Avocat Cuculis Arbitraj International la Tribunalul de la Washington Decret nr. 62/1975 din 30/05/1975 privind ratificarea Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965

Decret nr. 62/1975

din 30/05/1975

 

privind ratificarea Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Prin alaturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965.

Conventia prevede instituirea unui Centru international pentru reglementarea diferendelor referitoare la investitii, cu sediul la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), compus dintr-un consiliu administrativ si secretariat.

Competenta centrului cuprinde procedura solutionarii diferendelor de ordin juridic intre un stat contractant si persoane fizice sau juridice ale unui alt stat contractant in legatura cu o investitie, diferende pe care partile au consimtit in scris sa le supuna centrului.

Diferendele care ar putea surveni intre statele contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea conventiei si care nu ar putea fi rezolvate prin buna intelegere sint aduse inaintea Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricarei parti in diferend, daca statele interesate nu au convenit o alta metoda de reglementare.

Conventia este deschisa semnarii de catre statele membre ale B.I.R.D. si supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii potrivit procedurii constitutionale a fiecarei tari si intra in vigoare la 30 de zile dupa depunerea instrumentelor de ratificare.

Potrivit practicii constante a tarii noastre in decret se prevede ca la depunerea instrumentului de ratificare se va face o declaratie in legatura cu reglementarile art. 70 din conventie.

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

 

Art. 1. – Se ratifica Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965.

Art. 2. – La depunerea instrumentului de ratificare a Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state se va face urmatoarea declaratie:

“Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii la care se refera reglementarile art. 70 din conventie nu este in concordanta, cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaratia referitoare la principiile dreptului international privind relatiile prietenesti si cooperarea intre state potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, adoptata in unanimitate prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama in mod solemn obligatia statelor de a favoriza realizarea principiului egalitatii in drepturi a popoarelor si a dreptului lor de a dispune de ele insele, in scopul de a pune de indata capat colonialismului.”

 

CONVENTIE
pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state
si persoane ale altor state

 

PREAMBUL

 

Statele contractante,

luind in considerare necesitatea cooperarii internationale pentru dezvoltarea economica si rolul pe care-l detin in acest domeniu investitiile particulare internationale,

avind in vedere ca diferende cu privire la astfel de investitii pot surveni in orice moment intre statele contractante si persoane ale altor state contractante,

recunoscind ca daca aceste diferende trebuie sa faca, in mod normal, obiectul unui recurs adresat instantelor interne, in anumite cazuri sint indicate moduri de reglementare cu caracter international,

acordind o deosebita importanta infiintarii unor mecanisme de conciliere si arbitraj internationale carora statele contractante si persoane ale altor state contractante pot sa le supuna, daca doresc, diferendele lor,

dorind sa stabileasca aceste mecanisme sub auspiciile Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare,

recunoscind ca consimtamintul mutual al partilor de a supune aceste diferende concilierii sau arbitrajului, prin recurgere la mecanismele amintite, constituie o intelegere avind forta obligatorie care reclama indeosebi ca orice recomandare a conciliatorilor sa fie respectata cum se cuvine si ca orice sentinta arbitrala sa fie executata, si

declarind ca nici un stat contractant, prin simplul fapt al ratificarii, acceptarii sau aprobarii prezentei conventii, nu va fi considerat, fara consimtamintul sau, ca-si va fi asumat vreo obligatie de a recurge la conciliatie sau arbitraj, in vreun caz particular,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

 

CAPITOLUL I
Centrul international pentru reglementarea diferendelor relative
la investitii

 

Sectiunea I
Infiintare si organizare

 

ARTICOLUL 1
(1) Se instituie, in virtutea prezentei conventii, un Centru international pentru reglementarea diferendelor cu privire la investitii (denumit mai departe centru).

(2) Obiectul centrului este acela de a oferi mijloace de conciliere si arbitraj pentru reglementarea diferendelor relative la investitii, care opun statele contractante unor persoane ale altor state contractante, potrivit dispozitiilor prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 2
Sediul centrului este acela al Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (de aci inainte denumita banca). Sediul poate fi transferat in orice alta parte prin hotarire a consiliului administrativ, luata cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai.

 

ARTICOLUL 3
Centrul este alcatuit din consiliul administrativ si un secretariat. El tine o lista de conciliatori si o lista de arbitri.

 

Sectiunea a 2-a
Despre consiliul administrativ

 

ARTICOLUL 4
(1) Consiliul administrativ cuprinde cite un reprezentant al fiecarui stat contractant. Un supleant poate actiona in calitate de reprezentant, daca titularul este absent sau este impiedicat sa participe la o reuniune.

(2) In lipsa unei desemnari diferite, guvernatorul si guvernatorul supleant ai bancii, numiti de catre statul contractant, indeplinesc de drept functiile respective de reprezentant si de supleant.

 

ARTICOLUL 5
Presedintele bancii este de drept presedinte al consiliului administrativ (denumit mai departe presedinte), fara a avea drept de vot. Daca el absenteaza sau este impiedicat sa-si exercite atributiile, sau daca presedintia bancii este vacanta, persoana care il inlocuieste in cadrul bancii indeplineste functia de presedinte al consiliului administrativ.

 

ARTICOLUL 6
(1) Fara prejudiciul atributiilor care ii sint conferite prin celelalte dispozitii ale prezentei conventii, consiliul administrativ:

 1. a) adopta regulamentul administrativ si regulamentul financiar al centrului;
 2. b) adopta regulamentul de procedura relativa la recurgerea la instantele de conciliatie si arbitraj;
 3. c) adopta regulamentele de procedura privind instantele de conciliatie si arbitraj (de acum inainte denumite regulamentul de conciliere si regulamentul de arbitraj);
 4. d) aproba orice aranjamente cu banca in scopul folosirii localurilor si serviciilor administrative ale acesteia;
 5. e) determina conditiile de functionare a secretarului general si a secretarilor generali adjuncti;
 6. f) adopta bugetul anual de venituri si cheltuieli al centrului;
 7. g) aproba raportul anual asupra activitatilor centrului.

