Telemunca Lege Act Normativ-Avocat Cuculis

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
privind reglementarea activităţii de telemuncă
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de
desfăşurare a activităţii de către salariat în regim de telemuncă.
(2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este
posibilă desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.
Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos
au următoarele semnificaţii:
a) telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în
mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei,
ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă
organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor;
b) telesalariat – orice salariat care desfăşoară activitatea în
condiţiile prevăzute la lit. a).
Art. 3. – (1) Activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de
voinţă a părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de
muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act
adiţional la contractul individual de muncă existent.
(2) Refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim
de telemuncă nu poate constitui motiv de modificare unilaterală a
2
contractului individual de muncă şi nu poate constitui motiv de sancţionare
disciplinară a acestuia.
Art. 4. – (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin,
telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul,
în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă,
regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în
condiţiile legii.
(2) La solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al
telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.
(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului,
în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern
şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.
Art. 5. – (1) Contractul individual de muncă se încheie şi se
modifică, după caz, pentru salariaţii care desfăşoară activitatea de telemuncă,
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul activităţii de telemuncă, contractul individual de muncă
conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea
nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de
telemuncă;
b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară
activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de
părţi;
d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice
activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de
telesalariat;
f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile
desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8;
g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul
desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care telesalariatul le
utilizează în activitatea sa, după caz;
h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la
dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter
personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
3
i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie
izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni
cu colegii în mod regulat;
j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente
activităţii în regim de telemuncă.
Art. 6. – (1) Telesalariatul beneficiază de toate drepturile
recunoscute prin lege, prin regulamentele interne şi contractele colective de
muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau domiciliul
angajatorului.
(2) Prin contractele colective de muncă aplicabile şi/sau prin
contractele individuale de muncă şi regulamentele interne se pot stabili şi alte
condiţii specifice privind telemunca în conformitate cu Legea nr. 53/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea dialogului
social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7. – Angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind
securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării
muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă
necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;
c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special
sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de
desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de
vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de
telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea
oricărei noi proceduri de lucru.
Art. 8. – (1) Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în
conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite
din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(2) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la
alin. (1), telesalariatul are următoarele obligaţii:
a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă
utilizate şi la condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de
telemuncă şi să îi permită acestuia accesul, în măsura în care este posibil, în
vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă,
4
necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă ori în vederea
cercetării evenimentelor;
b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la
locurile în care desfăşoară activitatea de telemuncă;
c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol
pentru securitatea şi sănătatea sa;
d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind
obligaţiile lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, precum şi în
conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;
e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către
angajator cu privire la reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea
echipamentului pus la dispoziţie.
Art. 9. – (1) Pentru aplicarea şi verificarea condiţiilor de muncă ale
telesalariatului, reprezentanţii organizaţiilor sindicale la nivel de unitate ori
reprezentanţii salariaţilor, au acces la locurile de desfăşurare a activităţii de
telemuncă, în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă sau
contractul individual de muncă, ori regulamentul intern, după caz.
(2) Pentru verificarea aplicării şi respectării cerinţelor legale din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă,
reprezentanţii autorităţilor competente au acces la locurile de desfăşurare a
activităţii de telemuncă, în condiţiile stipulate în Legea nr. 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările
ulterioare.
(3) În cazul în care locul de desfăşurare a activităţii telesalariatului
este la domiciliul acestuia, accesul prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă doar
în urma notificării în avans a telesalariatului şi sub rezerva consimţământului
acestuia.
Art. 10. – Prezenta lege se completează cu prevederile Legii
nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11. – Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel,
următoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a), referitoare la
obligaţia de a prevedea în mod expres în contractul individual de muncă sau
în actul adiţional la acesta prestarea unei activităţi în regim de telemuncă, cu
amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană;
b) desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă fără respectarea
prevederilor art. 3 alin. (1), cu amendă de 5.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de 5.000 lei;
5
d) încheierea contractului individual de muncă fără stipularea
clauzelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) – j), cu amendă de 5.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) referitoare la obligaţia
angajatorului de a asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării
muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de
2.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) referitoare la obligaţia
angajatorului de a instala, verifica şi întreţine echipamentul de muncă
necesar, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, cu amendă de
2.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligaţia
angajatorului de a asigura condiţii pentru ca telesalariatul să primească o
instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în
special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de
desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de
vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de
telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea
oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.
Art. 12. – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art. 11 se face de către inspectorii de muncă.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal de constatare ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din cuantumul amenzilor prevăzute la art. 11
lit. b) – g), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal de constatare.
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
6
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
LIVIU DRAGNEA CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti,
Nr.