Legea 129 Din 2018 Anspdcp-Autoritatea Pentru Protectia Datelor Personale Liber La Controale Pentru Verificarea Aplicarii GDPR-Avocat Cuculis

Astfel,era de mult anticipata abrogarea legii 677/2001si astfel a fost promulgata, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Legea nr. 129/2018  aduce o serie larga de modificari si probabil cel mai important lucru, ATENTIE la amenzile pe care le vor putea aplica autoritatile:

(1) Orice persoană vizată care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea națională de supraveghere, în special în cazul în care reședința sa obișnuită, locul său de muncă sau presupusa încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depusă inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.

Activitatea de control

Personalul de control are dreptul sa efectueze investigatii, inclusiv inopinate, sa ceara si sa obtina, de la operator si de la persoana imputernicita de operator, orice informatii si documente indiferent de suportul de stocare, sa ridice copii de pe acestea, sa aiba acces la oricare dintre incidentele operatorului si ale persoanei imputernicite precum si sa aiba acces si sa verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfasurarii investigatiei, in conditiile legii;

ATENTIE – Autoritatea poate intra cu MANDAT in sediile institutiilor, pentru verificarea aplicarii GDPR!

Autoritatea pentru protectia datelor cu caracter personal, pe acelasi picior cu executorii si mascatii, care pot incepe investigatiile doar intre anumite ore!

(3) În situația în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea națională de supraveghere poate solicita autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizației judiciare se comunică obligatoriu entității controlate înainte de începerea investigației.

(4) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părților. Judecătorul se pronunță asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează și se comunică Autorității naționale de supraveghere și entității controlate în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

(5) În cazul în care investigația trebuie desfășurată, inclusiv simultan, în mai multe spații deținute de către entitatea controlată, Autoritatea națională de supraveghere va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare investigația.

(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice investigația, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată

Investigatia nu poate incepe inainte de ora 08.00 si nu poate continua dupa ora 18.00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza investigatia sau a reprezentantului sau. Investigatia poate continua dupa ora 18.00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectueaza aceasta sau a reprezentantului sau;

In activitatea de control, ANSPDCP poate dispune aplicarea de masuri corective, inclusiv de sanctiuni contraventionale (mustrarea sau amenda), poate formula recomandari si poate sesiza alte autoritati competente, dupa caz;

Termen special de prescriptie al amenzilor pe care Autoritatea le poate da!

Sanctiunile contraventionale se pot aplica in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei; in cazul incalcarilor care dureaza in timp sau al celor constand in savarsirea, in baza aceleiasi rezolutii, la intervale diferite de timp, a mai multor actiuni sau inactiuni, care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi contraventii, prescriptia incepe sa curga de la data constatarii sau de la data incetarii ultimului fapt savarsit, daca acest moment intervine anterior constatarii;

In cazul prelucrarii datelor ce intra in competenta de control a ANSPDCP, cu exceptia celor transfrontaliere, constatarea si sanctionarea faptelor se fac prin proces-verbal incheiat de personalul de control.

In situatia in care cuantumul amenzii aplicate depaseste echivalentul in lei a 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectueaza prin decizie a presedintelui ANSPDCP;

Aplicarea masurilor corective care constau in obligarea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator sa respecte cererile persoanei vizate de de exercitare a drepturilor, sa asigure conformitatea operatiunilor de prelucrare, obligarea operatorului sa informeze persoana vizata cu privire la o incalcare a protectiei datelor personale, se poate efectua prin procesul-verbal de constatare/sanctionare incheiat de personalul de control sau prin decizie a presedintelui ANSPDCP; in schimb, aplicarea masurilor corective care constau in limitarea temporara sau definitiva, interdictia asupra prelucrarii, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, notificarea acestor actiuni destinatarilor carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o tara terta sau catre o organizatie internationala, se poate efectua numai prin decizie a presedintelui Autoritatii.

In cazul nerespectarii masurilor dispuse sau in cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informatiilor si documentelor solicitate in cadrul procedurii de investigatie ori in cazul refuzului de supunere la investigatie, ANSPDCP poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de pana la 3.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculată de la data stabilita prin decizie;

Constatarea faptelor si aplicarea masurilor corective se va face in conformitate cu dispozitiile GDPR;

Prezenta lege transpune dispozițiile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.

Ce sanctiuni va aplica autoritatea?

(2)   Fiecare autoritate de supraveghere are toate următoarele competențe corective:

(a)

de a emite avertizări în atenția unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la posibilitatea ca operațiunile de prelucrare prevăzute să încalce dispozițiile prezentului regulament;

(b)

de a emite mustrări adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile prezentului regulament;

(c)

de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului regulament;

(d)

de a da dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile prezentului regulament, specificând, după caz, modalitatea și termenul-limită pentru aceasta;

(e)

de a obliga operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal;

(f)

de a impune o limitare temporară sau definitivă, inclusiv o interdicție asupra prelucrării;

(g)

de a dispune rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, în temeiul articolelor 16, 17 și 18, precum și notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) și cu articolul 19;

(h)

de a retrage o certificare sau de a obliga organismul de certificare să retragă o certificare eliberată în temeiul articolul 42 și 43 sau de a obliga organismul de certificare să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite;

(i)

de a impune amenzi administrative în conformitate cu articolul 83, în completarea sau în locul măsurilor menționate la prezentul alineat, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte;

(j)

de a dispune suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională.

DACA VORBIM DE AMENZI, atunci acestea sunt prohibitive – 

(4)   Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:

(a)

obligațiile operatorului și ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 11, 25-39, 42 și 43;

(b)

obligațiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43;

(c)

obligațiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4).

(5)   Pentru încălcările dispozițiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare:

(a)

principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condițiile privind consimțământul, în conformitate cu articolele 5, 6, 7 și 9;

(b)

drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22;

(c)

transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională, în conformitate cu articolele 44-49;

(d)

orice obligații în temeiul legislației naționale adoptate în temeiul capitolului IX;

(e)

nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1).

Avocat Cuculis

Avocat@indrumari-juridice.eu

Ghid GDPR-Cum Implementez In Firma Directiva De Protectie A Datelor Personale Din Regulamentul 679 Al Uniunii Europene-Consultanta GDPR Pentru Firme-Avocat Cuculis

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Definitiva BCR Prescriptie Ipoteca Imobiliara-Constatarea Prescriptiei Ipotecare Bancare Contract Credit Sub Termenul De 10 Ani-Avocat Cuculis

Definitiva Tribunal-Bcr O  Incaseaza Definitiv- Anularea Executarii Silite Prin Prescriptia Ipotecara Se Implineste Si Sub Termenul De 10 Ani-Notiunea De Accesorium Sequitar Principale Prevaleaza-Contracte Bancare Prescrise Ipotecar-Avocat Cuculis

Povestea incredibila a unei familii din Vaslui cu casa vanduta acum mai bine de 5 ani de zile de catre BCR si pe care au recuperat-o in urma anularii executarii silite.

Bcr, care a dispus in mod ilegal, in baza unui contract de credit plin de clauze abuzive, executare silita a sotilor Tiron, pe care i-a obligat sa plece din tara ca sa se poata descurca in hatisul legislativ si pentru a-si putea permite o viata normala, a luat o dubla infrangere. Dupa ce au pierdut prin anularea definitiva a executarii silite, au pus in executare ipoteca anexa la contractul de credit. Prin decizia de mai jos, instanta, desi NU era implinit termenul pe care l-au indicat cei de la BCR, de 10 ani de zile, a avut in vedere, ca principalul, adica contractul de credit , fusese deja prescris si in atare conditie, ipoteca ar ramane fara posibilitate de executare.

 

Fondul cauzei-

Dosar: 6908/333/2017

TIRON LENUŢA LA AV. C.A. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
TIRON NICOLAE LA AV. C.A. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Contestator
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ LA CEE COLLECT ROMÂNIA SRL Intimat

 

Şedinţe

02.11.2017
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet 4 mixt civil si fond funciar + minori+IPF
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare, formulată de contestatorii : TIRON LENUŢA şi TIRON NICOLAE în contradictoriu cu intimata Banca Comercială Română S.A. . Anulează actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 102/2017 Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lacramioara. Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect. Respinge cerere privind constatarea caracterului abuziv al unor clauze prevăzute în titlul executoriu, ca neîntemeiată. Obligă intimata către BEJ Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lacramioara la plata sumei de 56 lei reprezentând contravaloare copii dosar de executare . Respinge cererea contestatorilor privind restituirea taxei de timbru judiciar , ca prematur formulată. Respinge cererea contestatorilor privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatei privind obligarea contestatorilor la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Vaslui sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică, azi 02.11.2017.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    02.11.2017

http://portal.just.ro/333/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33300000000101444&id_inst=333

 

Dosarul de apel –  6908/333/2017

TIRON LENUŢA LA AV. C.A. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Intimat Contestator
TIRON NICOLAE LA AV. C.A. CUCULIS ŞI ASOCIAŢII Intimat Contestator
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ LA CEE COLLECT ROMÂNIA SRL Apelant

 

Şedinţe

19.06.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: – CA 5
Tip solutie: Respingere apel
Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de apelanta BCR SA împotriva Încheierii din 02.11.2017, pronunţată de Judecătoria Vaslui, pe care o păstrează. Ia act că se vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2018.
Document: Hotarâre  743/2018  19.06.2018

 

http://portal.just.ro/89/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33300000000101444&id_inst=89

Motivele de anulare a executarii silite pornite pe ipoteca si de ce nu a fost inrerupta prescriptia as acum spunea banca?-

Prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de chemare în judecată sau de arbitrare ori de intervenţie în procedura insolvenţei sau a urmăririi silite a renunţat la ea, nici dacă cererea a fost respinsă, anulată ori s-a perimat printr-o hotărâre rămasă definitivă.

De asemenea, termenul de 10 ani pentru prescriptia dreptului de a pune in executare silita nu este aplicabil ipotecii constituite prin contractul de imprumut.

Doctrina clasica recunoaste in mod traditional caracterul de drept real accesoriu al ipotecii, dublat de natura acesteia de garantie. Astfel, de esenta ipotecii in regimul codului civil anterior este tocmai aceasta accesorialitate a dreptului de ipoteca, care nu poate fi disociat de regimul dreptului personal de creanta caruia ii este atasat. Filozofia vechiului cod civil este in sensul ca

dreptul de creanta existenta in patrimoniul creditorului este cel care impune regimul juridic al intregului raport de drept, inclusiv in ce priveste garantiile.

Principiul accesorium sequitar principale a cunoscut in regimul codului civil anterior un numar restrans de exceptii, situatia executarii in temeiul dreptului de ipoteca nefiind una dintre acestea. In conceptia codului, dreptul real real accesoriu de ipoteca nu putea supravietui in nici un caz dreptului principal de creanta, interpretare care se impune si in prezenta cauza. Ar fi de neconceput ca executarea sa fie prescrisa in ceea ce priveste contractul de imprumut, dar sa nu fie prescrisa in ce priveste clauza de garantie ipotecara atasata acestuia. Faptul ca noul cod civil introduce prin art. 2504 alin. 1 o noua viziune nu este de natura sa conduca la o noua concluzie. Pe de o parte, acest text legal este o exceptie conceputa in termeni foarte restrictivi in ceea ce proveste aplicarea, iar pe de alta parte, el nu poate fi aplicat prin analogie.

 

Noul cod civil a introdus o noua viziune legislativa asupra dreptului civil, inovand in multiple domenii, astfel ca interpretarea vechii reglementari prin perspectiva cele actuale nu reprezinta o posibilitate reala. Prin urmare, va rog sa aveti in vedere ca rationamentul primei instante, in sensul ca termenul de 10 ani pentru prescriptia dreptului de a pune in executare silita nu este aplicabil ipotecii constiuite prin contractul de imprumut, ci termenul aplicabil este acela de 3 ani, implinit in cauza, este unul corect.

Prin urmare, reusita de a prescrie ipoteca bancii desi termenul de 10 ani nu era implinit, reprezinta o alta confirmare a faptului ca mii poate zeci de mii de executari silite au fost conduse ILEGAL.

Av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Problema juridica ce necesita programare? Click aici!

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Primul Faliment Al Persoanei Fizice Pronuntat De Catre Instanta-Legea 151/2015-Cum Va Decurge Procedura?-Avocat Cuculis

Primul Faliment Al Unei Persoane Fizice Si Nu Insolventa, Pronuntat De Catre Judecatoria Constanta Intr-un Dosar La Nici 5 Luni De La Intrarea In Vigoare A Legii Insolventei Persoanei Fizice-Avocat Cuculis

Este procedura insolvetei/falimentului persoanei fizice operationala? Se poate apela la aceasta procedura?

Legea 151/2015 si nedumeririle celor care doresc sa apeleze la ea – Pot intra in faliment sau in insolventa?

Este falimentul acelasi lucru ca insolventa persoanei fizice?