Deciziile prevazute de alin. a), b), c) si f) de mai sus sint luate cu o majoritate de doua treimi a membrilor consiliului administrativ.

(2) Consiliul administrativ poate constitui orice comisie pe care el o socoteste necesara.

(3) Consiliul administrativ exercita, de asemenea, orice alte atributii pe care le considera necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 7
(1) Consiliul administrativ tine o sesiune anuala si orice alta sesiune care ar fi hotarita de consiliu sau convocata de presedinte ori secretarul general, la cererea a cel putin cinci membri ai consiliului.

(2) Fiecare membru al consiliului administrativ are dreptul la un vot si, cu exceptia prevazuta de prezenta conventie, toate chestiunile supuse consiliului sint rezolvate prin hotarirea luata cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) La toate sesiunile consiliului administrativ, cvorumul este jumatate plus unu din membrii lui.

(4) Consiliul administrativ poate adopta, cu majoritatea de doua treimi a membrilor sai, o procedura care autoriza pe presedinte sa ceara consiliului un vot prin corespondenta. Acest vot nu va fi considerat ca fiind valabil decit daca majoritatea membrilor consiliului a luat parte la acesta in termenele fixate prin aceasta procedura.

 

ARTICOLUL 8
Functiile membrilor consiliului administrativ si ale presedintelui nu sint platite de centru.

 

Sectiunea a 3-a
Despre secretariat

 

ARTICOLUL 9
Secretariatul este compus dintr-un secretar general, unu sau mai multi secretari generali adjuncti si personal.

 

ARTICOLUL 10
(1) Secretarul general si secretarii generali adjuncti sint alesi, la propunerea presedintelui, de catre consiliul administrativ cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai, pentru o perioada ce nu poate depasi 6 ani. acestia fiind reeligibili. Presedintele, in urma consultarii membrilor consiliului administrativ, prezinta unu sau mai multi candidati pentru fiecare post.

(2) Functiile de secretar general si de secretar general adjunct sint incompatibile cu exercitarea oricarei functii politice. Sub rezerva derogarii acordate de catre consiliul administrativ, secretarul general si secretarii generali adjuncti nu pot ocupa alte functii sau exercita alte activitati profesionale.

(3) In caz de absenta sau de impiedicare a secretarului general sau daca postul este vacant, secretarul general adjunct indeplineste functiile de secretar general. Daca sint mai multi secretari generali adjuncti, consiliul administrativ determina anticipat ordinea in care acestia vor fi chemati sa indeplineasca sus-zisele functii.

 

ARTICOLUL 11
Secretarul general reprezinta in mod legal centrul, il conduce si este raspunzator de administratia acestuia, inclusiv de recrutarea personalului, conform prevederilor prezentei conventii si regulamentelor adoptate de catre consiliul administrativ. El indeplineste functia de grefier si are dreptul de a autentifica sentintele arbitrale pronuntate in baza prezentei conventii si de a certifica copiile acestora.

 

Sectiunea a 4-a
Despre liste

 

ARTICOLUL 12
Lista de conciliatori si lista de arbitri sint alcatuite din persoane competente, desemnate asa cum se arata mai jos si care accepta sa figureze pe aceste liste.

 

ARTICOLUL 13
(1) Fiecare stat contractant poate sa desemneze, pentru a figura pe fiecare lista, patru persoane care nu sint neaparat cetateni ai sai.

(2) Presedintele poate sa numeasca zece persoane care sa figureze pe fiecare lista. Persoanele astfel desemnate pe aceeasi lista trebuie, toate, sa fie de nationalitate diferita.

 

ARTICOLUL 14
(1) Persoanele desemnate pentru a figura pe liste trebuie sa se bucure de o inalta consideratie morala, sa fie de o competenta recunoscuta in materie juridica, comerciala, industriala sau financiara si sa ofere intreaga chezasie de independenta in exercitarea functiilor lor. Competenta in materie juridica prezinta o importanta deosebita pentru persoanele desemnate a figura pe lista de arbitri.

(2) Presedintele tine seama, in numirile facute, si de interesul legat de reprezentarea pe aceste liste a principalelor sisteme juridice ale lumii si a principalelor sectoare ale activitatii economice.

 

ARTICOLUL 15
(1) Numirile sint facute pe perioade de 6 ani si pot fi reinnoite.

(2) In caz de deces sau de demisie a unei persoane figurind pe una sau alta dintre liste, autoritatea care a numit aceasta persoana poate sa numeasca un inlocuitor pe durata mandatului inca in curs.

(3) Persoanele inscrise pe liste continua sa figureze pe acestea pina la desemnarea succesorului lor.

 

ARTICOLUL 16
(1) Aceeasi persoana poate figura pe cele doua liste.

(2) Daca o persoana este numita pentru a figura pe aceeasi liste de catre mai multe state contractante sau de catre unul sau mai multe dintre acestea si de catre presedinte, ea va fi considerata ca a fost desemnata de catre autoritatea care a facut aceasta cea dintii; totusi, daca aceasta persoana este cetateanul unui stat care a participat la numirea sa, va fi considerat ca a fost desemnata de catre zisul stat.

(3) Toate numirile sint notificate secretarului general si ele devin valabile incepind cu data primirii notificarii.

