Noul Cod Rutier, noile amenzi, afla totul despre ce ii asteapta pe soferi dupa ce se modifica codul rutier.

Avocat Cuculis, la Realitatea TV, intr-o emisiune live.

Totul despre noul cod rutier si despre ceea ce ii asteapta pe soferi in 2013 – 2014.

Vedeti aici noile modificari

1
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Ţinând seama de faptul că, potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Interne în anul 2012, din totalul de
26927 accidente rutiere soldate cu victime, pe fondul vitezei, neacordării priorităţii pietonilor angajaţi
regulamentar în traversare sau consumului de băuturi alcoolice au fost produse 10513 accidente (39,04%)
soldate cu 805 persoane decedate (39,46%), 3994 persoane rănite grav (54,48%) şi 10125 persoane rănite uşor
(39,94%),
luând în considerare faptul că în marea lor majoritate cauzele producerii accidentelor rutiere sunt imputabile în
primul rând conducătorilor auto şi constau în viteză excesivă, oboseală, consum de alcool, neatenţie,
neacordarea priorităţii în trafic, coroborate cu o necunoaştere a reglementărilor în domeniul circulaţiei pe
drumurile publice,
având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea reducerii birocraţiei prin simplificarea
procedurilor administrative legate de înmatricularea vehiculelor, creând posibilitatea de a asigura cetăţenilor
servicii de calitate, transparente şi cât mai puţin costisitoare, respectiv pentru eficientizarea activităţii organelor
de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, în situaţiile care privesc prelungirea dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice,
având în vedere creşterea îngrijorătoare a gradului de erodare a autorităţii publice determinată de atitudinea
unui mare număr de contravenienţi care, în lipsa unui mecanism care să-i determine să plătească
contravaloarea amenzilor aplicate pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, ignoră
sancţiunile aplicate, creând în rândul populaţiei percepţia scăderii gradului de siguranţă oferit de stat,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după punctul 163
, se introduce un nou punct, pct. 164
, cu următorul cuprins:
„(164
) suspendarea înmatriculării – măsura de retragere provizorie a dreptului de utilizare a vehiculului pe
drumul public, dispusă de către autoritatea competentă să realizeze operaţiunea de înmatriculare.”
2. La articolul 6, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„19. mijloc tehnic certificat – dispozitiv care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante
sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului;”2
3. La articolul 6, după punctul 19, se introduce un nou punct, pct. 191
, cu următorul cuprins:
„191
. mijloc tehnic de constatare – dispozitiv cu ajutorul căruia se constată şi se probează încălcarea unor
dispoziţii legale privind circulaţia pe drumurile publice, cu excepţia celor pentru care prezenta ordonanţă de
urgenţă prevede constatarea prin mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate
metrologic, aparţinând autorităţilor publice sau administratorului drumului public ori al căii ferate, operat
exclusiv de către agentul constatator.”
4. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10 – (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de
vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate
pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, precum şi a celor a
căror înmatriculare este suspendată.”
5. Alineatul (4) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, noul proprietar este obligat să
solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi emiterea unui nou certificat
de înmatriculare în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.”
6. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin. (41
) – (45
), cu următorul
cuprins:
„(41
) Fostul proprietar are obligaţia de a notifica autorităţii competente, în scris, înstrăinarea vehiculului,
în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, urmând ca aceasta să facă
menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi să înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.
(42
) Notificarea înstrăinării se face prin declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte datele de
identificare ale noului proprietar, însoţită de copia actului translativ de proprietate şi de copia documentului
eliberat de organul fiscal al administraţiei publice locale care confirmă radierea de pe rolul fiscal al fostului
proprietar.
(43
) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în
termenul prevăzut la alin. (4), operează de drept suspendarea înmatriculării vehiculului. În cazul în care, până
la transcriere, intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate, termenul curge de la data primei
transmiteri.
