Clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii – Pararele in vechea si noua reglementare. Afla totul despre clauzele abuzive din contracte din materialul urmator.

61390472                              Consideratii privind clauzele abuziv in lumina fostei si actualei   reglementari        Incheirea contractelor este guvernata de principiul libertatii de vointa a partilor.

Potrivit acestui principiu,partile au libertatea de a incheia orice contract cu respectarea conditiei ca prin manifestarea lor de vointa sa nu se incalce legea,ordinea publica si bunele moravuri.

De altfel,art.1169 C.Civ prevede:”Partile sunt libere sa incheie orice contract si sa determine continutul acestora,in limitele impuse de lege,de ordina publica si de bunele moravuri.”

Incheierea si executarea contracelor trebuie sa se realizeze cu buna-credinta,aceasta din urma fiind o conditie esentiala.Totodata,aceasta constituie si o obligatie fundamentala a partilor.

Asa cum prevede si art.1170 C.Civ.”Ele (partile) nu pot inlatura sau limita aceasta obligatie”,oriceclauza contrara fiind considerata nescrisa.

Aceste reguli sunt aplicabile in egala masura atat in raporturile dintre profesionisti cat si in raporturile dintre profesionisti si consumatori.

Contractele incheiate intre profesionisti si consumatori sunt in majoritatea cazurilor ,contracte de adeziune.

Potrivit art.1175 C.Civ:”Contractul de adeziune este acel contract ale carui clauze esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti,pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale,cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare”.

Mentionam cu titlu de exemplu contractul de credit bancar,contractul de furnizare servicii internet,contractul de leasing,contractul de telefonie,contractul de asigurare,de transport etc.

Este necesar ca legiuitorul sa intervina si prin reglementari detaliate ,ample sa evite pe cat posibil orice abuzuri din partea profesionistilor, la care consumatorii ar putea fi supusi .

In  ceea ce priveste sediul materiei,mentionam Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti (in prezent,profesionisti) si consumatori.[1]

Potrivit  art.2 din Legea 123/2000:” Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup

de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.”

Potrivit art.2(2):” Prin profesionist se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia.”

Asa cum am afirmat in cele expuse anterior,buna-credinta trebuie sa existe si in cazul

raporturilor juridice dintre profesionisti si consumatori.Cel mai adesea,buna-credinta poate fi

incalcata de catre profesionisti prin inserarea in contracte a unor clauze abuzive.

Orice clauza abuziva in contractele dintre profesionisti si consumatori este strict interzisa,ca o expresie a bunei-credinte care guverneaza incheierea si executarea contractelor.[2]

Potrivit art.4(1) din lege” O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrare cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor”. In continuare,alineatul 2 din lege prevede:

“O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe

piata produsului sau serviciului respectiv”.

Clauzele contractuale dintre profesionisti si consumatori trebuie sa fie formulate im mod clar,neechivoc,stabilite detaliat ,eliminad orice interpretare ce ar putea conduce la eventuale abuzuri.

Modificarile aduse Legii 193/2000 in raport cu variantele initiale sunt esentiale, binevenite si realizate in sprijinul consumatorilor,reflectand astfel preocuparea leguitorului de a-i proteja pe acestia impotriva abuzurilor venite din partea profesionistilor.

In primul rand,fata de varianta initiala(din anul 2000),noua reglementare redefineste notiunea de consumator,eliminand din aceatsa sfera persoanele juridice[3]

Totodata.legea 193/2000 aduce modificari in plus fata de varianta sa initiala prin enumerarea in mod detaliat, a tuturor activitatilor,in afara carora o persoana fizica trebuie sa actioneze pentru a fi considerata consumator.Astfel,atunci cand incheie un contract o persoana fizica trebuie sa actioneze “in afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale”.[4]

O alta noutate pe care o prezinta Legea 193/2000 fata de varianta sa initiala consta in largirea sferei contractelor care intra sub incidenta Legii nr.193/2000.Astfel ,daca in varianta initiala,era prevazuta o enumerare limitativa in sensul ca intrau sub incidenta  legii”contractele incheiate intre comercianti si consumatori,certificatele de garantie,bonurile decomanda,facturile,

borderourile sau bonurile de livrare,biletele ,si tichetele care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite”,actuala reglementare ,astfel cum a fost republicata ,dispune ca:

“ Prevederile prezentei legi se aplica si bonurilor de comanda sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor si altora asemenea care contin stipulari sau referiri la conditii generale prestabilite”.[5]      Noutati sunt si la nivel terminologic.Astfel ,daca in varianta din anul 2000,legea avea in vedere “contractele standard preformulate”,noua regmenentare,astfel cum a fost modificata are in vedere “contractele standard”,eliminand conditia de a fi preformulate.

In plus,in privinta clauzelor abuzive,sunt enumerate  aspectele in functie de care o clauza ar putea fi considerata abuziva,spre deosebire de varianat initiala ,unde nu era prevazut acest aspect.

        Astfel,caracterul abuziv al unei clauze se va evalua atat in functie de natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia, factorii care au determinat incheierea contractului cat si de alte clauze inserate in contractul respectiv,sau chiar in alte contracte dar care se afla in stransa legatura cu contractul de baza.

O alta modificare este data de faptul ca Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este inlocuit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,autoritate al carei rol este de a promova si de a apara interesele consumatorilor,avand totodata calitate procesuala activa ori de cate ori constata ca acest interes a fost incalcat.

Legea 193/2000 in varianta republicata include in anexa noi clauze prezumate a fi abuzive…enumerarea clauzelor abuzive din anexa are insa caracter exemplificativ;legea nu epuizeaza sfera acestora astfel ca ori de cate ori se constata ca o clauza care nu a fost negociata

direct cu consumatorul creeaza in defavoarea consumatorului si “contrar bunei-credinte un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor”.6

Pe langa toate aceste modificari aduse de-a lungul timpului Legii 193/2000,ultima modificare intervenita la data de 1 octombrie,2013, este cea mai importanta ,si am putea spune chiar inovatoare in dreptul romanesc. In esenta,aceste modificari sunt concretizate in art.12 si 13 din Legea 193/2000, varianta actualizata.

Potrivit art.12(1) din lege:”In cazul in care constata utilizarea unor contracte de adeziune care contin clauze abuzive,organele de control(…) vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau,dupa caz,sediul profesionistului,solicitand obligarea acestuia sa modifice contractele aflate in curs de executare,prin eliminarea clauzelor abuzive.”

Observam asadar, ca in primul rand se schimba competenta functionala de  solugionare a cauzelor.

Astfel,daca potrivit anterioarei reglementari,ori de cate ori se constata incalcarea  dispozitiilor Legii 193/2000,competenta functionala apartinea judecatoriei iar competenta teritoriala era alternativa in sensul ca revenea fie judecatoriei in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta,fie judecatoriei in a carei raza teritoriala contravenientul isi are domiciliul sau sediul,in prezent,competenta functionala apartine tribunalului de la domiciliul sau dupa caz,sediul profesionistului.

S-a conferit aceasta competenta tribunalului tocmai pentru a asigura o protectie sporita  consumatorilor fata de eventualele abuzuri provenite din partea profesionistilor.

Prin solutionarea cauzei de catre o instanta ierarhic superioare jduecatoriei,se confera o garantie in plus  ca justitiabilii vor beneficia de o judecata corecta,infaptuita de catre judecatori specializati,avand o experienta ampla in aceasta materie.

Totodata,ca urmare a noilor modificari,organele de control au posibilitatea sa il cheme in judecata pe profesionist si sa solicite incetarea folosirii contractelor abuzive precum si eliminarea acestora.