 

Sectiunea a 5-a
Despre finantarea centrului

 

ARTICOLUL 17
Daca cheltuielile de functionare a centrului nu pot fi acoperite cu redeventele platite pentru utilizarea serviciilor sale sau cu alte surse de venituri, diferenta va fi suportata de catre statele contractante membre ale bancii, proportional cu partile subscrise la capitalul acesteia, si de catre statele care nu sint membre ale bancii, in conformitate cu regulamentele adoptate de catre consiliul administrativ.

 

Sectiunea a 6-a
Statut, imunitati si privilegii

 

ARTICOLUL 18
Centrul se bucura de personalitate juridica internationala deplina. El are, printre altele, capacitatea:

 1. a) de a incheia contracte;
 2. b) de a dobindi bunuri mobile si imobile si de a dispune de acestea;
 3. c) de a sta in justitie.

 

ARTICOLUL 19
Pentru a-si putea indeplini functiile, centrul se bucura pe teritoriul fiecarui stat contractant de imunitatile si de privilegiile definite in aceasta sectiune.

 

ARTICOLUL 20
Centrul, bunurile si averea sa nu pot constitui obiectul vreunei actiuni judiciare decit in cazul in care el renunta la aceasta imunitate.

 

ARTICOLUL 21
Presedintele, membrii consiliului administrativ, persoanele care actioneaza in calitate de conciliatori, de arbitri sau de membri ai comitetului prevazut la art. 52 alin. 3, precum si functionarii si angajatii secretariatului:

 1. a) nu pot constitui obiectul unor urmariri din pricina unor acte savirsite de ei in exercitiul functiilor lor, afara numai daca centrul ridica aceasta imunitate;
 2. b) beneficiaza, atunci cind nu sint cetateni ai statului in care isi exercita functia, de aceleasi imunitati in ce priveste imigrarea, inregistrarea strainilor, obligatiile militare sau de prestatii analoge si de aceleasi facilitati in materie de schimburi si deplasari ca cele acordate de catre statele contractante reprezentantilor, functionarilor si angajatilor de rang comparabil ai altor state contractante.

 

ARTICOLUL 22
Prevederile art. 21 se aplica persoanelor ce participa la instantele care fac obiectul prezentei conventii in calitate de parti, agenti, consilieri, avocati, martori sau experti, alin. b) neaplicindu-se insa decit la deplasarile si sederea lor in tara in care se desfasoara procedura.

 

ARTICOLUL 23
(1) Arhivele centrului sint inviolabile oriunde s-ar afla.

(2) Fiecare stat contractant acorda centrului, pentru comunicarile sale oficiale, un tratament tot atit de favorabil ca si altor institutii internationale.

 

ARTICOLUL 24
(1) Centrul, averea, bunurile si veniturile sale, precum si operatiunile ce ii sint incuviintate prin prezenta conventie, sint exonerate de orice impozite si drepturi vamale. Centrul este de asemenea scutit de orice obligatie cu privire la incasarea sau plata de impozite sau de taxe vamale.

(2) Nu se percepe nici un impozit asupra indemnizatiilor platite de centru presedintelui sau membrilor consiliului administrativ sau asupra salariilor, onorariilor sau altor indemnizatii platite de catre centru functionarilor sau angajatilor secretariatului, cu exceptia cazului in care beneficiarii sint cetateni ai tarii unde ei isi indeplinesc functiile.

(3) Nu se percepe nici un impozit asupra onorariilor sau indemnizatiilor achitate persoanelor care actioneaza in calitate de conciliatori, arbitri sau de membri ai comitetului prevazut la art. 52 alin. 3, in cadrul instantelor care fac obiectul prezentei conventii, daca un asemenea impozit nu are alta baza juridica decit locul unde se afla centrul, acela in care se desfasoara activitatea instantei sau acela unde sint platite zisele onorarii sau indemnizatii.

 

CAPITOLUL II
Despre competenta centrului

 

ARTICOLUL 25
(1) Competenta centrului cuprinde diferendele de ordin juridic intre un stat contractant (sau o anumita colectivitate publica sau un anume organism dependent de acesta si pe care-I desemneaza centrul) si persoana unui alt stat contractant, care sint in relatie directa cu o investitie, diferende pe care partile au consimtit in scris sa le supuna centrului. Atunci cind partile si-au dat consimtamintul, nici una dintre ele nu va putea sa-l retraga in mod unilateral.

Persoana a unui alt stat contractant inseamna:

 1. a) orice persoana fizica care poseda nationalitatea unui stat contractant altul decit statul parte la diferend la data la care partile au consimtit sa supuna diferendul concilierii sau arbitrajului, precum si la data la care cererea a fost inregistrata conform art. 28 alin. 3 sau art. 36 alin. 3, cu exceptia oricarei persoane care la una sau la alta dintre aceste date poseda deopotriva si nationalitatea statului contractant parte la diferend;
 2. b) orice persoana juridica care poseda nationalitatea unui stat contractant altul decit statul parte la diferend la data la care partile au consimtit sa supuna diferendul concilierii sau arbitrajului si orice persoana juridica care poseda nationalitatea statului contractant parte la diferend la aceeasi data si pe care partile au convenit, in vederea realizarii telurilor prezentei conventii, sa o considere ca apartinind unui alt stat contractant din cauza controlului exercitat asupra acesteia de catre interese straine.

(3) Consimtamintul unei colectivitati publice sau al unui organism depinzind de un stat contractant nu poate fi dat decit dupa aprobarea zisului stat, afara de cazul in care acesta indica centrului ca aprobarea nu este necesara.

(4) Orice stat contractant poate, in momentul ratificarii, acceptarii sau aprobarii conventiei sau la orice data ulterioara, sa faca cunoscute centrului categoria sau categoriile de diferende pe care le considera ca pot sau nu pot sa fie supuse competentei centrului. Secretarul general transmite imediat notificarea tuturor statelor contractante. Aceasta notificare nu constituie consimtamintul cerut in temeiul alin. 1.

