Hg 49/2017 Guvern – Hotarare De Guvern 49/2017 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A.

HOTĂRÂRE privind aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3² din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre- 

Art.1 (1) Prezentul articol reglementează elementele tehnice necesare despăgubiriipersoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. S.A. cu acelaşi scop și care în termenul prevăzut la art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, au făcut dovada datei constituirii depozitului la C.E.C. S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 1³ și ale art. 3¹ din ordonanță.

(2) În vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la alin.(1), Ministerul Finanţelor
Publice procedează la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale
S.A. în sumă de 327.910,58 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.
(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală
a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Société Générale – S.A., pe numele fiecăruia dintre
cei 18 deponenţi.
(4) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la
Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A.
(5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Société
Générale – S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni
C.E.C. – S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., după cum urmează: din suma
transferată la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. se va deduce dobânda legală
bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. pe perioada în care a fost
acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul
Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. Groupe
Société Générale – S.A. pe perioada în care a fost acordată.
(6) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor
reprezentând valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Société Générale – S.A.
Art.2 (1) În vederea recalculării despăgubirii, persoanele fizice prevăzute la
art.1 alin.(1) trebuie să se prezinte la cea mai apropiată unitate B.R.D. Groupe Société
Générale S.A. cu documente doveditoare în original ale sumei depuse sau
transferate, după caz, astfel: cec cu sumă limitată şi/sau dovada transferului
depozitului de la C.E.C. S.A. la B.R.D. S.A., la care se adaugă un act de identitate
valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada
mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz, precum şi
declaraţie pe proprie răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.
(2) B.R.D. Groupe Société Générale S.A., reţine în original documentele
doveditoare ale sumei depuse şi transferate de la C.E.C. S.A.
(3) Pentru emisiunea de titluri de stat care se va efectua conform prevederilor
art.1 alin.(2), datele de emisiune şi scadenţă se vor menţiona în Prospectul de
emisiune a titlurilor de stat.
(4) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice
procedează la răscumpărarea acestora, prin plata către B.R.D. – Groupe Société
Générale S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise.
Această plată se va face în contul B.R.D. – Groupe Société Générale S.A., iar banca
evidenţiază încasarea într-un cont destinat în mod special acţiunii de despăgubire,
cont nepurtător de dobândă şi de comisioane, din care se vor pune la dispoziţia
persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.
(5) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, toţi
deponenţii îndreptăţiţi, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la
orice unitate B.R.D. – Groupe Société Générale S.A., cu un act de identitate valabil,
acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului,
certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.
Art.3 Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt
asigurate de către Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare privind datoria publică.
Art.4 În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri
de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire, se pot prezenta la ghişeele
B.R.D. Groupe Société Générale S.A., după caz, în vederea punerii la dispoziţia
acestora a sumelor cuvenite.
PRIM – MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Vedeti cum puteti recupera banii pe carnetele CEC –

CEC-urile DACIA, metode de recuperare, metode de primire a despagubirilor pentru cecurile dacia din 1992 – necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, un nou aliat Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii.