Comisiile De Insolventa Centrale Si Teritoriale Infiintate Pe Hartie – Hotararea De Guvern 11/2016 – Avocat Cuculis

Intr-un final, avem pe hartie o forma a viitoarelor comisii de insolventa. Sa vedem ceea ce va presupune insolventa persoanelor fizice si cum vom arata comisiile ce urmeaza sa puna in aplicare legea 151/2015

 

SECȚIUNEA 1
Comisia de insolvență la nivel central

Art. 1. – (1) Comisia de insolvență la nivel central se înființează după cum urmează:
a) Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează fiecare, prin ordin al ministrului, câte un membru titular și un supleant;
b) Oficiul Național al Registrului Comerțului desemnează, prin decizie a directorului general, un membru titular și un supleant, din cadrul Direcției Buletinul procedurilor de insolvență;
c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor desemnează, prin ordin al președintelui, un membru titular și un supleant.
(2) Membrii comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți pentru un mandat de 3 ani.

Art. 2. – (1) Poate fi membru titular sau supleant al comisiei de insolvență la nivel central persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
b) nu a fost sancționată disciplinar în ultimele 6 luni;
c) se bucură de autoritate profesională și de probitate morală, dovedite prin recomandarea conducătorului instituției;
d) are studii superioare economice, juridice sau în alte specializări relevante pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fișa postului;
e) nu deține calitatea de debitor în cadrul unei proceduri de insolvență prevăzute de Lege.
(2) Membrul supleant înlocuiește membrul titular în situația în care acesta din urmă se află în imposibilitate obiectivă de participare la ședințele comisiei, cum ar fi în caz de boală, în caz de absență motivată în îndeplinirea unor atribuții de serviciu ce nu pot fi amânate sau altele asemenea ori dacă este suspendat din funcția deținută la una dintre autoritățile publice prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 3. – Mandatul unui membru al comisiei de insolvență la nivel central încetează:
a) la expirarea duratei acestuia;
b) prin înlocuire, prin ordin al conducătorului instituției care l-a desemnat ca reprezentant în comisie, inclusiv pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin în temeiul Legii și al prezentei hotărâri, în acest caz, din oficiu sau la sesizarea motivată a președintelui comisiei;
c) la cererea motivată a membrului comisiei.

Art. 4. – (1) Lucrările comisiei de insolvență la nivel central sunt prezidate, prin rotație, de reprezentantul fiecărei instituții publice, membră a comisiei.
(2) În cadrul primei ședințe, membrii comisiei de insolvență la nivel central stabilesc ordinea rotației.
(3) Mandatul președinției are durata de un an.
(4) Președintele conduce lucrările comisiei.

Art. 5. – (1) Ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară, de regulă, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. La propunerea președintelui și cu acordul celorlalți membri se poate stabili și un alt loc pentru desfășurarea ședințelor.
(2) Ședințele comisiei de insolvență la nivel central se desfășoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia este convocată de președinte, la inițiativa acestuia sau a oricăruia dintre membri ori la propunerea aparatului tehnic al comisiei.

Art. 6. – (1) Comisia de insolvență la nivel central adoptă decizii cu majoritatea voturilor, numai în prezența tuturor membrilor. Deciziile se semnează de președintele comisiei. Pentru pregătirea ședințelor de deliberare, comisia de insolvență la nivel central se poate întruni numai în prezența președintelui și a minimum 3 membri. În acest caz, desfășurarea și concluziile ședinței sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de membrii prezenți.
(2) În procesul de votare, membrii comisiei pot vota numai „pentru” sau „împotrivă”.
(3) Președintele comisiei are același drept la vot ca și ceilalți membri ai comisiei.

Art. 7. – Președintele comisiei de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea comisiei și a aparatului tehnic, în aplicarea atribuțiilor prevăzute de Lege;
b) convoacă și prezidează ședințele comisiei;
c) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și dispune publicarea anuală a criteriilor;
d) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu respectarea prevederilor Legii și ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) reprezintă comisia în raporturile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile naționale și internaționale și cu persoane fizice și juridice române și străine;
f) propune, la începutul mandatului, un plan de măsuri cu privire la coordonarea, din punct de vedere metodologic, a activității comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pentru îmbunătățirea eficienței activității acestora și planificarea pregătirii profesionale a membrilor comisiilor, care se supune aprobării comisiei;
g) emite, ca urmare a aprobării de către comisie, decizia privind formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare pentru punerea în aplicare a Legii.

