Executarea silita a obligatiilor ! Titlul excutoriu ! Executorul Judecatoresc.

Despre executarea silita! Ce reprezinta aceasta!

avocat cuculis

In cazul in care debitorul unei obligatii nu si-a indeplinit intocmai aceste acte, atunci ne putem adresa executorului judecatoresc pentru deschiderea procedurii de executare silita. Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului civil în cadrul căreia vă puteţi realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu.

Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori folosinţa acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori alte lucrări sau luarea unei alte măsuri admise de lege.

Executarea silită o puteţi face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt titlu executoriu.

Prin urmare nu puteţi declanşa procedura executării silite în lipsa unui titlu executoriu.

Pentru ca o hotărâre judecătorească să fie pusă în executare ea trebuie să fie investită cu formulă executorie, cu excepţia încheierilor executorii, hotărârilor executorii provizorii şi alte hotărâri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.Acestea de altfel sunt limitative prevazute. De altfel, titluri executorii sunt si actele notariale cu termen, atunci cand se ajunge la exigibilitatea acestuia.

Competenţa de investire a hotărârii pe care doriţi să o executaţi, cu formulă executorie, revine primei instanţe.

Vă atenţionăm că se investesc cu formulă executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile , înscrisurile autentificate, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii în cadrul prevăzut de lege.

 

Încheierea prin care vi s-a admis cererea de investire cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege, nu este supusă nici unei căi de atac.

 

În cazul în care vi se respinge prin încheiere cererea de investire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanţă a titlului executoriu în cadrul prevăzut de lege, puteţi formula recurs împotriva respectivei încheieri în termen de 5 zile de la pronunţare dacă aţi fost prezent şi de la comunicare dacă aţi fost lipsă.

 

Cererea de executare silită însoţită de titlul executoriu se depune  la executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor de către executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care se află aceste bunuri.

Dacă bunurile debitorilor, pe care îi urmăriţi, se află în circumscripţia mai multor judecătorii, este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care  funcţionează pe lângă acestea.

 

Trebuie menţionat că executorul judecătoresc solicită instanţei de executare, respectiv judecătoriei în circumscripţia căreia se va face executarea, încuviinţarea executării silite.

În acest sens, va înainta în copie instanţei cererea pe care aţi formulat-o şi titlul executoriu.

 

Cererea de încuviinţare a executării silite se timbrează cu  timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru în condiţiile legii.

Vă mai precizăm că încheierea de admitere a cererii de încuviinţare a executării silite nu este supusă nici unei căi de atac.

 

Încheierea prin care se respinge această cerere o puteţi ataca cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

[…]

Cu excepţia acestora, celelalte bunuri mobile pot fi urmărite în condiţiile prevăzute de lege.

Astfel bunurile mobile ale debitorului pot fi sechestrate de executorul judecătoresc dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei acesta nu va achita suma datorată.

Bunurile sechestrate pot fi valorificate de executorul judecătoresc  prin vânzarea la licitaţie publică vânzare directă şi prin alte modalităţi admise de lege.

 

În ceea ce priveşte sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporabile urmăribile pe care vi le  datorează debitorul, sunt supuse executării silite prin poprire.

Poprirea se înfiinţează de executorul judecătoresc, la cerere, la domiciliul debitorului sau sediul terţului poprit.

 

În cazul în care vi se  datorează sume cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de  alocaţie pentru copii, despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii şi când executarea se face asupra altor venituri periodice realizate de debitor, înfiinţarea popririi se dispune , din oficiu, de instanţa de fond de îndată ce hotărârea este executorie potrivit legii.

 

Pot forma obiectul urmăririi silite bunurile imobile, dreptul de uzufruct al unui lucru imobil, precum şi dreptul de superficie.

Dreptul de servitute poate fi urmărit numai o dată cu fondul  dominant căruia îi profită.

Urmărirea silită a imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe corpuri de proprietate în întregimea lor.

Imobilul pe care îl urmăriţi silit se valorifică prin vânzarea la licitaţie  publică, vânzare directă şi prin alte modalităţi admise de lege.

Suma de bani realizată prin executarea silită vi se va elibera până la acoperirea integrală a drepturilor, iar suma rămasă disponibilă se va preda debitorului .

 

În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea şi distribuirea sumei rezultante din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, executorul judecătoresc va distribui suma rezultată potrivit unei ordini de preferinţă prevăzută de lege.

După eliberarea sau distribuirea  sumei rezultată din executare, executorul va întocmi un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate (care sunt prezente).

