Model – Conventie matrimoniala – Contract prenuptial – Separarea bunurilor

In continuare puteti gasi cu titlu informativ modele de contracte prenuptiale ce puteti sa le faci inainte de casatorie si dupa castorie cu acordul ambilor soti. Va atragem atentia de altfel ca acestea nu se pot semna de parti sub semnatura privata, ci conform codului civil trebuiesc autentificate de notarul public, si evident pentru a da inteles logic lucrarii trebuiesc redactate de avocat. Biroul de avocatura Cuculis va poate ajuta in demersul dvs. dinaintea casatoriei cu redactarea de conventii civile matrimoniale sau asa zisele contracte prenuptiale.

 

Modele de convenţii matrimoniale privind alegerea de către viitori soţi a regimului comunităţii convenţionale

A. ASPECTE TEORETICE

CONVENŢIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE VIITORI SOŢI

– regimul comunităţii convenţionale –

 

I. PĂRŢILE

 

1. Subsemnatul ………….., cetăţean ……….., domiciliat în ………., cnp, ………

 

2. Subsemnata ……………, cetăţean ………., domiciliată în ………, cnp ……….

 

în calitate de viitori soţi, având în vedere intenţia de a ne căsători la data de ………….

 

II. OBIECTUL CONVENŢIEI

 

2.1. Noi, părţile[1] am hotărât să adoptăm regimul matrimonial al comunităţii convenţionale, reglementat de art.366-368 Cod Civil.

2.2. Regimul comunităţii convenţionale se completează cu dispoziţiile legale privind comunitatea legală, acolo unde prin prezenta convenţie nu s-a prevăzut altfel.

2.3. Noi, părţile am hotărât următoarele[2]:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte sau după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) şi c) Cod Civil;

b)restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 351 lit. c);

c)obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;

d)includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;

e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

2.4. Noi, părţile confirmăm inventarul bunurilor mobile autentificat sub nr………de notarul public………….., care face parte integrantă din prezenta convenţie matrimonială[3]sau

       Noi, părţile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoştinţă posibilitatea întocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii, precum şi faptul că în lipsa unui astfel de inventar, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune şi declarăm că nu solicităm întocmirea unui astfel de inventar (nu există bunuri mobile proprii).

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOŢILOR

 

3.1. Noi, părţile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoştinţă următoarele efecte juridice ale regimului comunităţii convenţionale:

          – bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii convenţionale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor[4].

          – fiecare soţ are dreptul de a folosi bunurile comune fără consimţământul expres al celuilalt soţ şi poate încheia singur acte de conservare şi de administrare cu privire la orice dintre bunurile comune, precum şi acte de dobândire a bunurilor comune.

          – actele de înstrăinare sau de grevare, precum şi orice alte acte de dispoziţie având ca obiect bunurile imobile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soţi.

          – oricare dintre soţi poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă anumitor formalităţi de publicitate.

          – sunt bunuri proprii ale soţilor, bunurile prevăzute de art.340 Cod Civil.

          – fiecare soţ poate folosi, administra şi dispune liber de bunurile sale proprii.

          – în timpul comunităţii soţii pot împărţi bunurile comune în tot sau în parte, prin act autentic notarial sau, în caz de neînţelegere, pe cale judiciară.

3.2. Prezenta convenţie produce efecte de la data încheierii căsătoriei.

3.3. Noi, părţile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoştinţă următoarele dispoziţii cu caracter general care se aplică şi regimului comunităţii convenţionale (art.312 alin.2 Cod Civil):

– soţii sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei[5];

– oricare dintre soţi poate să dea mandat celuilalt soţ să-l reprezinte pentru exercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial;

– fiecare soţ poate face singur, fără consimţământul celuilalt soţ, depozite bancare, precum şi orice alte operaţiuni în legătură cu acestea;

– fiecare soţ poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile şi datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanţei de tutelă.

– în mod excepţional, dacă unul dintre soţi încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soţ poate cere instanţei de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimţământul său expres.

– niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate, fără consimţământul scris al celuilalt soţ, să dispună de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care este afectată folosinţa acesteia. Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii. Oricare dintre soţi poate cere notarea în Cartea Funciară a unui imobil a faptului că reprezintă locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului;

– în cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie, dispoziţiile paragrafului anterior fiind aplicabile.

 

IV. MODIFICAREA REGIMULUI MATRIMONIAL

 

4.1. Regimul matrimonial ales se poate modifica sau înlocui oricând până la data încheierii căsătoriei (art.336 Cod Civil).

4.2. După încheierea căsătoriei, regimul matrimonial ales se poate modifica sau înlocui, după cel puţin un an de la încheierea acesteia.

4.3. Orice modificare sau înlocuire a regimului matrimonial se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute de Codul civil pentru încheierea convenţiei matrimoniale.

 

V. ÎNCETAREA REGIMULUI MATRIMONIAL. LICHIDAREA

 

5.1. Regimul matrimonial încetează prin desfacerea căsătoriei prin divorţ, prin încetarea căsătoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soţi sau prin nulitatea/anularea căsătoriei.

5.2. În caz de încetare sau schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichidează prin bună învoială prin act autentic notarial, sau, în caz de neînţelegere, pe cale judiciară.

 

VI. publicitatea CONVENŢIEI MATRIMONIALE

 

6.1. Noi, părţile declarăm că ni s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a prezenta convenţia matrimonială, ofiţerului de stare civilă la data încheierii căsătoriei.

6.2. În vederea opozabilităţii faţă de terţi, un exemplar al prezentei convenţii şi al inventarului (după caz) se va transmite de notarul public la RNNRM.

6.3. În vederea opozabilităţii faţă de terţi, oricare dintre soţi va putea îndeplini formalităţile pentru efectuarea înscrierilor corespunzătoare la Biroul de cadastru şi Publicitate Imobiliară competent pentru bunurile imobile şi la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru bunurile mobile (conform art.334 alin.3 şi alin.4 Cod Civil)[6].

 

VII. LEGEA APLICABILĂ REGIMULUI MATRIMONIAL[7].

 

7.1. Noi, părţile am hotărât ca legea aplicabilă regimului matrimonial să fie legea ……[8]

7.2. Soţii pot alege oricând o altă lege aplicabilă regimului matrimonial dintre cele prevăzute de art.2590 alin.2 Cod Civil, cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege pentru încheierea convenţiei matrimoniale (art.2591 alin.2 Cod Civil).

7.3. Noi, părţile declarăm că notarul public ne-a adus la cunoştinţă domeniul de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevăzut de art.2593 Cod Civil[9].

 

VIII. LEGEA APLICABILĂ DIVORŢULUI[10]

 

8.1. Noi, părţile am hotărât ca legea aplicabilă divorţului să fie legea …………………..[11]

8.2. Dacă legea străină aleasă nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în România (art.2600 alin.2 Cod Civil)[12].

          Cheltuielile pentru întocmirea prezentei convenţiei au fost suportate de ambele părţi.    

          Tehnoredactat la ………….., în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNNRM şi  …… exemplare s-au eliberat părţilor. 

                                                                                                                             Semnătura……………                                     Semnătura……..

 

 

 

                                          B. ASPECTE PRACTICE

 

CONVENŢIE MATRIMONIALĂ ÎNTRE VIITORI SOŢI

– regimul comunităţii convenţionale –

 

 

 

          Între subsemnaţii:

          A…………….., cetăţean……………., domiciliat în …………….,  având Cod Numeric Personal……………., pe de- o parte şi

 

          B……………., cetăţean……………., domiciliată în ……………., având Cod Numeric Personal……………. ,  pe de altă parte,

 

având în vedere intenţia noastră de a ne căsători la data de …………….,

în conformitate cu prevederile articolului 312 şi următoarele din Codul civil, a intervenit prezenta

CONVENŢIE PRIVIND ALEGEREA REGIMULUI MATRIMONIAL

ce ne va fi aplicabil în următoarele condiţii:

 

Art. 1. Alegerea regimului matrimonial

Noi, A şi B, viitori soţi, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 329 Cod Civil,  alegem ca regim matrimonial regimul comunităţii convenţionale, astfel cum acesta este reglementat de art. 366 – 368 Cod Civil.

