Orice litigiu între părţi va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanţa competentă în materie din localitatea în care a fost încheiat abonamentul. 9. CONFIDENŢIALITATE Banca va lua toate măsurile necesare pentru a proteja confidenţialitatea accesului la informaţii și transmiterea lor prin acest serviciu. Banca nu va fi ţinută răspunzătoare în ceea ce privește respectarea confidenţialităţii, decât dacă se stabilește că lipsa acesteia se datorează neglijenţei sale. Fiecare Parte va trata informaţiile confidenţiale ca fiind strict confidenţiale și va folosi, reproduce sau retransmite informaţii confidenţiale numai în scopul realizării obiectului prezentelor Termene și condiţii privind serviciul SMS ALERT. II.4. BT24 FACTURI 1. SERVICIUL BT24 FACTURI Serviciul BT24 Facturi permite efectuarea de plăti către furnizorii de utilităţi agreaţi de bancă și vizualizarea soldului disponibil al contului curent lei selectat de către CLIENT prin intermediul internetului, ca urmare a atribuirii, de către BANCĂ, a accesului la aplicaţia BT24 Facturi, în funcţie de opţiunea CLIENTULUI. Lista completă a furnizorilor de utilităţi se regăsește pe www.bt24.ro. 2. TERMENII ȘI CONDIŢIILE PRIVIND EFECTUAREA TRANZACŢIILOR BANCARE PRIN BT24 Banca va transmite pe adresa de email declarată de către client la abonare un mesaj conţinând datele de conectare la aplicaţie. Termenii și condiţiile privind efectuarea tranzacţiilor bancare prin BT24 vor fi aduse la cunoștinţa CLIENTULUI la prima accesare a aplicaţiei BT24, în format electronic. 3. DREPTURILE și OBLIGAŢIILE BANCII 3.1. Banca va transmite pe adresa de email declarată de către client la abonare un mesaj conţinând datele de conectare la aplicaţie. Termenii și condiţiile privind efectuarea tranzacţiilor bancare prin BT24 vor fi aduse la cunoștinţa CLIENTULUI la prima accesare a aplicaţiei BT24, în format electronic. 3.2. BANCA se obligă să execute tranzacţiile solicitate de CLIENT, pe baza datelor transmise de acesta prin intermediul aplicaţiei BT24 Facturi. 3.3. BANCA are obligaţia să comunice CLIENTULUI, cât mai repede posibil, ori de câte ori operaţiunea dispusâ nu poate fi efectuată ca urmare a încălcării unei norme legale aplicabile sau ca urmare a altor situaţii ce pun BANCA în imposibilitatea executării operaţiunii. 3.4. BANCA are dreptul să blocheze accesul CLIENTULUI la aplicaţia de BT24 facturi atunci când aceasta are suspiciuni întemeiate ca elementele de identificare/acces în aplicaţie ale CLIENTULUI sunt utilizate de persoane neautorizate și/sau într-un mod fraudulos (inclusiv în situatia în care există suspiciuni de fraudă prin intermediul atacurilor de tip “phishing”) sau CLIENTUL nu accesează aplicaţia timp de 3 luni. 4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI 4.1. CLIENTUL se obligă la păstrarea confidenţialităţii cu privire la elementele sale de identificare care i-au fost acordate de BANCĂ, inclusiv în cazul recepţionarii mesajelor de tip “phishing”. 4.2. CLIENTUL iși asumă întreaga responsabilitatea pentru divulgarea datelor sale de identificare către alte persoane inclusiv ca urmare a unor tentative de tip “phishing”, aceasta reprezentând un caz de neglijentă gravă din partea utilizatorului. 4.3. CLIENTUL se obligă să informeze BANCA de îndata ce constată ca o persoană neautorizată a luat cunoștinţă de elementele sale de identificare (inclusiv în cazul în care datele de acces au fost dezvăluite unor terţe parţi, ca urmare a unor tentative de “phishing”). 4.4. CLIENTUL are obligaţia de a asigura în contul sau curent, disponibilităţile necesare și suficiente pentru ca Banca să poată procesa operaţiunile ordonate de client. pagina 28 din 29 C.G.A.3.5.1. pagina 29 din 29 5. ÎNCETAREA SERVICIULUI BT24 Facturi 5.1. Serviciul înceteaz ă de drept la data închiderii contului, din cauze autorizate de lege sau oricând, cu acordul par ţilor. 5.2. Denun ţarea unilateral ă a serviciului se poate realiza printr-una din modalităţile de comunicare între p ă r ţi, cu condi ţia notific ării cu cel pu ţin 30 de zile anterior datei solicitate pentru încetarea serviciului. 5.3. Banca i și rezerv ă dreptul de a înceta serviciul, în cel mult 30 zile de la apari ţia unor circumstan ţe care nu au putut fi prev ăzute la data perfect ării abonamentului la serviciul BT24 Facturi și care conduc la modificarea prezentelor clauze în a șa m ăsur ă încat îndeplinirea acestora ar fi contrar ă interesului public, precum și în orice moment în care constat ă nerespectarea prevederilor prezentelor clauze de c ătre client. 6. COMUNIC ĂRI Comunic ările între p ă r ţi inclusiv privind modificarea prezentelor clauze aferente serviciului BT24 Facturi se realizeaz ă prin: mesageria securizat ă a aplica ţiei, sau telefonic sau în scris la oricare din sediile bancii. Serviciul BT24 Facturi se consider ă ca activat la data semn ă rii cererii de abonare de c ătre p ă r ţi și este valabil pe durata existen ţei contului bancar al Clientului. 7. SOLU ŢIONAREA LITIGIILOR Prezentele prevederi privind serviciul BT24 Facturi sunt guvernate de legea româna. Orice litigiu între p ă r ţi va fi solu ţionat pe cale amiabil ă, iar daca acest lucru nu este posibil, de c ătre instan ţa competenta în materie din ClujNapoca. PARTEA A III-A PACHETE DE PRODUSE ȘI SERVICII PERSOANE FIZICE Pachetul de baza pus la dispozi ţia clien ţilor persoane fizice de c ătre Banca, la data începerii rela ţiei de afaceri cu Banca, este constituit din cont curent în LEI și card de debit destinat persoanelor fizice. Astfel, toate persoanele fizice care intra în rela ţie de afaceri cu Banca, vor beneficia f ă r ă excep ţie de acest pachet. Pe lânga pachetele incluse în prezenta sec ţiune, Banca î și rezerv ă dreptul de a oferi clien ţilor și alte pachete de produse.