(44
) De la data efectuării menţiunii prevăzute la alin. (41
), la solicitarea instituţiilor interesate cu privire la
deţinătorul/utilizatorul vehiculului, autoritatea competentă transmite acestora datele noului proprietar.
(45
) În cazul contractelor de leasing financiar, comunicarea prevăzută la alin. (4
1
) este efectuată de către
societatea de leasing financiar.”
7. Alineatul (4) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau
remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă, valabile pe teritoriul României.”
8. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul
cuprins:
„(5) Vehiculele înmatriculate în România se radiază din oficiu în baza comunicării unei autorităţi străine
care atestă înmatricularea acestora în alt stat.
(6) Autoritatea competentă transmite lunar compartimentelor de specialitate ale autorităţii
administraţiei publice locale, în scris şi/sau în format electronic, o listă cu date referitoare la vehiculele
înmatriculate în alte state, radiate din oficiu potrivit prevederilor alin. (4).”
9. Alineatul (3) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3
„(3) Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare în vederea obţinerii permisului de
conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează
sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru
pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. Prin excepţie, persoana
supravegheată sau examinată în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A1, A2 şi A,
răspunde în mod individual pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse
terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie
10. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin.(91
) – (94
), cu următorul
cuprins:
„(91
) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul
de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video cât şi audio, cu
sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe
autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile
AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări.
(92
) Înregistrarea se stochează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere, pe o perioadă de
6 luni de la data desfăşurării acestuia.
(93
) Accesul la înregistrările prevăzute la alin. (92
) este permis numai serviciului public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului de
conducere şi Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Serviciul public comunitar
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a organizat examenul de obţinere a permisului
de conducere asigură exercitarea dreptului de informare, de acces la date şi de intervenţie al persoanelor vizate,
în condiţiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(94
) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează înregistrările prevăzute la alin. (91
), precum şi
măsurile pentru protejarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.”
11. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41
), cu următorul cuprins:
„(41
) Administratorul căii ferate are obligaţia de a instala şi întreţine mijloace tehnice de constatare a
încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi de a semnaliza existenţa acestora.
Poliţia rutieră are dreptul de a opera aceste mijloace tehnice de constatare în vederea aplicării sancţiunilor
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”
12. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11
), cu următorul cuprins:
„(1
1
) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au
obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, persoanele minore poartă centurile de siguranţă sau
sunt transportate numai în dispozitive de reţinere omologate în condiţiile prevăzute de regulament.”
13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente
tehnice cu această funcţie atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu
dispozitive de tip «mâini libere»”.
14. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Se interzice conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau
a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.”
15.) La articolului 95 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11
) şi (12
) cu
următorul cuprins: 4
„(11
) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, care constituie contraventie se sanctionează
şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată, ca sancțiune principală. ”
„(12
) Dispoziţiile legale privind aplicarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se
aplică în mod corespunzător şi sancţiunii suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă
nedeterminată, dacă prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel. ”
16. Alineatul (2) al articolului 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, avertismentul nu se aplică atunci când prezenta ordonanţă prevede pe lângă sancţiunea principală şi
aplicarea unei sancţiuni complementare. ”
17. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21
), cu următorul cuprins:
„(22
) Sancţiunea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată se aplică de
către instanţa de judecată titularului permisului de conducere sancţionat pentru nerespectarea prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă nu a fost achitată amenda aplicată şi nu există posibilitatea executării
silite.”
18. Alineatul (4) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;
c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;
d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a – de la 21 la 50 puncte-amendă;
f) clasa a VI-a – de la 51 la 120 puncte-amendă.”
19. Alineatul (5) al articolului 98 se abrogă.
20. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 şi 9 se abrogă.
21. La articolul 100 alineatul (1), după punctul 13 se introduc două noi puncte, pct. 14 şi pct. 15, cu
următorul cuprins:
„14. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe
drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;
15. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în
timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată.”