 

Art.2 Bunuri care intră în comunitatea de bunuri şi regimul acestora

Noi, A şi B, viitori soţi, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 367 lit.a  Cod Civil, prin adoptarea regimului comunităţii convenţionale, următoarele bunuri vor intra în comunitate:

          a)  imobil compus din …………….[13], identificat cu numărul cadastra…………şi înscris în Cartea Funciară nr…………….a localităţii…………….-, imobil care a fost dobândit de către A prin moştenire de pe urma lui …………….în baza…………….;

          b) imobil identificat cu numărul cadastral…………….[14]şi înscris în Cartea Funciară nr…………….a localităţii…………….-, imobil care a fost dobândit de către B prin cumpărare (înainte de încheierea căsătoriei), în baza…………….;

 

De asemenea, noi,  A şi B, viitori soţi, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 367 lit.c  Cod Civil, prin adoptarea regimului comunităţii convenţionale, înţelegem ca în privinţa bunurilor imobile descrise la punctele a) şi b) de mai sus, precum şi în privinţa tuturor imobilelor ce vor fi dobândite de către noi în timpul căsătoriei, toate contractele de închiriere vor putea fi încheiate doar cu acordul expres al ambilor soţi, exprimat prin mandat autentic expres.

 

Art.3 Alegerea locuinţei familiei

Noi, A şi B, viitori soţi, declarăm că, în conformitate cu prevederile art. 321 şi următoarele din Codul Civil,alegem ca locuinţă a familiei imobilul situat la adresa din ……………., imobil identificat cu numărul cadastral…………….şi înscris în Cartea Funciară nr…………….a localităţii……………., imobil care la momentul încheierii prezentei convenţii este proprietatea exclusivă a viitorului soţ A, dobândit de către acesta prin moştenire de pe urma lui …………….în baza……………..

 

Prin această alegere a locuinţei comune, noi, A şi B declarăm că ne-au fost aduse la cunoştinţă de către notarul public prevederile art.322 cod civil cu privire la regimul juridic al locuinţei familiei.

 

De asemenea, declarăm că am luat cunoştinţă despre faptul că, ulterior încheierii căsătoriei noastre, în baza copiei actului de căsătorie, precum şi în baza prezentei convenţii matrimoniale, notarul public va proceda la notarea locuinţei familiei în Cartea Funciară a imobilului.

Art.4 Clauza de preciput

Noi, A şi B, viitori soţi, în conformitate cu prevederile art. 333 din Codul Civil, înţelegem să convenim următoarele:

Eu, A, înţeleg ca, în cazul decesului meu şi dacă soţia mea, B îmi va supravieţui, aceasta să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, imobilul care, la data decesului meu va constitui locuinţa familiei şi va fi fost dobândit de către noi, A şi B, soţi, în coproprietate.

De asemenea, în aceleaşi condiţii,

 Eu, B, înţeleg ca, în cazul decesului meu şi dacă soţul meu, A îmi va supravieţui, acesta să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, imobilul care, la data decesului meu va constitui locuinţa familiei şi va fi fost dobândit de către noi, A şi B, soţi, în coproprietate.

Art.5. Clauze diverse

Noi, A şi B, viitori soţi, declarăm că ne-au fost aduse la cunoştinţă prevederile art.307 – 311 Cod Civil privind drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor, precum şi prevederile art. 312 – 338 Cod Civil cu privire la regulile generale aplicabile tuturor regimurilor matrimoniale, de la care nu putem deroga prin încheierea prezentei convenţii matrimoniale.

De asemenea, noi, A şi B, viitori soţi, declarăm că ne-au fost aduse la cunoştinţă prevederile art. 330 alin 2 din Codul Civil, în sensul că prezenta convenţie produce efecte numai după data încheierii căsătoriei, precum şi prevederile art.369 Cod Civil, în sensul că prezenta convenţie poate fi modificată oricând până la data încheierii căsătoriei dintre subsemnaţii, iar ulterior, modificarea va putea fi făcută după cel puţin un an de la încheierea căsătoriei.

Tehnoredactat la sediul B.N.P. ……………., în 6 (şase) exemplare, astăzi, data autentificării prezentului înscris, dintre care 3 (trei) exemplare au fost eliberate părţilor semnatare, câte un exemplar pentru fiecare dintre aceştia, un exemplar pentru a fi prezentat la Oficiul de Stare civilă unde se va încheia căsătoria, iar 3 (patru) exemplare au fost păstrate de către notarul public instrumentator, 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial, 1 (un) exemplar va fi trimis la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate faţă de terţi, iar 1 (un) exemplar pentru a fi trimis, din oficiu, la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

 

     Semnătura……………                                     Semnătura……..


[1]Explicaţie: În cuprinsul convenţiei se va folosi sintagma “noi, părţile”şi nu “noi, soţii”.

[2]Obiectul convenţiei matrimoniale se poate referi la unul, mai multe sau toate dintre aspectele prevăzute de art.367 Cod civil. Enumerarea este limitativă.

[3]Dacă este cazul (art.343 alin.3 Cod civil).

[4]Sub rezerva dispoziţiilor art.367 lit.b Cod civil (dacă s-a prevăzut prin convenţie), când se poate restrânge comunitatea numai la anumite bunuri sau datorii.

[5]Potrivit art.325 alin.2 Cod Civil, se poate stabili şi un alt mod de contribuţie. Nu se poate prevedea ca suportarea cheltuielilor căsătoriei să revină în exclusivitate numai unuia dintre soţi (art.325 alin.3 Cod Civil).

[6]Potrivit art.334 alin.3 Cod civil, părţile pot solicita să efectueze ele însele formalităţile de publicitate ale convenţiei matrimoniale la BCPI şi la AEGRM. Mai mult, este posibil ca la data încheierii convenţiei, nici să nu existe bunuri proprii, pentru a se putea face înscrierile necesare sau bunurile imobile să nu aibă deschisă carte funciară. Notarul va face o astfel de înscriere la data când unul dintre soţi va dobândi un bun, când pe lângă întabularea dreptului de proprietate rezultat din actul încheiat, va solicita şi notarea convenţiei matrimoniale.

[7]Se va completa atunci când unul dintre soţi este cetăţean străin. Acest capitol nu este obligatoriu. Dacă soţii nu aleg legea aplicabilă regimului matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei (art.2593 Cod Civil).

[8]Se poate alege oricare dintre legile prevăzute de art.2590 alin.2, lit.a, b, c Cod Civil.

[9]Conţinutul întreg al art.2593 Cod Civil ar putea fi înscris într-o fişă de informare, ce se va încheia numai în acest scop.

[10]Se va completa atunci când unul dintre soţi este cetăţean străin. Nu este obligatorie alegerea legii aplicabile divorţului în cuprinsul convenţiei matrimoniale. Alegerea se poate face de soţi oricând până la data sesizării autorităţii competente să pronunţe divorţul (art.2598 Cod Civil). Dacă soţii nu aleg legea aplicabilă divorţului. Aceasta va fi oricare din legile prevăzute de art.2600 Cod Civil.

[11]Soţii pot alege oricare dintre legile prevăzute de art.2597 lit.a,b,c,d,e Cod Civil.

[12]Se va elimina dacă părţile aleg în cuprinsul art.8.1. legea română.

[13]Se va descrie imobilul conform menţiunilor din extrasul de carte funciară.

[14]Se va descrie imobilul conform menţiunilor din extrasul de carte funciară.

 

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

 

 

 

 

11 comments to “Model – Conventie matrimoniala – Contract prenuptial – Separarea bunurilor”
 1. Buna seara, va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns : contractul prenuptial cu separare de bunuri semnat in italia poate fi valabil si in romania( el italian si cere partaj in romania pe bunurile de aici,mentionez ca amundoi au resedinta in italia )

 2. care este regimul bunurilor mostenite de unul dintre soti de la parinti si bunici,dupa casatorie/pot fi cuprinse in ,,separarea bunurilor,,?

 3. Se poate incheia o conventie matrimoniala si dupa casatorie (mai exact dupa 8 ani de casatorie), bineinteles, cu acordul ambilor soti?
  Daca da, atunci m-ar interesa daca la obiectul conventiei poate fi trecut, pe langa bunurile dobandite inainte si in timpul casatoriei si incredintarea minorului in caz de divort?
  Multumesc.

 4. daca nu avem nici un bun pe numele nostru si totul este pe numele parintilor se mai poate face contractul prenumtial in caz de mostenire sa ramana a cui este sa nu se considere bun comun si in caz de divort fiecare sa ramana cu cea dobandit dela pariti lor si daca se percepe vreo taxa de timbru pe acest certificat

 5. Se poate incheia un contract prenuptial,in care sa se prevada ca nu vor fi bunuri comune in timpul casatoriei,ci fiecare sot isi gestioneaza propriile bunuri,adica fiecare e pe cont propriu,ce dobandeste in timpul casatoriei sau inaintea casatoriei e bun propriu? Asfel in cazul unui divort sa nu mai existe partaj?