 

ARTICOLUL 26
Consimtamintul partilor la arbitraj in cadrul prezentei conventii este considerat, in afara unei stipulatii contrare, ca implicind renuntarea la orice alt recurs. Un stat contractant poate cere, ca o conditie la consimtamintul la arbitraj in cadrul prezentei conventii, ca recursurile administrative sau judiciare interne sa fie epuizate.

 

ARTICOLUL 27
(1) Nici un stat contractant nu acorda protectie diplomatica sau nu poate formula vreo revendicare internationala privind un diferend pe care una dintre persoanele sale si un alt stat contractant au consimtit sa-I supuna sau l-au supus arbitrajului in cadrul prezentei conventii, afara de cazul in care celalalt stat contractant nu se conformeaza sentintei pronuntate cu ocazia diferendului.

(2) Cit despre aplicarea alin. 1, protectia diplomatica nu are in vedere simplele demersuri avind drept scop numai usurarea reglementarii diferendului.

 

CAPITOLUL III
Despre conciliere

 

Sectiunea 1
Despre cererea in conciliere

 

ARTICOLUL 28
(1) Un stat contractant sau persoana unui stat contractant, care doreste sa inceapa o procedura de conciliere, trebuie sa adreseze in scris o cerere in acest scop secretarului general, care trimite o copie a acesteia celeilalte parti.

(2) Cererea trebuie sa cuprinda lamuriri privind obiectul diferendului, identitatea partilor si consimtamintul lor la conciliere potrivit regulamentului de procedura referitor la sesizarea instantelor de conciliere si arbitraj.

(3) Secretarul general trebuie sa inregistreze cererea, in afara de cazul in care el apreciaza, dupa cercetarea informatiilor continute in cerere, ca diferendul depaseste in mod evident competenta centrului. El trebuie sa notifice imediat partilor inregistrarea sau refuzul de inregistrare.

 

Sectiunea a 2-a
Despre constituirea comisiei de conciliere

 

ARTICOLUL 29
(1) Comisia de conciliere (numita mai jos comisia) se constituie, imediat ce va fi cu putinta, dupa inregistrarea cererii in conformitate cu art. 28.

(2) a) Comisia se compune dintr-un conciliator unic sau dintr-un numar impar de conciliatori numiti potrivit intelegerii dintre parti.

 1. b) In lipsa unui acord intre parti asupra numarului conciliatorilor si asupra modului de numire a lor, comisia va cuprinde trei conciliatori: fiecare parte numeste un conciliator, iar al treilea, care este presedintele comisiei, este numit prin intelegere intre parti.

 

ARTICOLUL 30
In cazul in care comisia nu a fost constituita in cele 90 de zile care au succedat notificarea inregistrarii cererii de catre secretarul general conform art. 28 alin. 3 sau in orice alt termen convenit de catre parti, presedintele, la cererea partii celei mai diligente si, daca este posibil, dupa consultarea partilor, numeste un conciliator sau conciliatorii ce nu fusesera inca desemnati.

 

ARTICOLUL 31
(1) Conciliatorii pot fi desemnati din afara listei conciliatorilor, cu exceptia numirii de catre presedinte, prevazuta la art. 30.

(2) Conciliatorii numiti din afara listei de conciliatori trebuie sa posede calitatile prevazute la art. 14 alin. 1.

 

Sectiunea a 3-a
Despre procedura in fata comisiei

 

ARTICOLUL 32
(1) Comisia hotaraste asupra competentei sale.

(2) Orice cerere de declinare a competentei formulata de una dintre parti si intemeiata pe motivul ca diferendul nu este de competenta centrului sau pentru orice alta cauza trebuie sa fie examinata de catre comisie, care hotaraste daca cererea trebuie sa fie tratata ca o chestiune prealabila sau daca examinarea sa trebuie sa fie legata de aceea a chestiunilor de fond.

 

ARTICOLUL 33
Intreaga procedura de conciliere se desfasoara potrivit prevederilor prezentei sectiuni si, cu exceptia unei intelegeri contrare a partilor, conform regulamentului de conciliere in vigoare la data la care acestea au consimtit la actiunea de conciliere. Daca se pune o problema de procedura neprevazuta in aceasta sectiune sau in regulamentul de conciliere sau in orice alta reglementare adoptata de catre parti, ea este rezolvata de catre comisie.

 

ARTICOLUL 34
(1) Comisia are atributia de a clarifica punctele litigioase dintre parti si trebuie sa depuna eforturi spre a le conduce spre o solutie mutual acceptabila. In acest scop, comisia poate sa recomande partilor, la o anumita faza a procedurii si in mai multe rinduri, termenii unei intelegeri. Partile trebuie sa conlucreze de buna-credinta cu comisia pentru a-i permite sa-si indeplineasca functiile si trebuie sa tina seama in cel mai inalt grad de recomandarile acesteia.

(2) Daca partile ce pun de acord, comisia intocmeste un proces-verbal prin care inventariaza punctele in litigiu si ia act de intelegerea partilor. Daca, la o faza anumita a procedurii, comisia apreciaza ca nu exista nici o posibilitate de intelegere intre parti, ea inchide procedura si intocmeste un proces-verbal prin care se constata ca diferendul a fost supus concilierii, dar ca partile nu au ajuns la un acord. Daca una dintre parti lipseste sau se abtine de a lua parte la procedura, comisia incheie procedura si intocmeste un proces-verbal constatind ca una dintre parti lipseste sau se abtine de a participa la procedura.

 

ARTICOLUL 35
Cu exceptia unei intelegeri contrare a partilor, niciuna dintre ele nu poate invoca, cu ocazia unei alte proceduri desfasurate in fata arbitrilor, a unui tribunal sau in orice alt mod, opiniile exprimate, declaratiile sau ofertele de reglementare facute de catre cealalta parte in cursul procedurii si nici procesul-verbal sau recomandarile comisiei.

