Darea In Plata Pas Cu Pas – Procedura – Avocat Cuculis

Legea Darii In Plata – Puteti scapa de datoria la banca sau la recuperator.

Ce acte sunt necesare pentru a demara aceasta procedura?

Darea In Plata
Reechilibrarea Graficului De Rambursare

Darea In Plata Legea 77/2016 referitoare la inchiderea datoriilor de transfer a imobilelor, poate fi folosita si pentru suspendarea executarii silite!!

– Contractul de credit și eventualele acte adiționale, dacă există

– Contractul de ipotecă

– Corespondența purtată cu Bancă în perioada ulterioară transmiterii notificării (dacă există)

– Certificate de cazier judiciar

– Procesul-verbal de vânzare la licitație publică a bunului întocmit de executorul judecătoresc (se anexează și alte acte de executare din dosar, dacă este cazul).

*Se mai pot iniția negocieri cu Banca?*

Da. În conformitate cu art. 3 din Legea dării în plată, părțile contractului de credit pot ajunge la un acord. Astfel, este posiblă înaintarea unei notificări de negociere către bancă, această notificare având ca obiect, spre exemplu, soldul creditului.

Negocierea poate fi pornita printr-o cerere adresata de catre avocatul specializat pe dare in plata, ce se va ocupa de cazul dvs.

*Ce reprezintă termenul de 30 de zile?*

Zilele libere sunt stabilite potrivit Codului de Procedură Civilă. Astfel, potrivit textului de lege menționat pentru a efectua calculul pe zile libere nu se are în vedere ziua în care acest termen a început să curgă (prima zi) și ziua în care acest termen se împlinește (ultima zi). Cu titlu de exemplu, un termen de 30 de zile care începe să curgă pe data de 05.05.2016 se va împlini la data de 05.06.2016 (întrucât luna mai are 31 de zile).

*Care sunt costurile pe care le presupune darea în plată?*

Costurile impuse de această procedură sunt următoarele: costurile notarului public, costurile reprezentând cheltuielile de judecată în procedura judiciară (dacă Banca va formula contestație – vorbim atât de costurile reprezentării în instanță, cât și de eventualele costuri reprezentate de reprezentarea Băncii, prin avocat, dacă va fi admisă contestația acesteia).


Acțiunea promovată în instanță, prin care consumatorul cere instanței constatarea stingerii obligațiilor sale și pronunțarea unei hotărâri prin care se constată transferul dreptului de proprietatea este scutită de la plata taxei de timbru judiciar.

*Dacă Banca va câștiga în mod definitive contestația formulată împotriva notificării prevăzută la art. 5, consumatorul trebuie să achite și ratele restante a căror plată a fost suspendată?*

Da. Practic suntem în prezența unei repuneri în situația anterioară, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 7 alin (5) din Legea dării în plată.

*Cum se va face efectiv darea în plată?*

În procedura simplă, prin semnarea actului privind transferul dreptului de proprietate și predarea cheilor apartamentului.

În situația în care apar complicații, respectiv contestație în instanță, procedura este cea detaliată în ghidul practic pentru punerea în aplicare a Legii dării în plată.

Hotararea prin care castigati darea in plata se pune in executara silita.

*Cât timp mai poate consumatorul păstra posesia imobililui, dacă s-a procedat la darea în plată?*

Consumatorul poate stabili, în acord cu Banca, condițiile eliberării apartamentului care a devenit proprietatea Băncii. Mai exact, consumatorul poate solicita Băncii un termen rezonabil pentru eliberarea apartamentului.

Darea In Plata metoda de a scapa de credite!

*Dacă s-a îndeplinit procedura dării în plată, iar consumatorul nu se poate muta, care sunt riscurile pe care și le asumă?*

Riscurile asumate de către consumator privest obligarea acestuia de a elibera apartamentul, fiind posibiliă în acest caz și o acțiune în instanță de evacuare, urmând ca în acest caz costurile acțiunii să fie suportate de către consumator.

Pentru a evita astfel de costuri, este recomandat să vă muteți într-un spațiu cu chirie.

*După îndeplinirea cu succes a procedurii dării în plată mai este posibilă declanșarea unui proces pentru recuperarea sumelor plătite nedatorat (clauze abuzive)?*

Da. Este posibilă declanșarea unui process ulterior acestui moment, întrucât sancțiune pentru inserarea de clauze abusive este nulitatea absolută, care operează retroactive.

Deși nu mai suntem în prezența unui credit în derulare/în ființă, se poate solicita repunerea părților în situația anterioară prin restituirea sumelor plătite în mod nedatorat în temeiul clauzelor abuzive (comisioane, diferență de dobândă plătită nedatorat).

*Există un format prestabilit pentru notificarea ce urmează a fi înregistrată la sediul Băncii?*

Da.

*Cine poate beneficia de aplicarea legii pentru Darea In Plata ?*

Împrumutații, codebitorii, garanții personali (fideiusorii) și garanții ipotecari ai debitorului principal.

Pot beneficia cei care au credite în derulare, cât și cei care au fost executați silit, însă procedura de executare silită nu s-a finalizat (fie nu s-a licitat bunul, fie există încă poprire instituită asupra veniturilor consumatorului-împrumutatului).

*Dacă s-a achiziționat creditul prin intermediul unei societăți comerciale, însă s-a garantat cu imobilul cu destinația de locuință, poate fi aplicabilă legea dării în plată?*

Da, cu condiția ca garantul să fie el însuși consumator. Soluția rezultă din speța Tarcău de la CJUE.

*Creditul ipotecar garantat cu un teren poate fi supus legii?*

Darea In Plata se aplica inclusiv aici in anumite conditii.

Da, dacă acest teren a fost achiziționat în scopul construirii, pe el, a unui imobil cu destinația de locuință.

Potrivit art. 4 alin (1) lit. c) din legea dării în plată, pentru a se aplica procedura dării în plată creditului trebuie să fi fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imbil cu destinație de locuință.

*Care sunt, în concret, pașii ce trebuie urmați pentru a beneficia de procedura dării în plată?*

În principal, trebuie să înaintați Băniic notificarea prevăzută la art. 5 din lege. Banca are dreptul de a formula contestație împotriva acesteia, în termen de 10 zile de la data comunicării notificării. Prin contestație, banca poate contesta doar îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a procedurii, prevăzute la art. 4 alin (1) din lege.

Contestația se adresează instanței de la domiciliul consumatorului. Împotriva hotărârii prin care prima instanță s-a pronunțat asupra contestației se poate face aple de partea interesată, în termen de 15 zile lucrătoare, de la comunicare.

În termen de 10 zile de la data respingerii contestației în mod definitiv Banca trebuie să se prezinte la notar pentru a semna transferul dreptului de proprietate.

Dacă Banca nu se conformează acestor obligații, consumatorul poate cere instanței de la domiciliul său să pronunțe o hotărâre prin care să constate stingerea obligațiilor născute din contractual de credit și să trasmită dreptul de proprietate către Bancă.


Această acțiune este scutită de la plata taxei judiciare de timbre.
Împotriva aceste din urmă hotărâri se poate formula apel în termen de 7 zile de la comunicare.

La momentul încheierii contractului translativ de proprietate sau la momentul pronunțrii hotărârii judecătoresști definitive prin cere s-a constatat transmiterea proprietății va fi stinsă orice datorie a debitorului, fără ca banca să poată solicita sume suplimentare.

*Se va aplica darea în plată în eventualitatea existenței unei cesiuni a creditului?*

Da. Legea privind darea în plată se va aplica inclusiv raporturilor juridice dintre consumatori și cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor (art. 1 din lege), urmând a fi notificate acestea, prin mandatarii lor (insituția de credit, Banca).

*Se aplică Legea dării în plată creditelor acordate prin programul Prima Casă?*

Nu. Darea in plata nu se aplica acestui program.

*Cum se realizează darea în plată în situația în care consumatorul a fost supus executării silite, dar imobilul executat nu a fost încă vândut în urma licitației?*

Se va urmări procedura prevăzută de lege (notificare și acțiunea în instanță), întrucât aceasta are în vedere și imobilele supuse executării silite care continuă (în cazul dat nu s-a finalizat procedura de licitație a imobilului).

*Se poate aplica darea în plată în cazul în care creditul a fost luat în vederea realizării unei construcții care s-a mai efectuat?*

În această situație trebuie să avem în vedere obiectul creditului. Astfel, potrivit art. 4 alin (1) lit. c) din lege, aceasta se aplică și dacă creditul a fost contractat cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință.

Dacă imobilul a cărei construcție nu s-a finalizat urma să aibă destinație de locuință, se poate aplica legea. În orice caz, dovada faptului că acesta nu ar fi avut destinația de locuință trebui făcută de către Bancă.

*Se aplică darea în plată pentru creditele luate în orice monedă?*

Da. Legea nu distinge sub acest aspect.

*Se aplică darea în plată și în cazul creditelor garantate cu terenuri sau numai cu locuințe?*

Una dintre condițiile de la art. 4 presupune faptul că respectivul credit să fie contractat de consumator cu scopul de achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indifferent de scopul cu care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință.

*Ce se întâmplă cu cheltuielile de executare (taxe, onorariu executor) calculate de executorul judecătoresc dacă are loc darea în plată a bunului?*

Efectul dării în plată constă în stingerea în integralitate a creanței Băncii. În contextual în care se stinge creanța băncii, aceasta din urmă va formula o cerere de renunțare la executare, suportând toate cheltuielile ocazionate de punerea în executare a creanței.

Există posibilitatea ca executorul să vă formulize acțiune în instanță împtriva dvs., situație în care veți arăta că această presupusă creanță s-a stins odată cu stingerea creanței creditorului. În cel mai rău caz, își va putea recuperea cheltuielile de la creditor, având în vedere că acesta a fost beneficiarul serviciilor sale.

*Cine suportă plata onorariului notarial, taxelor de intabulare și a impozitului din transferul proprietății imobiliare?*

Legea dării în plată stabilește că toate costurile notariale, și după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către debitor. Pornind de la acest text, rezultă că onorariul notarului va fi suportat de către consumator.

În privința taxelor de intabulare, întrucât textul nu distinge cu privire la acestea, se vor aplica regulile de drept comun, respectiv acestea se vor achita de către cumpărător, cazul de față Banca.

În ceea ce privește impozitul din transferul proprietății imobiliare, întrucât Legea dării în plată nu face nicio mențiune, se va analiza aplicabilitatea dispoziției art. 111 din Noul Cod Fiscal.

Aceste dispoziții legale stabilesc plata impozitului în sarcina contribuabilului, fără a se face vreo distinție între cumpărător sau vânzător.

Calitatea de contribuabil o au persoanele fizice și juridice care realizează venituri și tranzacționează bunuri sau valori în raport de cere datorează conform
legii, impozite, taxe și contribuții.

Or, în cazul de față, cel care efectuează darea în plată nu realizează un venit.

Actul prin care are loc transferul dreptului de proprietate nu conține un preț al imobilului, sens în care, obligația notarului de a calcula și încasa impozitul prevăzut de dispozițiile art. 111 alin. 1, obligație prevăzută la art. 111 alin. 6, nu poate fi reținută.

Darea In Plata va suspenda orice executare silita.

Chiar dacă, din Normele metodologice de aplicare a art. 111 din Codul Fiscal pare a rezulta că acest impzit se calculează și încasază de notar chiar și în cazul dării în plată, concluzia nu poate fi alta, întrucât un act normativ de forță juridică inferioară (normă metodologică) nu poate contrazice sau complete un act normativ de o forță juridică superioară (lege).

