CONTRACTUL DE ARENDA – NOUL COD CIVIL – ARENDAREA SI FORMELE DE SPRIJIN DIN AGRICULTURA – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii seminar Camera de Comert si Industrie Constanta

Baza legala Din punct de vedere juridic, arendarea este reglementata prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicata in M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, TITLUL IV, fara a fi reglementata distinct, printr-o lege speciala, asa cum a fost Legea nr. 16 din 5 aprilie 1994, Legea arendarii, abrogata prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Prin Codul civil, contractul de arenda este incadrat in categoria contractelor de locatiune conform prevederilor art. 715 alin. (1) „Contractele de locatiune”, prin care se reglementeaza ca: Uzufructuarul are dreptul de a inchiria sau, dupa caz, de a arenda bunul primit in uzufruct. Definitia arendarii Arendarea este definita prin art. 1778 din Codul civil drept „locatiunea bunurilor agricole. In sensul art. 1777, locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun, in schimbul unui pret, denumit chirie. Operatiunea de arendare are drept obiect exploatarea pe o durata determinata a bunurilor agricole, contra unui pret stabilit prin contractul incheiat intre: * proprietar, in calitate de arendator; * uzufructuar, in calitate de arendas. Contractul de arendare Arendarea se face doar pe baza unui contract scris. Proprietarii terenurilor care obtin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligatia in registrarii contractului incheiat intre parti la organul fiscal competent al arendatorului.

Orice modificare care intervine ulterior incheierii contractului se inregistreaza la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Acelasi contract trebuie inregistrat in termen de 15 zile de la data incheierii si la consiliul local unde este situat bunul agricol dat in arenda.

Un exemplar al contrac-tului trebuie depus la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul consiliului local. Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, arendatorul persoana fizica poate opta prin contractul incheiat fie pentru impunerea finala a veniturilor obtinute din arenda, fie pentru determinarea venitului net anual in sistem real.

In situatia in care se opteaza pentru a doua varianta, pentru determinarea venitului net anual in sistem real, arendatorul este obligat sa organizeze contabilitatea in partida simpla. In cazul unui contract de arendare incheiat cu o persoana fizica anterior datei de 1 ianuarie 2012, dar care se afla in curs de derulare in anul 2012, intervine obligatia incheierii unui act aditional, inainte de data efectuarii primei plati.

Acest act aditional prin care se formuleaza optiunea privind modalitatea de impunere selectata trebuie inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii.

Conform intelegerii intre partile contractante, plata arendei se face la termenul stabilit, fie in numerar, fie in natura.

Plata in natura are loc prin acordarea de produse obtinute din exploatarea bunului arendat, in compensare cu pretul datorat pentru arenda.

Pe scurt, arendasul este cel care lucreaza pamantul si indreptatit sa ia subventia comunitara.

Arendatorul este cel care, pe baza unui contract cu arendasul ii da acestuia pamantul sa-l lucreze, contra unor plati in natura sau in bani. APIA gestioneaza fondurile de garantare in agricultura, fondurile de dezvoltare rurala si partea de cofinantare de la bugetul national.

Ea poate verifica la fata locului lucrarile efectuate de catre arendas, nu arendatorul, iar pe masura ce contractul se respecta sa faca si platile Ea este aceea care in fata Comisiei Europene mentine constant raportul dintre suprafata pajistilor si suprafata agricola totala negociata cu Uniunea Europeana. Faţă de vechea lege, proprietarul nu mai are dreptul de a verifica modul cum arendaşul îşi duce la îndeplinire obligaţiile legale. În actualul Cod Civil acestea rămân la latitudinea părţilor.

În cazul apariţiei unor litigii, a unor neînţelegeri intervin proceduri de conciliere, de mediere, astfel amânându-se data la care se poate apela în instanţă. O altă problemă sensibilă este abrogarea acordului proprietarului faţă de intenţia arendaşului de a efectua investiţii în bunurile agricole pe care le are în exploatare. Păi în cazul acesta, orice arendaş poate face, după capul lui, fără permisiunea arendatorului, investiţii în exploataţiile agricole, mult umflate şi … “notariate”, după care va pretinde despăgubiri proprietarilor pentru “cheltuielile” făcute. În caz de litigiu ori de neînţelegeri între “subiectele de drepturi”, este suficient ca arendaşul să refuze verbal evacuarea terenurilor până la momentul în care proprietarul va obţine în instanţă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În cazul pieirii recoltei, arenda stabilită în bani poate fi în cuantum redus. Atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puţin o jumătate din ea a pierit fortuit, arendaşul poate cere reducerea proporţională a arendei.

Aşadar, proprietarul bunurilor agricole este coparticipant la pierderile arendaşului! În caz de calamitate sau de an agricol slab, se poate micşora valoarea arendei, cu toate că există contracte de asigurare a recoltei ce prevăd despăgubiri. În cazul în care arendarea este făcută pe mai mulţi ani, reducerea se va stabili la sfârşitul arendării, odată cu compensarea recoltelor tuturor anilor de folosinţă. Calitatea de arendaş poate fi la îndemâna oricui, in plus, contractul de arendare nu mai este unul tip, cum era prevăzut în anexa Legii 16/1994 Arendarea poate fi făcută pe durată nedeterminată.

“Dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul”, potrivit textului legii. Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, în caz contrar este lovit de nulitate absolută.

Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. În condiţiile în care bunurile care fac obiectul arendei sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului trebuie a se depune la fiecare unitate administrativ-teritorială.

Pentru a fi asigurată continuitatea în exploatare, contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului. În cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, refuzul se face cu cel puţin un an. În cazul în care arendatorul vrea să vândă bunurile agricole arendate, noua reglementare îi acordă dreptul de preempţiune arendaşului.

Subarendarea totală sau parţială este interzisă. Agricultorii români beneficiază de o serie de forme de sprijin financiar pentru înfiinţarea culturilor agricole şi creşterea animalelor sau pentru dezvoltare rurală, atât din partea Uniunii Europene, cât şi din partea bugetului naţional prin diferite programe de finanţare. Formele de sprijin in agricultura Plati Directe pe Hectar (de la Uniunea Europeana) – suprafata de teren agricol lucrata (teren arabil , pasune , vie , livada , etc.) sa fie de cel putin 1 hectar , impartita in parcele de cel putin 30 ari – pamantul sa fie inscris in Registrul Fermelor – proprietarul sau arendasul sa depuna o cerere pana la data de 15 mai in curs.

Platile Directe pe Hectar vor fi facute prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru detalii despre banii pe care agricultorii ii vor primi puteti contacta unul din centrele APIA din judetul dumneavoastra. Plati Nationale Complementare (de la Ministerul Agriculturii) Platile Nationale Complementare se vor adauga la Platile Directe pe Hectar si vor fi platite de catre statul roman din bugetul Ministerului Agriculturii. Platile Nationale Complementare vor fi date pe suprafata cultivata , respectiv pe cap de animal , conform modelului european , Fonduri pentru Dezvoltare Rurala (de la Uniunea Europeana si Ministerul Agriculturii) bani dati pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala. La acesti bani se adauga contributiile statului roman , in functie de tipurile de investitii care vor fi realizate.: Fondurile pentru Dezvoltare Rurala se adreseaza deopotriva micilor fermieri , asociatiilor de fermieri , tinerilor , intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul agricol si silvic , proprietarilor de paduri si consiliilor locale si se impart pe patru mari directii. Fiecare directie (axa) are mai multe masuri , dintre care cele mai atractive sunt : A. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier – sprijin pentru ferme de semi-subzistenta -infiintarea de ferme de catre fermieri sub 40 de ani -sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori agricoli – formarea profesionala si informare B. Gospodarirea terenurilor agricole si silvice – sprijin de suprafata pentru zonele defavorizate , in principal zona de munte -sprijin pentru pajisti si fanete /hectar) C.Imbunatatirea calitatii vieti in mediul rural – diversificarea activitatilor neagricole – mestesuguri , artizanat , produse traditionale , turism rural – investitii in mici intreprinderi la tara – frizerii , reparatii de utilaje agricole etc. – renovarea satelor D. Programul LEADER ce va finanta crearea de Grupuri de Actiune Locala care vor sprijini proiectele de dezvoltare ale satelor. Pentru pescuit va exista un fond special ,o mare parte din bani fiind alocati pentru cresterea fermelor de acvacultura , modernizarea barcilor si navelor de pescuit si pentru finantarea asociatiilor de pescari. Fondurile pentru Dezvoltare Rurala vor fi acordate prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit). Ajutor de Stat (de la Ministerul Agriculturii) Ajutorul de Stat consta in subventii si credite date de Ministerul Agriculturii pentru sprijinirea cultivarii pamantului si cresterea animalelor si se acorda sub forma de : – credite pentru productia agricola , ajutor pentru seminte si material saditor , subventii pentru tratamente fitosanitare , prime pentru asigurarea culturilor , sprijin pentru infiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi , subventii pentru irigatii (in sectorul vegetal) – sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori , credite pentru productie , subventii pentru centrale de insamantare ale asociatiilor de producatori (pentru sectorul zootehnic) Ajutorul de Stat va fi distribuit prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR). Mecanisme de Piata (de la Uniunea Europeana) Mecanismele de piata sunt actiuni de protejare a producatorilor agricoli in raport de concurenta din afara Uniunii Europene si impotriva modificarilor de preturi la produsele agro-alimentare. Principalele Mecanisme de Piata sunt : – Pretul de interventie care reprezinta actiunea de cumparare sau vanzare pe piata de catre stat a unor cantitati de produse pentru a proteja producatorii si piata in conditii de supraproductie sau subproductie. Acest mecanism este prevazut in primul rand pentru cereale si va asigura un pret corect al graului pentru producator. – Subventii la export ce reprezinta sume de bani care se dau exportatorilor romani care vand marfuri agro-alimentare in afara Uniunii Europene , in conditiile in care pretul de vanzare in afara Uniunii Europene este mai mic decat cel de pe piata interna a U.E. – Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se acordă din fonduri europene şi/sau de la bugetul naţional plăţi în cadrul următoarelor scheme şi măsuri de sprijin: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale direct complementare, schema separată pentru zahăr, plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării, plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală. Pentru obţinerea subvenţiei pe suprafaţă sunt necesare următoarele documente: actul de identitate sau paşaport, dovadă cont bancar activ, înregistrare fiscală (CUI) pentru persoanele juridice (în cazul în care fermierul este reprezentat la depunere a cererii de un reprezentant, acesta va prezenta procură notarială de împuternicire), documente doveditoare ale dreptului de utilizare, contract de concesiune/închiriere/arendare încheiate cu consiliile locale, dacă este cazul; pentru păşunile comunale utilizate de către asociaţii, composesorate, fundaţii etc se va prezenta declaraţia (anexa 13) prin care membrii sunt de acord ca preşedintele să depună cerere la APIA în numele lor. Plăţile naţionale directe complementare – PNDC sunt plăţile care suplimentează, din bugetul naţional, pe cele primite prin schema unică de plată pe suprafaţă – SAPS. Plăţile naţionale directe complementare se acordă cu respectarea condiţiilor SAPS şi a condiţiilor specifice impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru culturile respective. Sunt acordate următoarele plăţi naţionale director complementare: PNDC 1 – culturi în teren arabil, PNDC 2 – in pentru fibră, PNDC 3 – cânepă pentru fibră, PNDC 4 – tutun, PNDC 5 – hamei, PNDC 6 – sfeclă de zahăr. In afara de acestea mai pot fi accesate si Fondurile europene nerambursabile alocate în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR ) care este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investiţiile private şi publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România rezultatelor utilizarii fondurilor comunitare este foarte serios avuta in vedere de Comisia Europeana. Va exista un risc major daca nu se indeplinesc rezultatele propuse in proiectul respectiv sa se ceara partial sau total banii inapoi Pasii care trebuie urmati pentru accesarea fondurilor europene in domeniul agriculturi Primul pas care trebuie facut in crearea unui proiect este deciderea asupra tipului viitoarei ferme: vegetala, animala, mixta, horticola, si analizarea pietei. Urmatorul pas este identificarea locului unde se doreste facuta investitia si rezolvarea actelor de proprietate, astfel incat numele beneficiarului sa fie cel al solicitantului. “In functie de locul respectiv trebuie avuta in vedere si infrastructura. Trebuie vazut daca ajunge drumul pana acolo, daca exista o sursa de apa pentru o exploatatie zootehnica sau horticola. Urmatoarea etapa este identificarea institutiilor care trebuie sa avizeze proiectul respectiv. In cazul unui grajd de animale, primul document necesar este un certificat de urbanism de la primaria localitatii pentru a verifica daca este permisa construirea acestuia. Urmeaza proiectul grajdului care trebuie facut de un proiectant. “Urmeaza fluxul tehnologic. Trebuie vazut ce anume este necesar precum mulgatoare, aerisitoare si alte aparaturi. Fluxul tehnologic poate fi facut de un tehnolog sau un inginer, chiar si de catre solicitant daca se pricepe”,. Odata pregatite acestea, urmeaza proiectia economica care poate fi facuta de catre un consultant. Cu dosarul astfel intocmit, solicitantul merge la institutiile avizatoare. In cazul fermelor de animale, prima institutie este Directia Sanitar-Veterinara. Daca afecteaza mediul, este necesar si un aviz din partea unei institutii precum Inspectoratul de Protectie al Mediului. Avand in vedere ca urmeaza sa produc alimente, este encesar si un aviz din partea Directiei de Sanatate Publica. Acestea sunt avizele de baza, iar in functie de proiect exista si avize specifice: de la pompieri, daca trece un parau prin apropierea fermei este nevoie de un aviz de la Apele Romane, in cazul unor cabluri de curent, de la Electrica, sau altele in functie de infrastructura. Foarte importanta este contactarea unei banci dupa ce are proiectul facut pentru finantare. Fiindca va lua pentru proiect o anumita suma, dar cealalta parte, de co-finantare trebuie avuta. Aici optiunile sunt bani intr-un cont, sau o linie de credit, de finantare, sau cea mai simpla este o scrisoare de confort de la o banca. Adica nu este chiar un credit inca, cica o asigurare ca banca ii va acorda creditul pentru co-finantare a proiectului. Odata indepliniti acesti pasi, solicitantul va completa cererea de finantare care o gaseste pe site-ul www.apdrp.ro cu toate anexele si impreuna cu toata documentatia o depune la OJPDRP. Dupa depunere se face o verificare in birou a conformitatii actelor depuse daca sunt in termen, sau daca sunt emise de organismele in drept. Dupa etapa de conformitate, se face o verificare a eligibilitatii proiectului unde se compara toate investitiile cu fisa masurii. Dupa aceasta verificare se face o vizita in teren, unde se fac fotografii la tot ce s-a declarat ca exista si se verifica toata documentatia cu ceea ce este in teren. Daca proiectul implica si constructii se verifica si din partea Serviciului Tehnic din cadrul Centrul Regional de la Satu-Mare. Vizita in teren este urmata de punctarea proiectului. Urmeaza selectia nationala. Proiectele sunt selectate in functie de punctele obtinute in limita sumei totale acordate. Se aleg proiectele in ordine descrescatoare a punctelor, pana cand sunt epuizate fondurile. Cele care au ramas vor fi denumite eligibile dar nefinantate si pot participa la o noua sesiune. Daca solicitantul a fost ales pentru finantare urmeaza procedura de achizititie care este verificata de catre serviciul de achizitii. In urma bugetului final rezultat din achizitie, beneficiarul va depune o cerere de avans care poate fi de pana la 50% din valoarea totala a ajutorului nerambursabil. In momentul cererii trebuie prezentata si o scrisoare de garantie bancara, garantie care trebuie sa fie de 110% fata de valoarea ceruta in avans. Odata primiti acesti bani, ferma isi poate desfasura activitatea, iar apoi se va depune o noua cerere de plata. In functie de marimea proiectului pot fi o cerere, trei sau chiar cinci. Ultima cerere de plata nu paote fi insa mai mica de 20% din valoarea ajutorului. Dupa ultima cerere de plata achitata incepe perioada de monitorizare de 5 ani in care beneficiarul nu are voie sa schimbe obiectul principal de activitate, natura proprietatii si conditiile de eligibilitate in care a fost acordat ajutorul. In caz contrar contractul se reziliaza si va fi nevoit sa remburseze banii. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu GAEC şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare SMR pe toată suprafaţa fermei. Informaţii cu privire la depunerea cererii de plată unică pe suprafaţă în campania 2013 găsiţi la adresa http://www.apia.org.ro Un element important şi în Campania 2013 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2013, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele – aşa cum au fost digitizate în campania anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date LPIS a APIA.

ANEXA Contract de Arendare – dupa noul cod civil Inregistrat la Consiliul Local al ……………….. Judetul ……………………. Nr. …… din ……………… CONTRACT DE ARENDARE CAPITOLUL I: Partile contractante: S.C. ………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in …………………………,(localitatea) str. ……………….. nr. …., bloc …., scara …., etaj ….,apartament …., judetul/sectorul ………….. …………………., avand codul unic de inregistrare ………………………., atribut fiscal……………………….. si numar de ordine in registrul comertului ………./…./…., contul nr…………… deschis la …………………….., telefon ………………., fax ………………., reprezentata prin …………………………, cu functia de …………………….., in calitate de ARENDATOR sau …………………………………………… (numele si prenumele) cu domiciliul in ………………………….,(localitatea) str. …………………… nr. …., bloc …., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ………………….. nascut(a) la data de …………… in ……………….. judetul/sectorul ………………, (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui …………….. si al(a) …………………., avand actul de identitate seria ….. numarul ………. , eliberat de …………….. , la data de ………………., codul numeric personal …………………………., in calitate de ARENDATOR si S.C. ……………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in …………………….., (localitatea) str. …………………. nr. …, bloc ….., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ………… , avand codul unic de inregistrare nr. ………………. , atribut fiscal …………….. si numar de ordine in registrul comertului ………./ …………./ ……….., contul nr. ………………………. deschis la …………………….., telefon …………….., fax ……………… , reprezentata prin ………………………., cu functia de ………………………, in calitate de ARENDAS sau …………………………………………(numele si prenumele) cu domiciliul in …………../.(localitatea) str. …………………………, nr. …., bloc …., scara …., etaj …., apartament …., judetul/sectorul ……………………., nascut(a) la data de ………….., in …………..,judetul/sectorul ………………., (ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ………………………….. si al(a) ……………………… , avand actul de identitate seria ….. numarul …………., eliberat de ……………………, la data de ………, codul numeric personal ……………., in calitate de ARENDAS au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze: Art. 1. – Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza regulilor particulare in materia arendarii, prevazute de Noul Cod Civil prin Legea 71/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL II Obiectul contractului: Art. 2. – (1) Obiectul contractului de arendare il constituie urmatorul bun agricol: (ex: terenul in suprafata de ………………… ha, situat in extravilanul (intravilanul) localitatii ………………………, judetul ………………………, in tarlaua ………………………., parcela ………………………, avand urmatoarele vecinatati: N ………………………, S …………………., E ……………………., V ………………………… .

(2) Categoria de folosinta a terenului in suprafata de ………….. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ……………………. .

(3) Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste ca a primit suprafata de …………. ha teren. Nota: Din categoria bunurilor arendate fac parte urmatoarele: – terenurile cu destinatie agricola, cum ar fi viile, livezle, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi, pasunile impadurite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumuri tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; – animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.

CAPITOLUL III

Scopul arendarii

Art. 3. – Terenul arendat va fi folosit de catre arendas in scopul exploatarii agricole, dat de categoria de folosinta a terenului.

Art. 4. – Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat, numai cu acordul prealabil, dat in scris, de catre proprietar si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 5. – (1) Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata de ………… ani, incepand de la data de ……………… si pana la data de …………………. . sau

(1) Daca durata nu este determinata, arendarea se considera a fi facuta pentru toata perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul.

(2) Contractul de arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului (in cazul terenurilor agricole termenul este de cel putin un an).

(3) Daca durata contractului de arendare este de un an sau mai scurta, termenele de refuz al reinnoirii prevazute la alin. (2) se reduc la jumatate.

CAPITOLUL V Conditiile de forma Art. 6. – Contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa, sub forma nulitatii absolute. Art. 7. – Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.

CAPITOLUL VI

Nivelul arendei, modalitati si termene de plata

Art. 8. – (1) Nivelul arendei este de ……………………… (cantitate produse, produse si bani sau numai bani).

(2) Plata arendei in natura se face imediat dupa recoltarea culturii, dar nu mai tarziu de ……. de zile. Produsul livrat de catre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.

(3) Plata arendei in bani se face la un pret stabilit prin intelegerea partilor. Plata se face pana la …… de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata in bani se va face direct la sediul arendasului sau prin mandat postal la adresa arendatorului.

(4) Atunci cand plata arendei se efectueaza in fructe, in lipsa altui termen prevazut in contract, arendasul este de drept in intarziere pentru predarea lor de la data culegerii, iar arendatorul este de drept in intarziere pentru receptie de la data la care a fost notificat in scris de catre arendas.

(5) Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.

(6) Nivelul arendei poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamitati), la cererea arendasului. Reducerea proportionata a arendei, stabilita intr-o cantitate determinata de produse agricole, intr-o suma de bani determinata sau determinabila, este posibila atunci cand, pe durata arendarii, intreaga recolta a unui an sau cel putin o jumatate din ea a pierit fortuit.

(7) Arendasul nu poate obtine reducerea arendei in cazul in care pieirea recoltei a avut loc dupa ce a fost culeasa sau daca la data incheierii contractului era cunoscuta cauza pagubei.

(8) Daca arendarea este facuta pe mai multi ani, reducerea nu se va stabili decat la sfarsitul arendarii, cand se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosinta. (9) Partile sunt obligate sa notifice primariei la care a fost inregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei. CAPITOLUL VII Riscul pieirii fructelor (in cazul in care arenda se plateste in fructe)

Art. 9. – Atunci cand arenda este stabilita intr-o cota din fructe sau intr-o suma de ban determinabila in functie de valoarea une astfel de cote, pieirea fortuita in tot sau in parte a fructelor de impartit este suportata proportional si nu da niciuneia dintre parti actiune in despagubire impotriva celeilalte.

Art. 10. – Daca pieirea s-a produs dupa culegerea fructelor si una dintre parti intarzie in mod culpabil predarea sau recepria lor, cota cuvenita acesteia se reduce cu fructele pierdute, iar cota celeilalte parti se considera ca si cum nu ar fi survenit nicio pierdere afara numai daca se dovedeste ca fructele ar fi pierit chiar daca predarea si receptia fructelor se faceau la timp. CAPITOLUL VIII Drepturile si obligatiile partilor

Art. 11. – Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele: a) sa predea terenul agricol arendasului la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract; b) sa il garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care il arendeaza; c) sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de natura sa-l tulbure pe arendas; d) sa controleze oricand modul in care arendasul exploateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi insotit de arendas sau de un imputernicit al acestuia; e) in caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze impreuna cu arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare; f) sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate; g) sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract; h) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.

Art. 12. – Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele: a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract; b) sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin contract; c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat; d) sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului; e) sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute la cap. V; f) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren; g) sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului; h) in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor, sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinteaza pe terenul arendat; i) sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in exploatarea terenului arendat; j) sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract; k) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator; l) sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat; m) are dreptul de preemptiune in cazul bunurilor agricole arendate care se exercita in modalitatea prevazuta de art. 1730-1739 Cod Civil. n) trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate, sub sanctiunea unei amenzi civile stabilite de instanta de judecata, pentru fiecare zi de intarziere.

CAPITOLUL IX Raspunderea

Art. 13. – (1) In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti, contractul se considera reziliat de drept fara interventia instantei. (2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plati penalitati de intârziere in procent de …………% pe zi din suma datorata. CAPITOLUL X Incetarea contractului

Art. 14. – (1) Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul. (2) Contractul de arendare poate fi cesionat, cu acordul scris al arendatorrului, sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au implinit varsta majoratului. (3) Contractul de arendare inceteaza prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendasului, daca partile nu dispun altfel, in conditiile legii. CAPITOLUL XI Alte clauze

Art. 15. – (1) Contractele de arendare, incheiate in forma autentica, precum si cele inregistrate la Consiliul Local constituie, in conditiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract.

(2) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suporta de catre arendas.

(3) Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract se vor face la domiciliul partilor.

(4) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata.

(5) Arendasul este exonerat de la plata arendei in cazuri de forta majora (de exemplu: radiatii, razboi, cutremure devastatoare, care afecteaza terenul arendat).

Incheiat astazi, ……………….., in 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul Local ………………………….. unde a fost inregistrat contractul.

ARENDATOR, ……………… ARENDAS, …………………

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

264 comments to “CONTRACTUL DE ARENDA – NOUL COD CIVIL – ARENDAREA SI FORMELE DE SPRIJIN DIN AGRICULTURA – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii seminar Camera de Comert si Industrie Constanta”
 1. Primaria in 2009 a incheiat contract de arendare a unei pajisti alpine cu o asociatie de crestere a animalelor in vederea pasunarii contra unei sume de bani anuala. Intrebarea este cine trebuie sa plateasca impozitul pentru terenul alpin pe care se afla pajistea.

  • Va spun cu siguranta ca primaria are aceasta obligatie, fiind dvs. v-s stramutat doar folosinta in fond substanta dreptului de proprietate nu se consuma prin folosinta, prin urmare Primaria are aceasta obligatie.cu stima,a v Cuculis 0722298011

   • Buna ziua,am o intrebare.Se poate inregistra contract de arenda cu o sprafata teren fanat in primarie?Pentru ca secretarul a refuzat inregistrarea spunand ca trebuie contract de comodat.Va multumesc!

   • Sint most.unui veteran de razb.care a fost improprietarit cu un teren ce se invecina la capat cu calea ferata .in anul 1953 sovrom petrol infiinteaza o noua cale ferata ptr.rampa de incarcare titei .intrvine inanul 1954/8 /0/11 exproprierea pe 750 m.p.primeste in schimb 1400 m.p. intro groapa folosita de obstea satului ,care nu sa putut folosi nici odata si nici nu a fost trecuta la rolul agric.in mom in care sovrompetrol a plecat cu lucrarea toti locuitorii de pe acel tronson si au dat gardurile inapoi la vechiul hotar.asa au trecut 65 de ani in anul 2009: sint chemata la cons pop.cu actele pe terenul de1400 spunindu mi ca este pacat sa nul recuperam ,ca este dreptul nostrub.si ma trimite sa dau in judecata primaria deoarece are nev.de o hotarire jud.asa am facut am obtinut hot..dar nu am specificat ca dupa expropriere la doua sapt .la 20/11/1954 se perfecteaza si un act de schimbi intre rep.pop.Rom.prin min.agric.conf.decr.151/1950 in per.sovrom petrol .deci cu acelasi scop cu care sa facut si expr.dupa obtinerea hot .jud.de care va vorb.vine U A T .Dofteana simi pretinde cei 750 m.p. pe care ii stapinim de 65 ani ,am facut cadastru int.am dezb most ,dupa parinti ,eliberindune primaria acte doveditoare ca l posedam neintrerupt .va rog din suflet ,sa ma ajutati macar cu unvsfat ,deoarece ne judecam de 7 ani ,si ne ia 11 m.din lungimea gradinii ,loc de casa ,contra unei gropi ce se joaca copii si pasc animalele .iar schimbul a fost cu capatul gradinii .desi sa dat dublu nu sa putut folosi nici o data ,dar acum ce dreptate imi face legea ? Imi dabdin nou acelasi pe care nu l voi putea folosi .ce sfaturi imi dati si unde sa mai apelez .in memoria unui veteran de razboi de corat cu virtutea militara si altele .fost decl. Mort ,si aparut de pe front dupa un an .in speranta ca Macar Dumnezeu va face dreptate .va multumesc.ma numesc Enachi Geta din com Dofteana jud.Bacau .

   • Sint most.unui veteran de razb.care a fost improprietarit cu un teren ce se invecina la capat cu calea ferata .in anul 1953 sovrom petrol infiinteaza o noua cale ferata ptr.rampa de incarcare titei .intrvine inanul 1954/8 /0/11 exproprierea pe 750 m.p.primeste in schimb 1400 m.p. intro groapa folosita de obstea satului ,care nu sa putut folosi nici odata si nici nu a fost trecuta la rolul agric.in mom in care sovrompetrol a plecat cu lucrarea toti locuitorii de pe acel tronson si au dat gardurile inapoi la vechiul hotar.asa au trecut 65 de ani in anul 2009: sint chemata la cons pop.cu actele pe terenul de1400 spunindu mi ca este pacat sa nul recuperam ,ca este dreptul nostrub.si ma trimite sa dau in judecata primaria deoarece are nev.de o hotarire jud.asa am facut am obtinut hot..dar nu am specificat ca dupa expropriere la doua sapt .la 20/11/1954 se perfecteaza si un act de schimbi intre rep.pop.Rom.prin min.agric.conf.decr.151/1950 in per.sovrom petrol .deci cu acelasi scop cu care sa facut si expr.dupa obtinerea hot .jud.de care va vorb.vine U A T .Dofteana simi pretinde cei 750 m.p. pe care ii stapinim de 65 ani ,am facut cadastru int.am dezb most ,dupa parinti ,eliberindune primaria acte doveditoare ca l posedam neintrerupt .va rog din suflet ,sa ma ajutati macar cu unvsfat ,deoarece ne judecam de 7 ani ,si ne ia 11 m.din lungimea gradinii ,loc de casa ,contra unei gropi ce se joaca copii si pasc animalele .iar schimbul a fost cu capatul gradinii .desi sa dat dublu nu sa putut folosi nici o data ,dar acum ce dreptate imi face legea ? Imi dabdin nou acelasi pe care nu l voi putea folosi .ce sfaturi imi dati si unde sa mai apelez .in memoria unui veteran de razboi de corat cu virtutea militara si altele .fost decl. Mort ,si aparut de pe front dupa un an .in speranta ca Macar Dumnezeu va face dreptate .va multumesc.ma numesc Enachi Geta din com Dofteana jud.Bacau .

