Biroul de avocatura Cuculis castiga dosar recunoastere diploma Spiru Haret. Dovada ca se poate

DOSAR NR. 1230/46/2010 SENTINŢA nr. 273/F-C
Şedinţa publică din 24 Noiembrie 2010
Curtea compusă din:
Preşedinte : Corina Georgeta Nuţă – judecător
Grefier : Monica Botofei
S-a luat în examinare, pentru pronunţare în primă instanţă, acţiunea formulată
potrivit Legii contenciosului administrativ de reclamanţii
La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.
Procedura, legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care :
Curtea, constatând că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa
publică din 17 noiembrie 2010, când cererile părţilor au fost consemnate în
încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din
prezenta sentinţă, reţine cauza spre soluţionare.
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str. Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3, şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI, cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.
C U R T E A
Prin cererea înregistrată la data de 29.09.2010, reclamanţii Sîrbu Ioana Adriana
şi Burtea Gabriel au chemat în judecată pe pârâta Universitatea Spiru Haret din
Bucureşti, solicitând instanţei să dispună obligarea acesteia la eliberarea
diplomelor de licenţă şi a suplimentelor la diplomă, în termen de 30 de zile de
la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii în cuantum de 50 lei pe fiecare zi de
întârziere pentru fiecare dintre reclamanţi, până la eliberarea actelor de
studii respective.
În motivarea cererii reclamanţii au arătat că au urmat cursurile Facultăţii de
Drept şi Administraţie Publică ale universităţii pârâte în perioada 2006-2009,
susţinând şi promovând examenul de licenţă în sesiunea iulie 2009. Ca atare,
universitatea pârâtă le-a eliberat adeverinţele nr.7195 şi nr.7043 din
09.07.2009, prin care le-a atestat titlul de licenţiat în drept.
Întrucât adeverinţele menţionate aveau un termen de valabilitate de maxim 12
luni, potrivit art. 38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii în
sistemul de 2
învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, la împlinirea termenului
respectiv reclamanţii au solicitat decanului Facultăţii de drept şi
administraţie publică eliberarea unor noi adeverinţe şi a situaţiilor şcolare
anexe la acestea. În acest fel le-au fost eliberate adeverinţele nr.27005 şi
nr.27004 din 20.09.2010 şi situaţiile şcolare nr.241 şi nr.243 din 24.08.2010.
În baza art.20 alin.1 din Regulamentul susmenţionat, reclamanţii au solicitat
rectorului universităţii pârâte, la data de 24.08.2010, eliberarea diplomelor de
licenţă şi a suplimentelor la diplomă, însă nu au primit niciun răspuns la
această solicitare.
Reclamanţii au mai arătat că, din momentul înscrierii la facultate şi până la
absolvirea acesteia, şi-au îndeplinit toate obligaţiile ce le reveneau potrivit
contractelor de studiu încheiate cu pârâta şi Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor, în sensul că şi-au plătit taxele de studii şi au
susţinut şi promovat toate examenele, inclusiv examenul de licenţă. În aceste
condiţii, potrivit şi Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor de
finalizare a studiilor emisă de pârâtă sub nr.1405/21.05.2009, precum şi art.20
alin.1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr.2284/2007, pârâta era obligată să
elibereze reclamanţilor actele de studii completate.
Prin
Pârâta a solicitat introducerea în cauză, în temeiul art.16
În motivarea cererii pârâta a arătat că s-a conformat cerinţelor impuse de OMECT
prin adresa nr.36125/25.06.2009, ataşând cererii de aprobare a tipăririi
formularelor tipizate situaţiile centralizatoare semnate şi ştampilate pe
fiecare pagină şi incluse în format electronic pe CD, însă nu au primit
aprobarea cerută. Întrucât ROMDIDAC SA refuză tipărirea formularea tipizate în
lipsa aprobării Ministerului, Universitatea Spiru Haret a promovat acţiune în
contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, pentru obligarea
Ministerului să acorde aprobarea de tipărire. Cererea în justiţie se află pe rol
sub nr.4949/2/2010, cu termen de judecată la 13.12.2010.
În temeiul art.16
Prin
tipizate constând în diplome de licenţă cu suplimentele aferente pentru cei doi
reclamanţi, ignorând dispoziţiile Legii nr.288/2004 şi Legii învăţământului
nr.84/1995.