Haideti inainte de a anliza aspectele acestea, sa vedem decizia in premiera, prin care judecatoria Constanta, DISPUNE INTRAREA IN FALIMENT A UNEI PERSOANE FIZICE-

Analiza expandata si in mai multe detalii am facut aici –

Decizia instantei de la Constanta gasita in mod intamplator-

Dosar: 835/212/2018

08.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 16
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petentul debitor ROŞU ADRIAN. În baza art. 48 din Legea nr. 151/2015 deschide procedura insolvenţei prin lichidare de active la cererea debitorului ROŞU ADRIAN. Desemnează, prin tragere la sorţi, în calitate de lichidator pe DUCA ELENA – poziţia nr. 20 din lista de lichidatori. Stabileşte onorariul lichidatorului la suma de 500 lei lunar (TVA inclus). Stabileşte termen pentru depunerea tabelului preliminar de creanţe la data de 16.07.2018. Dispune publicarea prezentei hotărâri de îndată în Buletinul procedurilor de insolvenţă – secţiunea “debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” din cadrul Prezenta hotărâre se comunică debitorului şi următorilor creditori: 1 ILIE MĂRIA 2 MOCANU RAZVAN-TRAIAN MOCANU MIHAELA-SIMONA 3 MOCANU RAZVAN-TRAIAN MOCANU MIHAELA-SIMONA 4 TUGURIN ILIUTA-PETRISOR 5 ARDALAU VASILE 6 STAN RAZVAN 7 ENCIU CORNEL 8 ILIE MĂRIA 9 STOIAN MIRCEA-VIOREL 10 VASILE DRAGOS-ZAHARIA VASILE RALUCA-MADALINA 11 GEMANARU VALERICA GEMANARU AUREL 12 BABA FLORIN 13 FLOREA OTILIA 14 ALEXANDRU OTILIA-NICOLETA ALEXANDRU VASILE-VIOREL 15 BALAUR GRETA 16 SOLOMON VIOLETA-ANGELICA MILITARU SORICA 17 DELICOSTEA IONUT TRIFAN MĂRIA 18 ZAMFIR ANDREEA SILEANU MOISE 19 MATEI CRISTIAN VASILE 20 ENACHE LĂCRĂMIOARA 21 MÂNDRUŢA CONSTANTIN 22 SOLOMON VIOLETA-ANGELICA MILITARII SORICA 23 VASILE CRISTIAN DAN 24 CHIREA PETRE COSMIN 25 CHIREA PETRE COSMIN 26 PASTUCH DANIELA-LUCIA PASTUCH ALEXANDRU-CARAIMAN 27 DAGDA MAGDALENA 28 DIALA DANUT DIALA KARMEN-DANIELA 29 STAN FLORIN 30 STASENCU IULIAN-GRIGORE STASESCU G IAN IN A 31 STASENCU IULIAN-GRIGORE STASESCU G IAN IN A 32 CHEMLA DOMINIQUE SIMON 33 DIALA DANUT DIALA KARMEN-DANIELA 34 DIMA SERGIU-BOGDAN DIMA DANIELA 35 VASILE DRAGOS-ZAHARIA VASILE RALUCA-MADALINA 36 ALEXANDRU OTILIA-NICOLETA ALEXANDRU VASILE-VIOREL 37 VASILE MAGDALENA 38 CORNEANU RAUL-IONUT 39 VIZIREANU GHEORGHE VIZIREANU NICULINA 40 GEMENE MARIANA 41 CRETU ELENA 42 S.C.ARHITECTURA PLUS S.R.L 43 CUJBA VIORICA CUJBA MARIUS 44 ROGOZ CEZAR ROGOZ IRINA 45 IOSIF LILIANA IOSIF CRISTIAN-VASILE 46 ALEXANDROAIA VERONICA 47 GEVATISMET CICILIEA 48 TULEA MARIANA 49 HURDUC LUCIANA 50 CATA MARIAN CATA RODICA 51 CRISTEA MĂRIA 52 RUSU AUREL RUSU VASILICA 53 NAN ADRIAN 54 ABLALIM MELAT 55 GHEORHE LUIZA NICOLETA 56 GRUIA TUDOR GRUIA NUTA 57 OLTEANU CONSTANTIN OLTEANU ALICE 58 PINTILESCU FLORINA 59 EPIFAN SERGHEI EPIFAN CLAUDIA 60 PIRVAN CECILIA MARIANA 61 PIRVAN CECILIA MARIANA 62 LEONTE MONICA LEONTE DAN VALERIU 63 LEONTE MONICA LEONTE DAN VALERIU 64 S.C.DOM PROIECT S.R.L. 65 S.C.ARHITECTURA PLUS S.R.L. 66 VANGHELE SILVIA 67 TU DO RAC HE MANOLE 68 STAICU GHEORGHE 69 COMAN NICU COMAN AURELIA 70 VASILE DRAGOS ZAHARIA VASILE RALUCA MADALINA 71 VASILE DRAGOS ZAHARIA VASILE RALUCA MADALINA 72 STANCESCU NICOLETA 73 CARAIAN LUIZA MARGARETA PIRLITEANU LUCIAN CRISTIAN 74 VASILE DRAGOS ZAHARIA VASILE RALUCA MADALINA 75 MATEI PAUL FLORI AN 76 MANEA CĂTĂLIN ADRIAN 77 MATEI PAUL FLORI AN 78 MICU ADRIANA 79 NEGREA TU DOR LAURENTIU NEGREA MARIOARA 80 CARAIANI IANCU 81 CARAIANI IANCU 82 SPINOCHE RALUCA 86 EOS KSI ROMÂNIA 87 EOS FINANCE GMBH 88 CEC BANK CONSTANTA 89 PRIMĂRIA CONSTANTA 90 S.P.I.T. CONSTANTA 91 A.N.A.F. –AJFP CONSTANTA 92 BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 93 KRUK ROMÂNIA SRL Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecătoria Constanţa, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.05.2018.
Document: Hotarâre  4990/2018  08.05.2018

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000425957&id_inst=212

Este astfel posibila intrarea in faliment in momentul de fata?

Legea 151/2015 arata doua modalitati pe care le poate alege un debitor in momentul in care se decide  ca datoriile sale sunt prea mari si nu le mai poate plati.

Fie sa intre in faliment personal, fie in insolveta!

Este acelasi lucru insolventa si falimentul?

Nu se poate pune semnul egal, insolventa este starea prin care debitorul poate sa apeleze la un plan de reorganizare a intregii sale existente in asa fel incat sa restituie sumele de bani datorate sau cel putin 50% din ele in cazul in care creditorii nu sunt de acrod –  e) cota de acoperire a creantelor este superioara celei ce ar putea fi obtinuta de creditori in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, dar nu mai mica de 50% din totalul valorii creantelor, si este mai mare decat procentul pe care il reprezinta valoarea bunurilor urmaribile ale debitorului in raport cu totalul valoric al bunurilor si veniturilor urmaribile ale debitorului.

 

Pe cand, falimentul sau procedura de lichidare de active reprezinta situatia in care se trece la masura vanzarii tuturor bunurilor pe care un debitor le are in asa fel incat sa se recupereze o mare parte din datorie.

Ce se intampla acum, in urma pronuntarii de catre instanta a starii de faliment, a starii de lichidare de active?

Asa cum reiese, se numeste un lichidator judiciar, pe procedura contencioasa. Lista lichidatorilor care sunt in moment doar EXECUTORI si PRACTICIENI IN INSOLVENTA, fiindca nici notarii si nici avocatii nu au inca un program de cursuri de administratori de procedura(lista o puteti verifica aici).

Acest lichidator, nu va urmari  un plan de rambursare al datoriilor  ci le va lua conform legii si le va stinge in urma vanzarii tuturoro bunurilor pe care debitorul le detine.

Care este partea buna la insolventa persoanei fizice si ce se intampla daca se vand toate bunurile debitorului si totusi mai raman datorii?

La finalul procesului de lichidare, exista urmatoarele posibilitati –

Stergerea de datorie la un an de zile dupa ce debitorul a facut plati si a reusit sa acopere 50% din datorie

Stergerea de datorie reziduala daca dupa 3 ani de plati de la inciderea procedurii pe instanta a reusit sa acopere 40% din datorie

Stergerea de datorie reziduala daca in 5 ani nu a reusit sa acopere nimic.

Conditiile eliberarii de datorii in cazul procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active Art. 72
(1) Dupa inchiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active, deschise potrivit art. 46 lit. a) sau b), debitorul va continua sa faca plati catre creditori pe duratele prevazute la alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3), in proportia din veniturile urmaribile stabilita de instanta sau, dupa caz, de comisia de insolventa, si va fi supus limitarilor si interdictiilor prevazute la alin. (6) si (7).
(2) Daca dupa un an de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit o cota de cel putin 50% din valoarea totala a creantelor, instanta, la cererea debitorului, care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin.(6) si interdictiile prevazute la alin.(7), poate dispune eliberarea de datorii.
(3) Daca dupa 3 ani de la data inchiderii procedurii, debitorul a acoperit cel putin 40% din valoarea creantelor, instanta, la care va avea anexata decizia comisiei de insolventa, prevazuta la art. 73, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii.
(4) Daca, cu toate diligentele sale, debitorul nu a reusit sa acopere cel putin cota din valoarea creantelor prevazuta la alin. (3) prima teza, instanta, la cererea debitorului, verificand daca au fost respectate obligatiile prevazute la alin. (6) si interdictiile prevazute la alin. (7), poate dispune eliberarea de datorii numai dupa trecerea unui termen de 5 ani de la inchiderea procedurii.
(5) Sentinta prin care s-a dispus eliberarea de datorii se comunica debitorului si creditorilor si poate fi atacata cu apel, la tribunal, in termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se judeca de urgenta si cu precadere.

Tragem astfel concluzia ca este de estenta, relevant ca debitorul fie sa-si indeplineasca planul de rabursare fie sa acopere macar partial prin lichidarea de bunuri, pana la un mimin de 40% din creanta pentru a obtine radierea datoriei vechi in maximum de 3 ani de zile.

Vedeti aici formularul de deschidere a procedurii insoventei persoanei fizice-

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Problema dvs. juridica necesita o programare? Click aici!

 

 

Model Formular Deschidere Insolventa Persoana Fizica-Avocat Cuculis

Dosar Colectiv Disjuns Admis Pe Clauze Abuzive-14 Reclamanti Castiga Comisionul De Acordare Si Elimina Dobanda Variabila A Piraeus Bank Din Contracte-Avocat Cuculis

Piraeus Bank Pierde 14 Dosare Disjunse Dintr-un Dosar Colectiv Pe Tema Clauzelor Abuzive Din Contractele Semnate Cu Banca-Avocat Cuculis

Comisionul de acordare din toate cele 14 contracte dar si modul de calcul al dobanzii, condisiderate in bloc, abuzive, de catre instanta de judecata.

Clauzele ce au fost eliminate din contract in urma pronuntarii vor fi supuse caii de atac unde banca trebuie sa dovedeasca ca ar fi negociat cu consumatorii, desi acest lucru la dosarele colective se vede cel mai bine ca nu asa au stat afacerile intre banca si consumatori si acestia au primit contracte de adeziune, de asemenea sa dovedeasca banca ca nu a fost de rea credinta cand a avut clauze de tip unilateral de modificare a clauzelor si faptul ca au produs consecinte de debalansare contractuala.

 1. DOSAR: 23631/3/2017
13.06.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 22 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv al clauzei din art.III referitoare la comisionul de acordare din contractul de credit nr.420702G0160533828/16.05.2008. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata. Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata pe aceasta cale. Respinge cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 13.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei..
Document: Hotarâre  7410/2018  13.06.2018

2. Dosar: 4889/301/2018

13.06.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 22 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv al clauzei din art.4 referitoare la comisionul de acordare din contractul de credit nr.421902A0130348029/30.10.2007. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata. Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata pe aceasta cale. Respinge cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 13.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei..
Document: Hotarâre  7414/2018  13.06.2018

3. Dosar: 4892/301/2018

13.06.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 22 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv al clauzei din art.4 referitoare la comisionul de acordare din contractul de credit nr.42020000000261602/28.08.2007. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata. Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata pe aceasta cale. Respinge cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 13.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei..
Document: Hotarâre  7417/2018  13.06.2018

4. Dosar: 4887/301/2018

13.06.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C 22 Civil
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Constata caracterul abuziv al clauzei din art.3.2 din contractul de imprumut nr.3000000000118908/08.03.2017, numai în partea privind dobânda variabilă. Constata caracterul abuziv al al clauzei din art.4 referitoare la comisionul de acordare din contractul de credit nr. 3000000000118908/08.03.2007. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata. Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata pe aceasta cale. Respinge cererea paratei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţată astăzi, 13.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei..
Document: Hotarâre  7412/2018  13.06.2018

Restul dosarelor le indicam doar cu numar, solutia urmand sa fie vizualizata de catre cei interesati direct in portalul instantelor avand in vedere ca este aceeasi solutie de admitere pe comisionul de acordare si modul de calcul al dobanzii.

Urmatoarele dosare au fost admise pe motivele de mai sus-

4896/301/2018
4898/301/2018
4886/301/2018
4887/301/2018

4890/301/2018
4893/301/2018
4895/301/2018
4897/301/2018

4894/301/2018

4888/301/2018

4891/301/2018

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Problema juridica ce necesita programare? Click aici!