 

CAPITOLUL IV
Despre arbitraj

 

Sectiunea 1
Despre cererea de arbitraj

 

ARTICOLUL 36
(1) Un stat contractant sau persoana unui stat contractant care doreste sa inceapa o procedura de arbitraj trebuie sa adreseze in scris o cerere pentru aceasta secretarului general, care trimite o copie celeilalte parti.

(2) Cererea trebuie sa contina informatii privind obiectul diferendului, identitatea partilor si consimtamintul lor la arbitraj potrivit regulamentului de procedura referitor la recurgerea la instantele de conciliere si arbitraj.

(3) Secretarul general trebuie sa inregistreze cererea in afara de cazul in care el, vazind informatiile continute in cerere, apreciaza ca diferendul depaseste in mod evident competenta centrului. El trebuie sa notifice imediat partilor inregistrarea sau refuzul de inregistrare.

 

Sectiunea a 2-a
Despre constituirea tribunalului

 

ARTICOLUL 37
(1) Tribunalul arbitral (numit mai jos tribunalul) se constituie, indata ce e posibil, dupa inregistrarea cererii conform art. 36.

(2) a) Tribunalul se compune dintr-un arbitru unic sau dintr-un numar impar de arbitri numiti in conformitate cu acordul partilor.

 1. b) In lipsa unui acord intre parti asupra numarului de arbitri si a modului de numire a acestora, tribunalul va fi alcatuit din trei arbitri: fiecare parte numeste un arbitru, iar al treilea, care este presedintele tribunalului, este numit prin intelegere intre parti.

 

ARTICOLUL 38
Daca tribunalul nu a fost constituit in cele 90 de zile urmatoare notificarii inregistrarii cererii de catre secretarul general conform art. 36 alin. 3 sau in orice alt termen convenit de catre parti, presedintele, la sesizarea partii mai diligente si, daca este posibil, dupa consultarea partilor, numeste arbitrul sau arbitrii care nu au fost inca desemnati. Arbitrii numiti de catre presedinte potrivit prevederilor prezentului articol nu trebuie sa fie cetateni ai statului contractant parte la diferend sau ai statului contractant a carui persoana este parte in diferend.

 

ARTICOLUL 39
Arbitrii formind majoritatea trebuie sa fie cetateni ai altor state decit statul contractant parte in diferend si decit statul contractant a carui persoana este parte in diferend; se intelege totusi ca aceasta dispozitie nu se aplica daca, de comun acord, partile desemneaza arbitrul unic sau pe fiecare dintre membrii tribunalului.

 

ARTICOLUL 40
(1) Arbitrii pot fi alesi din afara listei de arbitri, cu exceptia numirii de catre presedinte, prevazuta la art. 38.

(2) Arbitrii numiti din afara listei arbitrilor trebuie sa posede calitatile indicate la art. 14 alin. 1.

 

Sectiunea a 3-a
Despre puterile si functiile tribunalului

 

ARTICOLUL 41
(1) Tribunalul decide asupra competentei sale.

(2) Orice cerere de declinare a competentei formulata de catre una dintre parti si intemeiata pe motivul ca diferendul nu este de competenta centrului sau, din oricare alt motiv, de aceea a tribunalului, trebuie sa fie examinata de catre tribunal, care decide daca aceasta trebuie sa fie tratata ca o chestiune prealabila sau daca examinarea sa trebuie sa fie legata de aceea a chestiunilor de fond.

 

ARTICOLUL 42
(1) Tribunalul statueaza asupra diferendului in conformitate cu regulile de drept adoptate de parti. In lipsa unui acord intre parti, tribunalul aplica dreptul statului contractant parte in diferend -inclusiv regulile referitoare la conflictele de legi-, precum si principiile dreptului international din domeniul respectiv.

(2) Tribunalul nu poate refuza sa judece sub pretextul lipsei sau obscuritatii normelor de drept.

(3) Dispozitiile alineatelor precedente nu prejudiciaza facultatii pe care o are tribunalul de a decide “ex aequo et bono” daca partile sint de acord.

 

ARTICOLUL 43
Cu exceptia unui acord contrar al partilor, tribunalul poate, in orice moment al dezbaterilor, daca considera necesar:

 1. a) sa ceara partilor sa prezinte orice document sau alte mijloace de proba, si
 2. b) sa se deplaseze la fata locului si sa procedeze aci la orice anchete pe care le considera necesare.

 

ARTICOLUL 44
Intreaga procedura de arbitraj se infaptuieste in conformitate cu prevederile prezentei sectiuni si, sub rezerva acordului contrar al partilor, cu acelea ale regulamentului de arbitraj in vigoare la data la care partile au consimtit la arbitraj. Daca se pune o problema de procedura neprevazuta de prezenta sectiune sau de regulamentul de arbitraj sau de orice alta reglementare adoptata de catre parti, ea va fi solutionata de catre tribunal.

 

ARTICOLUL 45
(1) Daca una dintre parti lipseste sau se abtine sa-si prezinte mijloacele (de proba), ea nu poate fi considerata ca a acceptat pretentiile celeilalte parti.

(2) Daca una dintre parti lipseste sau se abtine de a infatisa mijloacele in orice moment al procedurii, cealalta parte poate cere tribunalului sa ia in considerare punctele concluziilor ce ii sint supuse si de a da sentinta. Tribunalul, notificind partii care a fost lipsa cererea de care a fost sesizat, trebuie sa acorde acestei parti un termen de gratie inainte de pronuntarea sentintei, daca nu s-a convins ca partea in cauza nu are intentia de a se infatisa sau de a prezenta probele ei.