Inlocuirea competentei teritoriale alternative cu una exclusiva ,respectiv ,cea a tribunalului in a carui raza isi are domiciliul sau sediul profesionistul,este in folosul justitiabililor…potrivit anterioarei reglementari,era posibil ca fapta sa se savarseasca intr-o cirscumscriptie teritoriala iar sediul profesionistului sa fie in alta circumscriptie teritoriala.

Ramanea la latitudinea organelor de control sa aleaga care ar fi judecatoria competenta sa solutioneze cauza…Daca organele de control ar fi ales sa introduca actiunea la judecatoria in a carei raza s-ar fi savarsit fapta,era posibil ca locul savarsirii faptei sa nu coincida cu locul unde profesionistul isi avea sediul sau domiciliul…acest lucru ar fi ingreunat posibilitatea justitiabililor in privinta deplasarilor la instantele de judecata,mai ales daca distantele ar fi foarte mari.

Prin faptul ca Legea 193/2000 recunoaste calitate procesuala activa organelor de control ,ori de cate ori se constata incalcarea intereselor consumatorilor,nu se aduce atingere dreptului consumatorului prejudiciat de a se adresa el insusi instantei de judecata.

Astfel,asa cum rezulta si din dispozitiile art.12(4) ,ori de cate ori se constata existenta unei clauze abuzive in contractele de adeziune,consumatorul are dreptul de a invoca nulitatea clauzei fie pe cale de actiune,fie pe cale de exceptie.

Articolul 13 (1) cuprinde o dispozitie importanta ,exclusiv in favoarea consumatorilor.

Astfel,in cazul in care instanta de jduecata constata in cuprinsul unui contract existenta unor clauze abuzive ,va obliga profesionistul sa modifice toate contractele de adeziune in curs de executare .Totodata,instanta va obliga profesionistul sa elimine toate aceste clauze,constatate ca fiind abuzive din contractele preformulate ce urmeaza a fi utilizate in activitatea profesionistului.

Aceasta modificare este salutara si are caracter inovator in dreptul romanesc.

Asa cum s-a sustinut si in practica,modificarea legislativa este de natura a recunoaste hotararii judecatoresti caracterul de precedent judiciar.7

Acest aspect este foarte important in practica intrucat  este suficient sa se declanseze un singur proces,sa se probeze ca o clauza  dintr-un contract de adeziune este abuziva iar caracterul abuziv al clauzei sa fie constatat printr-o hotarare judecatoreasca.

Cu alte cuvinte,este suficienta obtinerea ueni singure hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca o clauza este abuziva pentru a putea fi ulterior invocata in vederea anularii tuturor clauzelor cuprinse in contractele de adeziune de aceeasi categorie.

S-ar putea considera asadar ca hotararea judecatoreasca dobandeste efectul similar unei legi,avand caracter general si opozabila erga omnes.

Noua reglementare pledeaza in favoarea justitiabililor.

Potrivit  reglementarii anterioare,daca un consumator incheia mai multe contracte de adeziune cu un profesionist iar ulterior instanta era investita sa constate existenta unor clauze abuzive din cuprinsul unui singur contract,profesionistul era liber sa execute celelalte contracte de aceeasi categorie cu toate ca acestea cuprindeau clauze abuzive…Abuzul din partea profesionistului era evident si in mod vadit,contrar bunei-credinte ce  trebuie sa caracterizeze incheierea si executarea contractelor.

Noua reglementare vine in sprijinul consumatorilor,eliminad astfel asemenea abuzuri .

Practic,hotararea judecatoreasca dobandeste putere de lege,caracter general ,fiind opozabila nu doar partilor din litigiu ,ci erga omnes.

Efectele hotararii judecatoresti se extind nu numai cu privire la acelasi contract si intre aceleasi parti,ci cu privire si la alte contracte de aceeasi categorie ce contin clauze abuzive,fie ca ele sunt incheiate intre aceleasi parti,fie intre parti diferite.

Dupa cum se stie,in dreptul procesual civil romanesc ,hotararea judecatoreasca beneficiaza atat de putere de lucru judecat,cat si de autoritate de lucru judecat.

Cele doua notiuni nu se confunda.

Asa cum s-a afirmat si in literatura de specialitate,puterea de lucru judecat nu este reglementata in mod expres ca un efect al hotararii judecatoresti,ci existenta acesteia rezulta in mod implicit din cuprinsul dispozitiilor legale referitoare la exceptiile procesuale (exceptia puterii de lucru judecat).8

         In doctrina,9s-a considerat ca puterea de lucru judecat presupune un aspetc negativ in sensul ca justitiabilul care a pierdut procesul nu mai poate declansa un nou proces pentru a pune din nou in discutie dreptul pretins .Totodata,puterea de lucru judecat prezinta si un aspect pozitiv in sensul ca in situatia in care un justitiabil a castigat procesul,el poate invoca dreptul sau recunoscut prin hotararea judecatoreasca intr-un nou proces.

In ceea ce priveste autoritatea de lucru judecat,aceasta exista atunci cand puterea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti este invocata intr-un proces declansat ulterior ,intre aceleasi parti,avand acelasi obiect si intemeiat pe aceeasi cauza.10

In dreptul procesual civil romanesc,de regula ,hotararea judecatoreasca nu este invocata ca precedent  judiciar.Judecatorul solutioneaza pricina in conformitate cu legea si potrivit intimei sale convingeri.O hotarare judecatoreasca nu poate fi invocata pentru a influenta solutia ce urmeaza a fi pronuntata de catre judecator  intr-o alta cauza.

Numai in mod exceptional,anumite hotarari judecatoresti au caracter obligatoriu pentru toate instantele judecatoresti,acestea fiind obligat sa le respecte :este forba de recursurile in interesul legii pronuntate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si de deciziile Curtii Constitutionale.Numai in aceste situatii enumerate,am putea vorbi despre existenta precedentului judiciar in dreptul nostru .

Cu toate acestea,Legea 193/2000 confera hotararii judecatoresti posibilitatea de a fi invocata in procese ulterioare,asemenea unei dispozitii legale,judecatorul investit de solutionarea pricinii fiind tinut sa o respecte.

Astfel,daca un profesionist va continua sa execute contractele de adeziune care cuprind clauze abuzive ,orice persoana,fie fizica ,fie juridica,va putea invoca hotararea judecatoreasca pronuntata anterior.

Hotararea judecatoreasca astfel pronuntata nu se mai limiteaza doar la un anumit contract incheiat intre un anumit profesionist si consumatorul respectiv,nu mai are doar efecte relative,inter partes.Ea devine obligatorie pentru toti profesionistii.

      Daca profesionistul respectiv a mai incheiat si alte contracte ce contin clauze abuzive fie cu acelasi consumator ,fie cu altii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor  va putea solicita instantei eliminarea acestora din toate contractele incheiate intre consumatori si profesionisti.

Observam ca legea in lumina noii reglementari nu numai ca recunoaste calitate procesuala activa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,dar in acelasi timp ,ii confera puteri sporite.

Se pune insa intrebare:ce se intampla daca profesionistii nu se conformeaza hotararilor judecatoresti anterior pronuntate in sensul ca nu elimina clauzele abuzive din celelalte contracte aflate in curs de executare,ci continua efectiv sa se foloseasca de ele?

Legea 193/2000 nu prevede in mod expres sanctiunea ce se poate aplica…Consideram insa ca aceasta sanctiune poate fi dedusa pe cale interpretativa,prin analogie.

Astfel ,articolul 13 (2) dispune ca in situatia in care instanta de judecata constata existenta clauzelor abuzive in contract ,va aplica profesionistului respectiv si o amenda contraventionala.

Pe cale de consecinta,cu atat mai mult in cazul in care exista o hotarare judecatoreasca prin care se constata caracterul abuziv al unor clauze iar profesionistii nu se conformeaza acesteia,instanta poate aplica amenda contraventionala.

O alta solutie ar fi aceea ca instanta de judecata sa oblige profesionistul sa elimine clauzele abuzive din contractele de adeziune sub sanctiunea amenzilor cominatorii.

In sprijinul acestei solutii ,invocam natura obligatiei profesionistilor de a se conforma hotararii judecatoresti astfel pronuntate.Obligatia profesionistilor de a elimina clauzele abuzive din contractele de adeziune aflate in curs de executare si de a se conforma hotararii judecatoresti este o obligatie de a face.

Asa cum s-a afirmat in literatura de specialitate,obligatiile de a face au un caracter intuituu personae.O executare silita,in natura a acestor obligatii nu este posibila,in virtutea adagiului nemo potest cogit ad factum.888

          Executarea unor astfel de obligatii se poate realiza numai in mod indirect .Un asemena mod este aplicarea amenzilor cominatorii prin intermediul carora,cel constrans este obligat sa le plateasca statului pentru fiecare zi de intarziere,pana al executarea in natura a obligatiei de a face.999999*****

Cateva precizari sunt importante…

In primul rand ,numai decizia tribunalului va putea fi invocata asemenea legii in pricinile ulterioare,nu si o hotarare judecatoreasca pronuntata de catre judecatorie.

In al doilea rand,aceasta decizie va putea fi invocata  pentru a obtine anularea contractelor de adeziune ce sunt incadrate in aceeasi categorie.

De pilda,in situatia in care s-a constatat ca  un contract de leasing   contine clauze abuzive,decizia tribunalului va putea fi invocata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in folosul altor justitiabili care au incheiat la randul lor contracte de leasing ce contin astfel de clauze abuzive.

Daca ar fi fost vorba de alte contracte de adeziune,de pilda,de credit bancar,de telefonie etc.nu s-ar fi putut invoca efectu; erga omnes al hotararii judecatoresti rponuntate in privinta clauzelor abuzive din contractul de leasing.

Sanctiunea care intervine atunci cand instanta constata existenta acestor clauze abuzive,ele vor fi nule iar contractele vor fi modificate in sensul ca acele clauze abuzive vor fi inlocuite cu alte clauze prevazute de lege.11

Un alt aspect ce trebuie remarcat este faptul ca legea prevede ca ori de cate ori se constata “utilizarea unor contracte de adeziune ce contin clauze abuzive,organele de control vor sesiza tribunalul(…)”.Per a contrario,justitiabilii ,atunci cand vor actiona in nume propriu,nu vor sesiza tribunalul.

Intrucat liberul acces la justitie nu poate fi ingradit,se va aplica dreptul comun.

Astfel,ori de cate ori justitiabilii considera ca interesul lor legitim a fost incalcat prin inserarea unor clauze abuzive in contractele de adeziune ,se vor adresa fie judecatoriei,fie tribunalului ,in functie de valoarea obiectului dedus judecatii.12

       Cu toate ca legea prevede o competenta diferita a instantelor in functie de titularul actiunii(particular actionand  in interes propriu sau organ de control),acest aspect nu afecteaza deloc interesele justitiabililor,ci dimpotriva vine exclusiv in sprijinul acestora.

In primul rand,instantele vor fi degrevate de un numar foarte mare de litigii…dosarele vor fi repartizate diferit,fie judecatoriilor,fie tribunalelor ,in functie de calitatea titularului actiunii in justitie.

In al doilea rand,se evita astfel orice blocaj ce ar putea interveni in solutionarea cauzelor si se asigura totodata celeritatea procedurilor de judecata.

       Un alt aspect ce trebuie subliniat este dat de faptul ca efectul erga omnes al hotararii judecatoresti va putea fi invocat numai daca organele de control introduc actiunea in justitie…acest efect nu va putea fi invocat si de catre justitiabilii care actioneaza in propriul interes.

Modificari sunt aduse si in ceea ce priveste calea de atac ce poate fi exercitata impotriva hotararii pronuntate de tribunal.

Astfel,potrivit art.13 (4) :”Hotararea este supusa numai apelului.”Apelul se va judeca de catre Curtea de Apel ,in termen de 30 de zile.

Potrivit reglementarii anterioare,lipsea apelul,fiind supusa direct recursului.

Chiar si in privinta acestei modificari de ordin procedural,reglementarea este favorabila consumatorilor.

Anterior,cu ocazia exercitarii recursului,se analizau numai aspecte ce vizau legalitatea hotararii judecatoresti.In prezent,ca urmare a exercitarii apelului,vor fi analizate in egala masura atat aspectele de fapt,cat si  cele privind legalitatea si temeincia hotaraii judecatoresti.

Totodata,prin eliminarea recursului si inlocuirea acestei cai de atac cu apelul ,se asigura celeritatea solutionarii cauzelor si totodata ,se confera justitiabililor  o garantie in plus ca in urma analizarii pricinii atat in fapt,cat si in drept,ca se va pronunta o hotarare legala si temeinica.

Intrucat legea nu distinge,impotriva hotararii judecatoresti se va exercita apelul,indiferent ca aceasta cale de atac este exercitata de justitiabili sau de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

In ceea  ce priveste aplicabilitatea in timp a articolelor 12 si 13 din Legea 193/2000,trebuie precizat ca ele au intrat in vigoare da la data de 1 octombrie ,2013.

Prin urmare,aceste articole se vor aplica incepand cu data de 1 octombrie,2013 ,fie ca este vorba de cintracte aflate in curs de executare sau de contracte ce urmeaza a fi incheiate ulterior.

In niciun caz,noile dispozitii legale nu vor putea fi aplicate retroactiv.Astfel,daca s-a obtinut o hotarare judecatoreasca prin care au fost anulate clauzele abuzive din cuprinusl unor contracte de adeziune anteror intrari in vigoare a noilor dispozitii,efectul respectivei hotarari nu va putea fi invocat dupa data de 1 octombrie,2013 pentru a se obtine anularea altor clauze abuzive din contracte de aceeasi cateegorie ,in curs de executare.

In schimb,daca  respectiva hotarare judecatoreasca a ramas definitiva dupa intrarea in vigoare a noilor dispozitii legale,ea va putea fi invocata ca precedent judiciar pentru a obtine anularea clauzelor abuzive inserate in contracte de acelasi fel,chiar daca respectivele contracte au fost incheiate inainte de intrarea in vigoare a celor doua articole.

In ceea ce priveste aplicabilitatea in timp a dispozitiilor care prevad exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in aceasta materie,ele sunt de imediata aplicare.

      In acest sens,s-a prevazut in mod expres prin Legea 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila ca” Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in procesele incepute in perioada 15 februarie 2013—30 septembrie 2013.”

      In concluzie,meritul modificarilor Legii 193/2000 este de necontestat,fiind evidenta preocuparea permanenta a legiuitorului de a-i proteja pe consumatori impotriva eventualelor abuzuri din poartea profesionistilor.Totodata ,Legea 193/2000 in varianta actuala manifesta un dublu rol:preventiv si de constrangere.Un rol preventiv intrucat existand o hotarare judecatoreasca prin care se constata caracterul abuziv al unor clauze,toti profesionistii vor fi nevoiti sa ia masuri inainte ca instanta sa ii oblige ca sub sanctiunea amenzii sa realizeze acest lucru.Totodata,legea are si un rol constrangator caci in ipoteza in care profesinistii nu se conformeaza hotararilor judecatoresti astfel pronuntate,vor trebui sa suporte sanctiunile aplicate de catre  instanta de judecata.

 [1] Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori(M.Of.nr.560 din 10 noiembrie 2000).Legea a fost republicata in M.Of.nr.305 din 18 aprilie 2008 si apoi modificata prin Legea nr.161/2010(M.Of.nr.407 din 19 iulie,2010)Ultima modificare a intervenit la data de 1 octombrie ,2013

[2] Tratat de drept comercial roman-Prof.univ.dr.Stanciu D. Carpenaru,Editia a-III-a,revizuita conform noului Cod Civil,Editura Universul Juridic,Bucuresti,2012,p.405

 

[3] In vechea reglementare,Legea 193/2000 definea consumatorul drept” “orice persoană fizică sau grupuri de persoane fizice, reprezentate de asociaţii, precum şi orice persoană juridică care achiziţionează şi utilizează sau consumă de la comercianţi produse obţinute pe baza unui contract sau care beneficiază de serviciile acestora”.

 

[4] Art.2(1) din Legea 193/2000 varianta republicata

[5] Art.3(1) din Legea 193/2000,republicata

6Art.4(1) din Legea 193/2000,republicata

 

Formularul de inscriere in procesele colective il gasiti la urmatorul link-

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/procese-colective-cu-bancile-inscrieri-pentru-procesele-colective-pentru-stoparea-clauzelor-abuzive-si-pentru-denominarea-la-moneda-nationala-interviu-a-v-cuculis/

Interviu av. Cuculis Adrian –

http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/clauze-abuzive-in-contractele-cu-bancile-clauze-abuzive-in-contractele-cu-furnizorii-de-servicii-de-telefonie-atentie-de-a-1-octombrie-puteti-elimina-toate-clauzele-abuzive-atat-din-contractele-baca/

Jurist stagiar in cadrul biroului de avocatura Cuculis si Asociatii

Ionescu Ana – Monica

Avocat Coordonator – Av. Cuculis Adrian

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Biroul de avocatura Cuculis castiga dosar recunoastere diploma Spiru Haret. Dovada ca se poate

DOSAR NR. 1230/46/2010 SENTINŢA nr. 273/F-C
Şedinţa publică din 24 Noiembrie 2010
Curtea compusă din:
Preşedinte : Corina Georgeta Nuţă – judecător
Grefier : Monica Botofei
S-a luat în examinare, pentru pronunţare în primă instanţă, acţiunea formulată
potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamanţii
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.
Procedura, legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care :
Curtea, constatând că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa
publică din 17 noiembrie 2010, când cererile părţilor au fost consemnate în
încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din
prezenta sentinţă, reţine cauza spre soluţionare.
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str. Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3, şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI, cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.
C U R T E A
Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2010, reclamanţii Sîrbu Ioana Adriana
şi Burtea Gabriel au chemat în judecată pe pârâta Universitatea Spiru Haret din
Bucureşti, solicitând instanţei să dispună obligarea acesteia la eliberarea
diplomelor de licenţă şi a suplimentelor la diplomă, în termen de 30 de zile de
la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii în cuantum de 50 lei pe fiecare zi de
întârziere pentru fiecare dintre reclamanţi, până la eliberarea actelor de
studii respective.
În motivarea cererii reclamanţii au arătat că au urmat cursurile Facultăţii de
Drept şi Administraţie Publică ale universităţii pârâte în perioada 2006-2009,
susţinând şi promovând examenul de licenţă în sesiunea iulie 2009. Ca atare,
universitatea pârâtă le-a eliberat adeverinţele nr.7195 şi nr.7043 din
09.07.2009, prin care le-a atestat titlul de licenţiat în drept.
Întrucât adeverinţele menţionate aveau un termen de valabilitate de maxim 12
luni, potrivit art. 38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii în
sistemul de 2
învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, la împlinirea termenului
respectiv reclamanţii au solicitat decanului Facultăţii de drept şi
administraţie publică eliberarea unor noi adeverinţe şi a situaţiilor şcolare
anexe la acestea. În acest fel le-au fost eliberate adeverinţele nr.27005 şi
nr.27004 din 20.09.2010 şi situaţiile şcolare nr.241 şi nr.243 din 24.08.2010.
În baza art.20 alin.1 din Regulamentul susmenţionat, reclamanţii au solicitat
rectorului universităţii pârâte, la data de 24.08.2010, eliberarea diplomelor de
licenţă şi a suplimentelor la diplomă, însă nu au primit niciun răspuns la
această solicitare.
Reclamanţii au mai arătat că, din momentul înscrierii la facultate şi până la
absolvirea acesteia, şi-au îndeplinit toate obligaţiile ce le reveneau potrivit
contractelor de studiu încheiate cu pârâta şi Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor, în sensul că şi-au plătit taxele de studii şi au
susţinut şi promovat toate examenele, inclusiv examenul de licenţă. În aceste
condiţii, potrivit şi Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor de
finalizare a studiilor emisă de pârâtă sub nr.1405/21.05.2009, precum şi art.20
alin.1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr.2284/2007, pârâta era obligată să
elibereze reclamanţilor actele de studii completate.
Prin
Pârâta a solicitat introducerea în cauză, în temeiul art.16
În motivarea cererii pârâta a arătat că s-a conformat cerinţelor impuse de OMECT
prin adresa nr.36125/25.06.2009, ataşând cererii de aprobare a tipăririi
formularelor tipizate situaţiile centralizatoare semnate şi ştampilate pe
fiecare pagină şi incluse în format electronic pe CD, însă nu au primit
aprobarea cerută. Întrucât ROMDIDAC SA refuză tipărirea formularea tipizate în
lipsa aprobării Ministerului, Universitatea Spiru Haret a promovat acţiune în
contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, pentru obligarea
Ministerului să acorde aprobarea de tipărire. Cererea în justiţie se află pe rol
sub nr.4949/2/2010, cu termen de judecată la 13.12.2010.
În temeiul art.16
Prin
tipizate constând în diplome de licenţă cu suplimentele aferente pentru cei doi
reclamanţi, ignorând dispoziţiile Legii nr.288/2004 şi Legii învăţământului
nr.84/1995.
Chematul în garanţie a mai arătat că, în urma analizării documentaţiilor
transmise de către pârâtă a dat aviz către ROMDIDAC SA, prin adresele
nr.37450/21.06.2010 şi nr.12356/F/25.10.2010, pentru achiziţionarea de formulare
tipizate pentru actele de studii destinate absolvenţilor Spiru Haret. Prin
urmare, cererea pârâtei este lipsită de obiect.
Potrivit art.5 din Ordinul nr.2284/2007, responsabilitatea gestionării,
completării şi eliberării actelor de studii revine în exclusivitate instituţiei
de învăţământ superior. Actele pot fi eliberate doar pentru absolvenţii care au
promovat examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de
învăţământ acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, conform
legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate. Aceste
acreditări/autorizări provizorii sunt aprobate prin hotărâri de guvern
actualizate anual.
O instituţie de învăţământ care înscrie studenţi şi eliberează diplome la
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, fără să fi parcurs
procedura obligatorie pentru autorizare, nu este îndreptăţită să înmatriculeze,
să elibereze diplome, să desfăşoare procesul de învăţământ pentru formele de
învăţământ care nu au parcurs etapele obligatorii ale acreditării şi autorizării
provizorii.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:
Potrivit art.38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii din sistemul
de învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, după finalizarea
completă a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează adeverinţa de
absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maxim 12 luni.
Potrivit art.2, actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior,
care confirmă studiile de învăţământ superior efectuate şi titluri sau calităţi
dobândite şi conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din
Legea nr.84/1995/R şi din celelalte reglementări legale în vigoare, sunt
diploma, certificatul şi atestatul. Foia matricolă sau suplimentul la diplomă
sunt anexe la actele de studii.
Potrivit art.5, instituţiile de învăţământ superior, de stat ori particular,
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu potrivit legii, pot
gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în
condiţiile legii.
Potrivit art.11, activitatea de completare a formularelor actelor de studii se
efectuează în termen de maxim 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit art.20, titularii au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii
completate, după termenul aprobat de Senatul instituţiei, care poate fi cel mult
de 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit Capitolului VII din Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor
de finalizare a studiilor emisă de Universitatea Spiru Haret şi înregistrată sub
nr.1405/12.05.2009, universitatea respectivă, ca instituţie organizatoare a
examenelor de licenţă, s-a obligat să elibereze diplomă de licenţă, însoţită de
suplimentul la diplomă, în cel mult 12 luni de la încheierea examenului de
licenţă, până la eliberare diplomei de licenţă, facultăţile putând elibera, la
cerere, adeverinţe prin care să se certifice promovarea examenului de licenţă,
precum şi rezultatele la examenul de licenţă şi valabilitatea adeverinţei până
la elaborarea diplomei.
Prin HG nr.1175/2006 s-au prevăzut domeniile de studii universitare de licenţă
şi specializările din cadrul acestora şi numărul de credite de studiu
transferabile, 4
începând cu anul universitar 2006-2007, pentru studenţii admişi în anul I.
Pentru domeniul „Ştiinţe Juridice” s-au prevăzut, în domeniul de studiu
universitar de licenţă „Drept”, specializările „Drept” şi „Drept comunitar”.
Potrivit Ordinului Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr.3404/07.03.2006 privind
aprobarea criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2006-2007, admiterea în
învăţământul superior se organizează numai în instituţiile care au în structura
domeniilor de studiu specializări acreditate şi specializări care au obţinut
autorizaţia de funcţionare provizorie. Formele de învăţământ cu frecvenţă redusă
sau de învăţământ la distanţă pot fi organizate numai de către universităţile
care organizează cursuri de zi în domeniile respective şi dispun de departamente
specializate.
Reclamanţii s-au înscris la studiile Facultăţii de Drept şi Administraţie
Publică din Bucureşti, specializarea Drept, din cadrul Universităţii Spiru Haret
în anul 2006, forma de învăţământ „învăţământ la distanţă”. În anul de
învăţământ 2008-2009, reclamanţii au parcurs doi ani universitari, respectiv
anii III şi IV.
Reclamanţii au fost admişi să susţină examenul de licenţă în sesiunea iulie
2009, examen pe care l-au promovat. Ca atare, Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică le-a recunoscut titlul de licenţiat în drept, potrivit
adeverinţelor nr.7043 şi nr.7195 din 09.07.2009 (filele 8-10 dosar).
Din actele dosarului nu rezultă că reclamanţii s-au înscris la o specializare şi
la o formă de învăţământ pentru a căror organizare universitatea pârâtă nu avea
autorizare sau acreditare provizorie. De altfel, în speţă nu a fost contestat în
mod expres faptul că reclamanţii nu au dreptul să obţină diplomele de licenţă şi
suplimentele la diplomă pentru ca au parcurs o forma de învăţământ pentru care
parata nu au parcurs etapele obligatorii de acreditare/autorizare provizorie. Ca
atare, referirile chematului în garanţie la obligaţiilor instituţiilor de
învăţământ superior relative la organizarea formelor de învăţământ prevăzute de
lege nu pot fi valorificate în sensul verificării modului in care parata a
organizat forma de învăţământ “ID” parcursa de reclamanţi.
Prin urmare, câtă vreme pârâta însăşi recunoaşte că reclamanţii au urmat
cursurile pe care ea le-a organizat la formele de învăţământ legal stabilite şi
a emis acestora acte ce recunosc acest fapt şi calitatea de licenţiaţi in drept
– acte ce premerg diplomelor finale de studii -, respectiv câtă vreme chematul
în garanţie nu a invocat nelegalităţi în organizarea de către pârâta a studiilor
reclamanţilor, Curtea, având în vedere dispoziţiile legale susexpuse, constată
că cererea reclamanţilor este întemeiată sub aspectul obligării pârâtei de a
emite diplomele de licenţă şi suplimentele la diplomă.
Curtea apreciază că nu este întemeiat capătul de cerere privitor la obligarea
pârâtei la emiterea documentelor respective în termen de 30 de zile de la
pronunţarea sentinţei, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei/fiecare zi de întârziere, până
la eliberarea actelor, având în vedere că pârâta este ţinută în îndeplinirea
obligaţiilor sale nu doar de avizul chematului în garanţie MECTS pentru
tipărirea documentelor respective, dar şi de activitatea Romdidac SA.
Ca atare, eliberarea diplomelor şi suplimentelor cerute de reclamanţi poate
trena din alte cauze decât culpa pârâtei, situaţie în care nu se poate impune
pârâtei să respecte un termen pentru acţiuni ce depind şi de alţi factori decât
voinţa sa. În speţă nu s-a dovedit că neeliberarea documentelor îi poate fi
imputată exclusiv pârâtei. Dimpotrivă, există la dosar dovezi ale demersurilor
pe care pârâta le-a făcut până în prezent pentru obţinerea formularelor tipizate
pentru actele de studii. Reclamanţii au 5
posibilitatea, în ipoteza în care neeliberarea documentelor poate fi imputată,
după pronunţarea sentinţei, doar pârâtei, să solicite instanţei aplicarea
dispoziţiilor Legii nr.554/2004 faţă de atitudinea pasivă şi culpabilă a
acesteia.
În ce priveşte cererea de chemare în garanţie, Curtea constată că aceasta nu
este întemeiată.
Pârâta a invocat faptul că a solicitat chematului în garanţie în trei situaţii –
adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi nr.986/26.10.2009 – să emită
aprobare către Romdidac SA de a tipiza actele de studii necesare inclusiv
reclamanţilor.
Adresa nr. 986/26.10.2009 vizează, însă, suplimentarea necesarului de diplome
pentru anul universitar 2008, aşa încât nu are relevanţă în cauză, întrucât
reclamanţii au absolvit facultatea în anul 2009 (fila 53).
Adresele nr. 769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 vizează, intr-adevăr, actele de
studii necesare pentru anul 2009 (filele 54, 55). Pârâta s-a conformat, însă,
doar în parte cerinţelor impuse de Ministerul Educaţiei prin adresa nr.
13125/25.06.2009 (filele 47 – 48), în sensul că a comunicat tipul diplomelor de
licenţă cerute – conform Legii nr. 84/1995 şi Legii nr. 288/2004 -, cantitatea
acestora (nr.buc.) şi numărul estimativ de absolvenţi, dar a ignorat cerinţele
specifice “Machetei 2 – Absolvenţi licenţă/studii universitare de licenţă” (
Respectivele cerinţe ale Machetei 2 nu se regăsesc comunicate către minister
nici prin adresa nr. 1224/14.12.2009 (fila 62).
Pe de alta parte, se constată că, mai înainte de a-i fi comunicată cererea de
chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a comunicat către Romdidac S.A. avizul
de achiziţionare de către pârâtă a formularelor tipizate pentru actele de studii
necesare absolvenţilor anului 2009, prin adresa nr. 12356/F/20.10.2010, ca
răspuns la solicitarea pârâtei nr. 557/12.10.2010 (fila 69).
De asemenea, mai înainte de iniţierea litigiului de faţă şi, deci, de formularea
cererii de chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a dat aviz ca pârâta să
achiziţioneze formulare tipizate pentru acte de studii necesare absolvenţilor
săi – adresa nr. 37450/21.06.2010 (fila 68).
Pârâta nu a probat că avizul acordat de Minister în condiţiile de mai sus nu a
fost suficient pentru necesarul şi solicitările sale.
Pentru cele expuse, Curtea va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în
garanţie.
întâmpinarea formulată la data de 15.10.2010, pârâta a solicitat să se constate
că şi-a îndeplinit obligaţiile legale faţă de reclamanţi în sensul emiterii
adeverinţelor de studiu şi a făcut demersurile legale către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea comunicării
necesarului de materiale tipizate pentru actele de studiu destinate
absolvenţilor anului 2009, pentru a putea lansa comandă către ROMDIDAC SA de
tipărire a respectivelor documente. Astfel, solicitările către minister au fost
formulate prin adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi
nr.986/26.10.2009, la care ministerul nu a emis niciun răspuns. 1 din Legea
nr.554/2004 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru obligarea acestuia să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în
diplomele de licenţă şi suplimentele de diplomă pentru cei doi reclamanţi, în
termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prev.de art.24
alin.2 din Legea nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei pe fiecare zi
de întârziere, până la emiterea aprobării, cu cheltuieli de judecată. 1 din
Legea nr.554/2004 rap. la art.60 Cod procedură civilă, Curtea a dispus
introducerea în cauză a MECTS la data de 20.10.2010. întâmpinarea depusă la data
de 18.11.2010, chematul în garanţie MECTS a solicitat respingerea cererii
formulate de Universitate, arătând că nu este legat de aceasta prin niciun
raport juridic. Astfel, potrivit art.2 din Legea nr.288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, organizarea fiecărui ciclu de studii este de competenţa
instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. În speţă, pârâta urmăreşte obligarea ministerului la emiterea
suplimentară a unor formulare 3 specializare/program de studiu, forma de
învăţământ -Zi, ID, FR, Seral-, etc).

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii
Obligă pe pârâtă să elibereze reclamanţilor diplomele de licenţă şi suplimentele
la diplomă. 6
Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 noiembrie 2010, la Curtea de Apel
Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
Preşedinte,
Corina Georgeta Nuţă
Grefier,
Monica Botofei
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str.Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3 şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.

 

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Ultima sansa a studentilor este instanta de judecata, actionati acum! Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii va ajuta sa va recuperati diploma si sa va fie recunoscute studiile superioare.

spiru_haret_coperta[1]

AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET

avocat procese colective pentru eliberarea si / sau recunoasterea diplomelor de licenta ale fostilor absolventi Spiru Haret

 • Acasă
 • Despre noi
 • Procese colective – spiru haret
 • Procese castigate
 • Contact

Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA   RESTITUIRI  DIPLOMELOR  USH:

1.       Procedura antejudiciara:  

 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)

2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

 avocat Cuculis 0722298011
 

Posted in Uncategorized | Tagged avocat diplome ush, Cuculis, diplome spiru, procese castigate ush, procese colective | Scrie un comentariu

Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.

Vezi  mai  jos cum instanta le da castig de cauza fostilor absolventi ai Universitatii Spiru Haret:

Citeste mai multe pe:

http://www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged am castigat diploma de licenta in instanta, cuculis, diplome ush, hotarare castigata in instanta ush, procese colective | Scrie un comentariu

PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH

Pentru a veni in ajutorul fostilor absolventi ai Iniversitatii Spiru Haret (USH) promotiile 2008 – 2010 ce nu au diplomele eliberate sau le au eliberate si nu sunt recunoscute, CUCULIS SI ASOCIATII va prezinta succint etapele procedurii de resituire si recunoastere a diplomelor de licenta neeliberate sau numai de recunoastere a diplomelor de licenta eliberate si nerecunoascute.

PROCEDURA  RESTITUIRII DIPLOMELOR USH:

 1. 1.       Procedura antejudiciara:  
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre Universitatea Spiru Haret (USH);
 • Redactare si depunere Plangere prealabila catre  Ministerul Educatiei (MECTS)
 1. 2.       Procedura  judiciara:

a)      Prima instant (instant de fond)

Instanta competenta :  TRIBUNALUL  BUCURESTI

–          redactare/depunere  cerere de chemare in judecata;

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH

–          redactare/depunere raspuns la intampinare;

–          redactare/depunere concluzii scrise

b)      Recurs:

Instanta competenta:  CURTEA  DE  APEL  BUCURESTI

–          asistare reprezentare in contradictoriu cu MECTS  si USH;

–          redactare/depunere intampinare la recursul formult de  recurent;

–          redactare depunere concluzii scrise.

Finalitatea  acestei proceduri este  obtinerea  unei sentinte/decizii care obliga Universitate Spiru  Haret  la eliberarea diplomelor reclamantilor precum si obligarea Ministerului Educatiei Cercetarii Tinererului si Sportului (MECTS) la eliberarea avixelor necesare pentru tiparirea diplomelor si recunoasterea acestora.

Sentinta sau Decizia obtinuta in instant va tine loc de diploma pana la eliberarea efectiva a acesteia. Diploma ce nu difera cu nimic de cea obtinuta la o Universitate de Stat.

0722298011 avocat Cuculis
 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Posted in Uncategorized | Tagged avocat spiru haret, avocat ush, Cuculis, diplome restituite, diplome ush, pagubiti spiru haret, procese castigate spiru, procese colective castigate | Scrie un comentariu

Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

Universitatea Spiru Haret  –  Eliberarea si recunoasterea diplomelor deja eliberate de catre MECTS

Poate cel mai important lucru la aceasta dezbatere consideram ca este rezonanta si impactul atat mediatic dar si individual provocat la nivel national de univ. Spiru Haret. Subiectul este de asemenea de o importanta majora, tinand cont ca prin nerecunoasterea sau neeliberarea diplomelor de licenta, o buna parte din studentii Spiru au fost vatamati in interesele proprii, fie ca a fost vorba despre o crestere salariala, o ierarhizare sau continuare a studiilor post universitare.

Raspunsul Ministrului  Educaţiei, Ecaterina Andronescu,care a anunţat, că toate diplomele de la Universitatea “Spiru Haret”, indiferent de programul sau forma de învăţământ urmată, rămân valabile până la clarificarea totală a situaţiei de la instituţia de învăţământ superior, vine ca o surpriza pentru toti cei care asteptau un raspuns ferm din partea ministrului si in niciun  caz o amanare a situatiei  déjà perpetuate.

Ministrul Educatiei a precizat, într-o declaraţie de presă, că printr-un act normativ va fi  cu siguranta remediata situaţia individuală a absolvenţilor de la Universitatea “Spiru Haret” care necesită o asa zisa revalidarea a diplomelor. Aceasta revalidare pentru ca toata lumea sa o intelega si sa o perceapa la nivelul si importanta ei, inseamna un nou examen pe care ar trebui sa il sustina acesti absolventi care nu au nicio vina ca au sustinut un examen de licenta trunchiat.

Toate diplomele obţinute în cadrul prevăzut de lege, respectiv al programelor şi formelor de studii, autorizate sau acreditate, sunt valabile, iar absolvenţii nu vor susţine nicio probă de validare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Partea cea mai buna, pentru studentii acestei institutii este ca cei care vor sa li se recunoasca studiile si se considera vatamati de catre  Ministerul Educatiei, care si-a pus de asemenea antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, pot da in judecata atat Universitatea Spiru Haret dar si Ministerul Invatamantului, pentru rezolvarea situatiei.

Mai multe pe:
www.indrumari-juridice.eu
 

Posted in Uncategorized | Tagged daune morale pentru absolventii USH, Cuculis, ecaterina andronescu, eliberarea diplomelor, MECTS, procese colective ush, recunoasterea diplomelor, Romania, Spiru Haret, ush | 4 comentarii

·         Articole recente

 • Pasii pentru dobandirea diplomelor de catre fostii absolventi ai Spiru Haret
 • Cuculis: Castiga diplomele fostilor absolventi Spiru Haret in instanta.
 • PROCEDURA DE RESTTUIRE A DIPLOMELOR USH
 • Singura solutie pentru eliberarea diplomelor absolventilor este instanta !

·         Avocat diplome spiru haret, probleme diplome ush, procese colective spiru, absolventi ce au castigat in instanta, avocati, eliberare diplome de licenta, pagubitii spiru, spiru haret

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Timbrul de mediu ! Suntem in 15 Martie, asta inseamna noi taxe pentru cei cu masini!