Definitiva Tribunalul Bucuresti Dobanda Contractuala Credit Bancar OTP Bank-Avocat Cuculis

Definitiva La Tribunalul Bucuresti-Instanta Elimina Clauza De Dobanda Din Contractul De Credit Al OTP Bank-Avocat Cuculis

Dosar: 50474/299/2016*

POPESCU ION VIOREL – domiciliul ales la C.Av. Cuculis şi Asociaţii Apelant
S.C. OTP BANK ROMANIA S.A. Intimat
POPESCU MARIA – domiciliul ales la C.Av. Cuculis şi Asociaţii Apelant

 

Şedinţe

02.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C5-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul formulat de Popescu Ion Viorel şi Popescu maria. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că: constată caracterul abuziv al clauzei prev la art.8.1 din contractul de credit în ceea ce priveşte sintagma dobânda este variabilă în conformitate cu politica băncii. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 02.05.2018.
Document: Hotarâre  2098/2018  02.05.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000687568&id_inst=3

De asemenea si dintr-u grup ce plecase intr-un tot si apoi disjuns de catre instanta  –

Dosar: 43864/299/2016*

Şedinţe

29.05.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensulcă: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la art. 6.1 litera b) şi 5.2 din contractul de credit nr. C 2204/1120/8164/18.03.2008. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Respinge cererea apelanţilor privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.05.2018.
Document: Hotarâre  2611/2018  29.05.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000686360&id_inst=3

 

ICCJ-Dezlegarea Unor Chestiuni De Drept -Administrator Judiciar Lichidator Drept Verificare Creante Bugetare Constatate Prin Titluri Executorii-Avocat Cuculis

Legea 85/2014 A Insolventei – ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept ref. dreptul administratorului/ lichidatorului judiciar de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 18 iunie 2018, că admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2496/84/2017/a1 şi, în consecinţă, stabileşte că:

”În interpretarea dispoziţiilor 105 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, administratorul/ lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul întinderii, pentru a stabili dacă acestea sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvenţă a debitoarei.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18 iunie 2018.

av.drd. Cuculis

Interpretarea Deciziei 52/2018 A Iccj-Au Litigiile Pe Clauze Abuzive Si Darea In Plata Si Recurs?-Avocat Cuculis

Se Poate Formula Recurs In Litigiile Pe Clauze Abuzive Si  Dare In Plata  In Urma Pronuntarii ICCJ Prin Decizia 52/2018? Avocat Cuculis

Sau poate chestiunea recursului trebuie pusa cu privire la orice litigiu cu privire la o speta evaluabila in bani de la 0 la 1.000.000 lei?

In primul rand desi nu poate fi contestata aceasta hotarare si este general valabila, consider ca ICCJ si-a trecut peste puterile ce le avea conferite si a stabilit niste termene pe care doar CCR la putea stabili si astfel aduce prejudicii pentru cei care au dosarele deschise inainte de 2017!

Opinez ca prima  data trebuie sa lamurim ceea ce a dispus ICCJ, desi este o solutie pe scurt, cred ca este cat se poate de clara-

Astfel, prin  decizia nr.52  în dosarul nr.866/1/2018

Admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a IV-a civilă în dosarul nr. 41380/299/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă în dosarul nr. 6892/101/2014 şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă în dosarul nr. 529/2/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 iunie 2018.

Inainte de toate pentru a putea preciza in cadrul aceleasi discutii si despre darea in plata, este necesar sa clarificam un aspect – Unele instante considera darea in plata ca fiind evaluabila in bani pe cand altele nu considera acest lucru.

Insa, raportat la decizia pronuntata, trebuie sa vedem care a fost practica ICCJ. Astfel, in diferite hotarari prin care ICCJ a respins ca inadmisibile anumite cereri ale instantelor, a motivat ca litigiile pe darea in plata SUNT susceptibile de RECURS- Vedeti aici – 

Se ridica astfel o serie de intrebari – 

Se aplica prezenta hotarare spre exemplu, unui proces (pe clauze abuzive,dare in plata sau orice alt litigiu ce este susceptibil de a fi evaluabil in bani pana la pragul de 1.000.000.), ce a fost pornit in luna ianuarie 2017(deci, inainte de a fi publicata decizia CCR in M.O) ?

Conform hotararii pe care o analizam , raspunsul este NU, fiindca desi la prima vedere suntem tentati sa spunem ca hotararea CCR va afecta atat retro cat si ultra activ litigiile aflate pe rol, se pare ca ICCJ vine si clarifica ceea ce nu a reusit CCR prin decizie si anume, chiar daca hotararea va fi pronuntata DUPA data la care este publicata in monitorul oficial decizia CCR,adica 20 IULIE 2017, in raport de art. 27 din codul de procedura civila trebuie stabilita legea aplicabila asupra unei hotarari judecatoresti astfel –

Art. 27. Legea aplicabila hotararilor

Hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul.

Care este legea in vigoare la data savarsirii actelor de procedura, inclusiv a pronuntarii hotararilor judecatoresti sau arbitrale?
Este legea in vigoare la data inceperii procesului [art. 25 alin. (1) NCPC], iar nu legea in vigoare la data efectuarii actului de procedura si, a fortiori, nici legea in vigoare la data comunicarii actului de procedura ori, dupa caz, la data exercitarii caii de atac sau, in fine, cea la data inregistrarii ori la data judecarii acesteia.
Din acest motiv, (…) hotararile judecatoresti si arbitrale sunt si raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea in vigoare la data cand a inceput procesul cognitional sau executional, iar nu de legea sub care au fost pronuntate, asa cum prevedea vechea reglementare.

Tragem astfel concluzia ca vor avea calea de atac a RECURSULUI, toate litigiile evaluabile in bani, ce au pornit dupa data de ,adica 20 IULIE 2017.( Deciziei 52/2018 A Iccj )

Este darea in plata(ca procedura contencioasa) un litigiu de natura sa fie evaluabil in bani?

Discutia poate fi dublata si de practica de hotarari judecatoresti si astfel de multe ori s-a retinut ca darea in plata ar avea caracterul unei actiuni in constatare.

Daca privim in ansamblul sau, mecanismul de dare in plata presupune atat pentru metoda de stingere a datoriilor dari si pentru metoda de a transfera imobilul in patrimoniul creditorului, o parghie fara indoiala ce poate fi cuantificata banesc. Prin urmare, nu putem face abstractie de faptul ca in ambele cazuri, de fapt, evaluarea poate fi ori valoarea imobilului ori valoarea datoriei reziduale. Deciziei 52/2018 A Iccj

In orice caz, in prezent hotararile iesite din instantele de APEL, in proportie covarsitoare au deschisa calea de atac a recursului iar ICCJ prin acele hotarari pronuntate, fie ele si inadmisibile, a pecetluit cumva si acest aspect al recursului insa in lumina noilor prevederi, doar pentru acele hotarari pronuntate in litigiile incepute dupa data de 20 iulie 2017.

av.drd. Cuculis

Despre Deciziei 52/2018 A Iccj

Legea 241 Din 2005 A Evaziunii Fiscale, Modificata In Senat-Platesti 50% In Plus Scapi De Inchisoare-Avocat Cuculis

Situatia Evzionistilor S-a Imbunatatit- Toti Cei Care Vor Plati Prejudiciul Plus 50% Peste, Vor Scapa De Inchisoare-Avocat Cuculis

Vedeti ce prevede noul proiect de lege ce se pregateste sa intre in vigoare-

In situaţia în care autorul unei infracţiuni de evaziune fiscală acoperă “integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, se va dispune renunţarea la urmărirea penală, respectiv renunţarea la pedeapsa amenzii penale sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere”.

Ce presupune de fapt proiectul?

Dupa ce va intra in vigoare, toti cei care nu au putut beneficia de clementa legii penale prin renuntarea la urmarirea penala, fiindca faptele erau incadrate de la 2-8 ani iar renuntarea la urmarirea penala se putea face doar pentru fapte ce prevedeau inchisoarea de maxim 7 ani, fiecare condamnat va putea daca are prejudiciul platit asa cum arata legea, sa formuleze cerere la instanta si sa beneficieze de legea noua si astfel sa scape de inchisoare.

Aici forma adoptata

https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L130FS.pdf

legea noua se va aplica tuturor pe principiul legii penale mai favorabile si astfel atat statul cat si cei urmariti penal sau condamnati vor putea beneficia de noile prevederi.

Avand in vedere ca proiectul legislativ s-a aprobat destul de repede de catre senat, posibil ca in scurt timp sa avem o noua lege a evaziunii fiscale.

Nu uitati ca 90% dintre rapoartele de inspectie fiscala ale Anaf sunt anulate de catre instante iar multe plangeri penale ajung cu clasare.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Aveti o problema cu un dosar penal? Click mai jos!

http://indrumari-juridice.eu/contact.html

Antisemitismul Transformat In Infractiune-Legea Prin Care Se Previne Si Combate Antisemitismul-Avocat Cuculis

Antisemitismul Sanctionat Penal-Avocat Cuculis

 

Manifestările fizice sau verbale, motivate de ură împotriva evreilor, constituirea sau aderarea la organizaţii cu caracter antisemit, precum şi promovarea antisemitismului prin diverse materiale ori simboluri vor fi considerate infracţiuni şi vor fi pedepsite cu închisoarea.

Proiectul de lege oferă câteva definiţii clare şi destul de elaborate referitoare la antisemitism, respectiv:

 • antisemitismul reprezintă „atât percepţia referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti sau lăcaşurilor lor de cult”;
 • prin organizaţie cu caracter antisemit se înţelege „orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite(în această categorie pot intra organizaţii cu sau fără personalitate juridică, partide politice, asociaţii, fundaţii, societăţi comerciale etc.).

Cum urmeaza sa fie sanctionat orice act antisemit?

 

 • închisoare de la trei luni la trei ani pentru promovarea în public, sub orice formă, a unor idei, concepţii sau doctrine antisemite, pentru utilizarea în public asimbolurilor antisemite (drapele, insigne, uniforme, sloganuri etc.), precum şi pentru confecţionarea, vânzarea, răspândirea ori deţinerea în vederea răspândirii a acestora;
 • închisoare de la un an la cinci ani pentru distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, a materialelor antisemite (imagini, mesaje text, conţinut audio-video etc.);
 • închisoare de la trei la zece ani pentru iniţierea, constituirea, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei organizaţii cu caracter antisemit.

Proiectul legsilativ, lupa in promovarea luptei împotriva antisemitismului trebuie să fie avută în vedere într-un context mai larg, alături de lupta împotriva intoleranţei, discriminării, rasismului, xenofobiei”

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Definitiva-Anularea Executarii Silite Intr-un Dosar Executional Al Brd-Lipsa Precizarii Sumei Executate Din Incheierea De Incuviintare-Avocat Cuculis

Anuleaza Executarea Silita-Executare Silita Inceputa Impotriva Imobilului Detinut De Debitori Anulata De Catre Instanta De Judecata-Decizie Definitiva-Avocat Cuculis

Banca Pierde Dosarul Si Implicit Sumele Ce Voiau Sa Le Execute In Cuantum De 82000 de Euro.

ATENTIE- Daca pe incheierea de incuviintare a executarii silite, nu este trecuta suma ce urmeaza sa fie executata sau daca pe aceasta incheiere data de catre instanta de judecata NU este specificat faptul ca si cheltuielile de executare se vor putea pune in executare de catre executor, atunci executare silita este NULA.

Instanta de fond in mod gresit a respins actiunea iar in apel lucrurile au fost indreptate de catre Tribunalul Bucuresti, prin anularea in INTREGIME a executarii silite.

Solutia mai jos-

Dosar: 24698/303/2016

Nume Calitate parte
IVAN CONSTANTIN la SCPA Cuculis&Asociatii Apelant
IVAN DUMITRANA SCPA Cuculis&Asociatii Apelant
SC BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA Intimat

 

Şedinţe

12.06.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C7-APEL
Tip solutie: Schimbat în parte
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Admite în parte contestaţia la executare. Anulează încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată la data de 13.09.2016 în dosarul nr. 18907/303/2016 de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, precum şi actele de executare nr. 26/2016 al BEJ Dima ILie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi. 12.06.2018.
Document: Hotarâre    12.06.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000286796&id_inst=3

 

Mai jos gasiti o dezbatere de o ora cu privire la abuzurile executorilor dar si cum puteti sa va aparati de executarea silita!

Observati ca in anul 2016 cand a fost pornita executarea silita, banca solicita de la debitor aproape 83000 de euro plus cheltuielile executorului intr-un cuantum ilegal de aproape 2000 de euro.

Ati primit acte de executare silita? Puteti sa la contestati in instanta. Chiar daca a durat procesul aproape 2 ani de zile, debitorii au scapat de o datorie de 83000 de euro dupa ce au contestat si anulat in intregime executarea silita!

Sunteti executat silit? Completati formulatul de mai jos-

 

Mai multe despre executarile silite – mai jos – Incheierea De Incuviintare a executarii, element principal la inceperea unei executari silite.

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Incheierea De Incuviintare a executarii silite –
Art. 666. Incuviintarea executarii silite cod procedura civila –

(1) In termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita incuviintarea executarii de catre instanta de executare, careia ii va inainta, in copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, incheierea prevazuta la art. 665 alin. (1) si dovada achitarii taxei judiciare de timbru.

(2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare. Incheierea se comunica din oficiu, de indata, executorului judecatoresc, precum si creditorului.