 

ARTICOLUL 46
Cu exceptia unui acord contrar al partilor, tribunalul trebuie, la cererea uneia dintre acestea, sa statueze asupra tuturor cererilor incidente, aditionale sau reconventionale legate in mod direct de obiectul diferendului, cu conditia ca aceste cereri sa fie acoperite prin consimtamintul partilor si, pe de alta parte, ca ele sa tina de competenta centrului.

 

ARTICOLUL 47
Sub rezerva acordului contrar al partilor, tribunalul poate, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, sa recomande orice masuri conservatorii in scopul salvgardarii drepturilor partilor.

 

Sectiunea a 4-a
Despre sentinta

 

ARTICOLUL 48
(1) Tribunalul hotaraste asupra oricarei chestiuni cu majoritatea de voturi a tuturor membrilor lui.

(2) Sentinta este data in scris; ea este semnata de catre membrii tribunalului care s-au pronuntat in favoarea sa.

(3) Sentinta trebuie sa raspunda la toate punctele din concluziile supuse tribunalului si ea trebuie sa fie motivata.

(4) Orice membru al tribunalului poate adauga sentintei fie opinia sa personala – daca impartaseste sau nu parerea majoritatii -, fie mentiunea dezacordului sau.

(5) Centrul nu publica nici o sentinta fara consimtamintul partilor.

 

ARTICOLUL 49
(1) Secretarul general trimite fara intirziere partilor copiile certificate pentru conformitate ale sentintei. Sentinta se considera a fi fost pronuntata in ziua trimiterii ziselor copii.

(2) La cererea uneia dintre parti, care trebuie prezentata in 45 de zile de la darea sentintei, tribunalul poate, dupa ce a facut notificare celeilalte parti, sa statueze asupra oricarei chestiuni asupra careia ar fi omis sa se pronunte in sentinta sau sa corecteze orice greseala materiala pe care ar contine-o sentinta Decizia data face parte integranta din sentinta si este notificata partilor in aceleasi forme ca si aceasta. Termenele prevazute la art. 51 alin. 2 si la art. 52 alin. 2 curg incepind cu data pronuntarii deciziei respective.

 

Sectiunea a 5-a
Despre interpretarea, revizuirea si anularea sentintei

 

ARTICOLUL 50
(1) Orice diferend care ar putea sa se iveasca intre parti privind sensul sau efectul sentintei poate face obiectul unei cereri de interpretare adresate in scris secretarului general de catre una sau alta dintre parti

(2) Cererea este supusa, daca aceasta este posibil, tribunalului care a pronuntat sentinta. In caz de imposibilitate, se constituie un nou tribunal in conformitate cu prevederile sectiunii a 2-a a capitolului de fata. Tribunalul poate, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, sa hotarasca suspendarea executarii sentintei pina ce se va fi pronuntat asupra cererii de interpretare.

 

ARTICOLUL 51
(1) Fiecare dintre parti poate cere in scris secretarului general revizuirea sentintei pe motivul descoperirii vreunui fapt de natura sa exercite o influenta hotaritoare asupra sentintei, cu conditia ca inaintea pronuntarii sentintei acest fapt sa fi fost necunoscut tribunalului ca si partii solicitatoare sau ca aceasta sa nu-l fi ignorat.

(2) Cererea trebuie introdusa in urmatoarele 90 de zile de la descoperirea faptului nou si in orice caz in urmatorii 3 ani de la pronuntarea sentintei.

(3) Cererea, daca este posibil, este supusa tribunalului care a statuat. In caz de imposibilitate, se constituie un nou tribunal, in conformitate cu sectiunea a 2-a a prezentului capitol.

(4) Tribunalul poate decide, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, suspendarea executarii sentintei pina ce se va pronunta asupra cererii de revizuire. Daca, in cererea sa, partea in cauza solicita aminarea executarii sentintei, executarea este provizoriu suspendata pina ce tribunalul va hotari asupra cererii amintite.

 

ARTICOLUL 52
(1) Oricare dintre parti poate sa ceara, in scris, secretarului general anularea sentintei pentru unul dintre motivele urmatoare:

 1. a) viciu in constituirea tribunalului;
 2. b) abuz de putere evident al tribunalului;
 3. c) coruperea unui membru ai tribunalului;
 4. d) incalcarea grava a unei reguli fundamentale de procedura;
 5. e) lipsa de motive.

(2) Orice cerere trebuie facuta in urmatoarele 120 de zile de la data sentintei, in afara de cazul in care anularea este solicitata pe motiv de coruptie, in care caz cererea amintita trebuie sa fie prezentata in urmatoarele 120 de zile de la descoperirea coruptiei si, in orice caz, in cei 3 ani urmatori datei sentintei.

(3) La primirea cererii, presedintele numeste imediat, dintre persoanele al caror nume figureaza pe lista de arbitri, un comitet ad-hoc de trei membri. Nici un membru al acestui comitet nu poate fi ales dintre membrii tribunalului care a pronuntat sentinta si nici sa posede aceeasi nationalitate cu vreunul dintre membrii acestui tribunal, aceea a statului parte in diferend sau a statului a carui persoana este parte in diferend, nici sa fi fost desemnat pentru a figura pe lista de arbitri de catre vreunul dintre statele amintite sau sa fi indeplinit functii de conciliator in aceeasi cauza. Comitetul este imputernicit sa anuleze sentinta in intregime sau in parte pentru unul dintre motivele enumerate in alin. 1 al prezentului articol.

(4) Prevederile art. 41-45, 48, 49, 53 si 54 si acelea ale cap. VI si VII se aplica “mutatis mutandis” procedurii din fata comitetului.

(5) Comitetul poate sa decida, daca apreciaza ca imprejurarile o cer, suspendarea executarii sentintei pina ce se va fi pronuntat asupra cererii de anulare daca in cererea sa partea in cauza solicita aminarea executarii sentintei, executarea este suspendata in mod provizoriu pina ce comitetul va statua asupra zisei cereri.