22. La articolul 100 alineatul (3), literele b), c), d) şi e) se abrogă.
23. La articolul 100 alineatul (3), după lit. g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
,,h) depăşirea cu 31 până la 40 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
24. La articolul 101 alineatul (3), litera a) se abrogă.
25. La articolul 101 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, literele b
1
) şi b
2
) cu
următorul cuprins:5
,,b
1
) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;
b
2
) depăşirea cu 41 până la 50 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
26. La articolul 101 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) şi g) cu
următorul cuprins:
,,e) nerespectarea regulilor privind depășirea.
f) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public
prin locurile special amenajate si semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.
g) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept.”
27. La articolul 102 alineatul (3), literele a) şi c) se abrogă.
28. La articolul 102 alineatul (3), după litera b) se introduce litera b
1
) cu următorul cuprins:
,,b
1
) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere faţă de vehicule, depasirea sau trecerea la
culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.”
29. La articolul 102 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,e) depăşirea cu 51 până la 60 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv
şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice
omologate şi verificate metrologic. ”
30. La articolul 103 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) pentru o perioadă de 120 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită
ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice iar instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a
dispus şi aplicarea unei sancţiuni administrative.”
31. La articolul 103 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) şi e), cu următorul
cuprins:
,,d) pentru o perioadă de un an în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau
vătămarea corporală a unei persoane dacă prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării
dreptului de a conduce pentru regula de circulaţie încălcată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz,
procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale,
achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a
persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară
pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost
înlocuită răspunderea penală.
e) pentru o perioadă de 2 ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau
decesul unei persoane dacă norma de circulaţie încălcată este conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a
unui autovehicul, conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii în sens opus celui în care se
desfăşoară în mod normal circulaţia sau în care se desfăşoară în mod normal, depăşirea de către conducătorul
de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru
categoria din care face parte autovehiculul condus sau nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea
ferată, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale,
scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea, ori încetarea procesului penal, pentru
una din următoarele situaţii: lipseşte plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea
organului competent ori alta condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, a
fost retrasă plîngerea prealabilă ori părţile s-au împăcat ori a fost înlocuită răspunderea penală.6
32. La articolul 103 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 3 ani de la data
expirării ultimei perioade de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule aplicată pentru
săvârşirea uneia din faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 105 alin.(2) şi
art.1051
alin.(1) şi (2), o nouă faptă de acelaşi fel, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
autovehicule se majorează cu echivalentul perioadei de suspendare prevăzută pentru fapta respectivă.”
33. Alineatul (8) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(8) În situaţia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecată
potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), aceasta va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În acest caz,
titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reşedinţa,
în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”
34. Articolul 104 se abrogă.
35. Partea introductivă a articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni
următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice sau fizice, după caz:”
36. La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni şi cu
aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180
de zile, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia din următoarele fapte:
a) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs
de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune, precum şi nerespectarea
semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere, Trecere la nivel cu o cale
ferată dublă, fără bariere însoţite de indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
b) conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii, în sens opus celui în care se desfăşoară în
mod normal circulaţia;
c) depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe
sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit
legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
d) conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice,
dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune.
e) conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”
37. După articolul 105 se introduce un nou articol, art. 1051
, cu următorul cuprins:
„Art. 1051
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de
sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce pentru o perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre
faptele prevăzute la art.105 alin.(2) literele b) şi c) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de
circulaţie soldat numai cu pagube materiale.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni şi cu
aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o
perioadă de un an, săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia dintre faptele prevăzute
la art.105 alin.(2) literele a) şi d) dacă au avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie soldat numai cu
pagube materiale. ”7
38. La articolul 106 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru săvârşirea uneia dintre faptele prevăzute la art.102
alin.(3) lit. b
1
), art. 105 alin.(2) lit. a) – d) şi art. 1051
; ”
39. La articolul 106 alineatul (1), litera c) se abrogă.
40. La articolul 106 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Daca titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație,
în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), sau nu se prezintă la serviciul poliției rutiere pentru susținerea
verificării cunoașterii regulilor de circulație, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
autovehicule sau tramvaie se prelungește până la promovarea testului. ”
41. La articolul 106 după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu
următorul cuprins:
„(3) Atunci când suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule depăşeşete efectiv şi
continuu 3 ani, pentru revalidarea dreptului de a conduce autovehicule, titularul permisului de conducere este
obligat să facă dovada faptului că este apt medical şi să promoveze un examen constând într-o probă teoretică
şi practică cu autoritatea competentă în eliberarea permiselor de conducere pe raza căreia îşi are domiciliul sau
reşedinţa.
(4) Condiţiile, procedura de examinare şi revalidare a dreptului de a conduce autovehicule prevăzute la
alin.(3) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al
României, partea I. ”
42. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art.107. – Sancţiunile prevăzute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2), art.
105 alin.(2), art. 1051
şi art.106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a
persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei
practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.”
43. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 2 şi 3 se abrogă.
44. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 8 se introduce un nou punct, pct. 9 cu
următorul cuprins:
„9. folosirea telefoanelor mobile sau a altor echipamente tehnice cu această funcţie în timpul conducerii,
cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;
45. La articolul 108 alineatul (1) litera c) punctul 3 se abrogă.
46. La articolul 108 alinetatul (1) litera d), punctele 3 şi 8 se abrogă.
47. La articolul 108 alineatul (1) litera d), după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 şi
pct.12, cu următorul cuprins:
„11. nerespecarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori,
după caz, casca de protecţie omologată.
12. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă
centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de reţinere omologate.”
48. La articolul 109, alineatele (2) şi (4), se modifică şi vor avea următorul cuprins:8
,,(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul mijloacelor tehnice de constatare, a
mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se
aceasta în procesul-verbal de constatare, a contravenţiei.
….
(4) Principalele elemente din conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin
regulament, iar forma şi conţinutul acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
49. La articolul 109, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8
1
), cu următorul cuprins:
„(81
) Amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România,
cetăţenilor Spaţiului Economic European, cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, străinilor, apatrizilor sau
cetăţenilor români cu domiciliul ori, după caz, rezidenţa normală în străinătate, se fac venit la bugetul de stat şi
se achită în numerar la orice unitate a trezoreriei statului sau prin virament în contul corespunzător de venituri
al bugetului de stat deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti,
codificat cu codul de identificare fiscală al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.”
50. La articolul 110 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) –(4), cu următorul cuprins:
,, (2) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost aplicată suspendarea dreptului de a conduce
autovehicule pe perioadă nedeterminată se comunică pentru punere în executare, serviciului poliţiei rutiere
aflat în raza de competenţă a instanţei care a judecat cererea de transformare a sancţiunii amenzii în
suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată.
(3) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată operează de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi se implementează în evidenţa poliţiei rutiere cu această dată.
(4) Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe perioadă nedeterminată prevăzută la alin. (3)
încetează în următoarele situaţii:
a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la serviciul poliţiei rutiere care a implementat măsura sau
la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pe titular;
b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele
prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere care a sesizat instanţa de judecată.”
51. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin.
(3), art. 105 alin. (2), art. 1051
şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);”
52. La articolul 111 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
,,h) când conducătorul autovehiculului deţine simultan două permise de conducere naţionale, se reţine
documentul eliberat de autoritatea competentă română. ”
53. Alineatele (3)-(6)) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi h), precum şi în cele menţionate la art. 85 alin. (2) şi (4),
art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) şi (5), art.105
alin.(2) lit. a) şi d) precum şi art. 1051
alin.(2), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără
drept de circulaţie.