Chematul în garanţie a mai arătat că, în urma analizării documentaţiilor
transmise de către pârâtă a dat aviz către ROMDIDAC SA, prin adresele
nr.37450/21.06.2010 şi nr.12356/F/25.10.2010, pentru achiziţionarea de formulare
tipizate pentru actele de studii destinate absolvenţilor Spiru Haret. Prin
urmare, cererea pârâtei este lipsită de obiect.
Potrivit art.5 din Ordinul nr.2284/2007, responsabilitatea gestionării,
completării şi eliberării actelor de studii revine în exclusivitate instituţiei
de învăţământ superior. Actele pot fi eliberate doar pentru absolvenţii care au
promovat examenele de licenţă şi care au urmat o specializare la o formă de
învăţământ acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, conform
legislaţiei în vigoare la momentul înscrierii în anul I de facultate. Aceste
acreditări/autorizări provizorii sunt aprobate prin hotărâri de guvern
actualizate anual.
O instituţie de învăţământ care înscrie studenţi şi eliberează diplome la
formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, fără să fi parcurs
procedura obligatorie pentru autorizare, nu este îndreptăţită să înmatriculeze,
să elibereze diplome, să desfăşoare procesul de învăţământ pentru formele de
învăţământ care nu au parcurs etapele obligatorii ale acreditării şi autorizării
provizorii.
Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată următoarele:
Potrivit art.38 din Regulamentul privind regimul actelor de studii din sistemul
de învăţământ superior, aprobat prin OMECT nr.2284/2007, după finalizarea
completă a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se eliberează adeverinţa de
absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maxim 12 luni.
Potrivit art.2, actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior,
care confirmă studiile de învăţământ superior efectuate şi titluri sau calităţi
dobândite şi conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din
Legea nr.84/1995/R şi din celelalte reglementări legale în vigoare, sunt
diploma, certificatul şi atestatul. Foia matricolă sau suplimentul la diplomă
sunt anexe la actele de studii.
Potrivit art.5, instituţiile de învăţământ superior, de stat ori particular,
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu potrivit legii, pot
gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în
condiţiile legii.
Potrivit art.11, activitatea de completare a formularelor actelor de studii se
efectuează în termen de maxim 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit art.20, titularii au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii
completate, după termenul aprobat de Senatul instituţiei, care poate fi cel mult
de 12 luni de la finalizarea studiilor.
Potrivit Capitolului VII din Metodologiei organizării şi desfăşurării examenelor
de finalizare a studiilor emisă de Universitatea Spiru Haret şi înregistrată sub
nr.1405/12.05.2009, universitatea respectivă, ca instituţie organizatoare a
examenelor de licenţă, s-a obligat să elibereze diplomă de licenţă, însoţită de
suplimentul la diplomă, în cel mult 12 luni de la încheierea examenului de
licenţă, până la eliberare diplomei de licenţă, facultăţile putând elibera, la
cerere, adeverinţe prin care să se certifice promovarea examenului de licenţă,
precum şi rezultatele la examenul de licenţă şi valabilitatea adeverinţei până
la elaborarea diplomei.
Prin HG nr.1175/2006 s-au prevăzut domeniile de studii universitare de licenţă
şi specializările din cadrul acestora şi numărul de credite de studiu
transferabile, 4
începând cu anul universitar 2006-2007, pentru studenţii admişi în anul I.
Pentru domeniul „Ştiinţe Juridice” s-au prevăzut, în domeniul de studiu
universitar de licenţă „Drept”, specializările „Drept” şi „Drept comunitar”.
Potrivit Ordinului Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr.3404/07.03.2006 privind
aprobarea criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2006-2007, admiterea în
învăţământul superior se organizează numai în instituţiile care au în structura
domeniilor de studiu specializări acreditate şi specializări care au obţinut
autorizaţia de funcţionare provizorie. Formele de învăţământ cu frecvenţă redusă
sau de învăţământ la distanţă pot fi organizate numai de către universităţile
care organizează cursuri de zi în domeniile respective şi dispun de departamente
specializate.
Reclamanţii s-au înscris la studiile Facultăţii de Drept şi Administraţie
Publică din Bucureşti, specializarea Drept, din cadrul Universităţii Spiru Haret
în anul 2006, forma de învăţământ „învăţământ la distanţă”. În anul de
învăţământ 2008-2009, reclamanţii au parcurs doi ani universitari, respectiv
anii III şi IV.