(6) Daca sentinta este declarata nula, diferendul este supus, la cererea partii mai diligente, unui nou tribunal constituit conform sectiunii a 2-a din prezentul capitol.

 

Sectiunea a 6-a
Despre recunoasterea si executarea sentintei

 

ARTICOLUL 53
(1) Sentinta este obligatorie fata de parti si nu poate fi obiectul vreunui apel sau altui recurs, in afara celor prevazute de prezenta conventie. Fiecare parte trebuie sa asigure executarea sentintei potrivit termenilor ei, in afara de cazul in care executarea este suspendata in virtutea dispozitiilor prezentei conventii.

In sensul prezentei sectiuni, o sentinta include orice hotarire privind interpretarea, revizuirea sau anularea sentintei, luata in baza art. 50, 51 si 52.

 

ARTICOLUL 54
(1) Fiecare stat contractant recunoaste orice sentinta data in cadrul prezentei conventii ca fiind obligatorie si asigura executarea pe teritoriul sau a obligatiilor pecuniare pe care sentinta le impune, ca si cind ar fi vorba de o judecata definitiva a unui tribunal functionind pe teritoriul zisului stat. Un stat contractant cu o constitutie federala poate sa asigure executarea sentintei prin intermediul tribunalelor federale si sa prevada ca acestea vor trebui sa considere o asemenea sentinta ca o judecata definitiva a tribunalelor unuia dintre statele federale.

(2) Pentru a obtine recunoasterea si executarea unei sentinte pe teritoriul unui stat contractant, partea interesata trebuie sa prezinte o copie certificata, pentru conformitate, de catre secretarul general tribunalului national competent sau oricarei alte autoritati pe care zisul stat contractant o va desemna in acest scop. Fiecare stat contractant face cunoscute secretarului general tribunalul competent sau autoritatile pe care le desemneaza in acest scop, informindu-l asupra eventualelor schimbari.

(3) Executarea este reglementata de legislatia privind executarea hotaririlor judecatoresti in vigoare in statul pe teritoriul caruia se aplica o asemenea procedura.

 

ARTICOLUL 55
Nici o dispozitie a art. 54 nu poate fi interpretata ca facind exceptie de la normele de drept in vigoare intr-un stat contractant in ceea ce priveste imunitatea de executare a zisului stat sau a unui stat strain.

 

CAPITOLUL V
Despre inlocuirea si recuzarea conciliatorilor si arbitrilor

 

ARTICOLUL 56
(1) Odata ce s-a constituit o comisie sau un tribunal si a fost pornita procedura, compunerea acestora nu poate fi modificata. Totusi, in caz de deces, de incapacitate sau de demisie a unui conciliator sau a unui arbitru, in caz de vacanta, se procedeaza dupa dispozitiile cap. III, sectiunea a 2-a, sau dupa acelea ale cap. IV sectiunea a 2-a.

(2) Orice membru al unei comisii sau al unui tribunal continua sa-si indeplineasca functiile sale in aceasta calitate in pofida faptului ca nu mai figureaza pe lista.

(3) Daca un conciliator sau un arbitru numit de catre una dintre parti demisioneaza fara asentimentul comisiei sau tribunalului al carui membru este, presedintele numeste in locul vacant o persoana de pe lista corespunzatoare.

 

ARTICOLUL 57
O parte poate cere comisiei sau tribunalului recuzarea unuia dintre membrii acestora pentru orice motiv implicind o lipsa evidenta in ce priveste calitatile cerute de art. 14 alin. 1. Partea intr-o procedura de arbitraj poate, in plus, sa ceara recuzarea unui arbitru pe motiv ca el nu indeplineste conditiile prevazute la sectiunea a 2-a a cap. IV pentru numirea tribunalului arbitral.

 

ARTICOLUL 58
Ceilalti membri ai comisiei sau ai tribunalului dupa caz, se pronunta asupra oricarei cereri pentru recuzarea unui conciliator sau a unui arbitru. Totusi, in caz de egalitate de voturi, sau daca cererea de recuzare vizeaza un conciliator sau un arbitru unic sau o majoritate a comisiei sau tribunalului, decizia este luata de catre presedinte. Daca temeiul cererii este recunoscut, conciliatorul sau arbitrul vizat de hotarire este inlocuit conform prevederilor cap. III, sectiunea a 2-a, sau cap. IV, sectiunea a 2-a.

 

CAPITOLUL VI
Despre cheltuielile de procedura

 

ARTICOLUL 59
Redeventele datorate de catre parti pentru utilizarea serviciilor centrului sint fixate de catre secretarul general in conformitate cu regulamentele adoptate in aceasta privinta de catre consiliul administrativ.

 

ARTICOLUL 60
(1) Fiecare comisie si fiecare tribunal fixeaza onorariile si cheltuielile membrilor sai in limitele definite de consiliul administrativ si dupa consultarea secretarului general.

(2) In pofida dispozitiilor alineatului precedent, partile pot fixa dinainte, de acord cu comisia sau cu tribunalul, onorariile si cheltuielile membrilor acestora.

 

ARTICOLUL 61
(1) In cazul unei proceduri de conciliere, onorariile si cheltuielile membrilor comisiei, cit si redeventele pentru utilizarea serviciilor centrului, sint suportate in mod egal de catre parti. Fiecare parte suporta orice alte cheltuieli pe care le face pentru desfasurarea procedurii.

(2) In cazul unei proceduri de arbitraj, tribunalul fixeaza, sub rezerva unui acord contrar al partilor, suma globala a cheltuielilor facute de acestea pentru nevoile procedurii si hotaraste modalitatile de repartitie si de plata a ziselor cheltuieli, a onorariilor si cheltuielilor membrilor tribunalului si a redeventelor datorate pentru utilizarea serviciilor centrului. Aceasta decizie face parte integranta din sentinta.

 

CAPITOLUL VII
Despre locul procedurii

 

ARTICOLUL 62
Procedurile de conciliere si de arbitraj se desfasoara la sediul centrului, sub rezerva dispozitiilor care urmeaza.

 

ARTICOLUL 63
Daca partile hotarasc astfel, procedurile de conciliere si de arbitraj se pot desfasura:

 1. a) fie la sediul Curtii Permanente de Arbitraj sau al oricarei alte institutii corespunzatoare, publica sau particulara, cu care centrul a incheiat aranjamente in acest scop;
 2. b) fie in orice, alt loc aprobat de comisie sau de tribunal dupa consultarea secretarului general.

 

CAPITOLUL VIII
Diferendele intre statele contractante

 

ARTICOLUL 64
Orice diferend care ar putea surveni intre statele contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentei conventii si rare nu ar putea fi rezolvat prin buna intelegere este adus inaintea Curtii Internationale de Justitie, la cererea oricarei parti in diferend, daca statele interesate nu au convenit o alta metoda de reglementare.

 

CAPITOLUL IX
Amendamente

 

ARTICOLUL 65
Orice stat contractant poate propune amendamente la prezenta conventie. Orice text de amendament trebuie sa fie comunicat secretarului general cu cel putin 90 de zile inainte de reuniunea consiliului administrativ in cursul careia amendamentul in chestiune trebuie sa fie examinat si trebuie sa fie imediat transmis de acesta tuturor membrilor consiliului administrativ.

 

ARTICOLUL 66
(1) Daca consiliul administrativ decide aceasta cu majoritate de doua treimi a membrilor sai, amendamentul propus este distribuit tuturor statelor contractante pentru ratificare, acceptare sau aprobare. Fiecare amendament intra in vigoare la 30 de zile dupa expedierea de catre depozitarul prezentei conventii a unei instiintari adresate statelor contractante, informindu-le ca toate statele contractante au ratificat, acceptat sau aprobat amendamentul.

Nici un amendament nu poate sa impieteze asupra drepturilor si obligatiilor unui stat contractant, ale unei colectivitati publice sau ale unui organism depinzind de acesta sau de una dintre persoanele sale, conform prezentei conventii, care decurg dintr-un consimtamint privitor la competenta centrului dat inaintea datei intrarii in vigoare a zisului amendament.

 

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 67
Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre statele membre ale bancii. Ea este de asemenea deschisa semnarii de catre orice alt stat parte la Statutul Curtii Internationale de Justitie, pe care consiliul administrativ, cu o majoritate de doua treimi a membrilor sai, l-ar invita sa semneze conventia.

 

ARTICOLUL 68
(1) Prezenta conventie este supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii statelor semnatare, potrivit procedurilor lor constitutionale.

(2) Prezenta conventie va intra in vigoare la 30 de zile dupa depunerea celui de-al douazecilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare. Fata de orice stat care va depune ulterior instrumentul lui de ratificare, de acceptare sau aprobare, ea va intra in vigoare la 30 de zile dupa data acestei depuneri.

 

ARTICOLUL 69
Orice stat contractant trebuie sa ia masurile legislative sau altele care vor fi necesare pentru aplicarea pe teritoriul sau a dispozitiilor prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 70
Prezenta conventie se aplica la toate teritoriile pe care un stat contractant le reprezinta pe plan international, cu exceptia acelora care sint excluse de catre zisul stat prin notificare adresata depozitarului prezentei conventii, fie in momentul ratificarii, acceptarii sau aprobarii, fie ulterior.

 

ARTICOLUL 71
Orice stat contractant poate denunta prezenta conventie prin notificare adresata depozitarului prezentei conventii. Denuntarea isi produce efectul la 5 luni dupa primirea zisei notificari.

 

ARTICOLUL 72
Nici o notificare facuta de catre vreun stat contractant in virtutea art. 70 si 71 nu poate afecta drepturile si obligatiile statului respectiv, ale unei colectivitati publice sau ale vreunui organism depinzind de el sau de vreuna dintre persoanele sale in termenii prezentei conventii, care decurg dintr-un consimtamint in competenta centrului dat de unul dintre ei anterior primirii zisei notificari de catre depozitar.

 

ARTICOLUL 73
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau aprobare a prezentei Conventii si a oricaror amendamente ce-i vor fi aduse vor fi depuse la banca, care va actiona in calitate de depozitar al prezentei conventii. Depozitarul va transmite copii ale prezentei conventii certificate pentru conformitate statelor membre ale bancii si oricarui alt stat invitat sa semneze conventia.

 

ARTICOLUL 74
Depozitarul va inregistra prezenta conventie la Secretariatul Natiunilor Unite conform art. 102 al Cartei Natiunilor Unite si regulamentelor aferente acesteia, adoptate de catre Adunarea generala.

 

ARTICOLUL 75
Depozitarul va transmite notificari tuturor statelor semnatare, cu informatii privind:

 1. a) semnaturile potrivit art. 67;
 2. b) depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare sau aprobare conform art. 73;
 3. c) data intrarii in vigoare a prezentei conventii conform art. 68;
 4. d) excluderile de la aplicatia teritoriala conform art. 70;
 5. e) data intrarii in vigoare a oricarui amendament la prezenta conventie in conformitate cu art. 66;
 6. f) denuntarile conform art. 71.

Intocmita la Washington in limbile engleza, spaniola si franceza, cele trei texte avind aceeasi valoare, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, care a indicat prin semnarea de mai jos ca ea accepta sa indeplineasca functiile trecute in sarcina sa prin prezenta conventie.

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.