 6. Bună seara!Am cumpărat locuința părinților mei în 2012.În contractul de vânzare cumpărare este menționat că sunt necăsătorităsta. Vreau să mă recăsătoreasc.Viitorul meu soț are 2 copiii dintr-o căsnicie anterioară. Eu am 3 copiii. Ce trebuie să fac ca ceea ce am dobândit până la data căsătoriei să aparțină doar copiilor mei?Vă mulțumesc!

 7. Bună ziua
  Se poate încheia un contract prenupțial între un cetățean român și unul nigerian, înainte de căsătorie?
  Dacă da, care ar fi pașii de urmat și costurile aproximative.
  Bănuiesc faptul că trebuie întocmit atât în limba română cât și în limba engleză.
  Mulțumesc

 8. Bn seara. Pe data de 3 Ianuarie 2017 m-am căsătorit legal cu un cetățean olandez, căsătoria am făcut-o in Olanda. In Iunie , după multe neînțelegeri între noi i-am propus divorțul pe cale amiabila la un notar. Tot in Olanda. Spre surprinderea mea a acceptat acest lucru . Ulterior ne-am prezentat amândoi la notariat Pt divorț , el urmând sa plătească notarul iar eu zborurile Ro – Ol și invers ori de câte ori va fi nevoie și ca divortul sa se încheie cât mai repede am convenit sa nu ne cerem nimic unul altui( daune, bani , etc). Spre uimirea amândurora , după ce i-am explicat notarului ca vrem sa divorțăm de comun acord ni sa zis ca noi ne-am căsătorit in deplinătatea lucrurilor comune , fără contract prenupțial drept urmare indiferent ca ne-am căsătorit de o luna sau de zece ani legea olandeza zice așa: soțul sa ii plătească soției o pensie alimentara timp de 6 luni iar bunurile se împart la doi,50\50. Așa cum V-am relatat mai sus ne-am promis reciproc ca nu vom cere nimic unul celuilalt fapt pe care i l-am zis și notarului. NU DORIM NIMIC. Drept urmare a zis ca va face un contract prenupțial prin care eu ii donez lui partea mea iar după ce vom semna contractul sa urmeze și divortul la câteva luni după . Zis și făcut . Pe data de 27 Noiembrie am fost in Olanda pentru semnarea acestui contract. Țin sa Menționez ca tot timpul am avut un translator . Era in limba olandeza iar dna notar a explicat pe scurt ce cuprinde actul.Sincera sa fiu nu am înțeles f multe ( timpul fiind scurt) iar ea vorbea extrem de repede iar translatorul abia se ținea după dansa. In linii mari: noi soții semnam contractul , ne pune sa semnam iar la sfârșit sa îmi spună zâmbind ușor ca suma pe care urma sa o încasez era de ……. Cu toate ca era o suma frumușică nu ma deranjat absolut deloc acest lucru, repet, doresc doar divortul, nu bani, nu bunuri. Una peste alta contractul prenupțial urmând sa fie valabil din data de 27 de la orele 00:00. Acum , ceea ce eu nu am înțeles este ca înainte de a ieși din biroul dânsei a ținut sa precizeze ca toate cheltuielile care se vor face de la semnarea contractuluiși pana la divorț , dau un ex: merg in vacanța cu încă soțul meu sau ne vom răzgândi și nu vom mai divorța iar el va veni sa locuiască in Ro și va face chiar și o mică anexa el are drepturi depline și la divort el îmi poate cere banii de vacanta( asta un cazul in care eu nu pot demonstra ca am participat financiar la ea. Concluzia??? Spune-ți Dvs Pt ca pe mine m-au făcut cu capul.Adica cum e posibil ca eu sa ii cedez( donez) partea care mi se cuvinea prin căsătoria cu el iar in eventualitatea un divort situația sa fie invers! Eu sa ii dau lui! Îmi cer scuze ca am scris atât de mult și mulțumesc anticipat Pt lămurire dacă se poate. Sau un sfat . Mulțumesc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.