Reclamanţii au fost admişi să susţină examenul de licenţă în sesiunea iulie
2009, examen pe care l-au promovat. Ca atare, Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică le-a recunoscut titlul de licenţiat în drept, potrivit
adeverinţelor nr.7043 şi nr.7195 din 09.07.2009 (filele 8-10 dosar).
Din actele dosarului nu rezultă că reclamanţii s-au înscris la o specializare şi
la o formă de învăţământ pentru a căror organizare universitatea pârâtă nu avea
autorizare sau acreditare provizorie. De altfel, în speţă nu a fost contestat în
mod expres faptul că reclamanţii nu au dreptul să obţină diplomele de licenţă şi
suplimentele la diplomă pentru ca au parcurs o forma de învăţământ pentru care
parata nu au parcurs etapele obligatorii de acreditare/autorizare provizorie. Ca
atare, referirile chematului în garanţie la obligaţiilor instituţiilor de
învăţământ superior relative la organizarea formelor de învăţământ prevăzute de
lege nu pot fi valorificate în sensul verificării modului in care parata a
organizat forma de învăţământ “ID” parcursa de reclamanţi.
Prin urmare, câtă vreme pârâta însăşi recunoaşte că reclamanţii au urmat
cursurile pe care ea le-a organizat la formele de învăţământ legal stabilite şi
a emis acestora acte ce recunosc acest fapt şi calitatea de licenţiaţi in drept
– acte ce premerg diplomelor finale de studii -, respectiv câtă vreme chematul
în garanţie nu a invocat nelegalităţi în organizarea de către pârâta a studiilor
reclamanţilor, Curtea, având în vedere dispoziţiile legale susexpuse, constată
că cererea reclamanţilor este întemeiată sub aspectul obligării pârâtei de a
emite diplomele de licenţă şi suplimentele la diplomă.
Curtea apreciază că nu este întemeiat capătul de cerere privitor la obligarea
pârâtei la emiterea documentelor respective în termen de 30 de zile de la
pronunţarea sentinţei, sub sancţiunea prevăzută de art.24 alin.2 din Legea
nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei/fiecare zi de întârziere, până
la eliberarea actelor, având în vedere că pârâta este ţinută în îndeplinirea
obligaţiilor sale nu doar de avizul chematului în garanţie MECTS pentru
tipărirea documentelor respective, dar şi de activitatea Romdidac SA.
Ca atare, eliberarea diplomelor şi suplimentelor cerute de reclamanţi poate
trena din alte cauze decât culpa pârâtei, situaţie în care nu se poate impune
pârâtei să respecte un termen pentru acţiuni ce depind şi de alţi factori decât
voinţa sa. În speţă nu s-a dovedit că neeliberarea documentelor îi poate fi
imputată exclusiv pârâtei. Dimpotrivă, există la dosar dovezi ale demersurilor
pe care pârâta le-a făcut până în prezent pentru obţinerea formularelor tipizate
pentru actele de studii. Reclamanţii au 5
posibilitatea, în ipoteza în care neeliberarea documentelor poate fi imputată,
după pronunţarea sentinţei, doar pârâtei, să solicite instanţei aplicarea
dispoziţiilor Legii nr.554/2004 faţă de atitudinea pasivă şi culpabilă a
acesteia.
În ce priveşte cererea de chemare în garanţie, Curtea constată că aceasta nu
este întemeiată.
Pârâta a invocat faptul că a solicitat chematului în garanţie în trei situaţii –
adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi nr.986/26.10.2009 – să emită
aprobare către Romdidac SA de a tipiza actele de studii necesare inclusiv
reclamanţilor.
Adresa nr. 986/26.10.2009 vizează, însă, suplimentarea necesarului de diplome
pentru anul universitar 2008, aşa încât nu are relevanţă în cauză, întrucât
reclamanţii au absolvit facultatea în anul 2009 (fila 53).
Adresele nr. 769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 vizează, intr-adevăr, actele de
studii necesare pentru anul 2009 (filele 54, 55). Pârâta s-a conformat, însă,
doar în parte cerinţelor impuse de Ministerul Educaţiei prin adresa nr.