Art. 8. – Comisia de insolvență la nivel central are următoarele atribuții principale:
a) întocmește și actualizează, cel puțin de două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic, Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, precum și a evaluatorilor din corpul propriu;
b) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, urmând a se emite decizie a președintelui în acest sens, și propune președintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate;
c) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor lor, cu luarea în considerare
a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmând a se emite decizie a președintelui;
d) întocmește, cu sprijinul aparatului tehnic, și aprobă formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, urmând a se emite decizie a președintelui;
e) elaborează structura și curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvență și a aparatului tehnic;
f) elaborează ghiduri, organizează acțiuni și/sau campanii de informare a publicului, cu sprijinul aparatului tehnic, și facilitează accesul debitorilor la acestea;
g) elaborează, cu sprijinul aparatului tehnic, statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență organizate la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;
h) coordonează și monitorizează din punct de vedere organizatoric activitatea comisiilor de insolvență care funcționează la nivel teritorial;
i) formulează, cu sprijinul aparatului tehnic, propuneri pentru modificarea și completarea Legii și ale actelor normative emise pentru aplicarea acesteia, precum și ale altor acte normative care au incidență în materia procedurii insolvenței persoanelor fizice ce fac obiectul Legii, pe care le înaintează instituției cu inițiativă legislativă în aceste domenii;
j) orice alte atribuții în limitele competențelor stabilite de Lege.

Art. 9. – Aparatul tehnic al comisiei de insolvență la nivel central are următoarele atribuții:
a) asigură secretariatul tehnic al comisiei;
b) sprijină îndeplinirea de către comisie a atribuțiilor prevăzute de Lege și de actele normative emise pentru aplicarea acesteia;
c) analizează și prelucrează informațiile transmise de comisiile de insolvență care funcționează la nivel teritorial;
d) centralizează listele membrilor corpurilor profesionale, care sunt admiși pentru includere în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice;
e) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea stabilirii de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, și are în vedere publicarea criteriilor actualizate anual, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
f) realizează activitatea de documentare și analiză, în vederea determinării de către comisia de insolvență la nivel central a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și ale familiilor acestora, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
g) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare, precum și alte formulare necesare în implementarea Legii, sprijinind comisia în elaborarea acestora;
h) formulează propuneri privind organizarea formării profesionale a membrilor comisiilor de insolvență la nivel teritorial și a personalului aparatului tehnic;
i) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de ghiduri și alte materiale pentru campanii de informare a publicului și pentru facilitarea accesului debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege;
j) realizează activitatea de documentare și analiză pentru elaborarea de statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege, pe baza informațiilor furnizate de comisiile de insolvență la nivel teritorial și de instanțele judecătorești;
k) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a deciziilor adoptate de comisie, a sarcinilor stabilite de aceasta și informează comisia asupra eventualelor încălcări;
l) elaborează, anual, rapoarte cu privire la lucrările și acțiunile desfășurate de comisia de insolvență la nivel central, precum și privind activitatea comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pe care le transmite membrilor comisiei;
m) orice alte atribuții dispuse de comisia de insolvență la nivel central, în limitele competențelor stabilite prin Lege.

SECȚIUNEA a 2-a
Comisia de insolvență la nivel teritorial

Art. 10. – (1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Finanțelor Publice numesc, prin ordin al conducătorului instituției, membrii titulari și supleanți ai comisiilor de insolvență la nivel teritorial, pentru un mandat de 3 ani.
(2) Prevederile art. 2-4 și 6 se aplică, în mod corespunzător, și numirii și desfășurării activității membrilor comisiilor de insolvență la nivel teritorial.

Art. 11. – Membrii comisiei de insolvență la nivel teritorial urmează cursuri de specializare inițială în insolvența persoanei fizice, precum și în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri, în termen de 3 luni de la desemnare, precum și cursuri de formare continuă.

Art. 12. – Ședințele comisiei de insolvență la nivel teritorial se desfășoară la sediul comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor.

Art. 13. – Președintele comisiei de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea comisiei și a aparatului tehnic;
b) convoacă și conduce ședințele comisiei;
c) reprezintă comisia în raporturile cu terții;
d) îndeplinește alte atribuții în derularea procedurii de insolvență, conform Legii.

