Contestatia la executare ! Totul despre aceasta procedura reglementata de Codul de Procedura Civila! Ai probleme cu executorii? Afla ce ai de facut de la Cuculis si Asociatii!

Ce trebuie să ştiţi referitor la contestaţia la executare ?

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteţi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită.
Astfel aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.
Prin urmare, contestaţia la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârşită cu prilejul activităţii de urmărire silită. Cu titlu de exemplu ele se pot referi la; nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării,modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită, etc.
Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună.
De asemenea, în cazul în care consideraţi că sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executor, şi nu aţi uzat de procedura prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă, puteţi formula contestaţie la executare, cunoscută şi sub denumirea de contestaţie la titlu.
Puteţi recurge la procedura contestaţiei la executare şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.
Consecinţa nerespectării dispoziţiilor privitoare la executarea silită sau la executarea oricărui act de executare atrage anularea actului respectiv.
Trebuie să aveţi în vedere că instanţa competentă a statua asupra contestaţiei la executare formulată în condiţiile mai sus menţionate, nu poate examina împrejurările care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie, în faţa instanţei de executare hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, respectiv legalitatea şi temeinicia titlului executor. În acest mod s-ar încălca principiul puterii lucrului judecat.
Există însă o excepţie de la acest principiu, şi anume „ în situaţia în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească”.
În această situaţie puteţi invoca în cadrul contestaţiei la executare şi”apărări de fond împotriva titlului executor, dacă legea nu prevede în acest scop altă cale de atac”.
De asemenea, puteţi formula contestaţie la executare şi în situaţia în care avei calitatea de terţ faţă de raportul juridică dintre creditor şi debitor, cu condiţia să demonstraţi un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.
Vă atenţionăm că după ce a început executarea silită puteţi solicita în calitate de persoană interesată sau vătămată, pe calea contestaţiei la executare şi anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviinţarea executării silite dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.
Competenţa de soluţionare a contestaţiei revine instanţei de executare.
În ipoteza în care aţi promovat o contestaţie privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu, competenţa de soluţionare revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută.
Când contestaţia formulată vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie, competenţa de soluţionare aparţine instanţei de executare.
Termenul în care se poate formula contestaţia la executare.
Puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data când :
– aţi luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestaţi sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare ;
– dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie, dacă aveţi calitate de debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit.
– de la data primirii somaţiei ori de la data când aţi luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu aţi primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Dacă aveţi calitatea de terţă persoană ce aţi pretins un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit, puteţi formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului.
Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.
Contestaţia privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.
Vă atenţionăm că dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.
În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.
Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.
Prin urmare, contestaţia prin care sesizaţi instanţa de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată.
La cererea de chemare în judecată veţi alătura atâtea copii câţi intimaţi sunt.
Contestaţia la executare se timbrează cu timbru judiciar şi taxă judiciară de timbru conform legii.
Potrivit dispoziţiilor legale judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.
Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, puteţi formula în faţa instanţei competente cerere de suspendare a executării silite.
Instanţa poate suspenda executarea dacă depuneţi o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.
Vă atenţionăm că suma pe care o datoraţi cu titlu de cauţiune se depune, după caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC-SA sau la orice altă instituţie bancară pe numele părţii, la dispoziţia instanţei sau după caz a executorului judecătoresc, potrivit legii.
Cauţiunea nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului contestaţiei, iar în cazul contestaţiilor al cărui obiect nu este evaluabil în bani, nu va depăşi suma de 20 milioane lei.
Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii instanţa va putea suspenda numai distribuirea preţului .
Asupra cererii de suspendare a executării silite formulate în condiţiile de mai sus, instanţa se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs în mod separat.
În cazuri urgente, puteţi formula cerere de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, în condiţiile susmenţionate .
Cererea se adresează preşedintelui instanţei care, dacă aţi plătit cauţiunea poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.
Încheierea prin care preşedintele instanţei se pronunţă asupra cererii de suspendare provizorie nu este supusă nici unei căi de atac.
Cauţiunea pe care trebuie să o depuneţi în această situaţie, este de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane pentru cererile neevaluabile în bani.
Această cauţiune este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.
Vă mai precizăm că în ambele situaţii, cauţiunea se eliberează celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit în cauză nu a formulat cerere pentru plata despăgubirilor cuvenite, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data la care prin hotărâri irevocabile, s-a soluţionat fondul cauzei.
Cauţiunea vi se poate însă elibera de îndată, dacă partea interesată declară în mod expres că nu urmăreşte să fiţi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.
Dacă vi se admite contestaţia la executare, instanţa, după caz va anula actul de executare, contestat sau va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însuşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.
În cazul în care vi se respinge contestaţia, puteţi fi obligat la cerere la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar dacă aţi exercitat contestaţia cu rea credinţă , veţi fi obligat şi la plata unei amenzi de la 500.000 la 7.000.000 lei.
Efectele admiterii contestaţiei la executare în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau înseşi executarea silită, aveţi dreptul la întoarcere a executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

4 comments to “Contestatia la executare ! Totul despre aceasta procedura reglementata de Codul de Procedura Civila! Ai probleme cu executorii? Afla ce ai de facut de la Cuculis si Asociatii!”
 1. Stimate domn,

  Avand in vedere ca sunt garant ipotecar semnand un contract de ipoteca in care banca ma obliga, citez ” in conditiile in care executarea garantiei care face obiectul prezentului contract nu se acopera integral capitalul imprumutat, dobanzile aferente si toate celelalte cheltuieli aditionale aferente contractului de credit, banca este in drept a se despagubi prin executarea ORICAROR BUNURI APARTINANDGARANTULUI IPOTECAR, PANA LA ACOPERIREA INTEGRALA A DATORIEI FATA DE BANCA CU PRIORITATE INAINTEA ORICAROR ALTI CREDITORI, iar garantul ipotecar nu va fi descarcat de obligatiile asumate prin acest contract de ipoteca pana la indeplinirea integrala a obligatiilor care decurg din contractul de credit si din prezentul contract, iar acesta va ramane pe deplin in vigoare pana cand obligatiile mentionate vor fi indeplinite” as dori sa va intreb cateva lucruri, sa lamuresc cateva aspecte:

  1. Banca in aceste conditii imi poate, spre exemplu executa o locuinta pe care am ipotecat-o in favoarea altor 2 banci.? Creditele mele eu le platesc …iar banii imprumutati de la banci acopera mai mult decat valoarea apartamentului meu acum…
  2. Daca unul dintre parintii mei decedeaza (eu avand si o sora) banca poate executa locuinta lor??

  Va multumesc si astept raspunsul dvs

  Cu respect,
  Gabi Nasta

  • Raspunsul la intrebarea numarul 1 este DA, banca POATE desi are interdictie prin CODUL CIVIL sa faca asta, va poate executa bunurile ipotecate in favoarea altor banci, asta doar sa va faca un rau fiindca daca sunt ipoteca rang 1 la alta banca prima data se declara scadent acel credit se indestuleaza cel cu rang 1 apoi banca cu pricina iar la intrebarea numarul 2 da poate executa prin actiune obliga deschiderea succesiunii acceptarea ei si executarea silita. av Cuculis 0722298011

 2. Buna ziua domnule avocat CUCULIS.Am o situatie zic eu inedita careia nu ma duce capul cum sa-i dau rezolvare si de acea ma adresez domniei voastre, cu felicitari pentru ceea ce faceti pe site, destupind mintile cetatenilor.In data de 13.02.2015 am fost sa scot de pe c ard, parte din pensie ptr plata facturi.In 18.02.2015 am mers sa scot si diferenta si am constata ca n-o mai am.Am solicitat bancii si mi s-a eliberat extras, spunindu-mi-se ca am o poprire.Am mers la oficiul de pensii si de acolo in baza unei cereri, am primit copii dupa dispozitia de poprire a unui executor judecatoresc de care nici nu aveam habar ca exista.I-am cautat biroul la adresa de pe act, se mutase, in sfirsit l-am gasit si am solicitat copie dupa actele de constituirea dosarului executional.A iesit scandal monstru ptr ca am solicitat copiile.Acestea se platesc ? Nu le am,n-am stiut de executare,n-am instiintare, citatie, somatie, incuviintare, PV de poprire – absolut nimic.Pe actele transmise OJP sunt trecute doua decizii: una din 2010 care a fost achitata integral printr-o compensare/comasare de dosare debitor/creditor si invers si ar fi si prescrisa cred si o a doua din 2014 de care nici nu stiam ca dosarul s-a pronuntat ptr ca nici n-am fost in localitate si nici nu elibereaza Curtea hotaririle – trebuie sa le soliciti si fusese vacanta magistratilor iar eu multe probleme de suportt- deces parinte, succesiune,sulte,internari,etc. Valoarea cheltuielilor de judecata din ultima DC este de 2750 ron la care executorul si-a calculat onorariu de 710,60 ron + 170,54 TVa + 14,30 TT. Nu depaseste cumulat, valoarea onorariului si nu e suma onorariului contrara dispozitiilor OMJ ?
  Domnule avocat, neavind nici un act emis de executor, cred ca am depasit si perioada contestatiei. Ce am de facut contra acestui abuz? Dosar penal ptr abuz? Dosar hartuire – cred ca nu exista aceasta prevedere in legile romanesti.
  Va multumesc cu consideratie.

  • Repunere in termenul e contestatie plus contestatie la executare, inca o informatie, 15 zile de cand ati aflat de executare nu de la emiterea actelor, av Cuculis 022298011

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.