 

Dacă sunteţi nemulţumiţi de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare puteţi solicita executorului judecătoresc să consemneze obiecţiunile formulate  în procesul-verbal pe care îl încheie.

Acest proces-verbal îl  puteţi contesta, în termen de 3 zile.

Contestaţia suspendă de drept eliberarea sumelor de bani (sau distribuirea lor).

Contestaţia se judecă cu precădere, în termen scurt cu citarea părţilor.

 

În cazul în care obiectul executării silite îl constituie executarea silită a unei obligaţii de a face sau  a nu face, dacă în termenul prevăzut în somaţie debitorul nu execută de bunăvoie, veţi proceda la executarea silită, fie personal, fie prin executorul judecătoresc.

De asemenea, puteţi în această  situaţie sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.

 

Dacă justificaţi o nevoie urgentă sau există pericolul ca debitorul să se sustragă de a urmărire, vă puteţi adresa preşedintelui instanţei de executare, care prin încheiere irevocabilă, dată fără citarea părţilor, va putea dispune ca executarea silită să se facă de îndată, fără somaţie.

 

Dacă obligaţia de a face nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, iar acesta refuză puteţi sesiza instanţa, care prin încheiere irevocabilă dată cu citarea părţilor, îl poate obliga pe debitor, să plătească în favoarea statului, o amendă civilă de la 20 – 50lei, stabilită pe zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiei stabilită în titlul executoriu.

Sursa: Ghidul justitiabilului
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

 

Recuperare sau Evitare taxa poluare 2012 – Taxa de poluare 2012 in continuare ramane ilegala.

Este deja de notorietate ca majoritatea instantelor din tara obliga la inmatricularea autoturismelor FARA PLATA TAXEI DE POLUARE. In hotararea de mai jos biroul de avocatura Cuculis va pune la dispozitie inca o hotarare castigata, definitiva si irevocabila prin care Instituita Prefectului a fost Obligata la inmatricularea unei masini fara plata taxei de poluare. Atata timp cat aceasta taxa de poluare se va platit, va aducem la cunostiinta contribuabililor si nu numai, ca ea va fi ILEGALA si toti ce care doresc POT EVITA TAXA DE POLUARE sau evident, daca au platit-o o pot recupera.- anunta Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii.

 

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate

 

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1816/3/2012
Data inregistrarii19.01.2012
Data ultimei modificari:07.08.2013
Sectie:Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:contestaţie act administrativ fiscal taxa de poluare
Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte
CRISTACHE DANIEL CU DOM. ALES LA CAB.AV. CUCULISContestator
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 6Intimat

 

Şedinţe

24.05.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C9 – CA
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de anulare a chitanţei seria TS4A nr. 8522548/30.04.2009, emisă de Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, invocată din oficiu şi respinge ca inadmisibil acest capăt de cerere. Admite în parte acţiunea. Anulează decizia de calcul al taxei pe poluare nr. 1721226/30.04.2009, emisă de pârâtă. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei de 7276 lei, reprezentând taxa pe poluare pentru autoturisme, achitată cu chitanţa seria TS4A nr. 8522548/30.04.2009, emisă de Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, precum şi la plata dobânzii fiscale aferente sumei de restituit, de la data de 30.04.2009 până la data restituirii efective. Respinge cererea pârâtei de chemare în garanţie a ADMINISTRAŢIEI FONDULUI PENTRU MEDIU. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 343,6 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.05.2013.
Document: Hotarâre  2946/2013  24.05.2013
29.03.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C9 – CA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru emitere adresă.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2013
18.01.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C9 – CA
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol. Dispune emiterea către pârâta AFPS6 a unei adrese în vederea comunicării la dosar a cererii de restituire a taxei pe poluare adresată de reclamant pârâtei precum şi a modalităţii de soluţionare a acesteia. Fixează termen la 29.03.2013, cu citarea părţilor. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.01.2013.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2013
02.03.2012
Ora estimata:
Complet: CC – CA9
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de preschimbare ca neîntemeiată. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică.
Document:

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

Adrian Nastase S-a impuscat in gat! Socant – Ex premierul Romaniei aproape mort! Este in operatie pentru extragerea glontului.

Adrian Nastase a fost condamnat definitiv, miercuri, de ICCJ, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul “Trofeul calitatii”, in care este acuzat in legatura cu strangerea de fonduri pentru campania electorala din 2004, cand a candidat pentru Presedintie din partea PSD.