(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de
circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră, 9
dacă acesta a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, în
situaţia în care regula de circulaţie încălcată este una din cele prevăzute la art. art.105 alin.(2) lit. a) şi d) sau
dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g) din prezenta ordonanţă de urgenţă, art.85 alin.(1) şi (3),
art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3) , art.102 alin.(3), art.105 alin. (2) lit. b), c) şi e) şi art.1051
alin.(1), dovada
înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
(6) La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4),
procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de
judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie
până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale
sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de soluţionare a cererii de
prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”
54. La articolul 111, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (61
) şi (62
), cu următorul
cuprins:
„(61
) Soluţia de prelungire a dreptului de circulaţie poate fi reexaminată de procurorul sau de instanţa
care a dispus-o, din oficiu sau la sesizarea organului de poliție competent, pe raza căruia a fost săvârșită fapta.
(62
) La soluţionarea cauzei, rezoluţia sau ordonanţa prin care procurorul a dispus neînceperea urmăririi
penale, scoaterea de sub urmărire penală sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă se comunică şi şefului
poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”
55. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y), cu următorul
cuprins:
„y) înmatricularea vehiculului este suspendată.”
56. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 112 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1
), k), o), p), r) s) şi y), la reţinerea certificatului de
înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare
fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x), o
dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de
înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de
înregistrare.”
57. Alineatul (11
) al articolului 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11
) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus
suspendarea dreptului de a conduce autovehicule, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost
constatată fapta, restituirea documentului înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi
lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, numai după efectuarea dovezii achitării amenzii
contravenţionale.”
58. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 118 – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în
termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările
şi completările ulterioare, plângerea prevăzută la alin. (1) nu suspendă executarea sancţiunii amenzii
contravenţionale. În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea
contravenientului, instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării sancţiunii amenzii
contravenţionale până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, dacă s-a depus o cauţiune de 20% din
valoarea amenzii. 10
(3) Cererea de suspendare se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor, prin
încheiere de şedinţă ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.
(4) Plângerea suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare. În situaţia în care pentru
contravenţia săvârşită, prezenta ordonanţă de urgenţă prevede şi aplicarea sancţiunii contravenţionale
complementare a suspendării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, dovada înregistrării plângerii
depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care
face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile în evidenţe şi îi restituie permisul de conducere, dacă
acesta a fost reţinut.
(5) Dispozitivul hotărârii definitive prin care a fost soluţionată plângerea se comunică unităţii de poliţie
pe raza căreia a fost săvârşită fapta în vederea punerii în executare.
(6) Punerea în executare a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce
autovehicule se face de către serviciul poliţiei rutiere competent, care înştiinţează titularul permisului de
conducere cu privire la data începerii executării suspendării şi durata acesteia, în termen de 15 zile de la data
comunicării dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive.
(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării prevăzute la alin. (5), contravenientul este obligat
să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
(8) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), atrage majorarea de drept a
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile.”
59. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 120 se abrogă.
Art. II. – La data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, alineatele (3) şi (5) ale articolului 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. a) şi d), art. 105 alin.(2) lit.a) şi d) şi art. 1051
alin.(2), precum şi
în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2)
şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi g), art.100 alin.(3), la art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.
105 alin.(2) lit.b), c) şi e) şi art.1051
alin.(1), precum şi la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal, dovada
înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.”
Art. III. – La data prevăzută la art. II, articolul 121 punctul 5 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757
din 12 noiembrie 2012, se abrogă.
Art. IV. – (1) Prevederile art. I pct. 10, referitoare la introducerea alin. (91
)-(93
) la art. 23 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, intră în vigoare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Prevederile art. I pct. 5, 6, 12-32, 35-38, 42-48, 51, 55, 56, intră în vigoare în termen de 10 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Prevederile art. I pct. 11 referitoare la obligaţia administratorul căii ferate de a instala şi întreţine
mijloace tehnice de constatare a încălcării regulilor de circulaţie la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi
de a semnaliza existenţa acestora, intră în vigoare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(4) Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 23 alin. (9)4
şi art.106 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.11
(5) La data intrării în vigoare a ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 109 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
abrogă anexa nr. 1A din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. V. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se va republica în
Monitorul Oficial al României, Parte I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

avocat Cuculis Adrian 0722298011

 

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.