Noul cod al insolventei si anume Legea 85/2014 a intrat in vigoarea astazi. Cabinetul de Insolventa Cuculis si Asociatii va prezinta cateva dintre modificarile principale.

Conform Noului Cod al insolventei, planul de reorganizare al unei firme aflate in insolventa va fi de trei ani de zile si nu un an asa cum se preciza in OUG nr. 91/2013, declarata neconstitutionala. Mai mult decat atat, prelungirea acestuia va putea fi realizata pe un an de zile.

Noul Cod al insolventei stabileste ca planul de reorganizare va cuprinde:categoriile de creante care nu sunt defavorizate;tratamentul categoriilor de creante defavorizate;daca si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere;ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator desemnat;modalitatea de achitare a creantelor curente.

Legea nr. 85/2014 se mentioneaza ca executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, calculati de la data confirmarii planului. Termenele de plata stabilite prin contracte – inclusiv de credit sau de leasing – pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 3 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.

Un aspect important se refera la valoarea prag prin care se poate proni procedura-

Noul Cod al insolventei prevede o valoare prag de 40.000 de lei pentru firmele care vor sa intre in solventa. Cu alte cuvinte, debitorul va putea cere insolventa doar daca are datorii mai mari de 40.000 lei.

“Valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori cat si pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat”.

Extras legea insolventei.

Noua lege a insolentei va dezvolta mai mult mediul de afaceri deja sufocat de cererile de insolventa facute la tot pasul de debitorii rau intentionati. care vroiai sa se sustraga de la plata creantelor.

Exemplificam de altfel ce inseamna deschiderea insolventei cu un extras de pe minuta –

Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C7
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Dosar nr.6188/3/2014 DISPUNE: Admite cererea formulată de debitorul S.C. CELMAX STIL COM S.R.L.. În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului . Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii-10 zile de la notificare; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 28.07.2014 c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 18.08.2014 d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 02.09.2014 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 25.08.2014. Numeşte administrator judiciar pe C.I.I. Cuculis care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.20 din lege, cu o remuneraţie de 2.000 lei cu TVA inclus din averea debitorului. Pune în vedere administratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art.32 alin 2 din lege, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art.61 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin 1 lit c), debitorului şi oficiului registrului comerţului pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art.36 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art.54 alin 1 şi 2 din lege . Fixează termen pentru continuarea procedurii la 06.11.2014. Cu opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Executorie. Cu apel ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.06.2014. 
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2014

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii Anunta infiintarea – Biroului de INSOLVENTA LICHIDARE SI FALIMENT CUCULIS

Falimentul, sau procedura insolventei – pe scurt

Reglementarile legale specifice procedurii falimentului se gasesc in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in MO nr. 359 din 21.04. 2006, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial nr. 944 din 22.11.2007.

Participantii la procedura falimentului sunt:

 • societatile comerciale;
 • societatile cooperative;
 • organizatiile cooperatiste;
 • societatile agricole;
 • grupurile de interes economic;
 • orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.

Instantele judecatoresti competente sunt tribunalele in a caror raza teritoriala isi au sediul debitorii, iar in cadrul acestor institutii se distinge judecatorul sindic a carui atributii sunt limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului judiciar si/sau al lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii falimentului (insolventa).

Procedura de lichidare presupune constituirea unei Adunari a Creditorilor, care este convocata si prezidata, de cate ori este nevoie, de catre administratorul judiciar, sau dupa caz, de catre lichidator, daca legea, sau judecatorul sindic, nu dispune altfel.

 

Totodata, asociatii/ actionarii firmei aflate in lichidare pot desemna, pe cheltuiala lor, un administrator special, care sa participe la procedura falimentului si sa le reprezinte interesele.

Cel mai cunoscut personaj al acestei povesti este, bineinteles, Lichidatorul ale carui principalele atributii sunt:

 • examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura de lichidare;
 • conducerea activitatii debitorului;
 • introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor;
 • mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor (daca au fost incheiate intr-o perioada de pana la 3 ani si s-a urmarit fraudarea creditorilor);
 • urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului;
 • primirea platilor pe seama debitorului etc.

Procedura simplificata a falimentului se aplica debitorilor (in stare de insolventa, aflati in una din urmatoarele situatii:

 • comerciantii, persoane fizice, actionand individual;
 • asociatii familiale;
 • comerciantii exceptati de la aplicarea procedurii generale;
 • debitorii care nu au depus la termen actele cerute de lege;
 • societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
 • debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege.

Procedura simplificata este procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu  deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.

BIROUL DE INSOLVENTA CUCULIS

0722.298.011