Decizia in dosarul Trofeul Calitatii este definitiva si urmeaza sa fie pusa in executare. Adrian Nastase trebuie sa se prezinte in arest in 24 de ore.

In urma deciziei ICCJ de miercuri, Adrian Nastase devine primul premier post-decembrist condamnat la inchisoare cu executare.

Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis in parte recursurile facute de Adrian Nastase si ceilalti inculpati din dosarul “Trofeul calitatii”.

sursa ziare.com

După ce ieri, instanţa de judecată la condamnat la doi ani de închisoare, fostul premier al României Adrian Năstase a încercat să se sinucidă, miercuri noapte, imediat ce poliţiştii au venit la locuinţa sa pentru al aresta şi escorta la închisoare.

Adrian Năstase le-a cerut permisiunea poliţiştilor să îşi ia nişte cărţi din biroul său. Fostul premier a profitat de moment şi ar fi încercat să se sinucidă cu un pistol. Unul dintre poliţişti a încercat să îl oprească, dar fostul premier s-a rănit în zona gâtului.

 

CUM OBTINEM DESPAGUBIRILE DE LA ASIGURARI


Despagubirea platita de asigurator este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de principiul de raspundere al asiguratorului.

Exista  trei principii care stau la baza calculului despagubirii:

Principiul raspunderii proportionale
In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat.

Pricipiul primului risc
In acest caz despagubirea de asigurare este egala cu paguba fara a putea depasi nivelul sumei asigurate.

Principiul raspunderii limitate
In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita.
Partea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului poarta denumirea de fransiza. Ea poate fi de doua feluri: atinsa si deductibila.
In cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate – daca aceasta este mai mare decat fransiza
Fransiza deductibila se scade in toate cazurile din paguba indiferent cat este volumul acesteia din urma.
Existenta fransizei il determina pe asigurat sa manifeste mai multa grija pentru prevenirea pagubelor.

De foartemulteori insa societatile de asigurari incearca pe cat posibil sa plateasca cat mai putin din suma asigurata. Intr-o astfel de situatie primul pas este sa anuntati Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) despre conflictul aparut intre dumneavoastra si societatea de asigurari. CSA nu poate da castig de cauza unei sau celeilalte parti dar verifica daca au fost respectate intr-adeva rprocedurile tehnice,  de exemplu daca s-a incadrat in termene.

Daca problema continua urmatorul pas este actionarea in instanta a societatii de asigurari.Temeiul raspunderii societatii de asigurare se aflain prevederile din Legea nr.135/1995 privind asigurarile şi reasigurarile in Romania, prin care legiuitorul a reglementat in mod clar, obligatia societatii de asigurari in acest  sens, atribuindu-i astfel calitatea de parte responsabila civilmente,  bazata pe ideea de garantare şi protejare a intereselor persoanelor pagubite, dar şi pe ideea de risc asumat, care este de esenta oricarei societati de asigurare. „Astfel, art.49 din legea mentionata prevede obligativitatea asiguratorului de a acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii.”- a statuat Inalta Curte de Casatie si Justitie

                                                                                                                                                                      Florea Cristiana   

                                                                                                                                                                      Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii   

Noul cod de procedura civila – Cele mai importante modificari! Atentie ! La 1 septembrie 2012 intra in aplicare noul cod de procedura civila!

CELE MAI IMPORTANTE MODIFICARI IN NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA

Legea nr. 76/2012 privind punerea in aplicare a Codului de procedura civila, care stabileste ca acesta va intra in vigoare la 1 septembrie 2012, a fost publicata in Monitorul oficial

 

Una dintre cele mai importante modificari aduse de NCPC consta intr-o noua structurare care sa asigure „principiul celeritatatii” procedurilor.

Astfel NCPC imparte procesul in trei mari etape: etapa scrisa, cercetarea procesului si dezbaterile in fond. Etapa scrisa este organizata  ca o procedura rapida in care judecatorul verifica daca inscrisurile si cererile depuse de parti indeplinesc conditiile de forma impuse de lege, se asigura de corectarea eventualelor lipsuri si asigura indeplinirea procedurii de comunicare inainte de stabilirea primului termen.Aceasta  etapa in care se asigura indeplinireeasa cerintelor de forma ale actelor de procedura depuse si comunicarea acestora catre parti va reduce timpul dedicat acestora in actualul cod civil. Etapa cercetarii procesului consta in administrarea probelor si se realizeaza, in camera de consiliu, fara prezenta publicului. Etapa dezbaterilor asupra fondului cauzei se rezuma practic la un singur termen de judecata (ultimul) care se va desfasura in sedinta publica. Aceasta etapa se va finaliza cu deliberarea si pronuntarea hotararii.