(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 233 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci cand aceasta este determinata sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului si modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta.

(4) Incuviintarea executarii silite permite creditorului sa ceara executorului judecatoresc care a solicitat incuviintarea sa recurga, simultan ori succesiv, la toate modalitatile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate.

(5) Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;

2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;

3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege sau alte cerinte in cazurile anume prevazute de lege;

4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

5. debitorul se bucura de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;

7. exista alte impedimente prevazute de lege.

(6) Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac, insa poate fi cenzurata in cadrul contestatiei la executare silita, introdusa in conditiile prevazute de lege. Dispozitiile art. 712 alin. (3) raman aplicabile.

(7) Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata numai cu apel exclusiv de creditor, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea prin care se solutioneaza apelul se comunica, din oficiu, de indata, si executorului judecatoresc.

(8) In partea finala a incheierii de incuviintare a executarii silite va fi adaugata formula executorie, cu urmatorul cuprins:
«
Noi, Presedintele Romaniei,

Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura presedintelui completului si a grefierului.)»

Incheierea De Incuviintare a executarii silite face parte din primul primul mecanism procesual pe care il are de efectuat executorul judecatoresc, inainde a trece la executarea efectiva a oricarui debitor, acest lucru facandu-se sub sanctiunea nulitatii absolute a oricarei  executari silite.

Incheierea De Incuviintare a executarii poate fi atacata DOAR prin calea contestatiei la executare fiindca ea nu are cale de atac efectiva, fiind apelabila doar de catre creditor!

av.drd. Cuculis

 

Dosar Dare In Plata Alpha Bank Castigat In Apel-Instanta Respinge Contestatia Bancii-Avocat Cuculis

Alpha Bank Pierde Un Dosar Pe Dare In Plata In Apel-Impreviziunea Inseamna Si Pierderea Locului De Munca Si Divortul Si Cresterea Valorii Euro-Avocat Cuculis

In dosarul indicat mai jos, instanta de judecata, admite cererea de Apel si astfel le respinge celor de la Alpha Bank, contestatia la notificarea de dare in plata.

Instanta de fond retinuse faptul ca nici divortul si nici scaderea veniturilor nu ar reprezenta fapt de impreviziune si in raport de decizia 623 nici risc supra adaugat.

De asemenea aceeasi instanta de fond, desi NU fusese invocat RISCUL VALUTAR AL EURO, din oficiu invoca faptul ca “oricum cresterea euro nu putea duce catre o solutie de admitere a impreviziunii”.

Un alt argument gresit al instantei de fond a fost si acela ca a retinut ca atata vreme cat sotii NU mai locuiesc in imobil, atunci nu ar fi indeplinita conditia locuintei, fapt ce este FALS in conditiile in care legea spune clar ca trebuia sa fie luata in SCOPUL de a fi locuinta deci faptul ca in timpul desfasurarii creditului partile nu au mai locuit acolo, asta nu inseamna ca scopul initial nu fusese indeplinit.

Solutia instantei mai jos –

Dosar: 651/4/2017

 

ALPHA BANK ROMANIA SA Intimat Reclamant
Godeanu Răzvan la SCPA Cuculis&Asociatii Apelant Pârât

 

Şedinţe

12.06.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: C4-APEL
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în sensul că: Respinge contestaţia formulată de creditoarea Alpha Bank România S.A., ca neîntemeiată. Obligă intimata Alpha Bank România S.A.la plata către apelant a sumei de 2995 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat şi taxa judiciară de timbru). Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a civilă. Pronunţată azi 12.06.2018 în şedinţă publică.
Document: Hotarâre    12.06.2018

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000350317&id_inst=3

av.drd. Cuculis

 

Problema juridica ce necesita programare? Click aici!

 

Formular Inscriere Pentru Darea In Plata – Scapa De Datoriile De La Banca – Avocat

ICCJ-Hotararile Din Apel Pe Darea In Plata Sunt Supuse Recursului-Explicatii Avocat Cuculis-Complet Dezlegare Chestiuni De Drept

Decizia 61/2017-Misterul Hotararilor Din Apel Pe Darea In Plata, Elucidat De Iccj Printr-o Hotarare De Inadmisibilitate-Hotararile Pronuntate Pe Darea In Plata Sunt Supuse Caii De Atac A Recursului-Avocat Cuculis

Nu de putine ori au fost pronuntate hotarari prin care instantele de judecata au catalogat ca nefiind supuse recursului deciziile pronuntate in apel cu temei juridic, legea 77/2016.

Desi discutam despre o decizie in vederea dezlegarii unei chestiuni de drept, ce a luat calea inadmisibilitatii, ICCJ “scapa”  un argument de la care nu va mai putea sa abdice si recunoaste calea RECURSULUI hotararilor pe dare in plata prountate in apel.

Despre ce decizie este vorba?

Decizia nr. 61/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Călărași – Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, prin care să dezlege o chestiune de drept –

Vom da citire punctelor 40-42 de unde rezida fara putere de tagada ca hotararile pe dare in plata sunt supuse recursului-

40. Însă, dispoziția legală de principiu a fost preluată în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013: “În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) -i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului”.

41. Prin Decizia nr. 369 din 30 mai 2017 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017, s-a constatat că sintagma “precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 este neconstituțională, dar această decizie nu prezintă relevanță în cauză, deoarece litigiul în cadrul căruia s-a formulat sesizarea nu face parte din categoria celor la care se referă sintagma a cărei neconstituționalitate a fost constatată, valoarea obiectului cererii fiind mai mare de 1.000.000 lei.

42. Având în vedere textul legal menționat, întrucât cererea de constatare a stingerii datoriilor, întemeiată pe prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, nu se regăsește printre categoriile de acțiuni enumerate de text cu privire la care legiuitorul a exclus calea de atac a recursului și față de valoarea obligației de plată de care reclamanții tind a fi exonerați, hotărârea ce urmează a fi pronunțată în cauză de instanța de apel este supusă recursului, astfel încât se constată că nu este îndeplinită condiția de admisibilitate a sesizării prevăzută de art. 519 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia titularul sesizării trebuie să fie învestit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță.

Observam astfel, cum instanta de judecata a celei mai inalte curti din Romania, adica ICCJ, retine cu putere de lege, “obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă”, ca va respinge solicitarea Tribunalului, tocmai ca nu fusese sesizata Inalta Curte in ultima cale de atac adica retine ca decizia este supusa recursului.

De asemenea, observam ca instanta suprema NU va mai putea sa pronunte o alta opinie printr-o alta hotarare, avand in vedere ca asta ar insemna sa existe doua norme contradictorii fiindca aceste hotarari au putere de lege.

Ce pot face daca pe hotarare scrie definitiva de sunt in apel?

De retinut ca nu instanta califica calea de atac sau transforma hotararea in una definitiva sau nu, ci legea face acest lucru.

Prin decizia de mai sus, chiar daca pe hotararea dvs. judecatoreasca apare sintagma definitiva, puteti sa o contestati prin promovarea recursului, formuland astfel calea de atac intemeiata pe decizia de mai sus.

Ce fac daca am iesit din termenul de a formula recurs fiindca pe hotarare scria definitiva?

Impreuna cu cererea de recurs, partea care a pierdut acel termen fiindca in hotarare scria ca este definitiva poate uzita de institutia repunerii in termenul de declarare a recursului –

Art. 186 cod procedura civila – 

Repunerea în termen

(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate.

(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac.

(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanţa competentă să soluţioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen

Astfel, in cazul unui justitiabil se poate retine lipsa de cunoastere juridica si interpretata ca un motiv de repunere in termenul de a formula calea de atac a recursului.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Ghid De Dare In Plata Dupa Decizia CCR 623 Cu Privire La Impreviziune In 2017 – Ce S-a Schimbat Si Cum Aplicam Impreviziunea – Avocat Cuculis

Drumul Lung Spre Casa-Bcr Obligata Sa Restituie Imobilul Vandut Acum 5 Ani La Licitatie-Intoarcere Executare Silita- Art. 724 Cod Procedura Civila-Avocat Cuculis

Sentinta De Intoarcere A Executarii Silite Prin Inapoierea Imobilului Executat Silit Si Vandut La Licitatie Publica In Urma Cu 5 Ani-Avocat Cuculis

Vanzarea unui bun imobil in procedura de executare silita, este supus ulterior, restiturii in natura, in conditiile in care vechea procedura de executare silita este anulata.

Articolul 724 cod procedura civila.

Modalitatea de restabilire

(1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

(2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

 

Vedeti mai jos solutia dispuasa de catre instanta – 

 

Dosar: 3848/333/2016

Nume Calitate parte
TIRON LENUŢA la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
TIRON NICOLAE SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Intimat
MOŞNEAGU DANIELA – CAB. AV. MÎRFU RADU Intimat

 

Şedinţe

06.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Complet 5 civil + minori+IPF
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii TIRON LENUŢA şi TIRON NICOLAE, în contradictoriu cu pârâţii BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.R.L.

Dispune întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr. 2008355048/16.05.2008 şi de contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1085/22.05.2008 prin restituirea de către pârâta Moşneagu Daniela a bunurilor imobile executate silit în cadrul dosarului de executare nr.1366/2012 al BEJ Asociaţi Mereută Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara, respectiv imobil apartament situat în Vaslui, str. Victoriei, bl. 73, sc. B, et. 3, ap. 5, jud. Vaslui şi cota indiviză de10,75 m.p teren aferentă apartamentului, înscrise în CF nr. 70024-C1-U12, nr. cadastral 681/2;5 către reclamanti. Anulează, ca nelegal timbrat, capătul de cerere privind obligarea pârâtilor la plata sumei de 100000 euro, cu titlul de daune morale. Admite acţiunea reconventională formulată şi precizată de către pârâta-reclamantă Moşneagu Daniela. Obligă pe reclamanţii- pârâţi TIRON LENUŢA şi TIRON NICOLAE la plata către pârâta reclamantă a contravalorii îmbunătătirilor aduse de aceasta apartamentului situat în …, în sumă de 34800 lei. Constată că pârâta-reclamantă Moşneagu Daniela are un drept de retenţie asupra imobilului apartament situat în Vaslui, str. Victoriei, bl. 73, sc. B, et. 3, ap. 5, jud. Vaslui şi cota indiviză de10,75 m.p. teren aferentă apartamentului, înscrise în CF nr. 70024-C1-U12, nr. cadastral 681/2;5 până la plata de către reclamanţi a contravalorii îmbunătă?irilor aduse de aceasta apartamentului. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de reclamanţi. Obligă pe reclamanţii-pârâţi la plata către pârâta-reclamantă a sumei de 3949 lei, reprezentând onorariu avocat, taxă judiciară de timbru şi onorariu expert. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, la Judecătoria Vaslui. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.06.2018.
Document: Hotarâre  1229/2018  06.06.2018

http://portal.just.ro/333/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=33300000000087829&id_inst=333

Completari la situatia de fapt, credit plin de clauze abuzive si executare silita ilegala.

Dreptul la întoarcerea executării

(1) În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

(2) Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptăţit, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă.

(3) În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia situaţiei când se aplică art. 777.

av.drd. Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Poprire, Sechestru , Executare Silita Anaf? Afla Cum Te Poti Apara De Abuzurile Fiscului-Contestatie La Executarea Datoriilor Fiscale-Avocat Cuculis

Executarea Silita A Creantelor Fiscale-Urmarit De Anaf Sau Ditl? Afla Tot Ce Trebuie Sa Stii  Pentru A Bloca Sau Anula Executarea Silita A Fiscului-Avocat Cuculis

Poprire venita de la Anaf? Afla modalitatile de contestare si verifica daca este legala!

Intr-o societate normala, atunci cand primesti un document oficial de la o instituie a statului, nu ar trebui sa te duci cu gandul daca este legala sau nu, fiindca nu-i asa? Orice instittuie de stat, lucreaza in scopul cetateanului, insa Paradoxal, si practica trecuta prezenta si sa speram ca nu si viitoare, a aratat ca de fapt multe daca nu prea multe dintre aceste popriri executorii emise de catre anaf, sunt ilegale pe diferite aspecte de fond sau de forma.

Poprirea este practic, primul instrument al ANAF atunci cand vrea sa-si intinda mana lunga catre buzunarul contribuabilului. Cine sunt contribuabili la stat? Aproape toata populatia tarii cu extrem de putine exceptii.

Ce este poprirea?

In primul rand incep prin a spune ca poprirea este o modalitate de a va fi blocate conturile si chiar si angajatorul dvs. (daca aveti) este obligat sa se supuna unui asemenea document provenit din partea unui executor fiscal in cazul creantelor fiscale. Prin acest document, trimis de catre ANAF catre banci dar si catre locul dvs. De munca, practic, sumele de bani de acolo devin indisponibile pentru dvs.

Desigur, in teorie, banca trebuie sa opreasca cel mult 1/3 din banii din acele conturi ale dvs. unde va incasati salariul sau daca sunteti urmarit de catre mai multi creditori, cel mult 1/2 si de fiecare data povestea se reia si toti banii debitorului dispar ca prin minune din cont(la un anume moment, imi aduc amite ca un debitor, razvratit, chiar a vrut sa depuna o plangere penala pentru furt, desigur nu este cazul).