    • Sint most.unui veteran de razb.care a fost improprietarit cu un teren ce se invecina la capat cu calea ferata .in anul 1953 sovrom petrol infiinteaza o noua cale ferata ptr.rampa de incarcare titei .intrvine inanul 1954/8 /0/11 exproprierea pe 750 m.p.primeste in schimb 1400 m.p. intro groapa folosita de obstea satului ,care nu sa putut folosi nici odata si nici nu a fost trecuta la rolul agric.in mom in care sovrompetrol a plecat cu lucrarea toti locuitorii de pe acel tronson si au dat gardurile inapoi la vechiul hotar.asa au trecut 65 de ani in anul 2009: sint chemata la cons pop.cu actele pe terenul de1400 spunindu mi ca este pacat sa nul recuperam ,ca este dreptul nostrub.si ma trimite sa dau in judecata primaria deoarece are nev.de o hotarire jud.asa am facut am obtinut hot..dar nu am specificat ca dupa expropriere la doua sapt .la 20/11/1954 se perfecteaza si un act de schimbi intre rep.pop.Rom.prin min.agric.conf.decr.151/1950 in per.sovrom petrol .deci cu acelasi scop cu care sa facut si expr.dupa obtinerea hot .jud.de care va vorb.vine U A T .Dofteana simi pretinde cei 750 m.p. pe care ii stapinim de 65 ani ,am facut cadastru int.am dezb most ,dupa parinti ,eliberindune primaria acte doveditoare ca l posedam neintrerupt .va rog din suflet ,sa ma ajutati macar cu unvsfat ,deoarece ne judecam de 7 ani ,si ne ia 11 m.din lungimea gradinii ,loc de casa ,contra unei gropi ce se joaca copii si pasc animalele .iar schimbul a fost cu capatul gradinii .desi sa dat dublu nu sa putut folosi nici o data ,dar acum ce dreptate imi face legea ? Imi dabdin nou acelasi pe care nu l voi putea folosi .ce sfaturi imi dati si unde sa mai apelez .in memoria unui veteran de razboi de corat cu virtutea militara si altele .fost decl. Mort ,si aparut de pe front dupa un an .in speranta ca Macar Dumnezeu va face dreptate .va multumesc.consider ca am fost pacalita de U A T doft.si sa profitat de batrinetea noastra . cred ca au fost intrese personale pe acest teren fiind la sosea si loc de casa .de ce nu au fost sinceri sa ne explice ca daca il revendicam pe acl 1400 de care chiar nu aveam nevoie dar la indicatia lor .il vom pierde pe cel de valoare .hotie curata .

 2. Buna ziua,

  Am si eu o nelamurire. Doresc sa iau in arenda de la bunica mea un teren de 10 h pentru a face o plantatie de mar si prun. Intrebarea mea este, dupa moartea bunicii eu nu risc sa impart terenul(livada) cu mostenitorii, adica cei doi frati ai mamei mele?

  Multumesc mult.

  Dacian Tent

  • Buna ziua!Va rog sa-mi spuneti daca atunci cand smneaza arendatorul contractul de arendare trebuie scris numele si prenumele acestuia?

  • Am dat în arenda 1,5 ha și mi sa făcut un contract de către arendas de 23 de ani necitite contractul l – am semnat iar acum vreau sa -mi vând pământul și nu îmi da avizul arendasul .ce pot face legal

 3. Buna ziua,

  In Comuna Valea Calugareasca suntem sute de familii care nu ne-am primit inca arenda pe terenul agricol. Toti am dat sute de telefoane arendasului, si suntem intr-una amanati de la o saptamana la alta. Arendasul nu si-a respectat in totalitate nici anul trecut obligatiile contractuale, si toate familiile din Valea Calugareasca dorim sa reziliem contractele, insa sa primim si partea de recolta ce ni se cuvine acest an.

  Va rugam sa ne spuneti ce putem face, si care sunt pasii pentru a-l da in judecata pe arendas?

  Multumesc frumos,
  Stefan

  • Buna ziua stimate domn. In acest sens trebuie sa stiti ca puteti sa obtineti TOTI banii care vi se cuvin plus cele 300kg/HA sau in functie de fiecare contract cum s-au inteles. Nu uitati ca acest contract este EXECUTORIU si poate fi pus in executare si chiar si reziliat contractul de ARENDA. Colegii nostrii au prezentat in cadrul conferintelor organizare in CONSTANTA pe langa Camera de Comert si Industrie semninarii priviind contractul de arenda si va putem ajuta cu siguranta cu acest litigiu. In mod normal ar trebui sa actionati cat mai repede dat fiind faptul ca un sechestru pus pe recolta arendasului l-ar putea determina sa plateasca cu atat mai repede sumele restante.Cu stima,a v Cuculis 0722298011

 4. buna ziua dl avocat .in data de21-10 -2008 am incheiat un contract de arenda cu sc prio agricultura pe o perioada de 5 ani in acest an mai exact cand acestia ne-au chemat sa ne dea arenda in valoare de 700kg grau la hectar ne-au propus daca suntem de acord ca aceasta cantitate sa creasca la 800 kg cu conditia sa semnam un nou contract pe 10 ani .noi am refuzat si am facut o cerere prin care dorim intrarea in posesie a terenului de 2ha dansi nu ne-au dat nici un raspuns .si inca ceva la data incheieri contractului valoarea arendei era de 600 kg dar in anul 2011 aceasta a crescut la 700kg cei de la primarie mi-a spus ca de la aceasta data cind sa marit valoarea arendei acestia ar fi facut un act aditional pe o perioada de 10 ani care este inregistrat la primarie dar pe care noi nu l-am semnat . ce ma sfatuiti ? va multumesc

  • Buna ziua stimate domn. Din ceea ce explicati dvs. suna a fals si uz de fals. Din pacate din experienta va spun ca falsurile in cazurile acestea au fost foarte multe, profitand de lipsa de experienta contractuala a proprietarilor, de cele mai multe ori aici s-a ajuns. Daca intradevar exista un act aditional semnat de altcineva in afara de dvs. atunci puteti formula o plangere penala si ulterior, punerea in executare a contractului cu rezilierea contractului. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 5. Buna ziua. La insistentele persoanei care exploata terenul agricol proprietate a defunctului meu tata , am semnat anul trecut in forma scrisa (si inregistrat la primarie) un contract de arendare care nu stipula pretul exact in bani sau in natura (scrie pur si simplu : bani) . Tatal meu a decedat acum 18 ani, iar titlul de proprietate pe numele lui a fost eliberat acum 13 ani . Inca nu am finalizat suplimentarea certificatului de mostenitor (pentru a include terenul in masa succesorala) , deci legal inca nu sunt proprietarul respectivului teren. In aceste conditii , este valabil contractul de arendare ? As dori sa vand terenul (am gasit si cumparator) iar arendasul incearca sa ma blocheze cu dreptul de preemptiune si sa tergiverseze lucrurile, desi nu dispune de suma pe care am solicitat-o

  • Este in regula. Ii faceti oferta si daca nu este de acord atunci il puteti vinde. Nu uitati, sa notificati primaria despre vanzare si sa il publicati intr-un ziar de larga circulatie. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 6. Am incheiat contracte de arenda cu persoane care aveau terenul propriete intr o asociatie agricola. Asociatia respectiva refuza sa predea terenul arendat. In statul asociatiei se mentioneaza ca membrii societari se pot retrage din asociatie facand cerere cu o luna inainte de finele anului calendaristic. Au facut cereri de retragere in termen, au inkeiat contract de arenda insa asociatia refuza sa predea pamantul. Este tulburare de posesie?

  • Situatie tipica pe tot teritoriul tarii. Va incadrati cu succes in aceasta prevedere.

   Art. 220 Cod Penal
   Ocuparea in intregime sau in parte, fara drept, a unui imobil aflat in posesia altuia fara consimtamantul acestuai sa fara aprobarea prealabila primita, in conditiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul […]
   Cu stima, av Cuculis 0722298011

 7. Am o exploatatie agricola pentru care primesc subventie APIA. Doresc sa o transfer fiicei pentru masura 112. Ferma contine 2,5 ha teren extravilan si 0,30 intravilan la care adaug 105 familii albine. Pentru cei 0,30 ha intravilan i se cere contract de arenda . Primaria (terenul este de stat) poate incheia contract de arenda cu fiica mea pentru aceasta suprafata ? ( se accepta doar arenda sau concesiune dar pentru concesiune nu mai e timp). Multumesc mult,George.

 8. Cum se poate rezilia un contract de arendă, daca acesta a fost prelungit printr-un act aditional pana in anul 2021, iar reziliera se poate face numai cu acordul ambelor parti ? Se poate rezilia contractul doar cu acordul unei singure parti ?
  Care ar fi posibilitatea de a se rezilia un astfel de contract ?
  Multumesc anticipat.

  • Buna ziua stimate domn. Tinand cont de faptul ca suntem specializati nu doar pe partea de contracte de arenda ci in materia contractelor avand o serie larga de procese castigate pe reziliarea acestor contracte va putem comunica faptul ca singura varianta pe care o aveti este de a apela la instanta de judecat apentru rezilierea contractului de arenda printr-o actiune denumita si in rezolutiune.Banuiesc deja ca practic dvs. ati fost inselat cu aceasta prelungire. In mod normal aceste contracte se fac pe 5 ani si nu pe 10. Cu stima,a v Cuculis 0722298011

 9. I n anul 2001(aproximativ) Primaria din localitatea mea a preluat de la ADS o suprafata de teren intravilan de 20 h cu livada, Primarul spune ca terenul este la dispozitia comisiei de fond funciar si l-a arendat unei societati agricole din anul 2005. Fac precizarea ca Consiliul Local nu a incasat niciodata vreo suma de bani si ca suprafata respectiva de teren inainte de colectivizare a fost in proprietatea Primariei. Intrebarea este daca legea ii respectata in acest caz?

  • Evindet ca daca a fost dat in folosinta Primaria avea dreptul la dezdaunare, fapt pentru care, daca nu inseamna ca exista o intelegere nelegala acolo.av. Cuculis 0722298011

 10. Acest model de contract poate fi folosit si pentru arenda unui teren in vederea amplasarii unei stupini? Va multumesc.

  • Da, este un model facut conform codului civil in vigoare. evident, pentru siguranta puteti opta pentru unul cu “garantie”in sensul personalizarii asistate. Cu stima, av Cuculis 0722298011

  • Bună ziua. Am o suprafață arendata iar proprietara vrea sa vândă. Contractul îmi expira anul acesta în mai. Poate sa ma dea afara cu plantația. ( fiind o plantație de căpșuni), mai devreme de aceasta data. Va mulțumesc anticipat.

 11. Poate fi prelungit un contract de arenda cu o primarie cu cateva luni mai devreme decat data expirarii lui, cu acordul partilor . Mentionzez ca exista o prevedere contractuala care ofera aceasta posibiltate de prelungire, la expirarea perioadei contractuale initiale

 12. Buna ziua. Am gasit la cineva o suprafata de 10h care nu vrea sa le mai munceasca. Ce trebuie sa fac ca sa pot sa-l trec pe numele meu la apia? Mar interesa sa stiu daca Arendatorul trebuie sa aiva titlu de proprietate cand inregistrez pamantul la apia…Suprafata de pamant este a unui sg propietar care a impartit pamntul in parti egale copiilor si nu au titlu de propietate…Am inteles ca acu daca nu ai titlu nu se mai poate inregistra pamantul la apia…Va multumesc

 13. Va rog mult domnule Cuculis, as vrea sa stiu cum se solutioneaza contractele de inchiriere,incheiate inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod Civil?
  Care este de fapt data de intrare a acestuia.

  Cu multa stima.

  • Buna ziua, vazand ca ati postat in categoria contracte de arenda, nu pot decat sa va spun ca din 2011 1 octombrie mai precis se aplica acest nou cod civl raportat la contractele de arenda. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 14. Buna ziua.
  As avea o intrebare. Am un contract de arendare incheiat in februarie 2011, cu o durata de 10 ani, noiembrie 2021, incheiat de cel ce a fost inaintea mea reprezentatnul institutiei, dar este un contract pagubos si foarte simplu cu 5 capitole, pe o sg. pagina A4., este inregistrat la primarie.
  Intrebarea mea este: Acest contract este valabil? Trebuie schimbat (reinoit) acest contract conform noului cod fiscal din 2012?
  As dori sa modific la refacerea acestui contract perioada de la 10 la 5, precum si pretul arendei , pot sa fac acestea in temei legal fara sa mai fiu obligat sa respect cei 10 ani si pretul initial incheiat de predecesorul meu.?
  Multumesc!

  • Termenul probabil ca in conditii deosebite. In raporta de TEORIA IMPREVIZIUNII introduse in noul cod civil, puteti cere o MAJORARE a arendei. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 15. ce se intampla daca una din parti vrea sa rezilieze un contract de arenda inainte de termen, sau care sant pasii pentru a rezilia un contract ce se intampla cand arendatorul inchee un nou contrct de arenda, peste cel avut inainte…

  • In primul rand ca sa poata fi reziliat un contract in defavoarea partii contractante, trebuie sa existe un motiv. In caz contrar, doar prina cordul partii sau reziliere cu despagubire.

   Cu stima, av CUculis 0722298011

   • buna ziua, va rog sa-mi spuneti care sunt bazale legale pentru despagubire. eu vreau sa reziliez un contract de arenda pentru ca am gasit un cumparator care imi ofera de 5 ori mai mult decat arendasul, si sunt dispusa sa ofer o despagubire corect calculata

 16. Se poate inregistra un contract de arenda la Primarie daca pe aceeasi suprafata de teren a mai fost inregistrat un contract de arenda de catre un alt arendas?Poate refuza secretarul inregistrarea contractului? Care este prevederea legala in aceasta situatie? Va multumesc.