Art. 14. – Comisia de insolvență la nivel teritorial are următoarele atribuții:
a) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Lege în sarcina comisiei;
b) verifică, din oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricărui creditor, cu sprijinul aparatului tehnic, dacă debitorul, prin acțiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului;
c) transmite comisiei de insolvență la nivel central propuneri în vederea modificării și/sau completării prezentei hotărâri;
d) înaintează comisiei de insolvență la nivel central propuneri privind necesitățile de formare profesională a membrilor comisiei și personalului aparatului tehnic;
e) înaintează comisiei de insolvență la nivel central propuneri privind elaborarea de ghiduri, organizarea de acțiuni și/sau campanii de informare a publicului, precum și orice alte modalități de a sprijini accesul debitorilor persoane fizice la procedurile prevăzute de Lege;
f) transmite comisiei de insolvență la nivel central informații pentru elaborarea de statistici și studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de Lege;
g) transmite comisiei de insolvență la nivel central informațiile solicitate de aceasta în scopul coordonării și monitorizării activității comisiilor de insolvență la nivel teritorial;
h) constată contravenția prevăzută la art. 87 alin. (2) din Lege și propune președintelui aplicarea sancțiunii contravenționale;
i) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege în derularea procedurilor de insolvență prevăzute de Lege.

Art. 15. – Aparatul tehnic al comisiei de insolvență la nivel teritorial pregătește lucrările acesteia și are următoarele atribuții principale:
a) pune la dispoziția debitorilor formularul de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și, la cerere, acordă sprijin acestora în vederea completării;
b) primește și înregistrează cererile debitorilor de deschidere a procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, precum și pe cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolvență;
c) asigură secretariatul tehnic al ședințelor comisiei de insolvență;
d) întreprinde demersurile necesare pentru a sprijini comisia în îndeplinirea obligației de informare a debitorului cu privire la efectele procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor; e) înaintează comisiei un raport preliminar referitor la îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii debitorului;
f) analizează procesul-verbal întocmit de administratorul procedurii privind neaprobarea planului de rambursare și înaintează comisiei un raport preliminar referitor la respectarea condițiilor prevăzute de lege în ceea ce privește votul asupra planului de rambursare și conținutul procesului-verbal;
g) verifică executarea planului de rambursare de către debitor, pe baza rapoartelor de informare întocmite de administrator, pe care le supune avizării comisiei;
h) verifică, la solicitarea membrilor comisiei, dacă debitorul, prin acțiunea sau omisiunea lui, pune în pericol executarea planului și înaintează comisiei un raport de informare;
i) înaintează comisiei un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii de insolvență, ca urmare a executării de către debitor a planului de rambursare a datoriilor; în cazul neexecutării planului de rambursare, elaborează un raport de informare cu propunere de închidere a procedurii, din motive neimputabile sau, după caz, imputabile, potrivit art. 43 alin. (1) și (5) din Lege;
j) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la posibilitatea de sesizare a instanței în vederea închiderii procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare a datoriilor și, dacă este cazul, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
k) întreprinde măsurile necesare în vederea verificării bianuale a registrelor publice pentru identificarea eventualelor modificări ale situației patrimoniale a debitorului, care ar justifica modificarea planului de rambursare a datoriilor, și informează membrii comisiei;
l) întreprinde măsurile necesare pentru sprijinirea îndeplinirii de către comisie a atribuțiilor prevăzute la art. 66 alin. (2), art. 69 și 70 din Lege, în derularea procedurii simplificate de insolvență;
m) întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către comisie a atribuțiilor prevăzute de Lege privind supravegherea debitorului după închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active;
n) înaintează comisiei un raport de informare cu privire la cererile privind situații de incompatibilitate ale administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice;
o) înaintează comisiei propuneri privind formarea profesională a aparatului tehnic;
p) urmărește modul în care se duc la îndeplinire deciziile sau alte atribuții dispuse de președinte și informează asupra eventualelor încălcări ale acestora;
q) elaborează, anual sau la cererea comisiei de insolvență la nivel central, rapoarte cu privire la dosarele în derulare;
r) îndeplinește alte atribuții dispuse de comisia de insolvență și legate de derularea procedurii de insolvență, conform Legii.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții tranzitorii

Art. 16. – În aplicarea prevederilor art. 2, primii membri ai comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. – În aplicarea prevederilor art. 11, primii membri ai comisiilor de insolvență la nivel teritorial finalizează formarea inițială în domeniul insolvenței persoanelor fizice și în alte domenii relevante pentru aplicarea procedurii până la data intrării în vigoare a Legii.

PRIM-MINISTRU,
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

One comment to “Comisiile De Insolventa Centrale Si Teritoriale Infiintate Pe Hartie – Hotararea De Guvern 11/2016 – Avocat Cuculis”
  1. Persoanelor fizice planul de rambursare a datoriiilor se aplica pe 5 ani sau pe o perioada mai lunga

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.