Aici idenitificam si primul abuz, daca poprirea nu este in limitele de mai sus, atunci ea este ILEGALA si trebuie sa fie ridicata daca nu pe intelegere cu hotarare din partea instantei, deci va trebui sa apelati la instanta de judecata.

Cand se aplica sechestrul?

Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepţionale, respectiv în situaţia în care există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Dispoziţiile art. 231 rămân aplicabile. Măsurile asigurătorii devin măsuri executorii la împlinirea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) sau art. 236 alin. (12), după caz, ori la expirarea perioadei de suspendare a executării silite.

In cat timp se prescriu creantele fiscale?

In urma valului anuntat de catre ANAF si prin care s-aru facut si de rusine ca nu au reusit (asta pentru ca nu au incercat) sa recupereze debitele din ultimii 5 ani de zile, cred ca este de folos sa stiti ca ORICE creanta ce nu a fost platita(chiar si amenzile de circulatie) de mai mult de 5 ani de zile, este prescrisa. Totusi ANAF va incerca sa recupereze aceste sume de bani insa atunci cand primiti executarea silita, oferiti-le o surpriza prin contestarea deciziei de executare silita, la instanta de judecata, invocati prescriptia si articolul de mai jos –

Art. 110 din codul de procedura fiscala va scoate din incaurcatura – (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.

Ce trebuie sa verific atunci cand primesc un act de executare?

Cand vine vorba de forma actelor fiscale iarasi avem o veste buna, fiindca in anumite cazuri si nu sunt putine deloc, deciziile de impunere sau actele de executare silita pornite de catre ANAF contin lipsuri, erori si alte asemenea ce pot duce la anularea in instanta a acelor acte de executare-

(1) Actul administrativ fiscal este nul în oricare din următoarele situații:

a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competența;

Deci asta inseamna ca daca am primit o decizie de executare din partea unui alt organ fiscal decat cel competent(adica de sectorul,judetul de care apartinem spre exemplu, )atunci actul este nul.

O alta regula –

b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele și calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele și prenumele ori denumirea contribuabilului/plătitorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, […]precum și organul fiscal emitent;

De asemenea in completearea celor de mai sus as aminti ca debitorii sa fie atenti si la

 • data la care a fost emis și data de la care își produce efectele;

 • motivele de fapt;

 • temeiul de drept;

Ce fac daca primesc o executare silita pentru o datorie care este veche de 2,3,4 sau 5 ani de zile dar totusi nu este prescrisa?

 

Este normal si legal, ca un organ fiscal sa emita decizii de impunere dupa 2,3,4 sau chiar 5 ani de zile de la nasterea debitului?

Mai degraba este imoral insa si ILEGAL sa stai in pasivitate in calitate de organ al statului si mai apoi sa ridici pretentii financiare ce puteau fi recuperate intr-un termen rezonabil.

De ce este ilegal? Pai ANAF se bate cu propriile arme – Codul fiscal prevede ca stabilirea crentelor se face dupa cum urmeaza,

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

Pai daca prevederea arata clar ca trebuie ca aceste termene sa fie PRECISE iar peste tot in codul fiscal se vorbeste despre notificarea debitorului, ANAF este principalul care incalca legea prin “taraganarea”acestor termene.

De asemenea aceasta stare de pasivitate este de natura sa atraga raspunderea disciplinara, civila si poate chiar si penala a celor ce trebuiau sa urmareasca recuperarea debitelor si de asemenea atunci cand suntem pusi intr-o asemenea situatie, se poate invoca si principiu stabilit chiar de catre CJUE acronim pentru Curtea de Justitie a U.E prin care se indica si in materie fiscala ca proportionalitatea trebuie sa fie baza de lucru pentru fiscalistii din intreaga Uniune Europeana.

Ca ultim exemplu, necertitudinea sumelor poate fi un alt argument de contestare a executarii silite ANAF.

av.drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

Problema Juridica Ce Necesita Programare – Click Aici

Contestatie La Executare Impotriva Impuls Leasing Ifn Pentru Un Contract De Leasing Operational , Admisa-Avocat Cuculis

Impuls Leasing IFN Pierde Contestatie La Executare Si Suma De 45000 Euro Ce Deriva Dintr-un Contract De Leasing De Tip Operational-Avocat Cuculis

Un nou dosar de executare silita anulat de catre instanta. Suma de 45000 euro tixita cu taxe ascunse si dobanzi a fost anulata de catre judecatori.

Leasing-ul operational poate una dintre variantele “sigure”pentru operatorii ifn-isti prin care iti vor ridica pretul contractului extrem de mult, este reglementat de Ordonanta Guvernului Nr. 51/1997 din 28 august 1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

– în cazul leasingului operațional, chiria se stabilește prin acordul părților si asta inseamna ca dupa ce platesti de te indoi la acel leasing, la sfarsit, constati ca ai platit de fapt o chirire si astfel ai si de plata o rata reziduala.

Art. 19. – (1) Societățile de leasing, persoane juridice române, se înființează și funcționează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
(2) Societățile de leasing sunt societăți comerciale care au ca obiect principal de activitate desfășurarea operațiunilor de leasing și au un capital social minim, subscris și vărsat integral în numerar, la înființare, egal cu echivalentul în monedă națională – leu – al sumei de 200.000 euro.
(3) Cumularea calității de furnizor și finanțator este permisă cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Vedeti mai jos dosarul de instanta-

Dosar: 3728/302/2018

Zaharia (Bucur) Eugenia la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA Intimat
31.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: C 8 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Anulează actele de executare întocmite în cadrul dosarului de executare nr. 1156/2017 instrumentat de către BEJ „Marian Adrian Cristian”. Dispune întoarcerea executării silite. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a executării silite. Dispune restituirea către contestatoare a taxei de timbru în cuantum de 1.000 lei. Obligă pe intimată să plătească BEJ „Marian Adrian Cristian” suma de 35.70 lei reprezentând contravaloarea fotocopierii dosarului de executare silită. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.05.2018.
Document: Hotarâre  4462/2018  31.05.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000344745&id_inst=302

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Problema Juridica Ce Necesita Consultanta-Programati-va Aici

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

CNSC-Contestatie Licitatii Publice-Legislatia Achizitiilor Publice Modificata-Contestarea Licitatiei Si Cautiunea De 2% Modificari Pe Achizitii Directe-Avocat Cuculis

Noua Legislatie A Achizitiilor Publice-Cel Care Contesta Licitatia Trebuie Sa Plateasca 2% Din Valoarea Contractului-Curtea De Conturi Monopol Pe Sanctiuni-Avocat Cuculis

Dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, o serie de acte normative din cadrul si sfera licitatiilor si achizitiilor publice, s-au modificat si ele.

Ce acte normative s-au modificat

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
– Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Schimbari in ceea ce priveste contestarea procedurii de atribuire a contractelor si a licitatiilor publice.

Inserarea unei cautiuni in ceea ce priveste contestarea unei achizitii publice, este din punctul nostru de vedere o usoara blocare a accesului la justitie insa exista niste limite dupa cum se arata, pentru pragul cautiunii –

Pentru solutionarea contestatiei, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune stabilita, sub sanctiunea respingerii acesteia. Este vorba de minim 2% din valoarea stabilita a contractului.

Adica tragem concluzia ca actiunea NU mai este permisa daca nu este platita si cautiunea confom formulelor de mai jos-

a) 2% din valoarea estimata a contractului, in cazul in care aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.

Ce se intampla cu cautiunea?

Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului. Sunt scutite de la depunerea cautiunii autoritatile contractante.

Noutati cu privire la combaterea coruptiei si alte forme de fraudare a licitatiilor!

Noutatea se regaseste si in faptul ca vom avea achizitii directe pentru anumite sume astfel – “autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei. În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 10.000 lei, fără TVA, autoritatea contractantă are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice”.

Curtea De Conturi Principalul Supraveghetor al licitatiilor!

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Dosar De Executare Silita Anulat Dupa 9 Ani-Prosperocapital Si Kruk Pierd 22500 Euro-Debitor Salvat De La Executare-Avocat Cuculis

Dosarul De Executare Silita Deschis In 2009, Anulat In 2018 De Catre Instanta De Judecata-Dupa Cesiuni Succesive De La Banca La Recuperatorii De Creanta Debitorul Scapa 9 Ani De Zile Mai Tarziu De Executarea Silita-Avocat Cuculis

Instanta de judecata anuleaza dosarul de executare silita al BEJ GONT

Era si o vorba, ca nu aduce anul, ce aduce ceasul, ei bine, soarta dosarului de executare silita s-a schimbat de la o ora la alta dupa ce mai bine de 9 ani de zile debitorul a fost urmarit silit si astfel a reusit anularea intregii executari silite.

Dispozitiile vechiului cod de procedura civila permit invocarea mai multor incidente procedurale printre care si perimarea, intr-un mod mai facil decat in noul cod, desi noului cod ii este permisa perimarea si in cazul popririlor.

Solutia de mai jos, poate fi folosita cu titlu de exemplu in cazul a mii de executari silite ce inca se desfasoara pe procedura veche. Astfel, daca aveti un dosar de executare silita deschis inainte de februarie 2013 atunci decizia poate fi folosita in vederea anularii actelor de executare silita.

In lucru, statistic, sunt peste 9000 de dosare de executare silita deschise pe vechea procedura si inca nefinalizate, toate putand fi anulate pentru motivul respectiv daca se constata trecerea perioadei de perimare in care creditorul a stat in pasivitate.

Vedeti decizia mai jos-

Dosar: 3584/300/2018

VOICA GABRIELACU DOM ALES LA SCPA CUCULIS SI ASOCIATII Contestator
PROSPEROCAPITAL SARL PRIN KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

04.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Pena
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată. Dispune anularea tuturor formelor de executare în dosarul nr. 3000/2009 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc „DORINA GONŢ, LUCIAN GONŢ ŞI MARIAN PANAIT” Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 2400 de lei cu titlu de onorariu avocat. Dispune restituirea către contestatoare a sumei de 1000 de lei achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare ce urmează a fi înregistrat la Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.05.2018.
Document: Hotarâre  4670/2018  04.05.2018

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000483303&id_inst=300

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executat silit si trebuie sa formulati o contestatie la executare? Click aici pentru programare la consultanta.

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Consultant GDPR-Cum Ne Asiguram Ca Firma Trece Testul GDRP-Drepturile Persoanelor Fizice Si Datele Personale-Avocat Cuculis

Atentie – Societatile Care Prelucreaza Date Cu Caracter Personal Trebuie Sa Fie Pregatite-A Intrat In Vigoare General Data Protection-Amenzile Pentru Firme Se Ridica La 20.000.000 Euro-Avocat Cuculis

GDPR , muma pentru persoanele fizice, ciuma pentru fime.

Regulamentul European pe intelesul persoanelor fizice si ce beneficii de securitate aduce regulamentul GDPR/General Data Protection

Pe da alta parte, ce restricii vor aparea cu privire la folosirea datelor personale de catre firme si/sau alte persoane care folosesc datele personale.

 

25 mai 2018 este momentul la care clopotul va bate si va anunta ca in lumea europeana, lucrurile s-au schimbat cu privire la “traficarea” de date cu caracter personal si clopotul a batut, GDPR la nivel EUROPEAN , in vigoare.

In primul rand observam ca pentru persoanele fizice s-a creeat un nivel de protectie deosebit.

Daca pana de curand era suficiet ca operatorul de date cu caracter personal sa afiseze  o serie de conditii la care daca utilizatorul folosea un anumit produs sau serviciu si-si furniza datelor cu caracter personal, achiesa in mod automat la acele conditii fara nicio alta formalitate, ei bine, chestiunea aceasta s-a schimbat si operatorul trebuie sa se asigure, ca atunci cand persoana vizata isi transmite datele cu caracter privat catre operator, aceasta  trebuie sa fie in perfecta cunostinta de cauza.

Cum?

Ei bine, operatorul de date cu caracter personal va fi obligat sa inscrie pe formularul (fie el fizic fie el online), prin care urmeaza sa colecteze aceste date, indicatii  precum, dreptul de a fi UITAT al persoanei fizice, sau  durata pentru care se pastreaza si proceseaza acele date cu caracter personal dar si dreptul persoanei vizate de a putea cere interventia asupra acelor date.

O chestiune de noutate se refera la faptul ca adresa de ip pe care o folositi la fiecare interactiune cu calculatorul, in mediul online, devinde data cu caracter personal, sau atunci cand veti merge sa va faceti analizele, AND-ul sau ARN-ul dvs. devine date cu caracter personal, la fel porecla spre exemplu, daca prin asta se poate ajunge la informatia ca porecla respectiva este a unei anumite persoane ce poate fi identificata.

Astfel, poate cel mai important aspect pentru ca o prelucrare de date in anumite conditii sa se desfasoare legal, este aceea a consimtamantului persoanei vizate. Pentru ca europa s-a confruntat cu fenomenul clauzelor abuzive ar trebui furnizată o declarație de consimțământ formulată în prealabil de către operator, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, iar această declarație nu ar trebui să conțină clauze abuzive.

Ce se intampla cu firmele (operatorii) care proceseaza asemenea date?

Pe de alta parte, nu degeaba am trecut in introducere, ciuma pentru firme, fiindca sanctiunile date operatorilor, in cazul in care nu respecta aceste lucruri CU strictete, se ridica la sume colosale, poate atat de mari incat o sa credeti ca sunt gresit scrise, insa va asigur ca nu este asa.