Din 15 Martie a intrat in vigoare o noua taxa de poluare asa cum este ea denumita in varianta 2013 , TIMBRU DE MEDIU. Prin urmare, incepand de astazi toti romanii care doresc inmatricularea unei masini pe teritoriul Romaniei vor plati timbrul pentru prima inmatriculare, pentru prima transcriere daca vor sa vanda pentru prima data chiar daca masinile lor sunt inmatriculate in Romania.

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii, va propune alternativa la plata acestor taxe, ce sunt vadit ilegale atat din punct de vedere legislativ intern cat si extern, respectiv comunitar.

Ca si noutate absoluta, biroul nostru este primul care a obtinut o hotarare judecatoreasca pentru noul timbru de mediu,pronuntare data chiar in data de 15.02.2013.

1) Cand trebuie platit

Potrivit actului normativ care il reglementeaza (OUG nr. 9/2013), timbrul de mediu va fi platit o singura data in urmatoarele situatii:

•cand un autoturism este inmatriculat pentru prima data in Romania;
•cand un autoturism este reintrodus in parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduala a timbrului;
•pentru masinile rulate pentru care nu a fost achitata nicio taxa de poluare/inmatriculare (in acest caz, timbrul de mediu se va plati cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate);
•pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmtaricularea fara plata unei taxe de poluare/ de inmatriculare. Timbrul de mediu in aceasta situatie va fi achitat tot cu ocazia ocazia transcrierii dreptului de proprietate.

STOP TAXA POLUARE SI TIMBRU DE MEDIU 2013 – Nu plati taxa de poluare sau timbrul de mediu, sunt ilegale iar daca ai platit-o poti sa o recuperezi. Pentru inmatricularea unui autoturism NU esti obligat a platesti taxa de poluare sau de mediu si nici taxa de prima transcriere, se poate evita iar daca s-a platit se poate recupera. NU TE LASA ABUZAT DE STAT, poti evita sau recupera atat taxa de poluare cat si timbrul de mediu 2007 – 2013 . Actioneaza acum si cere-ti drepturile.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Noul cod de procedura civila si clauzele abuzive din contracte! Oug 50/2010 sau L 193/2000 modificata? Procesele bancare.

Noul cod de procedură civilă aduce, în premieră, posibilitatea ca instanţele de judecată să elimine clauzele abuzive din toate contractele de credit, dacă acestea sunt declarate ca atare în instanţe. Bancherii estimtează că asta ar aduce pierderi de 600 de milioane de euro pentru sistemul bancar şi s-a adresat BNR şi Ministerului Justiţiei. Noul cod de procedură civilă a modificat mai multe legi importante, printre care şi legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, temeiul de drept al proceselor împotriva băncilor. Astfel, dacă într-un contract de credit, de asigurări, de leasing sau de telefonie se constată existenţa unei clauze abuzive de către instanţă, comerciantul, numit de acum profesionist, va fi obligat să modifice toate contractele care conţin acea clauză.

Pentru asta este nevoie ca o asociaţie de protecţia a consumatorilor, fie ea guvernamentală (ANPC) sau neguvernamentală, să dea în judecată banca pentru o clauză abuzivă, şi din moment ce va fi declarată ca atare de către instanţa de Fond (Tribunal) şi apoi în apel, legea va obliga banca să elimine clauzele din toate contractele încheiate între clienţi şi respectivul profesionist. Întreaga procedură a fost descrisă de către ECONOMICA.NET aici.

Legea 76/2012 a dus la modificarea a legii 193/2000, modificare care a fost deja operată, legea fiind republicată în 3 august în Monitorul Oficial, cu noile modificări.

Noul cod de procedură civilă ar fi urmat să intre în vigoare din luna septembrie a acestui an, însă data de aplicare a fost împinsă de către guvern pentu martie 2013, printr-o ordonanţă de urgenţă.

Modificările legislative au adus frisoane reci pe frunţile bancherilor, dat fiind numărul important de procese câştigate de către clienţi pe clauzele abuzive în instanţă.

Ziarul Financiar a publicat astăzi o scrisoare trimisă de ARB către BNR şi Ministerul Justiţiei prin care a cerut eliminarea acestor prevederi legislative.

“Băncile nu doar că nu vor mai avea dreptul de a percepe pentru viitor costurile aferente clauzelor declarate ca fiind abuzive, dar se vor vedea obligate să şi ramburseze tuturor clienţilor respectivele costuri percepute în trecut”. Impactul financiar al acestei prevederi este estimat de bancheri la peste 600 mil. euro anual. ARB recunoaşte existenţa unor “posibile erori izolate apărute în practica instituţiilor de credit în trecut”, dar consideră că instanţele nu sunt pregătite să aprecieze just clauzele din contracte, potrivit sursei citate.

Gheţea recunoaşte autenticitatea documentului: Asta e poziţia noastră

„Acel material nu trebuia să apară în presă. Este o problemă pe care noi o să o investigăm în continuare să vedem cum a apărut în presă. Cred că orice instituţie are dreptul de aibă dreptul să aibă documente care circulă şi care nu sunt cu caracter public. Ca atare, vreau să vă spun că dacă tot a apărut în presă, acela este punctul de vedere al comunităţii bancare”, a declarat Radu Graţian Gheţea, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, declaraţii făcute în cardul seminarului EuCofile, organizat de BNR, ARB şi AlphaBank.

În trecut, ARB, prin intermediul Guvernului, BNR şi a FMI au reuşit să mai blocheze o lege importantă, celebra OUG 50/2010, care a fost modificată în Parlament astfel încât să nu se aplice şi creditelor în derulare.
SURSA: “http://www.economica.net/ce-spune-ghetea-despre-legea-care-a-bagat-spaima-in-banci_39128.html”

Pe scurt, actionati in judecata in grup cat mai mare, dat fiind faptul ca un grup solid si o actiune bine facuta va poate scapa de plata unor sume foarte mari. Biroul de avocatura CUculis si Asociatii va pot ajuta sa ACTIONATI IN JUDECATA pentru clauze abuzive chiar daca sunteti in executare silita.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist

Noul cod de procedura civila – Reglementari diferite – Opinii separate – Biroul de avocatura Cuculis