13125/25.06.2009 (filele 47 – 48), în sensul că a comunicat tipul diplomelor de
licenţă cerute – conform Legii nr. 84/1995 şi Legii nr. 288/2004 -, cantitatea
acestora (nr.buc.) şi numărul estimativ de absolvenţi, dar a ignorat cerinţele
specifice “Machetei 2 – Absolvenţi licenţă/studii universitare de licenţă” (
Respectivele cerinţe ale Machetei 2 nu se regăsesc comunicate către minister
nici prin adresa nr. 1224/14.12.2009 (fila 62).
Pe de alta parte, se constată că, mai înainte de a-i fi comunicată cererea de
chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a comunicat către Romdidac S.A. avizul
de achiziţionare de către pârâtă a formularelor tipizate pentru actele de studii
necesare absolvenţilor anului 2009, prin adresa nr. 12356/F/20.10.2010, ca
răspuns la solicitarea pârâtei nr. 557/12.10.2010 (fila 69).
De asemenea, mai înainte de iniţierea litigiului de faţă şi, deci, de formularea
cererii de chemare în garanţie, Ministerul Educaţiei a dat aviz ca pârâta să
achiziţioneze formulare tipizate pentru acte de studii necesare absolvenţilor
săi – adresa nr. 37450/21.06.2010 (fila 68).
Pârâta nu a probat că avizul acordat de Minister în condiţiile de mai sus nu a
fost suficient pentru necesarul şi solicitările sale.
Pentru cele expuse, Curtea va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în
garanţie.
întâmpinarea formulată la data de 15.10.2010, pârâta a solicitat să se constate
că şi-a îndeplinit obligaţiile legale faţă de reclamanţi în sensul emiterii
adeverinţelor de studiu şi a făcut demersurile legale către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea comunicării
necesarului de materiale tipizate pentru actele de studiu destinate
absolvenţilor anului 2009, pentru a putea lansa comandă către ROMDIDAC SA de
tipărire a respectivelor documente. Astfel, solicitările către minister au fost
formulate prin adresele nr.769/25.08.2009, nr.960.08.10.2009 şi
nr.986/26.10.2009, la care ministerul nu a emis niciun răspuns. 1 din Legea
nr.554/2004 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru obligarea acestuia să aprobe tipărirea formularelor tipizate constând în
diplomele de licenţă şi suplimentele de diplomă pentru cei doi reclamanţi, în
termen de 30 de zile de la pronunţarea hotărârii, sub sancţiunea prev.de art.24
alin.2 din Legea nr.554/2004 şi a daunelor cominatorii de 50 lei pe fiecare zi
de întârziere, până la emiterea aprobării, cu cheltuieli de judecată. 1 din
Legea nr.554/2004 rap. la art.60 Cod procedură civilă, Curtea a dispus
introducerea în cauză a MECTS la data de 20.10.2010. întâmpinarea depusă la data
de 18.11.2010, chematul în garanţie MECTS a solicitat respingerea cererii
formulate de Universitate, arătând că nu este legat de aceasta prin niciun
raport juridic. Astfel, potrivit art.2 din Legea nr.288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, organizarea fiecărui ciclu de studii este de competenţa
instituţiilor de învăţământ superior, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării. În speţă, pârâta urmăreşte obligarea ministerului la emiterea
suplimentară a unor formulare 3 specializare/program de studiu, forma de
învăţământ -Zi, ID, FR, Seral-, etc).

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte cererea formulată de reclamanţii
Obligă pe pârâtă să elibereze reclamanţilor diplomele de licenţă şi suplimentele
la diplomă. 6
Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în garanţie.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 noiembrie 2010, la Curtea de Apel
Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
Preşedinte,
Corina Georgeta Nuţă
Grefier,
Monica Botofei
SÎRBU IOANA ADRIANA şi BURTEA GABRIEL, domiciliaţi în Câmpulung, str.Gruiului
nr.74, judeţul Argeş, în contradictoriu cu pârâta UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”
BUCUREŞTI, cu sediul în str. Ion Ghica nr.13, sector 3 şi chematul în garanţie
MINISTERUL EDUCAŢIEI TINERETULUI ŞI SPORTULUI cu sediul în Bucureşti, str.
General Berthelot, nr. 28-30, sector 1.

 

 
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.