  • Stimata doamna, Primaria NU poate da curs cererii fiind apare o suprapunere. Tinand cont de acest lucru, as face o adresa catre proprietar, pentru rezolvarea situatiei si clarificarea ei. Nu uitati ca in baza acelui contract se iau fonduri APIA . Cu stima, av Cuculis 0722298011

 17. Buna ziua domnule avocat.Am cumparat o locuinta de la o societate comerciala care a vindut toate bunurile care le apartinea si un erau in incinta societatii dar au fost construite in urma cu o suta de ani si au platit arenda pe terenul unde se aflau la primaria comunei iar eu am cumparat casa si acum primaria ma obliga sa cumpar terenul.Am auzit ca este o lege care le da dreptul proprietarilor de teren care au platit arenda pe o perioada mai mare de timp precum o suprafata de teren de un numar de 8 ari ar apartine locuintei.As vrea si eu sa ma ajutati si pe mine daca se poate si sa-mi spuneti daca este asa ceva sau este doar un basm si care e legea daca se poate sa pot sa scap de nelegile ce le fac cei de la primarie. Va multumesc

  • Este un basm. La ceea ce se referea persoana respectiva probabil era accesiunea imobiliara, mod real de dobandire a proprietatii. Cu stima. av Cuculis 0722298011

 18. Buna ziua,
  Suntem 3 mostenitori si nu avem dezbatuta mostenirea. Fratii mei nu sunt in localitate (unul este plecat din tara, iar celalalt este in alt judet) si nu avem posibilitatea sa dezbatem acum mostenirea. De la tata am mostenit 2 ha de teren agricol. Eu am incheiat, pentru aceste 2 ha un contract de arenda cu un arendas (asociatiei care lucreaza toate loturile de pamant care inconjoara cele 2 ha arendate). Este valabil incheiat acest contract? Secretarul consiliului local refuza inregistrarea contractului pe motiv ca nu este dezbatuta mostenirea si nu sunt proprietar. Pe de alta parte, cel cu care am incheiat contractul spune ca este legal si ameninta secretarul ca-il da in judecata pentru neinregistrare la primarie. Va multumesc.

 19. Buna ziua

  Trebuie sa inchei un nou contract de arenda .M-am inteles cu arendasul sa-mi plateasca 170 euro/ha (bani ramasi dupa ce plateste el impozitul de 16 % )

  In contract este stipulat :

  Nivelul arendei este de 170 euro/ha,……

  Impozitul se plateste de catre platitorul de venit Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25 % asupra venitului brut.Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 16 % asupra venitului net, impozitul fiind final.

  Care este nivelul arendei pe care o sa o primesc ? 170 euro sau 170- impozitul datorat?

  Va multumesc !

  • Nivelul arendei stipulat in contract reprezinta nivelul brut, cred eu. In consecinta, daca optati pentru impunerea cu retinerea la sursa, arendasul (platitorul de venituri) va avea obligatia sa calculeze si vireze impozitul de 16% aplicat la nivelul net al arendei (75% din nivelul brut de 170 euro/ha). Deci, dupa retinerea impozitului de cca 20euro/ha, Dvs va va vira restul de 150 euro/ha.
   Dar astept si eu un raspuns mai autorizat.

 20. Buna ziua,
  am o intrebare,se pot inregistra la primarie,alte contracte de arenda,de o alta societate comerciala,pe aceeiasi suprafata de teren,pentru care deja sunt inregistrate alte contracte de arenda,si sunt inca valabile, de alta societate comerciala ? VA MULTUMESC

 21. Buna ziua, avem un contract de arenda cu un arendas pe un an de zile.Terenul e pus in vanzare de mai mult timp.A aparut un cumparator si nu se poate realiza vanzarea-cumpararea deoarece arendasul nu este de acord.Arendasul ar fi dispus sa cumpere terenul dar la un pret mult mai mic decat cel oferit de celalalt cumparator.Ce posibilitate exista pentru a se putea rezilia contractul cu arendasul si sa se poata vinde terenul?

  • Notificare arendas primarie. Daca nu este de acord, se termina perioada de arendare si il puteti instraina. Il puteti instraina oricum cu respectarea contractului arendasului. Cu stima, av CUculis 0722298011

 22. Buna seara!
  Am un contract de arenda in care se stipuleaza ca se va prelungi automat la expirarea perioadei daca nu-l notific pe arendas cu cel putin 1 an inainte ca nu mai doresc prelungirea acestuia. Va rog sa-mi spuneti cum fac notificarea, cum o aduc la cunostinta arendasului daca acesta refuza sa mi-o primeasca. Si v-as ruga sa-mi aratati un model de asemenea notificare.
  Va multumesc.

 23. Buna ziua, doresc sa inchei un contract de arenda cu socrul meu care este proprietar pe 1 ha de pamant agricol. Contractul se poate incheia fara pretentii financiare sau in natura cu acordul ambelor parti? Doresc sa obtin si subventii de la APIA. Multumesc!

 24. Buna ziua. Am un teren de 40 de ari de pasune. Acum am aflat cand am fost sa platesc impozitul ca terenul meu impreuna cu terenurile altor persoane (39) si o suprafata totala de 80 ha a fost arendat fara ca noi sa stim. Exista la primarie un tabel cu persoanele respective si o cerere de deschidere de pozitie in registrul agricol pe aceste terenuri. Mentionez ca majoritatea persoanelor din tabel sunt moarte de zeci de ani si nici cei care traiesc nu stiu de acest tabel. Tabelul are semnaturile false si se numeste contract de arenda facut pe 10 ani. Cum e posibil acest lucru si ce e de facut? Multumesc

  • Stimate domn, va indrum calduros catre un centru parchet unde sa depuneti o plangere penala. Aveti totui de grija cum o depuneti. Cu stima, av Cuculis 0722298011

   • va salut domnule av.vreu sa vand un teren agricol arendat inainte de expirarea termenului contractului de arenda.am facut arendasului o oferta pe care a refuzat-o dar refuza s imi de in scris ca nu doreste sa cumpere terenul ca sa il pot vinde altui comparator.ce trebuie sa fac in aceasta situatie pentru a putea sa vand terenul.

 25. Buna ziua,

  am dat in arenda 70 de arii de pamant arabil,pe o perioada de 5 ani.Arendasul ma intreaba daca poate sa planteze pe 5 arii pomi fructiferi care-i cumpara din banii lui ,lucru cu care eu nu am fost de acord.
  Daca l-as lasa sa planteze ,ar avea acest lucru vreo consecinta in privinta dreptului de proprietate a terenului?Daca de ex .eu vreau sa renunt la contract dupa 2 ani , ma poate arebdasul obliga din cauza acestei investitii sa nu renunt la contract?
  Multumesc

 26. va salut domnule av.bunicul meu a arendta un teren agricol pe o perioada de 10 ani desi in mod normal stiam ca se arendeaza pe 5 ani.acum vrea sa vanda terenul dar termenul expira in 2018.ia facut o oferta arendasului dar acesta nu vrea sa il cumpere si nici nu doreste sa ne dea in scris ca refuza sa il cumpere ca sa il putem vinde la un alt cumparator.cum putem vinde terenul in aceasta situatie inainte de expirarea contractului de arenda?

  • Buna ziua. Se notifica arendasul pentru cumparare in caz de refuz se poate vinde insa se pastreaza dreptul arendasului de a cultiva pamantul. Nu este un termen de 5 ani instituti, este nelimitat. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 27. va salut domnule av.vreu sa vand un teren agricol arendat inainte de expirarea termenului contractului de arenda.am facut arendasului o oferta pe care a refuzat-o dar refuza s imi de in scris ca nu doreste sa cumpere terenul ca sa il pot vinde altui comparator.ce trebuie sa fac in aceasta situatie pentru a putea sa vand terenul.

 28. Buna ziua,
  doresc sa inchei un contract de arenda pt. 40 h de teren agricol. Ce documente trebuie cerute la aredator ?

 29. vreau sa stiu cum pot intra in posesea a 30 de ari de teren agricol , pe care am doar titlul de propiatate al bunici si am folostit si platit impozit pe teren de peste 10 ani , bunica a avut 3 fete din care una adica mama mea care a murit si mai sunt 2 surori

  • Buna ziua. Preupun ca in posesie sunteti, insa nu sunteti si in proprietate. Trebuie sa faceti partajul efectiv in caz contrar ca nu le gasiti, cel mai sigur in instanta. Cu stima av Cuculis 0722298011

 30. buna ziua asi vrea sa stiu cum intriu in posesea a 30 de ari agricoli pe care i am folosit si am platit impozit de peste 10 ani, terenu este cu titlul de propietate pe numele bunici care a decedat ea la incredintat unei din cele 3 fice ale ei adica mama mea care a decedat si ea , ce posibilitate este ca sa mi facte pe numele meu.

 31. buna ziua, domnule avocat! va rog respectuos sa-mi comunicati daca doi arendasi pot incheia un contract de asociere in participatiune, si, in cazul unui raspuns afirmativ, cine dintre cei doi asociati -arendasi poate beneficia de platile SAPS-PNDC in sectorul vegetal, derulate prin intermediul APIA?

  • Se pot incheia astfel de contracte, de a pune la dispozitie 2 loturi pentru acelasi scop insa modul de plata trebuie sa il vedeti la APIA. O zi buna, av Cuculis 0722298011

 32. buna ziua. parintii mei au 9ha date in arenda pe zece ani dintre care au trecut 7, sau hotarat sa vanda terenul lau instiintat pe arendas iar acesta nu este interesat sa il cumpere dar nici negatia pentru vanzare nu vrea sa o dea. se poate vinde terenul respectiv? contractul de arenda ramane valabil in continare dupa vanzare? daca da in baza carei legi ramne valabil.

 33. Cum pot incheia inainte de termen un contract de arenda pe 10 ani, daca in contract nu sunt stipulate conditiile in care pot incheia contractul? Am incercat notificarea arendasului dar acesta refuza sa inceteze contractul. Ce pot sa fac in aceste conditii, in calitate de proprietar al terenului? Multumesc.

  • Buna ziua. Il puteti chema in judecata pentru reziliere contract, este singura metoda, sau incercati vanzarea fortata. av. Cuculis 0722298011

 34. Buna ziua!

  Bunica mea a incheiat incepand cu data de 01.01.2009 un contract de arenda cu o societate comerciala, pe o durata de 15 ani, pana la data de 31.12.2023. Bunica si tatal meu (singurul ei copil si unicul mostenitor) au decedat in anul 2012. Societatea respectiva, in anul 2013 a reinnoit contractul pe motiv ca inainte a fost incheiate pe baza unei adeverinte si doar mai tarziu pe baza de titlu de proprietate, contract pe care noi nu l-am semnat.
  Intrebarea mea este, daca bunica si tatal meu au decedat eu, sora mea si mama care are trebui sa fim mostenitorii legali putem sa reziliem contractul? trebuie sa platim ceva despagubiri pentru asta? daca proprietarul a decedat nu ar fi trebuit reconfirmat contractul respctiv?
  Si inca ceva ce trebuie sa mentionez, in 2013 noi am incasat arenda, care se plateste in bani. se considera o acceptare tacita? a fost o greseala?

 35. Mostenesc dupa tatal meu decedat in 2004 un teren agricol extravilan de 1,23ha., avand un titlu de proprietate in devalmasie cu alti trei frati ( in viata ) ai tatalui meu. Eu impreuna cu doi dintre fratii tatalui am avut pamantul dat spre exploatare cu intelegere verbala unui var de-al meu. Dorind sa ies din devalmasie pentru a putea vinde pamantul, am avut surpriza sa gasesc la primaria locala ca exista un contract de arendare mai bizar din punctul meu de vedere: titularul drept arendator cu date de identitate este matusa mea, iar indreptul titularului adaugat ” +numele tatalui meu” .Mentionez ca contractul este din 2006 cand tatal meu era decedat, fara date de identificare si semnatura. Ba mai mult semnatura matusii este falsa. Nu s-a platit arenda sau contravaloarea ei nici unuia dintre cei specificati ca arendatori. Pot considera din punctul meu de vedere contractul ca fiind nul? Daca DA va rog respectuos sa-mi precizati articolul din lege ca sa il pot mentiona in cerera mea catre consiliul local. Va multulesc!

 36. Buna ziua ,Am contract de arenda pe 7 ani cu un proprietar dar el intre timp a donat terenul catre nepot cu acte notariale si a si declarat terenul si la apia .Nu m-a anuntat de vanzare ( donatie )si nici nu am reziliat contractul de arenda .Mai este valabil contractul de arenda cu proprietarul ?

 37. Buna ziua .Am inchis contracte de arenda cu mai multi proprietari in 2013 si nu am stiut ca este o alta lege .In contracte am trecut vechea lege 16/1994 dar le am inregistrat si la primarie .Mai sunt valabile contractele de arenda sau pot face un act aditional la ele ?

 38. Buna ziua. Am o pasune concesionata de la primarie pe care pasuneaza si alti cetateni animalele sale printre care si doi concesionari ca si mine. I-am reclamat la politie, la primarie dar fara rezultat. Ce ma sfatuiti sa fac in continuare pentru ca nu-mi convine ca eu sa platesc taxa de concesiune si impozitul, iar altii sa-mi pasuneze terenul

 39. Buna ziua.
  As dori sa stiu daca in calitate de arendator pot semna contractul avand ca act de identitate pasaportul, nu buletinul.
  Va multumesc!

 40. Buna ziua,
  am oarecum aceasi problema. Mama si unchiul meu sunt coproprietari a unui teren agricol. Acum vor sa-l vanda si se loveste de legea 17/2014. Insa eu am descoperit un contract de arenda pe care mama si unchiul meu nu l-au semnat. Arendasul semnase cu bunica si ulterioar cu unchiul meu pana sa se faca succesiunea un contract de arenda care expirase la data succesiunii. Apoi arendasul a depus la primarie un contract de arenda cu numele unchiului meu si cu o semnatura ce nu apartine unchiului.
  Eu am depus o cerere de reziliere a contractului la primarie pe acest motiv, fiind imputernicit de mama mea, dar intrebarea mea este urmatoarea.
  Se poate anula de catre primarie acest contract pe baza cererii facute de mine sau trebuie sa fac o plangere penala? Deoarece se stie legatura de amicitie dintre functionarii primariilor si arendasi, ma gandesc sa nu fiu trimis de la Ana la Caiafa.
  Va multumesc. O zi placuta.

 41. buna ziua, tatal meu a incheiat un contract de arendare al pamantului mostenit de mama mea ( la mom incheierii contractului era decedata ) acuma eu in urma mortii tatalui meu in calitate de unic mostenitor vreau sa reziliez acest contract care expira in 2017 ,vreau sa specific ca tatal meu a facut acest contract pe un teren care e si acum pe numele bunicii mele din partea mamei , si nu a dezbatut nimeni nici o mostenire. cum pot sa fac ca sa il reziliez??? este o conditie in contract in care ar fi trebuit sa o fac in termen de 30 de zile de la moartea tatalui care a semnat contractul, dar eu acum 6 luni cand s.a intamplat nu stiam de acest contrat, nu am avut timpul necesar sa controlez in acel moment toate doc, deoarece locuiesc in afara tarii si nu aveam timpul necesar la dispozitie. va multumesc pt raspuns

 42. daca societatea cu care am avut incheiat un contract de arenda s-a divizat,societatea nou infiintata in urma divizarii are dreptul sa preia si contractul meu de arenda fara acordul meu?
  va multumesc!

 43. Inainte de a muri mama a facut Contract de arenda pe un teren care-l detinea.
  Mostenitori suntem: eu (copilul ei din prima casatorie) si sotul ei (tatal vitreg).

  Arendasul m-a contactat pe mine si mi-a dat toata arenda – in bani – asa cum prevedea Contractul.

  Cum sa procedez si cat din acesti bani sa dau tatalui vitreg? Nu vreau sa fiu tras la raspundere…

  Multumesc!

 44. Buna seara,
  Va rog sa-mi spuneti daca un contract de arenda incheiat intre un proprietar de teren – persoana fizica si o societate comerciala ca arendas, mai este valabil daca aceasta din urma a intrat in solventa, sau mai avea dreptul sa faca cesiune de contract catre alta societate comerciala fara acordul scris al arendatorului-propritarul de teren.
  Mentionez ca in urma cesiunii contractului, proprietarul nu a fost anuntat, dar arendasul sustine ca avea dreptul la cesiune datorita clauzei din contract care specifica acest lucru.
  Multumesc anticipat.

 45. Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti ce se intampla cu un contract de arenda, la care arerndasul (SRL) este in insolventa,iar arendatorilor li se spune ca fost cesionat contractul catre alta societate, dar fara acordul scris (doar ca este o clauza in contract ca poate fi cesionat).
  Poate fi considerata actiunea de cesiune si subinchiriere?
  Multumesc anticipat.

 46. Buna seara,
  Domnule Avocat, va rog sa-mi spuneti daca un SRL ca arendas, care a dat faliment avea dreptul sa faca contract de cesiune cu toate contractelede arenda a proprietarilor cu alt SRL fara acordul arendatorilor?
  Va multumesc anticipat.

 47. Se pot adauga clauze in contractul de arenda in afara codului civil?Clauze care sa asigure arendasul de “seriozitatea” arendatorului.

  Multumesc

 48. Buna seara!
  Ref: Legea 17/2014
  Sunt prorietara unui teren agricol situat in extravilan. Terenul este arendat pe o perioada de 10 ani. Daca doresc sa il vand, conform prevederilor/procedurilor din Legea 17/2014 si din normele de aplicare, iar arendasul nu isi exercita dreptul de preemptiune, ce se va intampla cu sarcina inscrisa in cartea funciara? Se va radia automat sau trebuie urmate alte proceduri? De obicei, cumparatorul doreste sa intre imediat in posesia unui teren liber de orice sarcini. Va multumesc!

 49. Buna ziua! Va rog sa ma informati daca un contract se poate rezilia la cerere de catre mostenitori dupa decesul proprietarului, Multumesc !

 50. De aproximativ 15 zile am aflat ca sunt mostenitor impreuna cu unchiul meu , trecuti pe titul de proprietate emis pe numele bunicului meu decedat de aproximativ 35 de ani. Fara stiinta mea unchiul meu a incheiat un Contract de arendare cu o Societate, contract inregistrat la primarie , valabil si astazi incepand din 2006. Mostenirea nefiind dezbatuta , m-am prezentat la arendas pentru a-mi lua partea din arenda. Am fost respins cu mare aroganta si obstinatie.
  Cum pot si de la cine imi pot recupera partea din arenda? Daca contractul de arendare este valabil , si daca nu , il pot actiona pe arendas in instanta pentru intrarea si folosirea abuziva a terenului meu mostenit? Care poate fi limita maxima a daunelor morale si materiale care pot fi cerute in instanta arendasului?

  • Buna ziua, in legatura cu problema dvs.cu contractul de arenda sunteti in drept sa incasati aceasta arenda cu mentiunea sa dezbatesti mostenrirea. av. Cuculis 0722298011

 51. Buna ziua,
  Un contract de arendare facut intre o societate si un mostenitor fara stirea celuilalt, in situatia cand mostenirea nu este acceptata si nici dezbatuta, inregistrat la primarie, este valabil sau nul de drept?Daca este nul de drept celalalt mostenitor se poate indrepta in instanta impotriva arendasului pentru folosirea abuziva a terenului, impotriva primariei pentru abuz in serviciu al secretarului prin inregistrarea contractului, pentru a-si recupera drepturile de arendare pe toata perioada acesteia(2006-2014),drepturi primite de celalalt mostenitor doar pe aceasta perioada pe toata suprafata titlului. Amiabil nu s-a putut rezolva situatia.

 52. Buna seara! Va rog sa-mi dati un sfat in legatura cu un contract de arenda intre o institutie publica-arendator si o societatea agricola-arendas, pe o perioada de 10 ani. Institutia a primit o oferta avantajoasa din partea unei alte societati, in vederea arendarii. A notificat, cu un an inainte, societatea agricola cu care are contractul incheiat, in vederea rezilierii acestuia. Nu exista nicio clauza contractuala care sa permita rezilierea inainte de termen decat neindeplinirea conditiilor de catre parti, dar acestea au fost indeplinite. De ce ma pot lega? Noul cod civil? Contractul este incheiat in anul 2009. Vreau sa renunt la acest contract dar fara sa incalc legea. Multumesc!

 53. Aceasta este mesajul trimis pe 28 septembrie. Multumesc!

  Buna seara!
  Ref: Legea 17/2014
  Sunt prorietara unui teren agricol situat in extravilan. Terenul este arendat pe o perioada de 10 ani. Daca doresc sa il vand, conform prevederilor/procedurilor din Legea 17/2014 si din normele de aplicare, iar arendasul nu isi exercita dreptul de preemptiune, ce se va intampla cu sarcina inscrisa in cartea funciara? Se va radia automat sau trebuie urmate alte proceduri? De obicei, cumparatorul doreste sa intre imediat in posesia unui teren liber de orice sarcini. Va multumesc!

 54. Am aflat de existenta unui contract de arendare existent pe numele meu fara sa se fi respectat conditiile legale de intocmire a acestui contract.Nu este semnatura mea si nici nu am mandatat pe nimeni pentru incheirea acestui contract.Conform legii contractul este nul Cum procedez sa fac dovada nulitatii contractului?

 55. Buna seara! As dori sa iau in arenda o suprafata de pamant dar pamantul este al unor persoane decedate.Intrebare pot lua in arenda pamantul daca este trecut pe numele decedatilor de la mostenitori?De la primarie imi spune ca nu deoarece nu voi putea lua subventie dar o alta firma a luat si isi vede bine mersi de treaba

 56. Buna seara, am si eu o intrebare , in situatia in care bunicul meu (proprietarul terenului) in 2009 a dat pe vorbe in arenda terenul in suprafata de 0,81 arii ,vestitului primar din comuna Nana ,judetul Calarasi si ulterior decedand in aprilie 2013 , parintii mei obtinand actele de succesiune pe respectivul teren nu pot intra in posesia lui, sa il lucreze ,sa se poata intretine de pe urma produselor cultivate. Desi beneficiaza de acte legale de proprietate , primarul refuza punerea in posesie si dialogarea cu parintii mei (proprietarii terenului de drept).
  Respectivul primar al comunei Nana , Gheorghe Dobre are dosar deschis la DNA, Judecatoria din orasul Oltenita in urma tranzactilor cu terenurile agricole ale Dl. Basescu .Sfideaza in continuare legea , batandusi joc de proprietarii de drept din aceasta comuna ( este ceva de genu el e legea el spanzura pe orcine – fiind mai presus decat legea).
  As dori sa imi spuneti ce pot face in situatia de fata.

  Cu stima George Stanciu

  • Stimate domn avem grija sa va luati terenul inapoi. Noi am luptat cu mafia de la APIA si inca luptam de ani de zile. Aveti dreptate insa pe “vorbe” nu are voie sa va retina terenul. Cu stima av. Cuculis 0722298011

 57. Buna seara, am o nelamurire, detin 3 ha pamant agricol in arenda intro asociatie.
  I am spus arendasului ca vrea sa mi lucrez singur pamantul.
  El zice ca este lege in care nu este obligat sa mi dea exact parcela mea si ca poate sa mi o dea unde vrea el.
  Deci mi a dat parcela pe cel mai rau loc pe care il are.
  Bun eu il inteleg e logic ce zice poate parcela mea e in mijloc si l deranjeaza dar sa mi o dea la margine langa drum in zona unde e pamantul meu nu la 6 km.
  Va multumesc.

 58. Domnule avocat, va rog, daca este posibil, sa ma lamuriti in legatura cu expresia “desfiintarea actului de proprietate”. Cum anume se poate desfiinta? De exemplu, vanzarea bunului catre altcineva conduce la desfiintarea actului (nu a dreptului) de proprietate al celui care vinde? Va multumesc si va doresc toate cele bune!

 59. Buna seara,
  Arendasul doreste sa-mi impuna o durata de 10 ani a contractului de arendare pentru un teren agricol (grau). Dar Legea arendarii, astfel cum a fost modificata, nu prevede o durata minimala (sau maximala) a termenului arendarii. Deci partile sunt libere sa stabileasca durata arendarii, fara limitari legale. As dorii sa stiu care ar fi durata minima corecta peuntru un teren cu exploatare agricola 1 an ? 2 ani ? 5 ani ?
  Va multumesc mult pentru raspuns.
  Irina

 60. Am un teren extravilan agricol si vreau sa-mi construiesc casa intrebarile sunt:
  -care este suprafata minima care se poae baga in intravilan construibil?
  -ce riscuri am daca construiesc anexa gospodareasca sa nu mai fac puz si pug? si daca se poate face asta?

 61. Domnule avocat,va apreciez pentru competenta si practica d-voastra in diferite materii juridice,apreciere pe care o fac dupa ce am citit raspunsurile d-voastra la intrebarile puse de catre
  cititori.
  Pentru mine,va rog sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare (pentru ca din citirea raspunsurilor pe care le-ati dat in materie de ,,teren arendat scos la vanzare” mi s-a parut ca sunt solutii contracdictorii :
  Intrebarea mea: In siutuatia cand,arendasul ofera pretul dat in oferta de catre proprietar,dar intervine o terta persoana,(care nu are drept de preemptiune confrom legii) si ofera mai mult,proprietarul nu poate sa vanda acestei persoane?
  Poate arendasul sa-l tina in loc pe proprietar si sa-l oblice la pretul din oferta ?

 62. Buna seara,detin un contract de arenda cu primaria pe o suprafata de teren -pasune,primaria fiind binenteles proprietarul de drept a acestui teren.Contractul a fots semnat in 2010 pe o perioada de 3 ani,iar in 2012 a fost semnat un act aditional la acest contract pe o perioada de 5 ani .Acest contract nu prevede nici o suma de bani pe care ar trebui sa o achit primariei .mai mult ,in actul aditional exista o clauza in care eu ca si arendas am obligatia de a lasa si ceilalti vecini,proprietari de animale(si nu putine) sa pasuneze acest teren. Am fost sunata de curand de la primarie ca sunt data in “debit” intrucat, detiinand acest contract, ar trebui sa platesc impozit pe teren.
  In aceste conditii cine trebuie sa plateasca acest ipozit.

 63. Buna ziua domnule avocat!
  Ce conditii trebuie sa indeplinesc, ca proprietar al unei suprafete de 1 ha, pentru a putea transfera aceasta suprafata de teren intr-o alta asociatie agricola decat cea in care este actualmente pamantul?
  Va multumesc, cu mult respect!

 64. Buna ziua,va relatez urmatoarea situate:cineva de la noi din sat cumpara teren agricol de la tarani care nu este in tabulat redacteaza un precontract de vanzare cumparare iar cu acest contract se prezinta la primarie true and terenul in registru agricol la pozitia lui este legal sa faci Asa ceva?tot el a incheiat contracted de concesiune cu Mai multi proprietari fara ca acestia sa stie ,folosindu-le la primarie si la apia pentru subventie.va rog sa-mi spun esti daca este legal si ce trebuie sa facem.va Multumesc

 65. Poate fi ceruta in instanta nulitatea absoluta a unui contract de arendare de catre un posesor al unui certificat de mostenitor care a obtinut o cota din terenul arendat?

 66. Buna ziua!
  In judetul Iasi mai multi proprietari se confrunta cu o societate care detine cca 7000 de ha de teren,toata suprafata este detinuta in arenda..Incepan cu anul 2013 tot mai multi proprietari au inceput sa isi retraga terenul din aceasta asociatie in felul urmator:arendatorul a instiintat pe arendas cu 6 luni inainte de incheerea anului agricol printr-o cerere in care el isi cerea incetarea contractului de arenda in mod[UNILATERAL}.Apoi dupa ce arendasul isi ridica recolta,arendatorul fie isi lucra singur terenul fie facea contract de arenda cu un alt arendas…
  Acum eu as dori sa stiu cat de bine este intemeiat aceasta reziliere unuilaterala si daca chiar ea este valabila…Si va mai aduc la cunostinta ca secretarul comunei a fost dat in judecata de catre arendas pe motiv ca acesta a semnat alte contracte de arenda in baza acelei notificari facuta de arendator iar instanta a dat castig de cauza secretarului.
  Astept un raspuns de la dvs.
  Va multumesc!

 67. Buna ziua. Am o intrebare simpla la dl. avocat: in cazul decesului arendatorului, ce se intampla cu contractul de arendare semnat de acesta? Contractul ramane valabil in continuare?

   • Dar dacă cineva avea o cumnată care a decedat (cu care împărţea în mod egal banii, urmând să împartă oficial şi suprafeţele de pământ moştenite în mod egal de fraţi), şi [b]copiii ei n-au anunţat nici decesul bătrânei mame, aceştia făcând succesiunea pe ascuns fără să anunţe pe nimeni şi fără a şti că pământul urma să se împartă în mod egal (e vorba de 2 ha care erau trecute la acea cumnată, fără a fi făcută succesiunea după decesul soţului ei, în 1997) ?
    Ce se mai poate face, mai ales că Legea spune că după decesul arendaşului titular al contractului, trebuia anunţat în maxim 30 de zile arendatorul pentru a se schimba titularul contractului în persoana moştenitorilor. Eu cred că se poate anula acel contract, ce ziceţi ?[/b] NOTĂ: “Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. Pentru aceasta, moştenitorii majori ai arendaşului sau, după caz, moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intenţiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului.”
    Grav e că totul s-a făcut cu complicitatea arendatorului, care a făcut orice să-i vândă lui acea parte de pământ care e în litigiu, fără ca nimeni dintre aceştia să anunţe şi celălalt titular cu care s-a făcut împărţirea pământului, acum vreo 24 de ani, pentru a face actele prin acordarea unor cote egale ca suprafaţă, aşa cum e(ra) normal şi legal între fraţi !
    SUNT DOVEZI CĂ AN DE AN SE ÎNCASAU BANI ÎN MOD EGAL, CU TOATE CĂ ÎN CONTRACTELE CELOR DOUĂ CUMNATE ERAU TRECUTE ÎN PLUS 2 HA LA UNA DINTRE ELE ÎN DETRIMENTUL CELEILALTE, URMÂND SĂ SE LEGALIZEZE ÎMPĂRŢIREA ÎN COTE EGALE A SUPRAFEŢELOR MOŞTENITE DE LA PĂRINŢII LOR (A FRAŢILOR).

 68. Am mostenit impreuna cu alti 4 frati un teren extravilan.
  In acest moment ne aflam in proces de partaj judiciar,deschis de mine intrucat unul din frati nu a vrut la notar.
  In momentul de fata s-a realizat la judecatorie o tranzactie partiala in care 1 frate si doua surori mi-au cedat mie terenul, procesul continua aparand alte complicatii.
  Pana in noiembrie 2014 acest teren a fost arendat.
  Tinand cont de tranzactia de la tribunal, am fost la primarie (la finele anului trecut) si am instiintat primaria in scris sa nu se mai incheie eventuale contracte de arenda pentru ca terenul este in litigiu.
  In decembrie am facut si o cerere la primarie prin care sa mi se specifice cum este folosit pamantul din titlurile de proprietate de la parinti, urmand sa solicit terenul cedat in instanta de cei trei (frate si 2 surori),pentru folosinta .Mi s-a dat adeverinta ca a fost dat in arenda de cel de-al cincilea frate fara sa fiu anuntat asa cum am notificat primaria.
  Eu nu mi-am permis sa-l arendez pana nu se incheie judecata. Avand in vedere ca este o tranzactie partiala in tribunal, am instiintat primaria in scris si am si acea adeverinta unde mi se comunica ca este arendat intrebarea mea este :
  Pot contesta acel contract de arenda si ce documente sa anexez?
  Unde pot face o reclamatie?
  consider ca este un abuz si a fost permisa intrarea abuziva in posesie cu ajutorul primariei?

 69. Buna ziua,
  Sunt administrator al unei societati care are in arenda aproximativ 150 ha, unele din contracte au axpirat in septembrie 2014, fara sa se mai faca acte aditionale de prelungire deoarece o mare parte din proprietari vroiau alte contracte. Cererea de plata la APIA a fost depusa pe toata suprafata, iar acum APIA a picat cererea de plata pe motiv de supradeclarare…..ce pot face ?

 70. Sunt o societate agricolă am făcut un contract de arenda cu un proprietar in anul 2011 pe o perioada de 10 ani si suprafața fiind mai mare de 10ha.anul 1012 a făcut un act Adiționali si spune ca se măreste arenda la 700kg/ ha iar anul 2013-2014 sa mărit la 800kg / ha i-am plătit are da la zi si primesc actul Adițional si a mai scris un text scanat cred si spune ca expira in 2014 dar el este pe 10 ani.Culmea ca nu a zis nimica in toamna anului 2014 ca vrea să-l arendeze la altcineva cai da 150€/ha dar eu l-am pregătit in toamna adică am arat si el a făcut cu altcineva contract de arendare. Cand a primit arenda in toamna putea spune ca vrea si eu ii renuntam de comun acord. Nu mai aram. Va rog dacă m-a adresez instanței sa mi plătească aratura castig ca este o suprafața mare.va multimesc!

 71. Buna ziua,

  As dori opinia dvs., ca specialist, cu privire la urmatoarea speta: mama mea, in calitate de unic mostenitor, a continuat contractul de arenda incheiat de catre tatal sau cu un ardendas (daca sunteti de acord pot da si nume, in corespondenta ulteriora). Arendasul a fost aborbit de catre o alta societate si contractul a incetat, la termen, anul trecut. S-a semnat un proces verbal de predare -primire intre mama mea si noul arendas pentru suprafete aflate pe alte amplasamente decat cele din titlurile de proprietate ale mamei mele, pentru ca au fost realizate comasari la nivelul comunei. Arendasul nu a facut dovada dreptului de proprietate sau a acceptului proprietarului de pe respectivele amplasamente (contract de schimb, etc).

  Ce se va intampla in situatia in care persoana care are TDP pe amplasamentul respectiv solicita incetarea contractului de arenda si predarea – primirea pe amplasamentele din titlul sau de proprietate?

  Va multumesc mult,
  Cu respect,
  Paula

 72. AM AVUT 8 HA IN ARENDA LA O ASOCIATIE INCA DE LA INCEPUT, CAND S-AU INFIINTAT ASOCIATIILE. PRESEDINTELE ASOCIATIEI CONFORM PAMANTULUI PE CARE IL AVEA IN ASOCIATIE A PRIMIT DIN FOSTUL CAP NISTE GRAJDURI CA SI CONTRAVALOARE A PAMANTURILOR(CARE FUSESERA IN CAP INAINTE SA LE IA IN ASOCIATIE). EU, DACA MI-AM RETRAS PAMANTUL DIN ASOCIATIA LUI, NU AM DREPTUL LA O PARTE DIN CEEA CE A PRIMIT EL DE LA CAP , CA URMARE A folosirii pamantului meu?

 73. buna ziua! bunica mea si surorile sale detin o suprafata de 9 ha de teren trecuta pe un singur titlu de proprietate dar cu hotarare judecatoreasca care specifica suprafata fiecareia. pana anul trecut terenul era exploatat de un fermier local care nu avea contract cu ele, pur si simplu pe cale amiabila, el le declara la apia lua subventia exploatat terenul si le dadea si lor o cota parte.din toamna anului trecut terenul l-am insamantat eu si vreau sa stiu daca trebuie sa fac contract ca sa pot beneficia de subventia pe 2015.Daca trebuie sa fac contract ,contractultrebuie facut cu fiecare in parte? s-au le trec pe toate pe un contract,contractul trebuie inregistrat pe 2014 ca sa pot benefia de subventie?careeste perioada minima pe care se face contract?

 74. Am cumpărat teren agricol care este arendat,eu doresc să transfer contractul pe numele meu la același arendaș.ce trebuie să fac,cum este legal?mulțumesc.

 75. Buna ziua,

  Am un contract de vanzare – cumparare pe 10 ha teren cu clauza de uzufrupt pentru bunica mea, de la care am cumparat terenul. Terenul respectivi este dat in arenda. Bunica a decedat in septembrie 2014. Arenda pentru anul agricol 2013 – 2014 intra la succesiune?

 76. SE POATE INCHEIA CONTRACT DE ARENDA DACA TERENUL ESTE DOAR IN FOLOSINTA? FARA A AVEA ACTE PE SUPRAFATA RESPECTIVA? NU ESTE DEZBATUTA MOSTENIREA.

  • Va rog,d-nule av. sa-mi spuneti daca este necesar extrasul de Carte Funciara prin care se dovedeste proprietatea arendasului la intocmirea unui Contract de arenda sau nu?
   Ce alte acte doveditoare pot fi prezentate la intocmirea unui astfel de contract?

   Va multumesc!

 77. Buna ziua

  As dori sa ma ajutati cu introducerea unor art in Contractul de arenda sau intocmirea unui Act aditional cu privire la plata impozitului pe teren la primarie si cu impozitul Finante ( cei 16% din arenda).

  Mai pe scurt: am incheiate Contracte de arenda cu cantitatea de grau /ha, dar intre timp am stabilit sa le mai platesc si cele 2 impozite (la primarie pe ha si la finante- cei 16% din arenda) si nu am mentionat in nici un art din contract aceste 2 lucruri.
  Va multumesc frumos! Cu respect Poterasu

 78. Buna ziua,
  Am un contract in arenda cu teren arendat.
  Pe teren am infiintat lucerna pe care o exploatez in totalitate.
  Am stabilit cu arendasul sa-mi presteze servicii cu infiintarea recoltei si apoi intretinere anuala.
  Dar el face toate aceste operatiuni c/cost pe care le suport personal. De asemenea el preia toata subventia cuvenita terenului. Eu platesc si impozit
  pe pamant.
  Cei de facut, cum se poate reglementa.
  multumesc.

 79. Buna ziua,
  Detin un teren care apare inregistrat abuziv cu contract de arenda la primarie. Banuiesc ca semnatura este copiata sau preluata din alte contracte de arenda mai vechi.
  Cum pot anula contractul? Din intelegere secretarul primariei mi-a inregistrat si mie un contract de arenda cu alt arendas.
  Acum cel care mi-a falsificat semntura l-a notificat pe secretar ca terenul e deja arendat la el.
  Ce sa fac? Secretarul nu stie cum sa ne impace. Are 2 contracte de arenda pe aceeasi suprafata. Unul este desigur fals. Acum nici el nu stie ce sa mai faca vrea sa-l denunte pe cel care mi-a falsificat semnatura.
  Ce sa fac Eu? Ce sa faca secretarul? Nu a stiut ca eu nu mi-am dat acordul la primul contract inregistrat.
  Multumesc!
  Astept urgent un raspuns!

 80. Buna ziua,mama nu a mai semnat un nou contract si nu a mai luat nici-un drept din anul 2007.Acum i se spune de la asociatia agricola ca poate lua drepturile de bani doar pe ultimii 3 ani.I-mi puteti spune de ce?

 81. buna ziua

  am primit 2 hectare de pamant de la bunica mea si as dori sa il bag in arenda.am vorbit cu arendasul la care era inainte sa il primesc de la bunica si as vrea sa reinoiesc contractul tot cu el pe numele meu pe o perioada de 5 ani.numai ca el zice ca aceste contracte de face pe o perioda de 10 ani si nu pe 5….si nu ne intelegem in aceasta privinta.

  as dori sa stiu pe ce perioda se fac contractele de arendare?cum ar trebuie sa procedez?

  multumesc

 82. Buna ziua,
  Doresc sa inchei un contract de arenda, dar de la Registrul Agricol m-i s-a spus ca un astfel de contract se poate incheia numai in perioada 1 septembrie -31 mai. Va rog sa ma lamuriti daca exista o anumita perioada in care se pot incheia contracte de arenda si conform carei legi.
  Va multumesc,
  Lungu Ionel

 83. Buna ziua,

  Detinem in proprietate un teren agricol, ce a fost cultivat in mod abuziv de catre o asociatie Agricola, va rog sa imi comunicati care sunt pasii legali pe care ii putem urma in acest sens, pentru recuperarea prejudiciului creat.

  Va multumesc

  • Buna ziua stimata doamna. In ipoteza in care dvs. nu ati incheiat un contract de arenda aveti posibilitatea sa cereri aceste despagubiri societatii ce l-a exploatat. Nu cumva sa ajungem si in penal fiindca s-au folosit de foduri APIA, EUROPENE, Cu stima, av Cuculis 0722298011

 84. Buna ziua,

  Am citit modelul de contract de arendare postat mai sus (pentru care va multumesc), dar m-as interesa un aspect pe care nu l-am gasit acolo, legat de utilizarea terenului.
  Se mentioneaza incadrarea utilizarii in anumite categorii (cultivare agricola / scopuri zootehnice etc.).
  As vrea sa aflu daca, in calitate de arendator, pot hotari ce anume se cultiva pe terenul arendat (spre exemplu porumb in loc de soia etc.).

  Va multumesc.

 85. Buna ziua ! O intrebare va rog : la incetarea contractului de arenda din initiativa arendatorului , arendasul este obligat la restituirea terenului pe vechiul amplasament , sau pentru evitarea “spargerii” tarlalei se poate da acest teren intr-o margine. Care est e baza legala ?

 86. Buna ziua,vreau sa scot duplicat de pe titlu de proprietate eliberat pe numele fratilor mei decedati acum dar imi cere anexa 24 de la primarie iar cei de acolo nu vor sa imi elibereze aceasta anexa fara titlu de proprietate chiar daca am certificat de mostenitor dovedind astfel ca am calitate de mostenitor,ma invart in cerc, pot sa depun cerere catre primarie online?va rog ma puteti ajuta cu un sfat?

 87. buna ziua,
  primaria poate rezilia un contract de arenda la solicitarea arendatorului fara sa consulte (notifice )arendasul?
  are primaria calitatea de a rezilia un contract de arenda?
  multumesc

 88. buna ziua ,
  primaria poate rezilia un contract de arenda la solicitarea arendatorului fara sa consulte arendasul?
  ce institutie poate rezilia un contract de arenda?
  multumesc

 89. Buna ziua,
  Parintii mei detin o supafata de teren pentru care au incheiat in august 2014 contract de arenda pe 5 ani dar pentru ca au aparut neintelegeri intre parti vor rezilierea contractului.Am citit comentariile anterioare si vad ca doar prin instanta se va rezolva ,deocamdata sunt in faza de conciliere,mediere dar se pare ca nu vor primi un rezultat favorabil si deci se va merge inainte in instanta. Intrebarea mea este:daca parintii imi doneaza dreptul de proprietate asupra terenului (act de donatie prin notar public) schimbandu-se proprietarul,conflictul se va stinge ,arendasul va fi obligat sa ne elibereze terenul cu data la care-l instiinteaza notarul de acest lucru ? In acest caz se va mai continua actiunea in instanta ?
  Va multumesc !

 90. Nu dorim sa vindem ,stiu ca arendasul are drept de preemptiune,dorim doar sa reziliem contractul .
  Va multumesc pt.raspuns si va doresc o dupa-amiaza placuta !

 91. am o situatie si as vrea sa va cunosc parerea .
  am cumparat o suprafata de teren arabil extravilan, cu îndeplinirea tuturor cerintelor prevazute de Lg 17/2014. terenul respectiv era/este arendat, dar arendasul si nici alti preemtorii nu si-a exerciat dreptul de preemtiune in termenul prevazut de lege , vânzarea fiind libera.
  ce ma fac cu acest arendas care sustine ca el are dreptul sa foloseasca terenul pana la expirarea contractului incheiat cu fostul proprietar , adica pana in 2018, iar eu as vrea sa il exploatez eu ?
  exista posibilitarea sa obtin in instanta anularea contractului de arenda ?

 92. Am in Alexandria un teren agricol dat la o asociatie in arenda pe 10 ani. Mai sunt 2ani si expira termenul. Eu vreau sa vand terenul dar ei nu sunt interesati sa cumpere. Am facut toate procedurile legale si am gasit o alta asociatie interesata sa cumpere. Dar ei spun ca trebuie sa lase inca 2 ani terenul la ei. In cazul de fata ce este de facut?

 93. Am semnat un contract de arenda( necompletat) pe incredere,ca este pe 5 ani iar arendasul a fost neserios, cand l-a completat si mi-a trimis si mie un exemplar am vazut ca e pe 10 ani.Nu m-am asteptat la sta din partea lui ca ne cunosteam f bine si pana atuci nu ma dezamagise.Acum eu vreau sa reziliez contractul si el nu vrea ca are proiect european pe el.Ce ma sfatuiti sa fac.

 94. buna ziua, as avea o intrebare legata de un ctr de arenda. Dupa 19 ani de la moartea bunicului meu am reusit sa dezbatem succesiunea. Exista un ctr de arenda ce a fost incheiat de unul (din 5) dintre mostenitori, in urma cu app.15 ani. Aceasta persoana (1 mostenitor) s-a folosit si si-a insusit toti banii din acest ctr.
  Cum putem beneficia de banii din ctr de arenda pentru anii trecuti? acest ctr se poate anula?

 95. Buna ziua!Sunt arendas si va rog sa-mi spuneti daca proprietarul terenului arendat a decedat si in urma lui raman mai multi mostenitori ,cu cine pot sa inchei contract de arenda,ne avand dezbatuta mostenire.Multumesc frumos

 96. Buna seara, ,problema pe care urmeaza a va relata este foarte incurcata si a-si dori un sfat de la dumneavoastra.Unchiul meu a decedat in 1990, cererea pe legea 18/1991 a fost facuta de mine ,dar bineinteles ca titlul de proprietate a fost intocmit pe numele unchiului meu ,iar mostenitor fiica lui.Mentionez ca fiica lui este plecata in SUA din 1976 , iar la decesul unchiului meu in 1990 a trimis o procura unui alt unchi de-al meu sa vanda in numele sau bunurile imobile care existau la acea data ,1990.Acest unchi al meu s-a folosit de acea procura in care nu era mentionat faptul ca poate sa faca in numele ei si cereri de impropietariri sau arendari dar a reusit cu ajutorul unor functionari de la primarie. Priblema este ca unchiul acesta a decedat si el anul acesta ,unicul sau fiu a decedat si el iar cu aceasta verisoara nu se mai poate lua legatura inca decand a decedat tatal ei.Impozitul la Primarie e neplatit de 6 ani iar eu as vrea sa/l lucrez si sa achit tot impozitul si nu stiu cum sa fac.As dori sa-l arendez dar nu stiu cum sa procedez. Va rog frumos sa ma sfatuiti si va multumesc mult. Nr de telefon 076628xxxx

 97. Am încheiat un contract de închiriere pe o suprafața de pajiște la jumătatea anului. Trebuie sa plătesc contactul în întregime sau numai pe jumătate de an?

 98. Dupa moartea tatului( decedat de 25 ani) exista un titlu de proprietate de 2 ha catre sotie si 2 copii. Nu s-a facut suscesiunea din diverse motive. Sotia (vaduva) a facut contract de arenda pe toata suprafata si culege roadele de 25 de ani singura. Copii nu au luat nimic. Se poate face contract doar cu unul dintre proprietarii pe toata suprafata detinuta de toti 3??? Asociatia spune ca este legal atat timp cat copii nu au aparut sa ceara drepturile.

 99. Buna seara , vreau sa arendez un teren de 800 mp in oras, precizez ca terenul nu este trecut la primarie ca si teren agricol, fiind in oras are si constructie de 100mp, el in total are o suprafata de 1100mp.

 100. Se poate arenda fara sa-i schimb destinatia? Adica fara sa-l trec ca si teren agricol? Pe o suprafata de 300mp vreau sa cresc 200 de gaini.

 101. Cine poate semna contractul de arendare din partea arendașului? doar administratorul societății sau poate și o persoană angajată a societății și care e împuternicită. Nu am reușit să găsesc nicăieri în lege acest lucru.

 102. Vlaicu va deranjează am o întrebare dc bunici mei nu mai sunt in viața si au 3 ht cum poate nea Marin de la asociație sa mi-l muncească fără aprobarea mea ce pot fce?

 103. Buna ziua
  Avem urmatoarea problema.exista un titlu de proprietate pe un teren de 3,5 ha,in care sunt trecute 4 persoane, din care una e bunica mea decedata.Doar o persoana traieste.Baiatul acesteia a incheiat contract de arenda cu arendasii fara acordul nostru(fiicele decedatei) si a luat singur toata arenda.in 2015 a incheiat un nou contract cu arendasii pe 10 ani.mentionez ca arendasul primeste subventii de la apia.Ce trebuie sa facem?Cine verifica daca subventiile au fost date cu toate actele in regula?Nu trebuia acceptul tuturor mostenitorilor?

 104. Buna ziua, avem si noi o problema la primarie la Valea Calugareasca, mai multi arendasi ,nu vrea primaria sa ne mai inregistreze contractele de arenda fara declaratie notariala , de la mostenitori daca sunt cinci mostenitori pe titlu , trebuie sa ii ducem pe cei cinci la notar .
  Este legal sau normal ?

 105. Trebuie sa platim impozit la finante daca avem un contract de arendare la un teren agricol .Stiu ca daca avem un contract de inchiriere dupa ce depunem la finante un exemplar de contract de inchiriere se calculeaza un impozit de 16% din venit . In cazul contractului de arendare dupa ce depunem formularul la consiliul local si la finante se calculeaza impozit dupa venit

 106. Doresc sa iau de la bunicul meu in arenda o parcela de 3,5ha pentru a lucra eu pamantul, problema este ca aceste 3,5 ha sunt dintr-un total de 7 pe un singur act de proprietate fiind trecut si fratele bunicului meu este necesara iesirea din diviziune si cadastru? Pentru ca eu intentionez ca dupa primul an sa accesez fonduri europene si nu as vrea sa am probleme cu proiectul acolo.

 107. Stimate domn, intrebarea mea se refera la faptul ca: unele societati cu obiect de activitate agricultura, muncesc pe baza de contract de arenda anumite suprafete de pamant , administratorul societatii arendatare are si d-lui personal pamant pe care l-a contractat pentru a fi muncit in arenda de societatea la care este administrator avand deci si calitatea de arendator si calitatea de arendatar. Acest lucru este legal?

 108. Daca cumpar un teren arendat, eu ca nou proprietar, trebuie sa respect contractul de arenda al fostului proprietar?

 109. buna ziua, socrul meu a decedat in urma cu 6 luni, avea un contract de inchiriere pasune pe numele lui, valabil 5 ani (mai 2 ani). animalele pe care le-a avut au fost transferate pe numele sotului meu pe baza unui act notarial certificat calitate de mostenitor. acum, cand este momentul sa depunem actele pentru subventiile Apia, primaria a intocmit un act aditional la contractul de pasunat, pe numele mostenitorului. nu vor sa faca contract spunand ca nu este un articol de lege care sa prevada asa ceva. actul aditional nu este luat in considerare la Apia. Ce este de facut? va multumesc, Cristina

 110. Buna ziua.Ma numesc Marius si am o intrebare:bunicul meu a murit acum 2 saptamani iar tatal meu este singurul fiu(Ovidiu) ca mostenitor,acuma facem succesiunea iar bunicul meu avea pamant dat in arenda.Intrebarea mea este pot sa schimb arendasul,daca da in ce conditii sau trebuie sa merg in continuare cu acel contract pana la expirarea lui ori trebuie intocmit un contract nou?Ma puteti ajuta cu un formular de arendare pentru pamant?Multumesc!

 111. Buna ziua.am si eu o problema.matusa mea a dat in arenda si partea mea de pamant fara stirea mea din 2007.am aflat de curand si vreau sa stiu daca imi pot primi drepturile?

 112. Buna ziua. As avea nevoie de ajutor cu un sfat. Tata si unchiul meu au mostenit un teren de la bunica, si au arendat unei asociatii acest teren. Tata a murit si vrem sa facem succesiune inclusiv pentru acest teren, intre unchi, mama si eu, nefiind alti urmasi directi. Care sunt urmatorii pasi, va trebui sa refacem contractul cu asociatia pe numele noastre sau ramane asa? Daca vrem putem si sa anulam contractul si sa semnam cu altcineva sau sa il folosim noi? Va multumesc

 113. Buna ziua ,am si eu o problema :am arendat o suprafata de 8 ha iar acum vreau sa fac transfer de exploatatie pe sotia mea la APIA .M-am deplasat acolo si mi s-a spus ca nu pot sa fac transferul deoarece nu se face subarendare : eu am reziliat contractele de arendare ,le-am facut din nou cu cei ce aveau arenda cu mine pe sotia mea ,le-am inregistrat la primarie ,am luat adeverinta de la primarie si cei de la APIA zic CA NU SE POATE :precizez ca nu eu subarendez vreau sa fac transfer de exploatatie pt un proiect . in manualul lor de proceduri spune clar ca se face transferul pina la autorizare ;am intrat intr-o incurcatura va rog daca puteti sa ma lamutiti.transferul de exploatatie il faci doar atunci can esti tu proprietar ?? V a multumesc !

 114. Va rog sa-mi comunicati modalitatea in care o UAT poate arenda un teren. Dispunem de aprox.30ha teren si dorim sa-l inchiriem cu destinatie teren agricol (arendare). Multumesc anticipat.

  • Buna ziua,
   Va deranjez cu o intrebare. Am vandut o parte a proprietatii asupra terenului agricol arendasului, in luna iunie a acestui an. La data platii arendei ( august), arensasul a platit arenda doar pe suprafata ramasa in proprietatea noastra. Suntem indreptatiti sa primim arenda si pe suprafata vanduta arensasului in luna iunie?
   Multumim.

 115. Buna ziua. Va rog sa imi precizatii daca arendasul poate obtine fonduri europene, pentru contractele de arenda incheiate pe o perioada de valabilitate de 1 an, cu conditia reinnoirii contractului cnf Nolui Cod Civil, (in cazul in care nici una din parti nu notifica la termen ccontractul de arenda se reinnoieste de drept). Si asta pentru ca acesta (arendasul) motiveaza ca nu vrea sa incheie contractul de arenda in aceste conditi(valabilitate 1 an cu prelungire automata)i invocand acest lucru, adica faptul ca nu poate obtine fonduri europene datorita duratei prea scurte a contractului. Mentionez ca este vorba despre un contract care presupune cultura de grau. Va multumesc mult.

 116. Buna ziua,
  urmeaza sa semnez un contract de arenda , eu ca si arendatar, pe o suprafata de teren de 18 ha,
  Dar eu nu stiu ce suma sa trec la plata anuala , caci nu iau produsele. Ce control avem noi asupra arendasului ? Ne da cat doreste el? Exista un procent din productia la hectar in anul respectiv desigur , pe care arendasul trebuie sa il dea , in natura sau bani?
  Pana acum, mama mea a luat an de an , pe un hectar , 300kg, grau sau porumb.
  Atat a dorit arendasul, atat a dat . Poate el a obtinut cateva tone ….nu stiu .
  Cum se stabileste acest procent. pe care trebuie sa il primim ??produse sau valoarea lor la momentul respectiv,
  Cum putem controla situatia,nu putem sa lasam arendasul sa ne dea cat doreste el…. Va multumesc

 117. Buna ziua. am o problema cu arendasul, tatal a decedat in 28.09.2016 si eu sunt sigurul mostenitor, vreau sa imi iau terenul ca sa il muncesc eu, ei mi.au zis ca nu pot sa il iau deoarece tata are un contract cu ei. Cum pot sa imi iau terenu? Va multumesc anticipat!

 118. Un contract încheiat pe 10 ani spunem încheiat în data 10 11 2010 și valabil pana la data 10 09 2019 care e valabila 10 ani sau data la care se termina valabilitatea

 119. Buna ziua si la multi ani, D-mule avocat si mi de scuze am o problema Dupa decesul mamei mele am descoperit ca un numit domn din localitatea in care mama mea avea teren agrico,l aceasta persoana a incheiat contract de arenda pe o parte din terenul mamei mele si matusei sora mamei cu o societate cu titlul nostru de proprietate vizat si stampilat de primarie pentru care nu stiu unde sa ma adresez la civil s-au la penal. Dupa decesul mamaei am dezbatut mostenire am icheiat contract de arenda cu aceiasi societate ca alta nu era de doi ani nu am primit nici un ban pe arenda nu mai raspunde . Ce sa fac sa fie corect sa anulez contractul definitiv si sa caut drepturile in instanta . Va mutumesc din suflet .Fac metiune ca locuiesc in Constanta

 120. Bună ziua!
  Am mostenit de la parinti o suprafata de 1 ha ,pentru care s-a facut contract de arendare de unul din frati in anul 2013 pe o perioada de 8 ani ,in 2017 fratele celalalt a decedat ,nu s-a dezbatut masa sucesorala mai este valabil contractul ?

 121. Buna ziua!
  Am cumparat de la matusa mea un teren arabil, teren care se afla intr-un contract de arenda. Mentionez ca vanzarea s-a incheiat urmare a art.20 alin.2 din Legea nr. 17/2014, care prevede vanzarea intre rude si afini pana la gradul al treile inclusive se poate face fara acordul arendasului.
  Doresc sa reziliez acest contract de arenda,am trimis arendasului o notificare prin care am cerut solutionarea pe cale amiabila,au trecut 6 luni.Ce se poate face si ce necesita o actiune in instant. Cu stima si respect.

 122. Legea 17 din 2014. art. 7 alin.4)În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevăzut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior oferă un preţ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalţi preemptori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preţ, cu preemptorii de rang superior.

  Intrebarea ar fi daca vanzatorul este obligat in acest caz sa reia procedura sau este optional si atunci poate alege preemtorul de rang superior respectiv arendasul chiar daca acesta a oferit un pret mai mic decat vecinul

 123. Buna ziua,
  As dori sa va intreb ce se poate face in cazul in care nu am primit banii din arenda de mai multi ani.
  Avem contract in regula, dar nu primim banii.
  Arendasul este sotia primarului comunei respective.
  Va multumesc

 124. Bună ziua !. Vă rog să mă îndrumaţi în a cunoaşte paşii ce trebuie să-i urmez în a rezilia un contract de arendare pentru următorul motiv. Familia noastră prin tatăl nostru a arendat o suprafaţă de 5 ha unei societăţi, contractul a fost pe durata a 10 ani respectiv 2003-2013. În anul 2012 tata a decedat. Am făcut succesiunea şi toate bunurile ne-au revenit copiilor, mama renunţând la bunuri în favoarea copiilor. Unul dintre fraţi doreşte să investească în agricultură şi ca urmare s-a depus o cerere la sediul societăţii arendatoare prin care i-am informat că dorim rezilierea contractului de arendare din toamna anului 2017, la ora actuală existând o cultură de porumb. Directorul societăţii arendatoare ne-a restituit cererea pe care a scris că rezilierea nu se poate face numai în anul 2018 şi că termenul de reziliere este de un an.
  V-aşi întreba dacă este real termenul de un an cu precizarea că fratele meu a făcut demersuri la APIA şi a indicat şi acea suprafaţă de 5 ha că o va exploata el. Totodată dacă noi fraţii suntem moştenitorii de drept a acestei suprafeţe ca urmare a succesiunii, consider că contractul încheiat cu tatăl nostru decedat este lovit de nulitate. În cazul în care se impune a se întocmi un alt contract, noi ne mai dorind acest lucru, arendatorul poate sa uziteze de termenul de un an ? adică 2018.Vă mulţumesc anticipat pentru răspunsul pe care cu siguranţă o să mi-l daţi.

 125. Buna seara.Am in arenda o suprafata de teren cu contract pe o perioada de 7 ani ,respectiv 22 noiembrie 2010- 22 noiembrie 2017. Am dat arenda anual pentru suprafata respectiva .Intrucat proprietarul nu m-a instiintat ca nu mai doreste sa prelungim contractul,am semanat in septembrie 2017 grau, suprafata respectiva facand parte dintr-o parcela compacta si mai intinsa. Astazi,7 noiembrie m-a anuntat verbal ca isi reia terenul in folosinta dupa ce eu am investit in samanta ,fertilizare ,lucrari agricole. Ce e de facut pentru ca eu sa pot culege recolta pe terenul pe care l-am semanat?

 126. Buna ziua,
  Tatal meu, in calitate de proprietar al unui teren agricol extravilan, care in prezent este arendat, dorește sa vândă acel teren, cu respectarea dreptului de preempțiune al arendașului. Ce se întâmpla daca după ce arendașul a prezentat o oferta de cumpărare, cu un pret mai mare decât prețul oferit de un terț, arendașul se răzgândește și nu mai dorește sa cumpere la prețul oferit? Contractul de arenda se oprește și vânzarea terenului devine liberă? Cât timp mai are dreptul arendașul sa folosească terenul respectiv? Dacă nu va mai oferi prețul menționat inițial in oferta de cumpărare și tatăl meu dorește sa vândă in continuare, liber, terenul unui terț, ce se întâmpla ulterior? Ce se întâmpla cu contractul de arenda?Ce se întâmpla dacă arendașul invoca ca a apucat sa însămânțeze terenul pentru anul respectiv?
  Multumesc

 127. Buna ziua. Din punctul dumneavoastra de vedere se poate incheia contract de arendare intre aceeasi persoana, adica intre PF si PFA, deoarece consultantii la solicita fermierilor sa treaca terenul de pe persoana fizica pe PFA printr-un contract de arenda semnat de catre aceeasi persoana. Multumesc.

  • Buna ziua,

   Se poate trece peste art. 1.848 ncc, care prevede ca reinnoirea contractului se face de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a cu notificat cu minim un an inainte refuzul, daca in contract partile au stipulat ca :

   1. Art. 10 ct . Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pt care a fost arendat terenul. 

   2. Art. 7. Drepturi si obligatii arendas: 

   Sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte. Obligatie valabila si in sens opus?
   * Stipularea in contract legat de durata si terminarea acestuia pe baza unei legi a arendarii abrogata de ncc la momentul incheierii contractului (2015) are efect juridic?

   Multumesc frumos!

 128. Buna ziua,
  Banciile care detin terenuri agricole,obtinute in urma preluarii lor de la proprietarii care nu au putut achita creditele avute la banca, pot arenda/inchiria suprafetele ,chiar daca intre timp sunt scoase la vanzare?
  Multumesc.

 129. UN CONTRACT DE ARENDA INCHEIAT PE PERSOANA FIZICA SE SUBROGA PFA ACEIASI PERSONA INFIINTATA ULTERIOR

 130. Am un teren agricol (4 ha ) dat in arenda din 2013 ,de trei ani nu am mai primit arenda , motivand ca au probleme financiare si ca o sa primim si tot amana. Arendasul fiind Cocereal Vaslui .cum sa procedez in acest caz?

  Va multumesc

 131. Buna ziua, am dat in arenda 9,66 ha teren agricol. Arendasul a platit la incheierea contractului cca. 75% din arenda, dupa care timp de 2 ani nu a mai platit nici o arenda. Terenul nu este lucrat de catre arendas, deoarece nu are capacitatea de al lucra terenul, lucru pe care nu l-am stiut la incheierea contractului.
  Am incercat executarea silita, dar nu poseda nici-un bun pe numele lui.
  Cum pot rezilia contractul ca sa-l pot arenda altuiia.

 132. Buna ziua. O intrebare la dumneavoastra: Avem un contract de arendare incheiat in anul 2008 adica pe vechea Lege 16/1994
  ( in prezent abrogata ) , contract care a fost valabil pana in iunie 2018. In luna mai 2018 inainte de expirarea contractului a fost incheiat un act aditional de prelungire a termenului acelui contract de arendare pana in mai 2020. Este valabil acest act aditional din moment ce Legea 16/1994 este abrogata? Sau trebuia incheiat un nou contract de arendare pe Noul Cod Civil pentru a putea produce efecte juridice?

   • Da, stiu ca este abrogata 16/1994 dar de asta intrebam daca un act aditional este valabil , isi poate produce efecte juridice in cazul in care contractul incheiat in anul 2008 valabil pana in mai 2018 a fost prelungit cu acest act aditional in luna aprilie 2018. Deci actul aditional practic prelungeste un contract incheiat pe o lege abrogata in momentul de fata. Este valabil asa ? Sau ca sa fie in regula ar fi trebuit incheiat un nou contract de arendare de la data expirarii celui vechi ?

 133. Buna ziua!
  o intrebare pentru Domnia Voastra: tatal meu a avut in arenda 10 hectare pe o perioada de 5 ani…. anul acesta a schimbat arendasul, el anuantand din timp neprelungirea contractului . acum a primit din partea vechiului arendas o adresa prin care este instiintat ca a facut investitii pe terenul respectiv – transport pamant, nivelare si transport gunoi de grajd (fara a aduce la cunostinta acest lucru in timpul constractului) si ca acum doreste aproape 10.000 ron despagubire, caz in care nu se intampla ,,va introduce buldozerul si va readuce terenul la starea initiala.
  poate pune in aplicare aceste masuri?

 134. Buna ziua ! Daca am contract de arendare cu o persoana pe termen nelimitat , si aceasta a decedat , cum pot legaliza acest act ? Mentionez ca sunt inregistrat la primarie .

 135. Buna ziua, mama impreuna cu inca patru surori, detin prin titlul de proprietate o suprafata de teren agricol. Un nepot a incheiat un Contract de arenda pe numele fiicei urmase a unei dintre proprietare decedata, fara acordul ei si cu semnatura in fals si inregistrat la primarie. Mentionez ca nu s-a cerut acordul niciunuia dintre proprietari in vederea intocmirii contractului de arenda. S-a incercat amiabil ca nepotul sa rezilieze contactul, dar acesta refuza si incaseaza in continuare fonduri APIA. In prezent proprietarii doresc sa vanda terenul agricol. Care sunt pasii de urmat pt rezolvarea acestei situatii, este suficient sa se inainteze o notificare la primarie, sau este necesar si la presupusul arendas, va multumesc.

 136. Buna seara .Poate ma puteti ajuta cu un raspuns,ptr care va multumesc anticipat.Am o cota parte de teren dintr-o mostenire.Unul dintre mostenitori-suntem 4- a arendat terenul,a incasat arenda si,ce ma supara,nu a avut bunul simt sa plateasca
  si impozitele la primaria din localitate.Nu ma intereseaza sa castig ceva,ma intereseaza totusi sa nu am datorii.Intrebarea mea este:daca primaria inregistreaza aceste contracte,nu are nici o vina ca accepta un contract semnat doar de unul dintre cei patru proprietari ai terenului?Mi s-a spus,de catre angajatul primariei,ca daca cel in cauza a dat arendasului o declaratie pe proprie raspundere ca e singurul mostenitor,totul
  e in regula,primaria inregistreaza contractul si nu are nici o raspundere.Ori mie asta nu mi se pare ok,acum fiind dator primariei cu plata impozitelor.Astept raspunsul dv,cu stima…

 137. buna ziua!
  Asociatia crescatorilor de animale din comuna noastra a incheiat un contract de concesiune pt o suprafata de teren (pasune si arabil) pt cresterea animalelor.In contract este trecut pretul concesiunii. in urma cu 2 ani primaria ne comunica verbal nu in scris, faptul ca trebuie sa platim pe langa pretul concesiunii si o taxa pe teren de 50 lei.As dori sa stiu cine plateste aceasta taxa(chiriasul sau proprietarul), si daca aceasta comunicare trebuia facuta in scris sau prin act aditional la contract!
  Va multumesc, o zi buna!

 138. Buna ziua, am o intrebare la care sper sa gasesc raspuns,
  Am o construcție ce se afla pe un teren forestier apartinand a Romsilva ( Directia silvica Hunedoara), constructia nu are proiect,nu este intabulata,
  Întrebarea mea este
  cum sa pot arendez terenul pe care se afla constructia?
  Va mulțumesc

 139. Am teren in arenda pe persoana fizica perioada 49 de ani, desi a fost facut si contract de vanzare cumparare pe acelasi teren platit integral la data semnarii asistat de 2 martori si inregistrat la primarie, nu s-a put incheia in forma autentica intrucat nu era cadastru la teren, obligatia fiind a arendatorului de a formaliza autententicutea contractului pe cheltuuala lui prevazuta in contractul de vanzare cumpare ,notarizare care nu s-a facut din lipsa cadastru,nefiind prevazut in terms limita, eu fiind arendas (contract arenda)si cumparator ( contract scis cu martori, proprietar in forma neautentica). Pot declara aceste terenuri la Apia pe un SRL (Persoana juridica) unde aunt singur asociat si administrator care are ca obiectiv CAEN activitate agricola ? Cum pot face transferul catre o persoana juridica sa declar terenul la Apia ca lucrator al pamantului intrucat arendatorul a decedat.?Rolul la primarie este pe persoana fizica.
  Multumesc anticipat pentru raspuns..

 140. Buna ziua, poate ma ajutati si pe mine cu un raspuns ,eu am arendat niste pamant in anul 2008 cu ,contract pe 5 ani pana in 2012 pe aceasta perioada am primit o arenda .Din 2012, din diverse motive contractul de arendare nu a mai fost reanoit dar pamantul s-a lucrat in continuare fara sa mi se ceara acordul si fara sa mi se dea nici un fel de arenda in acesti 8 ani .Acum eu am fost cu documentele pe care le aveam la ei am demonstrat ca in toti acesti ani au lucrat pamantul fara nici un drept si am cerut sa-mi plateasca arenda pe 8 ani mentionez ca eu platesc impozit la stat pe acest pamant raspunsul a fost ca nu pot sa-mi plateasca decat pe 3 ani in urma pt ca exista o lege care nu permite sa se plateasca din urma mai mult de 3 ani.Intrebarea mea este : e adevarat? e posibil ca cineva sa se foloseasca de un bun al altcuiva , sa faca profit (“ilicit”) si sa nu plateasca?Eu am cerut doar arenda de pe 8 ani fara alte pretentii.Imi cer scuze daca am gresit cu ceva in exprimare sunt foarte exasperata de faptul ca imi arunca in fata cu legi pe care nu le cunosc ca sa imi inchida gura ,dar legea bunuli simt se pare ca ei nu o cunosc.Daca cititi aceste randuri va multumesc pt rabdare si pt un eventual raspuns.

 141. Buna ziua, domule avocat! As dori sa aflu daca putem mentiona intr-un contract de arendare incheiat pentru 10 ani ca acesta poate inceta prin denuntare unilaterala, cu preaviz de 1 an, incetarea urmand sa se produca dupa strangerea recoltei. Multumesc!

 142. Acum trei ani am luat spre folosinta,fara contract de arenda ,de la un arendas, 6 suprafete de cate 1 ha fiecare,intercalate cu alte terenuri de ale mele,cu promisiunea ca imi va preda si contractele de arenda.ASTFEL CA DE ATUNCI AM INFIINTAT CULTURA DE LUCERNA PE CELE 6 HA,IAR ARENDASUL a incasat subventia pe cei trei ani și a platit oamenilor arenda.Acum la solicitarea mea de a -mi preda contractele de arenda,desi tot eu utilizez terenul,imi pretinde cate 900 de euro pentru fiecare hectar in parte pentru a-mi preda contractele de arenda,fara niciun favor,eu cunoscand dinainte toti proprietarii cu ocazii cumpararii suprafetelor mele.cele 6 ha de teren ale arendasului mi-au fost oferite pentru folosinta intrucat este un teren nefertil si care nu poate fi lucrat cu utilaje performante intrucat este pe fasii,iar lucrul total al acestuia se poate face doar daca se lucreaza odata de la cap la cap inclusiv cu terenurile mele.Va multumesc.

 143. Buna ziua,domnule avocat.Acum trei ani am luat spre folosinta,fara contract de arenda ,de la un arendas, 6 suprafete de cate 1 ha fiecare,intercalate cu alte terenuri de ale mele,cu promisiunea ca imi va preda si contractele de arenda.ASTFEL CA DE ATUNCI AM INFIINTAT CULTURA DE LUCERNA PE CELE 6 HA,IAR ARENDASUL a incasat subventia pe cei trei ani și a platit oamenilor arenda.Acum la solicitarea mea de a -mi preda contractele de arenda,desi tot eu utilizez terenul,imi pretinde cate 900 de euro pentru fiecare hectar in parte pentru a-mi preda contractele de arenda,fara niciun favor,eu cunoscand dinainte toti proprietarii cu ocazii cumpararii suprafetelor mele.cele 6 ha de teren ale arendasului mi-au fost oferite pentru folosinta intrucat este un teren nefertil si care nu poate fi lucrat cu utilaje performante intrucat este pe fasii,iar lucrul total al acestuia se poate face doar daca se lucreaza odata de la cap la cap inclusiv cu terenurile mele.Va multumesc.ce pot face .

 144. Buna ziua, ce document trebuie sa depun pentru a-mi retrage pamantul agricol de la arendas?
  Cu stima, Ursu Niculina

   • Buna seara domnule avocat, va rog sa ma ajutați intr-o problema, eu sunt arendatorul și am contract de arenda cu domnul X ,care ulterior a făcut vânzare cumpărare cu nepotul i-a dat lui terenul care e arendat la mine iar acum nepotul vrea sa se ducă cu terenul la o alta asociație întrebarea mea către Dvs este:MAI ESTE VALABIL CONTRACTUL DE ARENDA DACĂ SA SCHIMBAT PROPRIETARUL ??? Contractul de arenda expira in anul 2028 ,va multumesc

 145. Buna ziua . doresc sa cumpar o propietate ,care include si teren extravilan in spatele casei ,dar care se afla in arenda pe inca 2 ani .
  Care este calea legala pentru a deveni propitar ? deoarece notarul spune ca propietatea nu se poate vinde din cauza arendei . Nu pot cumpara chiar daca accept continuuarea arendei pe cei 2 ani ? Multumesc

  • Bunica mea a arendat un teren agricol extravilan care a apartinut bunicului meu care a decedat. Anul acesta s-a dezbatut succesiunea dupa bunicul meu, iar prin actul de moatenire si partajul voluntar intre bunica si mama mea, cea din urma a devenit unic mostenitor. Se poate cere rezilierea contractului de arenda invocandu-se acest motiv?

 146. Buna seara domnule avocat, va rog frumos sa ma ajutați și pe mine cu o problema dacă se poate, sunt firma Agricola in care se lucrează teren arendat de la săteni și am următoarea problema ,am contract de arenda cu domnul X pana in anul 2028 este unic proprietar acum de curând ia dat terenul nepotului printr-un act de vânzare cumpărare iar acum nepotul vrea sa i-a terenul să-l ducă la o alta societate Agricola întrebarea mea pt Dvs este MAI ESTE VALABIL CONTRACTUL DE ARENDA DACĂ SA SCHIMBAT PROPRIETARUL? acum terenul fiind pe numele nepotului,va multumesc frumos

 147. Buna ziua, in contractul de arenda nu am menționat nici o lege in care să-l oblige pe noul proprietar S-o respecte,cum sa procedez legal să-l oblig pe noul proprietar sa rămână pana la finalul contractului,va multumesc

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.