Am inceput sa mergem pe sistemul occidental in care probatiunea sa se faca
inaintea procesului. In momentul in care te adresezi instantei toata probatiunea
este facuta de catre parti, fie prin avocati, fie sub alta forma, prin
mediatori. Practic, judecatorul primind dosarul va da numai o hotarare. Adica,
accentul nu va mai cadea pe faza contencioasa in fata judecatorului, ci se va
desfasura pe parti. Cam asta se incearca, in principiu. In ce masura vom reusi,
urmeaza sa o arate practica’’,  a mai aratat Stefan Herchi.
Solutii amiabile
Noul Cod de Procedura Civila va pune, de asemenea, accentul pe incercarea de a
soutiona amiabil un eventual diferend, scopul fiind acela de a nu investi
instanta de judecata cu o noua cauza. Numai in cazul in care nu se va putea
ajunge la o asemenea solutie pe cale amiabila se ajunge in instanta.
,,La societatile comerciale problema e partial simpla. In mod normal, ei nu
trebuie sa astepte solutii de la instanta. In momentul in care ei ajung la
asemenea probleme litigioase, firmele au dreptul sa se adreseze unei instante
arbitrare: fie unui arbitru pe care-l aleg ei, poate o persoana fizica, fie unui
arbitraj institutionalizat, cum e cel de la Camera de Comert.
Acolo hotararea e rapida, se da fara probleme. In procedurile comerciale din
fata instantelor de judecata, deja s-au accelerat multe procesele pentru ca s-au
introdus procedurile noi, cum a fost cea cu Ordonanta 5 sau 119, prin care s-au
accelerat aceste procese, dar si la ei va fi aceiasi solutie ca si in cazul
persoanelor fizice, deci se va incerca accelerarea proceselor, tocmai pentru a
nu astepta un an de zile pana obtii o hotarare pe care eventual sa o poti
executa.
Problema nu este insa asta, ci ca, pana ajungi sa executi o hotarare, firma
debitoare intra in insolventa si nu mai ai ce urmari sau executa. Asta e marea
problema in Romania: nu obtinerea unei hotarari in favoarea celui care
intr-adevar are dreptul la ea, ci executarea. In opinia mea, legea falimentului
este facuta sa-i ajute pe debitori, nu pe creditori’’, este de parere profesorul
Stefan Herchi.
Lacune
Avocatul crede ca, exact ca si Noul Cod Civil, si Noul Cod de Procedura Civila
are multe lacune. ,,Deja se discuta de modificarea Noului Cod Civil. Necazul e
ca va aparea legea de punere in aplicare a Noului Cod de Procedura Civila, iar
legea de punere in aplicare a Noului Cod Civil deja a modificat Codul Civil’’,
atrage atentia Herchi.
Avocatul sustine ca nu stie, insa, cum va putea judecatorul sa estimeze, inca de
la primul termen de judecata, perioada cat va dura procesul. ,,Cum poti tu
estima un proces? Va dau un exemplu: Legea 18 privind Codul Funciar a generat in
Romania un milion de procese din cauza modului in care a fost conceputa legea
(dovada ca a fost modificata de nu stiu cate ori) si a modului in care a fost
pusa in aplicare aceasta lege. Nu oamenii au fost vinovati pentru aceste
procese, ci sistemul, institutia’’, a mai spus Herchi.
,,Sa estimezi durata unui proces e ca si cum ai juca la loto. Nu stii ce
intervine. E adevarat ca, potrivit Noului Cod de Procedura Civila, cand mergi la
judecator cu dosarul gata facut nu vei mai putea modifica cum faci acum: schimbi
obiectul cauzei prin actiuni sau prin cereri aditionale. Posibil ca asta s-a
avut in vedere. Nemaiexistand aceste divagatii de la o linie de la care ai
pornit se poate estima. Mie mi se pare absurd acest lucru. Si nu stiu ce
eficenta si ce rost are o asemenea chestie’’, se intreaba avocatul.
Criza de magistrati
Stefan Herchi sustine ca tergiversarea cauzelor este un subiect de domeniul
trecutului si ca acest fenomen nu reprezinta mai mult de unu-doi la suta din
totalul cauzelor de pe rolul unei instante. ,,Sa recunoastem ca, uneori, si
partile si avocatii au interesul sa traga de timp. Cifra este oricum
nesemnificativa. Si atunci despre ce tergiversare vorbim, cand fiecare parte are
interesul sa obtina cat mai repede o hotarare judecatoreasca pe care sa o poata
pune in aplicare?! Daca exista o cauza complicata, nu judecatorii sunt de vina
ca dureaza atata sau pentru ca se complica, ci faptului ca scoatem acte
normative aiurea; scoatem tot felul de dispozitii care se bat cap in cap, nu se
reglementeaza o treaba cum ar trebui’’, a mai aratat Stefan Herchi.
Referitor la Legea 18, avocatul Stefan Herchi vine si cu un exemplu. “S-a
schimbat sistemul de evidenta cadastrala. Nimic din ce a existat pana acum nu
mai este conform vechilor limite. Practic, printr-o operatiune administrativa am
generat milioane de procese. Pentru ca oamenii care folosesc de 80 de ani un
teren s-au trezit ca vechile limite nu mai corespund cu noile limite cadastrale.
Si atunci, ii trimitem in instanta. Dar nu ei sunt de vina si nici instanta
pentru aceste procese, ci pentru ca noi am hotarat ca nu e bine ce-au facut
austriecii acum 300 de ani si hai sa le inventam noi din nou. O alta problema
este ca, din pacate, nu exista un numar suficient de magistrati la volumul de
cauze. Ar trebui adusi magistrati mai multi avand in vedere numarul imens de
cauze cu care se intalnesc’’, propune Stefan Herchi.
Cat despre contestatia pentru tergiversarea procesului, Herchi spune ca si in
aceasta procedura vor interveni o serie de elemente subiective. ,,Ce inseamna
tergiversarea procesului? Cum faci dovada faptului ca se tergiverseaza? Simpla
durata a procesului nu este o dovada, ar trebui sa faci dovada relei credinte a
celui care face acest lucru. Ori, dovada elementului subiectiv ca el trage de
timp numai din cauza asta este grea, in conditiile in care amana procesul
invocand tot felul de proceduri legale sau probe legale si admisibile in
proces’’, a punctat avocatul.
Incercari de amanare
Chiar daca, din punct de vedere organizatoric, instantele nu sunt inca
pregatite, avocatul este convins ca intrarea in vigoare a Noului Cod de
Procedura Civila nu va fi amanata.  ,,Cu ocazia reorganizarii constructive a
cladirii Palatului de Justitie din Oradea, se pare ca salile de judecata nu vor
mai avea o asa de mare importanta, cat camerele de consiliu ale judecatorului.
Exact unde tu depunand dosarul, el va da direct hotararea. Organizatoric
instantele nu sunt inca pregatite, dar se fac eforturi. Se pare ca din punct de
vedere politic hotararea este definitiva, iar Codul va intra in vigoare, chiar
daca nu sunt pregatiti. Magistratii incearca sa amane introducerea Codului de
Procedura Civila. Noi am fost la Congresul avocatilor unde au fost participanti
din partea magistratilor, care ne-au spus ca ei incearca sa mai prelungeasca
data intrarii in vigoare a Noului Cod, dar nu se va amana. A fost si ministrul
Justitiei acolo si, ca atare, aici nu se va face niciun rabat’’, este convins
avocatul Herchi.
Profesorul Stefan Herchi sustine ca, dupa intrarea in vigoare a Noului Cod de
Procedura Civila, activitatea avocatilor se va desfasura mai mult la birou decat
in fata instantei. ,,Trebuie sa ne apucam de invatat din nou, pentru ca e o
modificare revolutionara a procedurii si civile, si probabil si penale, cand va
intra in vigoare, dar ne vom obisnui. Activitatea noastra se va desfasura mai
mult la birou unde vom face aceste proceduri inaintea instantei si mult mai
putin vom avea activitate in fata judecatorilor, unde vom depune numai dosarul
gata pregatit. Greutatea activitatii se va muta de pe activitatea din instanta
pe cea din birou, de consultanta, de pregatirea unui litigiu’’, a declarat
avocatul Stefan Herchi.
Situatia economica afecteaza veniturile avocatilor
Intrebat daca exista vreun risc al scaderii veniturilor avocatilor, intrucat
intervine procedura medierii, Herchi a declarat: ,,Veniturile la noi sunt oricum
aleatorii, riscul exista, nu atat din cauza faptului ca vor fi mai putine
procese. Pe noi ne afecteaza mult mai mult situatia economica. Noi simtim
imediat cand firmele si persoanele fizice nu au venituri. Reactia este imediata
pentru ca oamenii prefera sa amane cauzele fiindca au doua taxe: cea de timbru
si onorariul avocatului. De regula, din aceasta cauza amana asemenea procese.
Creste si numarul avocatilor pentru ca intra mereu colegi noi in aceasta
meserie. Pensionarile si caderile naturale sunt mai putine, pentru ca poti lucra
pana cazi de pe picioare. Dar daca esti bun si-ti vezi de treaba ai clienti,
daca nu, e mai greu’’.
Related posts:
Proiectul de lege privind desfasurarea activitatii de picnic Proiectul vizeaza
crearea cadrului legal privind desfasurarea activitatilor de picnic pe
domeniul public sau privat al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale in vederea prevenirii reducerii si eliminarii
impactului negativ generat de practicarea inadecvata a acestor activitati
asupra mediului si asupra starii de sanatate a populatiei. Activitatea de
picnic este definita…
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial