HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. Hotararea 1553/2004 republicata 2011

HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. Hotararea 1553/2004 republicata 2011

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 30 septembrie 2011

Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 795/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 11 august 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004 si a mai fost modificata si completata prin:

 • Hotararea Guvernului nr. 1.822/2005 pentru abrogarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2006;
 • Hotararea Guvernului nr. 957/2008 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 29 august 2008;
 • Hotararea Guvernului nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010.

  Art. 1
  Prezenta hotarare are ca scop incetarea activitatilor si practicilor ilicite prevazute de actele normative cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor si imbunatatirii raporturilor juridice dintre consumatori si operatorii economici.

  Art. 2
  In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) practica ilicita — orice actiune sau inactiune prin care sunt incalcate dispozitiile actelor normative prevazute in anexa si care afecteaza interesele colective ale acestora;
  b) interes colectiv — scopul, a doi sau mai multi consumatori, care urmareste recunoasterea unui drept prevazut de lege;
  c) autoritati competente — autoritatile publice abilitate prin actele normative in vigoare sa supravegheze si sa sanctioneze cazurile de incalcare a drepturilor consumatorilor;
  d) organizatii abilitate — organizatii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege in scopul introducerii de actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor colective legitime ale consumatorilor impotriva faptelor ilicite, ale caror drepturi si obligatii sunt reglementate de art. 30 si 37 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 3
  (1) Autoritatile competente in primirea si solutionarea petitiilor ce sunt formulate de catre consumatori prin intermediul organizatiilor abilitate, referitoare la savarsirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevazute in anexa.
  (2) Solutionarea sesizarilor cu privire la savarsirea unor fapte ilicite se realizeaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
  (3) In cadrul termenului de solutionare a sesizarilor, autoritatile competente vor dispune, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in cazuri temeinic justificate, masurile si/sau sanctiunile contraventionale prevazute de actele normative cuprinse in anexa, in vederea incetarii, limitarii ori inlaturarii efectelor produse prin practica ilicita, in regim de urgenta, dupa caz, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii sesizarii.
  (4) Nerespectarea masurilor dispuse de autoritatile competente se sanctioneaza conform dispozitiilor actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate incalcat prin practica ilicita.
  (5) In vederea incetarii, limitarii sau inlaturarii efectelor produse printr-o practica ilicita, informarea consumatorilor se va realiza ori de cate ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autoritatii publice, in tot sau in parte, si stabilirea modului in care urmeaza sa se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunturi rectificative, cu fixarea continutului si a modului de difuzare si/sau publicare.

  Art. 4
  Prezenta hotarare se aplica numai cu respectarea dispozitiilor dreptului international privat in ceea ce priveste legea aplicabila, fiind incidente fie dispozitiile legale din statul membru in care a fost savarsita practica ilicita, fie dispozitiile legale existente in statul membru in care s-au produs efectele faptei ilicite.

  Art. 5
  (1) In cazul in care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite savarsite pe teritoriul Romaniei sau autorul acestora isi are sediul in Romania, organizatiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autoritatile competente din Romania in preluarea si solutionarea sesizarilor. Sesizarea va fi insotita de lista intocmita de Comisia Europeana si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cuprinzand organizatiile abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacitatii lor de a sesiza autoritatile competente.
  (2) In vederea stoparii activitatilor si practicilor ilicite indreptate impotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizatiilor abilitate din Romania, lista cuprinzand numele si scopul acestor organizatii va fi comunicata Comisiei Europene.

  Art. 6
  (1) O organizatie abilitata a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezinta interesele colective ale consumatorilor lezate de catre un operator economic din Romania, inainte de a sesiza autoritatea competenta cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor pentru dispunerea masurilor impuse in vederea stoparii practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite, precum si organizatiei abilitate din Romania, potrivit prezentei hotarari, pentru incetarea practicilor ilicite.
  (2) Organizatiile abilitate din Romania, cuprinse in lista intocmita de Comisia Europeana si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si care reprezinta interesele colective ale consumatorilor romani lezate de catre un operator economic din Romania, inainte de a sesiza autoritatea competenta cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor, pentru dispunerea masurilor impuse in vederea stoparii practicilor ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite.
  (3) In situatia in care practica ilicita nu inceteaza in termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovata de savarsirea faptei ilicite, organizatia respectiva al carei interes colectiv a fost vatamat se va adresa autoritatii competente cu atributii in domeniul protectiei consumatorilor, stabilita prin actele normative prevazute in anexa.

  Art. 7
  Prevederile prezentei hotarari nu ingradesc dreptul consumatorilor de a formula plangeri si sesizari in apararea intereselor lor individuale si nici dreptul asociatiilor de protectie a consumatorilor de a actiona potrivit prevederilor legale in vigoare.

  Art. 8
  Dispozitiile privind publicitatea si teleshoppingul din domeniul de competenta al autoritatilor publice care nu sunt in subordinea Guvernului si care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducatorului autoritatii respective, in vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor.

  Art. 9
  Prezenta hotarare transpune Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind actiunile in incetare in ceea ce priveste protectia intereselor consumatorilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L110/30 din 1 mai 2009.

  Art. 10
  Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

  ANEXA – Actele normative care intra sub incidenta prevederilor art. 1

  Nr. Dispozitiile legale                        Autoritatile publice competente
  crt.
  1  Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale  Autoritatea Nationala pentru Protectia
     comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea     Consumatorilor
     reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia
     consumatorilor, cu modificarile ulterioare
  
  2.  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele    Autoritatea Nationala pentru Protectia
     incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu    Consumatorilor 
     modificarile ulterioare                      autoritatile administratiei publice locale
  
  3.  Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata    Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
                                      Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
                                      Datelor cu Caracter Personal
                                      Ministerul Administratiei si Internelor
  
  4.  Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si      Consiliul National al Audiovizualului
     completarile ulterioare                      Autoritatea Nationala pentru Administrare
                                      si Reglementare in Comunicatii
  
  5.  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu   Agentia Nationala a Medicamentului
     modificarile si completarile ulterioare             si a Dispozitivelor Medicale
  
  6.  Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de     Autoritatea Nationala pentru Protectia
     comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata  Consumatorilor
                                      Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
  
  7.  Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia       Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la    Consumatorilor
     distanta, republicata, cu modificarile ulterioare
  
  8.  Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate Autoritatea Nationala pentru Protectia
     in afara spatiilor comerciale, republicata            Consumatorilor
  
  9.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia  Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind Consumatorilor
     dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
     unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen
     lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de
     vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de
     schimb
  
  10.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind      Autoritatea Nationala pentru Protectia
     contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari Consumatorilor
     si completari prin Legea nr. 288/2010
  
  11.  Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia        Autoritatea Nationala pentru Protectia
     consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la    Consumatorilor
     distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si
     completarile ulterioare
  
  12.  Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile   Autoritatea Nationala pentru Protectia
     asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile Consumatorilor
     ulterioare
  
  13.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea Autoritatea Nationala pentru Protectia 
     de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a   Consumatorilor
     furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin
     Legea nr. 68/2010

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.