Astfel, vom lua spre exemplu , nesocotirea consimtamantului despre care vorbeam mai sus care poate atrage unele dintre cele mai mari sanctiuni si anume 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri mondiala(desigur aici sunt vizate companiile de tip facebook).

 

Ce procesari sunt excluse de la prezentul regulament?

Evident ca nu toate datele personale pot fi sterse, modificare sau uitate la cerere fiindca asta ar insemna ca ar functiona un sistem haotic. Prin urmare, toate procesarile de date ce deriva dintr-un sistem legal sau norma legala, spre exemplu cum ar fi cazierul judiciar, sau procesarea de date din cadrul unei institutii de stat precum un parchet, nu pot face obiectul regulamentului GDPR.

Ce au de facut firmele?

In primul rand orice operator, care proceseaza asemenea date(banci spre exemplu, magazine care ofera carduri de fidelitate), trebuie sa fie auditate de catre un specialist in date cu caracter personal(spre exemplu regulamentul vorbeste despre profesionistii in drept), iar in urma auditului se pot lua decizii cu privire la protectia pe care trebuie si poate sa o ofere un operator acestor date sensibile.

De asemenea un operator de date cu caracter personal trebuie sa numeasca si un asa zis ofiter de date cu caracter personal, care in caz de solicitari de stergere a datelor sau modificare, trebuie sa raspunda prompt solicitarii oricarei persoane.

Protectie mai buna pentru persoane fizice dar ce fac cei vizati daca au avut datele personale vandute sau exploatate fara acord?

Art. 79 din regulamentul 679 arata ca acțiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în fața instanțelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator își are un sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate fi prezentată în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru ce acționează în exercitarea competențelor sale publice.

Tragem concluzia ca o asemenea abatere de la regulament poate fi sanctionata de catre instantele nationale si evident ca persoana vizata poate pretinde daune morale sau chiar materiale pentru uzul acelor date sensibile.

De asemenea, firmele care colaboreaza intre ele, au obligatia sa inchida asemenea contracte incat, daca datele se proceseaza prin mai multe entitati, toate sa poata  proteja datele respective, iar persoana vizata sa aiba cunostinta pe unde exact trec datele ei.

Av.drd. Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Afacerea pe care o conduceti are nevoie de consultanta? Click Aici!

Ghid GDPR-Cum Implementez In Firma Directiva De Protectie A Datelor Personale Din Regulamentul 679 Al Uniunii Europene-Consultanta GDPR Pentru Firme-Avocat Cuculis

 

 

Redactare Decizie Finala ICCJ-Banca Nu Mai Poate Bloca Banii-Suspendarea Executarii Silite Ridica Masura Popririi De Pe Conturile Bancare-Debitorii Eliberati-Avocat Cuculis

Bancile Nu Va Mai Pot Popri Banii-Suspendarea Executarii Silite Ridica Poprirea De Pe Conturile Bancare Pentru Sumele Ce Urmeaza Sa Va Fie Virate Din Salarii Pensii Sau Alte Venituri Periodice-Avocat Cuculis

Cine Face Notificare De Dare In Plata Va Avea Conturile Deblocate.

 Astfel ICCJ a stabilit ca daca obtineti o sentinta(si nu numai) de suspendare a executarii silite, asta inseamna ca si conturile dvs. de la banci vor putea fi folosite cu privire la sumele de bani ce provin din salarii, pensii si alte asemenea. Prin urmare, toti debitorii care pana acum erau in imposibilitatea efectiva de a-si folosi banii din salarii, pensii sau orice alt venit periodic, vor putea prin contestarea executarii silite si obtinerea ulterioara a unei hotarari de suspendare a executaii silite, o ridicare a popririi fie de 1/3 din venit fie de 1/2 in functie de cate executari silite existau. O noutate pentru cei ce asteptau aceasta decizie si fara redactarea deciziei nu puteam sa ne dam seama, este si faptul ca prin simpla notificare de dare in plata, popririle se vor ridica DE DREPT! –

Instanta de judecata a ICCJ intr-un recurs in interesul legii pe care il asteptam cu totii de multa vreme, a facut intr-un final, lumina.

Aveti o decizie de suspendare a executarii silite? S-a stabilit ca puteti sa beneficiati de banii pe care banca vi-i poprea pana acum, daca aveti deschisa  o contestatie la executare.

Cum poate sa faca un debitor ca poprirea sa fie ridicata de pe contul de salariu?

In ceea ce priveste poprirea pe conturile bancare, daca un debitor merge in instanta si obtine suspendarea executarii silite prin orice metoda, atunci implict banii ce ii vor intra in cont pe viitor vor fi eliberati, asta inseamna ca pe tot parcursul judecarii contestatiei la executare, debitorul isi va putea folosi banii din conturile respective.

Ce a decis si cum a decis ICCJ? Vedeti decizia in integralitate AICI!

97. Pe de altă parte, art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 stabileşte: „în cazul în care executarea silită este suspendată ori încetează, potrivit legii, organul de executare silită înştiinţează de îndată, în scris, instituţiile de credit ori, după caz, terţul poprit pentru sistarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. (…)”

98. Mecanismul măsurii suspendării executării silite prin poprire trebuie să funcţioneze în mod identic indiferent de calitatea creditorului, cu atât mai mult cu cât cele două proceduri de executare silită — de drept comun şi fiscală — ar putea fi alăturate, date fiind prevederile art. 783 alin. (8) din Codul de procedură civilă: „După înfiinţarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 787.”, situaţie în care s-ar putea afla organul fiscal, prin intermediul executorului fiscal, pentru executarea unei creanţe bugetare ori fiscale.

99. Într-un astfel de caz s-ar putea ajunge ca un debitor urmărit pentru obligaţii bugetare ori fiscale sau, după caz, pentru obligaţii civile să beneficieze sau nu de suspendarea măsurilor de indisponibilizare a sumelor/încasărilor viitoare, în funcţie de autoritatea care a dispus înfiinţarea popririi şi, respectiv, măsura suspendării (fie executorul fiscal — În procedura fiscală, fie instanţa de executare sau executorul judecătoresc — În procedura de drept comun).

100. Mai mult decât atât, din soluţia adoptată pentru procedura fiscală se poate deduce intenţia neechivocă a legiuitorului cu privire la efectele măsurii suspendării executării silite — cu referire specială la efectul de sistare a indisponibilizării sumelor ce alimentează contul datornicului după dispunerea măsurii suspendării executării silite —, neputând fi identificată nicio raţiune viabilă pentru a se da o altă interpretare în procedura executării silite de drept comun prin poprire, chiar în absenţa unei reglementări în cuprinsul Codului de procedură civilă cu acelaşi standard de claritate a normei precum cel din procedura fiscală.

101. Pentru toate aceste considerente.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

în numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că: în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, suspendarea urmăririi silite prin poprire bancară înlătură obligaţia terţului poprit de a indisponibiliza şi încasările, în contul debitorului poprit, ulterioare suspendării.

Poate sa obtina o ridicare a popriri un debitor care da in plata?

Textul de lege analizat de catre instanta arata ca orice fel de suspendare dispusa cu privire la executare , produce un asemenea efect. Prin urmare, ICCJ a stabilit ca –

73. Suspendarea urmăririi silite prin poprire, indiferent că este suspendare legală (prevăzută, de exemplu, de art. 689 din Codul de procedură civilă), judecătorească [dispusă de instanţă în temeiul art. 719 — În acest caz, provizorie ori până ia soluţionarea contestaţiei la executare — sau al art. 702 alin. (2) din Codul de procedură civilă] ori cea dispusă de executorul judecătoresc la cererea creditorului, aşadar, voluntară [în temeiul art. 701 alin. (2) din Codul de procedură civilă], are ca efect principal sistarea sau oprirea temporară a procedurii de urmărire silită în stadiul în care se află, efectele suspendării executării neputând fi asimilate desfiinţării popririi sau anulării actelor de executare efectuate până la momentul suspendării, întrucât acestea sunt chestiuni de fond ce nu pot fi soluţionate decât în cadrul prevăzut de lege, anume pe calea contestaţiei la executare, iar nu în procedura simplificată pe care o presupune soluţionarea acestui incident procedural, chiar pentru cazul suspendării judecătoreşti; mai mult decât atât, suspendării executării nu i se pot recunoaşte sau ataşa şi alte efecte decât cele expres prevăzute de lege.

Daca citim textul de lege, asta inseamna ca ca va opera o suspendare LEGALA.

Concluzia pe care o tragem din aceasta situatie se refera la faptul ca atunci cand un debitor formuleaza o notificare de dare in plata, efectul este acela de ridicare al popririi si stopare a oricaror acte de executare.

av.drd. Cuculis

 

 

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Prosperocapital Sarl Pierde Contestatia La Executare Intr-un Dosar Al Bej Ionescu Marian Daniel-Avocat Cuculis

Prosperocapital Sarl Pierde Contestatia La Executare

 

Dosar: 16161/236/2017

NIŞCOVEANU IONUŢ la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
PROSPEROCAPITAL SARL LA SC KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

18.05.2018
Ora estimata: 12:30
Complet: CN10
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul Nişcoveanu Ionuţ, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL SARL. Constată intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu care face obiectul dosarului de executare nr. 3280/2017 al BEJ Ionescu Marian Daniel. Anulează toate actele de executare efectuate în dosarul nr. 3280/2017 al BEJ Ionescu Marian Daniel. Obligă intimata la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 184,45 lei către BEJ Ionescu Marian Daniel (cheltuieli pentru fotocopierea şi transmiterea dosarului de executare). Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.05.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    18.05.2018

http://portal.just.ro/236/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=23600000000190624&id_inst=236

Recuperatorii De Creante Si Debitorii Furati-Debt Collection Agency Recuperatorul Ilegal Primeste O Decizie De Anulare A Executarii Silite-Executor Cristian Munteanu-Avocat Cuculis

Cazuri De Executari Silite, Contemporane, Ce Dovedesc Fara Precedent Ca O Buna Parte Dintre Executari Sunt Ilegale-Un Nou Val De Executari Silite Pornite Ilegal, Anulate De Catre Instantele De Judecata-Avocat Cuculis

Mai jos, pe o perioada de 2 luni de zile, aveti prezentari din diferite instante de judecata si solutii de anulare a executarilor silite- Tabloul abuzurilor din Romania este creionat perfect-

Cazul numarul 1-

Ora estimata: 09:00
Complet: C14C
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă formulată de contestatorul Nedela Ion în contradictoriu cu intimata Debt Collection Agency. Anulează toate actele de executare silită din dosarul execuţional nr. 220/ex/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc Cristian Munteanu. Dispune întoarcerea executării silite în dosarul execu?ional nr. 220/ex/2018 ?i restabilirea situa?iei anterioare în sensul restituirii către contestator a sumelor reţinute în cursul urmăririi silite. Obligă debitorul la plata sumei de 76,16 lei în contul Biroului Executorului Judecătoresc Cristian Munteanu. Obligă intimata la 500 lei cheltuieli de judecată către contestator. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată în şedinţa publică din 16.05.2018.
Document: Hotarâre  4937/2018  16.05.2018

http://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000285408&id_inst=325

 

Cazul numarul 2 –

Un alt recuperator de creante kREDYT Inkaso a pus in executare silita ilegala un contract de credit iar instanta l-a anulat!

 

Berceanu(fosta Chersulick) Andra Maria la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS LUXEMBOURG SA Intimat

 

Şedinţe

03.04.2018
Ora estimata: 8:30
Complet: C 20 am .pr.
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare. Dispune anularea tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. 372/2017 al BEJ Naglici Mihai. Dispune restituirea către contestatoare a tuturor sumelor executate în dosarul de executare nr. 372/2017 al BEJ Naglici Mihai. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea în cazul exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 03.04.2018
Document: Hotarâre  1944/2018  03.04.2018

http://portal.just.ro/94/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9400000000173823&id_inst=94

Cazul numarul 3 SECAPITAL SARL- Dosar inceput de catre recuperatorul de creante in mod ilegal-

Dosar: 21098/301/2017

BANUTA CRISTIAN Contestator
BANUTA MIHAIL Contestator
SECAPITAL SARL Intimat

 

Şedinţe

02.04.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: C 27 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite contestaţia la executare formulată de către contestatorii BĂNU?Ă CRISTIAN ?I BĂNU?Ă MIHAIL în contradictoriu cu intimata Secapital S.a.R.L. Dispune anularea formelor de executare din dosarul de executare nr. 1809/2016 al BEJ GULI CONSTANTIN. Obligă intimata la plata către contestatori a sumei 6130 lei reprezentând cheltuieli de judecată, constând în contravaloare copiere dosar de executare ?i onorariu avocat. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 02.04.2018.
Document: Hotarâre  3914/2018  02.04.2018

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000549684&id_inst=301

Cazul numarul 4 – Un alt recuperator Ultimo Portfolio Investment aceeasi situatie , ilegala!

IONESCU MIHAI la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT LUXEMBOURG SA PRIN SPARL GILESCU VALEANU NATHANZON & PARTENERII Intimat

 

Şedinţe

28.03.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Civil 30 ( fost CCOM3)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: dmite excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Admite contestaţia la executare. Constată prescris dreptul creditoarei intimate de a cere executarea silită. Dispune anularea tuturor actelor de executare din dosarul nr. 703/E/2017 al BEJ Filip Caius -Laurenţiu. Respinge cererea de suspendare a executarii silite. Dispune întoarcerea executarii silite prin restabilirea situaţiei anterioare. Obligă intimata la plata sumei de 163 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată in şedinţa publica din 28.03.2018.
Document: Hotarâre  3427/2018  28.03.2018

http://portal.just.ro/215/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21500000000404553&id_inst=215

 

Cazul numarul 5 – Alt recuperator CREDIT PLUS GULF LTD

Dosar: 3062/303/2018

MIHALACHE VIOLETA-FLORINA la SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
CREDIT PLUS GULF LTD Intimat

 

Şedinţe

10.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: 3-C
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Anulează în întregime executarea silită ce face obiectul dosarului de executare înregistrat cu nr.1335/2017 la BEJ Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra, constatând prescris dreptul de a obţine executarea silită. Dispune întoarcerea executării, în sensul că obligă intimata să restituie contestatoarei toate sumele obţinute prin executarea silită ce face obiectul dosarului de executare înregistrat cu nr.1335/2017 la BEJ Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra. Anulează capătul de cerere având ca obiect suspendare executare silită, ca netimbrat. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru de 254 lei eferentă contestaţiei la executare, achitată cu chitanţa seria 179196 nr. 112941/10.03.2018 emisă de DITL sector 6, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă intimata la plata sumei de 1050 lei cheltuieli de judecată către contestatoare. Obligă intimata la plata sumei de 136,85 lei către BEJ Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra, reprezentând cheltuieli aferente transmiterii copiei dosarului de executare. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2018.

 

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000320193&id_inst=303

av.drd Cuculis

 

Problema juridica fara raspuns? Puteti stabili o programare pentru o consultanta juridica – AICI!

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

 

Anularea Executarii Silite-Executare Silita A Unicredit Bank Si Ekonomi Cyprus Limited Anulata-BEJA Vişan şi Dorcioman-Avocat Cuculis

Unicredit Bank Si Recuperatorul Ilegal Ekonomi Cyprus Limited – Executare Silita Anulata-Avocat Cuculis

Desi este un dosar ceva mai vechi din 2018 din luna a 4-a, merita punctat faptul ca executarea silita a excutorului judecatoresc a fost anulata in integraliate pe motivul ilegalei inceperi a a executarii silite

Dosar: 1132/303/2018

30.03.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: 7-C
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte contestaţia. Anulează actele de executare efectuate în dosarul nr. 5152/2017 al BEJA Vişan şi Dorcioman. Dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, în condiţiile art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Reduce cuantumului onorariului de avocat de la 2200 lei la 1000 lei. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 1100 lei, cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti.
Document: Hotarâre  2529/2018  30.03.2018

http://portal.just.ro/303/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30300000000318033&id_inst=303

av.drd. Cuculis

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

Hartuirea La Locul De Munca Reglementata-Angajatii Epuizati , Stresati Sau Hartuiti Pot Solicita Daune Morale Si Compensatorii-Avocat Cuculis

Premiera Pentru Dreptul Muncii-Hartuirea La Locul De Munca Primeste Definitie Legala-Angajatii Pot Primi Daune Morale Si Compensatorii Pentru Epuizarea Sau Stres-Avocat Cuculis

Toti angajatii au dreptul la un loc de munca lipsit de acte de hartuire morala!

Cum este reglementata hartuirea la locul de munca si vedeti daca ceea prin ce treceti poate fi considerata hartuire la locul de munca –

Hărţuirea morală la locul de muncă „orice comportament exercitat cu privire la un salariat, de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un salariat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii salariatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: a) conduită ostilă sau nedorită; b) comentarii verbale; c) acţiuni sau gesturi”.

Daca sunteti victima unor asemenea manifestari trebuie sa stiti ca puteti obtine daune de natura morala si daune compensatorii dar şi consilierea psihologică.

Drepturi stabilite in mod ferm pentru angajati-

 • salariaţii au dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală si fizica;
 • niciun salariat nu poate fi sancţionat, concediat sau discriminat (cu privire la salarizare, formare profesională, promovare etc.) din cauză că a fost supus sau a refuzat să fie supus hărţuirii morale la locul de muncă;
 • salariatul poate fi reintegrat în muncă sau poate primi, în baza unei hotărâri judecătoreşti, despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit de către angajator.

Acest noi drepturi vor deschide usile instantelor mai multor angajati care sunt hartuiti la locul de munca fie de catre angajatori fie de catre colegi.

Hartuirea la locul de munca primeste pentru prima data, in civil, o interpretare de natura legala si o definitie clara.

Poate fi hartuitor fie angajatorul, fie angajatul ierarhic superior victimei fie chiar subalternul acesteia.

Actiunea se deschide la judecatorie si comporta un vadit caracter al actiunii in raspundere civila delictuala insa cu nuante clare de dreptul muncii prin modificarea legii 202/2002 referitoare la egalitatea in sanse intre femei si barbati dar si OG 137/2000 referitoare la prevenirea sanctionarea formelor de discriminare.

Proiectul de lege poate fi consultat si aici!

SCPA Cuculis&Asociatii au mai scris AICI despre HARTUIREA LA LOCUL DE MUNCA.

 

Probleme la locul de munca? Programati o consultanta aici!

Avocat Transporturi-Contractul De Transport Marfa-Un Contract Necesar Pentru Bussines-ul Comercial-Avocat Cuculis

Contractul De Transport Marfa-Conditii, Punere In Executare Si Utilitatea Lui In Afacerile Comerciale-Avocat Cuculis

Avand in vedere ca multe dintre statele U.E si-au desfiintat granitele si pe buna dreptate fiindca sunt in Schengen, transportul comercial dar desigur si de persoane a devenit extrem de complicat si cu o serie de spete deosebite.

Sunt necesare reguli clare si de la care, partile sa nu se abata, avand in vedere faptul ca prin nerespectarea acelor reguli, apar ceea ce numim in civil, litigiile comerciale. De aceea, un contract de transport, bine facut, de catre un profesionist, ne poate feri de litigii viitoare.

Spre exemplu o asemenea clauza o poate constitui, locul (instanta) unde urmeaza sa se desfasoare un litigiu comercial aparut intre parti. Daca una dintre parti adauga o asemenea clauza , atunci, in caz de conflict civil, partii ce-i profita clauza respectiva, se va putea judeca la ce instanta a stabilit prin respectiva clauza.

 

Clauze care, deși menționate în contract, nu își produc efectul

– Potrivit art. 1995 Cod civil, clauza prin care se înlătură sau se restrânge răspunderea stabilită prin lege în sarcina transportatorului se consideră nescrisă, clauza ce deriva astfel din textul de lege.

Astfel  un transportator care incheie un contract de trasport nu ar trebui să se lase păcălit de o clauză din contract care exclude posibilitatea ca el să răspundă pentru daunele provocate în executarea transportului, dacă legea prevede că el trebuie să răspundă pentru acele daune, in schimbul acceptării unui preț mai mic pentru serviciile de transport prestate. Tragem concluzia ca exonerarea de raspundere chiar daca inclusa in contract, ea nu va produce efecte juridice.

O astfel de clauza poate avea in vedere ceea ce se numeste neraspunderea in fata beneficiarului pentru dauna pricinuita.

 

Astfel de clauze, care exclud răspunderea transportatorului sunt cele referitoare la:

– evenimente naturale inerente transportului în vehicule deschise;

–  încărcarea sau descărcarea bunului, dacă această operațiune s-a efectuat de către expeditor sau destinatar;

– expedierea sub o denumire necorespunzătoare;

– natura bunului transportat, dacă aceasta îl expune pierderii sau stricăciunii prin sfărâmare, spargere, ruginire, alterare interioară spontană şi altele asemenea;

– lipsa sau deteriorarea ambalajului, ;

– pierdera de greutate, oricare ar fi distanţa parcursă;

– pericolul inerent al transportului de animale vii;

– fapte săvârşite cu intenţie ori din culpă de către expeditor sau destinatar, ori  instrucţiuni date de către unul dintre aceştia;

– forţa majoră sau fapta unui terţ pentru care transportatorul nu este ţinut să răspundă.

Astfel de clauze precum cele indicate pot fi usor eliminate din contract si astfel se pune problema daca ele pot fi eliminate prin negociere sau direct la instanta.

av.drd. Cuculis

 

-Problema necesita o consultanta? Programati aici-

 

 

Definitiva Alpha Bank Anulare Executara Silita Si Recuperare Sume Platite In Baza Clauzelor Declarate Abuzive-Avocat Cuculis

Definitiva Instanta-Dosarul De Executare Silita Pornit De Catre Alpha Bank, Anulat De Instanta Dupa Descoperirea Clauzelor Abuzive In Cadrul Contractului-Avocat Cuculis

In urma executarii silite pornite in  2016, contestatorul a formulat contestatie la executare si a invocat pe langa neregulairtatea actelor de executare, inclusiv existenta clauzelor de natura abuziva, in cadrul contractului de credit.

Astfel, instanta a catalogat ca abuziva clauza prin care banca a perceput, mentinut si obligat sa plateasca debitorul, comisionul de administrare si nu doar ca a eliminat aceasta clauza din contract dar a decis si faptul ca TOATA executarea silita trebuie anulata.

Vedeti decizia mai jos- Decizia este definitiva si banca nu o mai poate contesta-

 

Dosar: 4508/1748/2016

ANTONESCU CRISTINA MAGDALENA SCPA Cuculis&Asociatii Contestator
ALPHA BANK ROMANIA SA Intimat

 

Şedinţe

07.11.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: Filipescu Anca – amânări de pronunţare
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea . Constată ca fiind abuzivă clauza contractuală de la art. 5.1 litera a. Constată ca abuziva clauza contractuala de la art. 5.2 litera a, referitor la comisionul de administrare. Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare 224/2016. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publica astăzi 07.11.2016
Document: Hotarâre  4279/2016  07.11.2016

http://portal.just.ro/1748/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000086468&id_inst=1748

Dosarul de apel-4508/1748/2016

ANTONESCU CRISTINA MAGDALENA la SCPA Cuculis&Asociatii Intimat Reclamant
ALPHA BANK ROMANIA SA Apelant Pârât

 

Şedinţe

28.03.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: A3
Tip solutie: Tardiv
Solutia pe scurt: Admite excepţia tardivităţii. Respinge apelul ca tardiv formulat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.03.2018.
Document: Hotarâre  1207/2018  28.03.2018

http://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=174800000000086468&id_inst=93

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Problema juridica ce necesita o programare? O puteti efectua aici!

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis

In Premiera Curs Euro Inghetat La 3,72 Lei Pentru Un Contract Bancar Raiffeisen Din 2008-Decizia Luata In Apel De Inghetare A Cursului Euro-Avocat Cuculis

Cursul Euro Inghetat De Catre Instanta Pentru Un Contract Bancar-Precedentul Ce Va Deschide Calea Celor Cu Credite In Euro De A Reusi Inghetarea Cursului Valutar Euro De La Momentul Semnarii Contractelor

Banca obligata sa restituie toate sumele de bani incasate pentru fiecare euro in parte ce a fost platit peste valoarea de 3,7 lei/euro!

Solutia pronuntata de catre Tribunalul Cluj este o premiera fiindca toate deciziile obtinute pana acum, erau referitoare la inghetarea cursului valutar la CHF. Desi daca urmarim graficul de crestere al euro ne dam seama in mod evident ca si acesta a avut o evolutia spectaculoasa fata de momentul initial al inceperii creditarii, instantele s-au aplecat mai mult catre blocarea/inghetarea cursului valutar al CHF.

Decizia deschide calea unor viitoare procese de natura colectiva, asa cum s-a intamplat in cazul creditelor in CHF.

Ce a decis instanta?