O alta noutate introdusa de  NCPC consta in stabilirea termenelor  procedurale in limitele carora partile isi pot exercita drepturile.  NCPC stabileste ca neregularitatile produse pana la inceperea judecatii trebuie invocate prin intampinare sau cel tarziu pana la primul termen de judecata . Mai mult, NCPC prevede ca motivele  de nulitate trebuie invocate deodata, sub sanctiunea decaderii partii din dreptul de a le mai invoca. De asemenea se restrange posibilitatea de a invoca oricand exceptiile absolute, acestea fiind  invocate de indata ce partea le-a cunoscut, in caz contrar respectiva parte putand fi sanctionata prin amenda si obligatia de a plati despagubiri. Verificarea de scripte si inscrierea in fals vor putea fi utilizatedoar  la primul termen de judecata dupa depunerea inscrisului.

Notatea absoluta consta in procedura de citare/comunicarea actelor de procedura si administrarea probelor NCPC ofera posibilitatea  partilor sa comunice citatiile personal, prin intermediul executorului judecatoresc sau prin servicii de curierat rapid.
Eliminarea recursului in cauze cu o anumita frecventa in practica, inlocuirea recursului cu apelul in anumite cauze si precum si stabilirea unui termen maxim pana la care trebuie sa aiba loc primul termen in apel, vor ajuta la reducerea duratei  procesului

A fost introdusa examinarea admisibilitatii in principiu a cererilor de introducere in cauza a altei persoane, de chemare in garantie sau de aratare a titularului dreptului prin care se verifica daca aceste cereri au legatura cu cauza inainte de intrarea pe fond.

In cee ce priveste modificarea privind  limitarea posibilitatii de conexare a dosarelor, NCPC a stabilit  ca se poate produce conexarea exclusiv in faza primei instante, Asadar invocarea exceptiei de conexitate va fi limitata, spre diferenta de actuala reglementare. Cristiana Florea

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Senatorul Voicu: 16 ani de închisoare, insa doar cinci cu executare

senator voicu condamnatAcum doi ani, imaginea justiției românești era schițată în câteva stenograme. Oameni politici, oameni de afaceri și magistrați „rezolvau” cazuri la telefon, se lăudau că-și numesc reprezentanți în guvern, descriau legăturile dintre politică și lumea interlopă. Personaj principal: senatorul PSD Cătălin Voicu, al cărui nume fusese vehiculat, la sfârșitul lui 2008, ca propunere a partidului său pentru postul de ministru de interne, un apropiat al lui Marian Vanghelie. Astăzi, Cătălin Voicu a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Fostul judecător Florin Costiniu a primit trei ani cu suspendare pentru complicitate la această infracțiune, omul de afaceri Marius Locic – la patru ani de închisoare cu suspendare pentru cumpărare de influență și trafic de influență. Celălalt om de afaceri din dosar, Costel Cășuneanu, a primit patru ani de închisoare, cu eliberare condiționată sub supraveghere, pe un termen de încercare de șapte ani. Decizia nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu recurs la completul de cinci judecători ai instanței supreme. Potrivit judecătorilor, Voicu i-a cerut lui Costel Cășuneanu 260.000 de euro, pentru a interveni pe lângă magistrații Secției Contencios administrativ și fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Era vorba de un proces între firma lui Cășuneanu și C.N.A.D.N.R., pentru atribuirea unei lucrări. O parte din bani trebuiau să ajungă la Florin Costiniu. Voicu și-ar fi promis ajutorul și într-un dosar în care era implicat omul de afaceri Marius Locic.

Sursa citata: http://ro.stiri.yahoo.com/dosarul-voicu–16-ani-de-%C3%AEnchisoare–doar-cinci-cu-executare-.html

Opinia biroului de avocatura Cuculis si Asociatii este ca, indiferent de decizia pe care o primeste un individ, pana ce aceasta nu ramane definitiva, persoana respectiva NU TREBUIE CONSIDERATA VINOVATA, insa din pacate in practica s-a retinut si se obisnuieste sa se priveasca cu “alti” ochi persoanele condamnate in fond. Prin urmare, sfatul este ca , in cazul in care aveti o problema juridica penala, sa uzitati de toate caile de atac pe care le aveti la indemana,

av Cuculis, specialist in drept penal 0722298011