Așadar, în ipoteza reglementată de legea dării în plată nu își găsesc aplicabilitatea dispozițiile art. 111 din Noul Cod Fiscal, întrucât transferul dreptului de proprietate nu se face în schimbul unui preț, ci pentru a se stinge creanțele debitorului existente în evidența proprie a Băncii.

Pentru a da in plata puteti trimite email la avocat@indrumari-juridice.eu sau sunati la 0314124888 si pentru programari la 0722298011

32 comments to “Darea In Plata Pas Cu Pas – Procedura – Avocat Cuculis”
 1. Buna seara!
  Va rog sa-mi spuneti: daca creditul meu a fost cesionat unei societati de recuperare, cui adresez notificarea de dare in plata bancii cedente, societaii de recuperare sau ambelor? Nu am inteles cum se procedeaza in acest caz.

 2. Buna seara
  Am si eu o nelamurire in legatura cu darea in plata. Am ajuns in executare in anul 2013 si inca sunt in executare. Am trimis notificarea de dare in plata si bineanteles banca a contestat.de cand am ajuns in executare mi s-a pus poprire pe salar iar in urma notificarii de dare in plata inca mi se retin bani. Am trimis notificarea si catre executor care a transmis angajatorului sa mi se suspende poprirea dar banii imi sunt retinuti in continuare de angajator ptr ca asa li s-a spus de executor. plata catre banca se suspenda dar banii sa imi fie retinuti de angajator. Ce pot face sa nu mi se mai retina banii? Mentionez ca totul a fost facut prin avocat care imi spune ca nu are ce sa faca?Este normal ca pana la deciziza curtii constitutionale angajatorul sa se foloseasca de banii mei?Nu stiu ce pot sa mai fac. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat.Multumesc

 3. buna ziua !am facut notificarea de darea in plata ,banca a refuzat ,m-a chemat in instanta ,ne-am judecat ,pronuntarea s-a dat in favoarea bancii!
  ce trebuie sa fac pt a contesta pronuntarea ,nu sunt de acord sa platesc in continuare ratele ,fiind in imposibilitate de plata ,nu am venit!
  multumesc!

 4. Buna seara, dle avocat! Sunt sanse sa beneficiem de Legea Darii in plata, in conditiile in care am fost executati silit si imobilul a fost deja vandut? Am urmat primii pasi: notificare, dat in judecata insa instanta a procedat la suspendarea procesului pana la motivarea de care Curtea Constitutionala a solutiei pronuntata asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. Azi, banca prin avocatii sai, solicita repunerea pe rol a dosarului , sustinand ca ,motivul ce a dus la suspendarea procesului nu mai subzista, iar Decizia 623 din 25 oct 2016 pronuntata de CCR asupra excepriilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.1 alin.3, art.3, art.4, art.5 alin 2, art.6-8, in special art 8 alin.1,3 si 5, art.10 si art.11 din Legea 77/2016. Doresc sa stiu, in conditiile date ce castig de cauza avem noi? Legea este aplicabila si pt noi sau totul depinde de avocati si judecator? Va multumesc

 5. Buna ziua. Cu mare respect si va multumesc pentru raspunsul si indrumarile ce am de facut .Dumnezeu sa va ajute in tot ce ganditi ,familie , copiii, am raspuns tarziu cu mii de scuze de rigoare , am vazut tarziu mesajul dv. Inca odata va multumesc din suflet si multa sanatate . RESPECT SI STIMA PT DV D_Le CUCULIS ADRIAN!

 6. Buna ziua domnule avocat care este procedura care urmeaza a fi facuta dupa neprezentarea debitorului sau reprezentantului acestuia (avocat, executor etc) la data dispusa in notificarea de dare in plata catre creditor?
  Se poate emite alta cerere de dare in plata dupa scadenta primei notificari urmatoarea data fiind stabilita la peste un an de debitor sau (reprezentantul) debitorului , daca acesta nu a binevoit sa indeplineasca procedura de dare in plata in primul rind.Se mai poate oare numi si un abuz al legii 77/2016 de dare in plata
  si o obstructionare a justitiei din punct de vedere juridic neputinduse ideplini nici executarea silita nici stingerea obligatiei debitorului fata de creditor prin legea darii in plata?
  Va multumesc si astept un raspuns pe aceasta tema

 7. Buna seara!Am urmat toata procedura dip si acum am ajuns la perimare,puteti sa imi spuneti ce pasi trebuie sa urmez in continuare?

 8. Buna ziua,

  D-le avocat in present m-a confront cu urmatoarea situatie, am uzat de dispozitiile legii darii in plata si am notificat banca(Credit Europe Bank) in mai 2016. Banca a constestat “actiunea mea” a urmat partea cu procesul, process oprit la in anumit moment la de catre judecatoria sectorului 6 pe motiv ca se asteapta lamuriri de la curtea Constitutionala.Intrebarea mea la dvs este pot invoca perimarea cauzei, si in ce masura ma poate ajuta invocarea acestui motiv.

  Banca nu doreste de fel sa aiba loc o negociere, iar doresc sa se termine acest process iar banca sa preia casa si sa terminam acest circ ieftin.

  Multumesc anticipat

 9. Buna ziua ! Am si eu o speta cu Bancpost. Am facut notificare catre dumnealor privid darea in plata a apartamentului in 2016. Banca m-a dat in judecata invocand faptul ca legea este neconstitutionala. Acum pe 20 martie am termen la proces. Intre timp am formulat o cerere de renegociere a ratelor creditului in chf . Banca mi-a dat doua variante care nh m-au multumit.
  1. Varianta de conversie a monedei creditului din chf in ron si la aceasta varianta mi-a rezultat o rata de 1374 ron in primii 3 ani , apoi rata sare la 2116 ron pentru urmatorii 19 ani , totul calculat la roborul de astazi
  2. Varianta de restructurare a soldului creditului beneficiind de o perioada de 12 luni de dobanda fixa diminuata si aici imi da o rata de 450 chf pe luna fara sa reiasa nici dobanda diminuata si nici restructurare de sold, sunt 450 chf pe o perioada de 22 ani, o rata mai mare fata de cea de la data la care am facut notificarea de dare in plata si care era de 436chf. Am inteles ca Banca Transilvania a cumparat Bancpostul. Am incercat sa le spun celor de la Bancpost ca eu pot plati o rata in lei de 1374 ron, chiar daca imi este greu , dar mai mult de aceasta duma chiar nu am de unde sa-i dau , in conditiile in care sunt si divortat si am si un copil dat spre crestere si educare, dar ofiterul de credit de la sucursala mi-a spus ca nu este treaba lui si ca trebuie sa vorbesc cu cei de la Bucuresti care oricum nu vor avea cuvce sa ma ajute pentru ca banca este intr-un proces de vanzare si alte oferte oricum nu vor mai avea cum sa-mi faca, cele facute fiind ofertele standard si nu individualizate pe fiecare persoana in parte. Dumneavostra ce ma sfatuiti sa fac un conditiile in care eu doresc sa pastrez apartamentul, dar nu vad nicio solutie de negociere astfel incat eu sa pot plati ratele iar banca sa-si poata primii banii?

  Va multumesc anticipat!!!

 10. Buna ziua!
  In urma procesului a fost admisă contestația creditorului. Astfel dupa sentinta, am primit o adresa de la banca precum ca trebuie sa achit integral toate ratele restante din perioada suspendarii platilor.
  Este corectă aceasta cerinta a bancii?
  Eu prin suspendare am inteles reluarea platii ratelor si prelungirea contractului cu perioada aferenta suspendarii acestuia, dar banca vrea toti banii restanti aferenti ratelor din perioada de suspendare.
  Mentionez ca nu am suma necesara achitarii celor 16 rate restante de pe perioada suspendarii contractului.
  Cum este corect si ce pot face?
  Va multumesc!

 11. D-le avocat, ma confrunt cu urmatoarea situatie: am fost executat silit si am pierdut casa dar am ramas cu un rest de plata catre banca .Se poate aplica darea in plata pentru acest rest de plata?

 12. Buna ziua
  Cu respect domnule avocat , as dori sa ma ajutati in materie de dare in plata. Problema mea este aproape identica cu aceea rezolvata de dvs. in procesul prezentat in linkul urmator http://indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice/apel-castigat-de-debitor-pe-dare-in-plata-impotriva-eos-credit-funding-dac-debitorul-executat-cu-imobil-vandut-beneficiaza-de-darea-in-plata-avocat-cuculis/ . Dupa licitatia din 2011 in care mi-a fost vandut apartamentul, la sfarsitul anului trecut BT a cesionat valoarea reziduala catre EOS iar acum mi-au pus poprire pe salariu. Gandul meu este sa termin intr-un fel sau altul definitiv aceasta propblema si cred ca sunteti cel mai in masura sa ma ajutati. As dori sa vin la dvs cu actele cat de repede puteti sa ma primiti . Multumesc .

 13. Pe data de 18 mai 2018 am primit comunicarea hotararii castigata in apel cu banca (contestatie la darea in plata) , hatarare care este definitiva. A trecut o luna si banca nu a depus recurs. Care sunt pasii care urmeaza a fi facuti ?

  • In primul rand eu opinez ca hotararea a ramas definitiva chiar daca o vedeti cu recurs si v-as indruma sa stabiliti o intalnire pentru a trece la urmatorul pas adica sa puteti da in plata efectiv. Cu bine, av. drd. Cuculis 0722298011

 14. Buna ziua
  Am facut o notificare de dare in plata, banca a contestat si pana la urma a castigat banca. Am facut apel dar tot banca a castigat pe motiv ca a intervenit impreviziunea. Creditul l-am avut in franci iar in anul 2013 am ajuns in executare. Apartamentul inca nu s-a vandut. intrebarea mea este daca mai pot face o alta notificare de dare in plata si daca mai are rost. Mentionez ca am divortat fostul meu sot nu are nici un venit nici nu stiu sigur daca mai e in tara sau nu si eu am ramas cu toata datoria o datorie pe care nu am cum sa o achit.Va rog sa ma ajutati cu un sfat daca mai pot face ceva in situatia asta sau nu.
  Va multumesc

 15. Buna ziua,
  V-as ruga sa ma ajutati cu urmatoarea problema: O societate a cumparat de la alta societate,SRL amandoua,platitoare de TVA) un teren si tranzactia s-a facut cu TVA – TAXE INVERSA
  Asociatul a creditat societatea pentru achizitia terenului .Societatea nu a avut nici un fel de activitate de la infiintare pana in prezent iar asociatul nu a putut sa isi recupereze creditarea.
  Acum doreste sa lichideze firma iar terenul sa fie transferat pe numele asociatului pri
  Intrebarea :trebuie sa colecteze TVA si sa-l plateasca la stat tinand cont de taxarea inversa ?? Va multumesc.

 16. Mulțumesc dl.avocat ptr. îndrumările pertinente pe care le faceți… datorită lor,am învins Raiffeisen Bank in instanță… imobil vândut în 2013,datorie reziduală 40000 CHF…dar,totul s-a schimbat anul acesta… Hotărâre nr.24/23.01.2019 a tribunalului Brăila în dosarul 19224/196/2016… definitivă!
  Deci se poate!!!
  Mulțumesc încă o dată și la cat mai multe procese câștigate!

 17. Bună ziua.Am facut o notificare de dare in plata,iar banca a facut contestatie. Am castigat la judecatorie si banca a facut apel. Acum s-a pronuntat si tribunalul. La sfarsitul hotararii scrie ca respinge apelul. Mentine sentinta atacata.Ce inseamna acest lucru ? Este definitiva sau banca va face iar recurs ? Multumesc anticipated.

 18. Buna ziua, eu am pierdut procesul de dare in plata la notificarea facuta catre BT. Mai pot sa fac o noua notificare pe noua lage daca se va promulga. Se poate alica noua lege si pentru cei care sunt in curs de judecata?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.