Dosar-793/211/2016

NEMES CRISTIAN DANUT Apelant
NEMES MIOARA MIRELA Apelant
SC RAIFFEISEN BANK SA, PRIN SUCURSALA CLUJ Intimat
SC RAIFFEISEN BANK SA Intimat

 

Şedinţe

07.05.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: Nou Apel + C.A. 6
Tip solutie: Soluţionare
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de apelanţii N.C.D.şi N.M.M.în contradictoriu cu intimata SC RAIFFEISEN BANK SA împotriva sentinţei civile nr. 4622/2016 pronunţate la data de 12 mai 2016, în dosarul nr. 793/211/2016, de Judecătoria Cluj Napoca, pe care o schimba în parte, în sensul că admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii N.C.D.şi N.M.M.în contradictoriu cu pârâta SC RAIFFEISEN BANK SA şi, în consecinţă:

Constată nulitatea absolută a clauzei cuprinse în art. 4.1 din contractul de credit nr. RFI27744711877/20.03.2008, referitoare la restituirea creditului în aceeaşi monedă, nulitatea constatată având ca efect obligaţia pârâtei de a încasa rata lunară a creditului după următoarea formulă: suma de rambursat în EUR conform graficului de rambursare X 3,7232/rata de schimb RON/EUR stabilită de BNR pentru data scadenţei fiecărei rate. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor toate sumele de bani percepute în plus faţă de sumele plătite de reclamanţi şi/sau debitate/încasate din conturile reclamanţilor conform formulei de calcul: suma de rambursat în EUR conform graficului de rambursare X 3,7232/rata de schimb RON/EUR stabilită de BNR, pe parcursul perioadei cuprinse între data încheierii contractul de credit nr. RFI27744711877/20.03.2008 şi data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, cu dobânda legală aferentă sumelor de restituit conform prezentei hotărâri pentru perioada în care raporturile contractuale dintre părţi au fost guvernate de O.G. nr. 9/2000, respectiv dobânda legală penalizatoare aferentă sumelor de restituit conform prezentei hotărâri, prevăzută de art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011 pentru perioada în care raporturile contractuale dintre părţi au fost/sunt guvernate de O.G. nr. 13/2011, dobândă calculată de la data achitării fiecărei sume şi până la data restituirii acestora. Menţine hotărârea atacată în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată Respinge cererea apelanţilor referitoarea la obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată în apel. Executorie. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, recurs care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţa publică din 7 mai 2018.
Document: Hotarâre  973/2018  07.05.2018

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000293595&id_inst=1285

 

Decizia instantei, o putem considera definitiva fiindca in recurs, elemnentele ce pot fi combatute de catre banca sunt de natura procedurala si strict pe erori facute de catre judecatorii ce au instrumentat cazul, ori cunoastem deja ca tribunalul Cluj are o vasta practica cu privire la inghetarea cursului valutar.

Felicitam debitorii care s-au luptat inca din 2016 conform portalului de justitie(data inregistrarii dosarului),cu Banca Raiffeisen.

Amintim ca in materia creditelor mecanismul ce trebuie verificat este cel referitor la faptul daca o anumita clauza indeplineste sau nu conditiile din legea 193/2000.

Cum a fost posibila inghetarea la un contract in EURO?

Pe baza aceluiasi mecanism ca in legatura cu contractele in CHF sau orice alta moneda. Reprezentantul debitorilor, in instanta a sustinut mecanismul din legea 193/2000 si a dovedit ca banca a actionat cu rea credinta, a creat un dezechilibru in contract si nu a negociat contractul.

Posibile implicatii si din decizia C186/16 Andriciuc, referitoare la inghetarea cursului valutar si metode de analiza a mecanismului in sine.

Concluzia este ca acest precedent extrem de periculos pentru banca poate fi folosit si de catre cei care au credite in Euro si se lupta cu povara platii lor.

Credite in euro? Vedeti mai jos formularul!

Brd S.A Si Kruk Romania Pierd O Noua Contestatie La Executare Pornita De Executorul Bogatie Silvia-Dosar Executare Ilegal-Avocat Cuculis

Kruk Romania Artizanul Executarilor Silite Ilegale Dar Si Brd S.A, Banca Ce Cesionase Creanta Ce Deriva Dintr-un Contract De Credit Din 2006, Pierd In Tandem Contestatia La Executare Silita-Avocat Cuculis

Solutia instantei Judecatoriei Constanta vine si indeparteaza orice forma de executare silita pornita in 2017 impotriva debitorilor pe motivul prescriptiei.

Alta poveste cu o executare silita anulata integral de catre instanta de judecata. Problema se pune ca de fiecare data, ce se intampla daca debitorii nu apelau la instanta? Probabil ar fi platit in continuare mii de euro in mod nedatorat!

Instanta anuleaza actele de executare insa nu dispune si intoarcerea executarii silite, solutie criticabila din acest punct de vedere.

Codul de procedura civila arata ca in cadrul unei contestatii la executare sau pe cale separata, debitorul impotriva caruia s-au desfasurat acte de executare silita, poate sa ceara oricand  repunerea in situatia anterioara.

De retinut si voi preciza acest lucru de fiecare data, ATENTIE la actele de executare silita, cand vin, contestati-le in termen!

Dosar: 32096/212/2017

PATRASCU DRAGOS DUMITREL,dom.proc.ales la SCA CUCULIS&ASOCIATII Contestator
BRD GSG SA Intimat
KRUK SA CU SEDIUL PROC.ALES LA KRUK ROMANIA SRL Intimat

 

Şedinţe

04.05.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: Camânări/incidente 37
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia inadmisibilităţii formulării contestaţiei la titlu, invocată de intimate prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executarea silită însăşi, invocată de intimate prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la titlu, invocată de intimata BRD – Groupe Societe Generale S.A. Respinge contestaţia la titlu formulată de contestatorul Pătraşcu Dragoş Dumitrel, în contradictoriu cu intimata BRD – Groupe Societe Generale S.A, ca tardiv formulată. Respinge cererea intimatei BRD – Groupe Societe Generale S.A de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul Pătraşcu Dragoş Dumitrel, în contradictoriu cu intimata Kruk S.A. Constată prescris dreptul de a cere executarea silită a obligaţiilor ce rezultă din titlul executoriu constând în contractul de credit nr. 6587587/06.06.2006 încheiat între contestator şi BRD – Groupe Societe Generale S.A. Anulează executarea silită însăşi ce face obiectul dosarului de executare nr. 783/2017 al BEJ Bogăţie Silvia Laura. Respinge cererea de întoarcere a executării silite, formulată de contestator, ca neîntemeiată. Obligă intimata Kruk S.A. la plata către contestator a sumei de 1000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat, în cuantum redus de către instanţă. Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei Kruk S.A la plata cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru, ca neîntemeiată. În temeiul art. 720 alin. 4 Cod procedură civilă, comunică prezenta hotărâre executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă. Executorie, conform art. 651 alin. 4 Cod procedură civilă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.05.2018.
Document: Hotarâre  4859/2018  04.05.2018

http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000420953&id_inst=212

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Executare silita pornita impotriva dvs.? Verificati daca este legala sau daca o puteti anula! CONTACT.

Intreprinderea Sociala Legea 219 din 2015 Metoda De A Face Profit Prin Donatii-Avocat Cuculis

Stiti Ca Exista O Forma De Organizare Comerciala Care Nu Este Nici Asociatie Si Nici Srl? Stiti Ca Daruind De Fapt Primesti Profit? Activitati Comerciale Pentru Comunitate Si Modalitati De Infiintare A Unei Intreprinderi Sociale-Avocat Cuculis

In mod normal daca vrei sa desfasori o activitate in scopul societatii lucrul aceasta nu se poate face decat prin intermediul unei entitati de tip ONG. Ei bine, aceasta lege a intreprinderilor sociale este prea putin exploatata si spre exemplu faca esti pregatit sa aloci 90% din profit spre a reinvesti atunci aceasta forma de organizare este ideala.

ART. 3
(1) În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi:
a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;
g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

 

Care sunt conditiile?

Art. 4. –

Economia socială se bazează pe următoarele principii:

a) prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

b) solidaritate și responsabilitate colectivă;

c) convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;

d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;

e) caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;

g) alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

Biroul De Credit Si GDPR-Cum Vor Putea Cei Notati In Biroul De Credit Sa Fie Stersi Din Baza De Rau Platnici?-Avocat Cuculis

Stergerea Din Biroul De Credit Dupa Intrarea In Vigoare A GDPR-Procedura De Stergere-Avocat Cuculis

Vedeti noile modificari aduse de catre GDPR in priviinta Biroului de Credit!

Inscris in biroul de credit? Puteti sa radiati inscrierea de fapte negative!

 1. Care vor fi efectele GDPR asupra Biroului de credite?

Biroul de credite in principal trebuie sa-l definim ca o entitate ce colecteaza stocheaza si distribuie date cu veritabil caracter personal.
Pe langa faptul ca avem un birou de credit pararel adica biroul de credit tinut de catre jucatorii din piata financiara (bancile comerciale) unde ele sunt actionare in cadrul acestui Birou de CREDITE, avem si o institutie in interiorul BNR de are denumirea de centra a riscului de credit, ce este tinut independet de catre BNR.

Oricum in cadrul analizei ne referim strict la acest birou parare de credit, infiintat si mentinut de catre bancile jucatoare in piata din Romania.

Regula este ca Biroul de credit ce-l vom abrevia B.C, functioneza in baza legii 677/2001, a informatiilor sensibile si a datelor personale, ce sunt protejate. Astfel, uitandu-ne in legea 677/2001 tintim catre art. 5 care este foarte clar si spune ca –
(1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

Astfel in afara de conditia notificarii exista si conditia consimtamantului, insa daca el este dar prin surpinderea vointei debitorului, atunci acordul nu mai este valabil.

In urma intrarii in vigoare a regulamentului GDPR, vom asista, daca Romania abroga legea 677/2011 la o evidenta desfintare a biroului de credit, fiindca noul regulament are ceea ce se numeste, dreptul de a uita, ca si prerogativa principala.
Oricum, trebuie sa avem in vedere ca noile dispozitii GDPR nu vin sa anihileze legea 677/2001 de aceea am si precizat faptul ca doar daca aceasta lege ar fi abrogada, ar disparea si BC.

In tot cazul, privind catre codul civil roman care arata ca dreptul prioritar este dreptul european, o sa ne trezim cu o serie larga de procese, deschise de catre debitorii inregistrati in acest registru al B.C invocand prevederile noului regulament in apararea lor si pe buna dreptate.

 2. Care este procedura prin care persoanele fizice ale caror date sunt
stocate in acest birou pot cere stergerea lor (si pentru ce motive ar
putea cere radierea)? Eventual, daca puteti, estimati-mi si care ar putea
fi efectele pe care stergerea acestor date le va avea asupra bancilor.

Radierea din BC se va face prin 2 formalitati. Una administrativa, adica notificarea,opinez trimisa prin profesionist avocat sau macar executor judecatoresc pentru a cuprinde toate lipsurile pe care le are inscrierea unui debitor in BC iar daca institutia bancara raspunde favorabil sau daca nu raspunde deloc, procedura de radiere in instanta.

Radierea se poate cere pentru o serie larga de motive, incepand de la faptul ca persoana ce a inscris in B.C nu avea dreptul sa intre in posesia datelor cu caracter privat(vezi recuperatorii de creante), sau faptul ca prin cesiunea catre un recuperator de creante nu s-a cesionat contractul ci doar creanta deci restul datelor ramaneau in banca sau cel mai des motiv este lipsa de acord si/sau de notficare a debitorului.

Prin stergerea din BC desigur ca bancile nu vor mai avea acel control de tip “Fratele cel mare” iar asta o sa ii determine sa fie mai diligenti la acordarea unor imprumuturi, ceea ce este foarte bine.

av.drd. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

 

Cum Pot Fi Sters Din Biroul De Credit Daca Am Fost Inscris Pentru Intarzieri La Plata Ratelor Sau Am Fost Executat De Banca Si Ce Abuzuri Face IFN-ul Cetelem – Avocat Cuculis

Piraeus Bank Si Secapital O Noua Executare Silita Anulata Din Temelii-Executorii Asociaţi Creangă, Tudorache şi Ion -Avocat Cuculis

O Alta Executare Silita Ilegala A Fost Anulata De Catre Instanta De Judecata-Piraeus Bank Credit Cesionat La Secapital Pus In Executare Silita Si Apoi Dosarul Executional Al Executorul Asociaţi Creangă, Tudorache şi Ion Anulat Integral-Avocat Cuculis

Fenomenul negativ al cesiunilor de creante, faptul ca ne-am umplut tara de firme de recuperare creante si mii de executari silite sunt nule, nu ne arata nimic altceva decat faptul ca debitorii isi pot face dreptate doar apeland la instanta de judecata, fiindca o forma legislativa de tip erga omnes nu exista.

Astfel, instanta are posibilitatea sa evalueze conform codului de procedura civila, legalitatea actelor emise in cadrul procedurii executionale si sa anuleze atunci cand este cazul efectul acestora adica sa inceteze executarea silita.

Vedeti dosarul de instanta, mai jos-

Dosar: 11271/302/2017

Popescu Valentin Romeo la S.C.P.A Cuculis&Asociatii Contestator
SC SECAPITAL SARL Intimat
PIRAEUS BANK ROMANIA SA Intimat

 

Şedinţe

02.05.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: C 6 civil 2018
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiate, excepţiile netimbrării şi tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocate de intimate. Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul POPESCU VALENTIN ROMEO împotriva intimatelor SECAPITAL SaRL şi PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA, şi în consecinţă: Anulează actele de executare întocmite în dosarul de executare nr. 2761TC/2016 instrumentat de Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Creangă, Tudorache şi Ion, constatând prescris dreptul de a solicita executarea silită. Dispune întoarcerea executării pentru sumele executate în baza actelor anulate. Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în valoare de 2050 lei, din care 1050 lei taxă judiciară de timbru, iar 1000 lei, onorariul apărătorului ales. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Judecătoria sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică azi, 2.05.2018.
Document: Hotarâre  3604/2018  02.05.2018

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000321986&id_inst=302

av.drd Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

ATENTIE – Nu uitati, nu pastrati actele de executare silita necontestate. Ele trebuiesc contestate in instanta.

 

Executat silit? Programati o consultanta Aici!

 

Totul Despre Executarile Silite, Posibilitatile De Anulare Si Invocare A Clauzelor Abuzive,Evacuari,Suspendari De Executare Si Executari Silite Ilegale – Avocat Cuculis