Executare Silita Imobiliara – Cum Se Scoate La Licitatie Un Bun Imobil Si Cum Se Poate Contesta Licitatia – Contestatie Raport De Evaluare Imobil Avocat Cuculis

Executare silita imobiliara, vanzarea imobilului debitorului in procedura de executare silita si procedura vanzarii la licitatie publica.

Cum se poate apara un debitor si cum poate ingheta executarea silita si licitatia publica?

 • Executare Silita Imobiliara – Vanzarea unui imobil la licitatie publica este dese ori o procedura traumatizanta pentru debitor.

Executare Silita Imobiliara pe casa – Daca debitorul nu se apara poate sa fie lipsit de proprietatea imobilului.

La ce acte trebuie sa fie atenti debitori?Ce acte se emit inainte de licitatia publica?

 • Inainte de fixarea vanzarii la licitatie publica, executorul judecatoresc intocmeste o serie de acte.
 • astfel, executorul are obligatia expres prevazuta de lege  sa notifice sub sanctiunea nulitatii intregii executari silite, pe debitor cu privire la punerea la dispozitie a actelor imobilului.
 • Acest lucru este necesar pentru a putea fi intocmit procesul verbal de licitatie, astfel executorul se deplaseaza la locul imobilului si ii noteaza in mod succint caracteristicile acestuia intr-un proces verbal ce va face parte integranta din dosarul de executare silita.

Pot fi evacuat din imobil inainte ca el sa fie vandut?

Situatia in noul cod de procedura civila cu privire la debitor/

In cazul în care debitorul sau terţul dobânditor ocupă el însuşi imobilul urmărit, la cererea creditorului sau a executorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea sa din imobil, în tot sau în parte, fie de îndată, fie într-un anumit termen.

Acest lucru, din punctul nostru de vedere are puternice caracteristici Neconstitutionale, dat fiind faptul ca pana la vanzarea imobilului, proprietatea este in continuare a debitorului.

Cum se declanseaza vanzarea imobilului?

Atunci cand primiti o Somatie in care vi se pune in vedere ca in termen de 15 zile sa achitati suma restanta, aceasta se numeste somatie de executare imobiliara, aceasta somatie fiind la randul ei notificata cartii funciare.

Daca debitorul nu poate plati suma atunci se trece la perfectarea actelor referitoare la licitatia publica!

Executare Silita
http://www.zf.ro/proprietati/cea-mai-scumpa-casa-executata-silit-in-romania-un-milion-de-euro-5991991/poze/

Se poate contesta somatia imobiliara de 15 zile?

Somatia de 15 zile este momentul la care debitorul TREBUIE sa conteste in mod obligatoriu executarea silita.

Acesta fiind de altfel si momentul in care se poate prevala de urgenta si iminenta debitorul si poate cere inclusiv suspendarea executarii silite! Atentie acest lucru se poate face doar in baza unei contestatii la executare silita.

Cum se face evaluarea imobilului si cum se poate contesta suma pentru ca s-a evaluat imobilul?

Evaluarea imobilului urmărit – Executare Silita Imobiliara

(1) executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor.

(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

(3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.

Cine face expertiza imobilului?

(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 822, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.

(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.

(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 757 alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.

(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.


Atunci cand executorul in raport de articolul 837 va dispune  stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi –

(1) executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 835, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor, astfel, debitorul  dupa ce primeste incheierea de stabiliere a pretului, are posibilitatea sa formuleze alaturi de raportul de exepertiza o contestatie asupra procesului verbal de stabilire a pretului imobilului!

Ulterior, dupa ce a fost stabilit pretul, in termen de 5 zile se stabileste vanzarea la licitatie publica a imobilului, termen ce nu poate fi mai scurt de 20 de zile si mai lung de 40 de zile de la acest moment, ambele termene fiind sub sanctiunea nulitatii absolute!

Ce mentiuni OBLIGATORII trebuie sa continta PUBLICATIA DE VANZARE a imobilului? ATENTIE!

Publicitatea vânzării

(1) Publicaţiile de vânzare vor cuprinde următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul organului de executare;

b) numărul dosarului de executare;

c) numele executorului judecătoresc;

d) numele şi domiciliul ori, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor, dacă va fi cazul, şi ale creditorului;

e) titlul executoriu în temeiul căruia se face urmărirea imobiliară;

f) identificarea imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi descrierea lui sumară;

g) preţul la care a fost evaluat imobilul;

h) menţiunea, dacă va fi cazul, că imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, şi că, în cazul în care creanţele creditorilor urmăritori nu ar fi acoperite la prima licitaţie, se va proceda în aceeaşi zi la o nouă licitaţie pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi. Preţul de la care vor începe aceste licitaţii va fi cel prevăzut la art. 845 alin. (6) şi (7);

i) ziua, ora şi locul vânzării la licitaţie;

j) somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să îl anunţe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;

k) invitaţia către toţi cei care vor să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;

l) menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună, până la termenul de vânzare, o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

m) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

(2) Menţiunile arătate la alin. (1) lit. a) şi c)-m) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

PUBLICATIA DE VANZARE SI ASPECTE REFERITOARE LA NECONSTITUTIONALITATEA PROCEDURII DE VANZARE LA 30% DIN VALOAREA DE EVALUARE A IMOBILULUI.

Articolul  846 , referitor la efecuarea licitatiei are urmatoarea structura:

Efectuarea licitaţiei

(1) Vânzarea la licitaţie se face în mod public. Ea începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată.

(2) Licitaţia se va ţine separat pentru fiecare imobil.

(3) Dacă mai multe imobile înscrise în diferite cărţi funciare sunt grevate cu aceeaşi ipotecă sau imobilul este compus din mai multe parcele, executorul judecătoresc va putea dispune, la cererea debitorului sau a creditorului urmăritor, ca vânzarea să se facă în acelaşi timp pentru mai multe imobile sau separat pentru fiecare parcelă în parte.

Executorul judecătoresc va putea dispune ca vânzarea să se facă separat pentru o parte determinată din imobil, după efectuarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului în cartea funciară, dacă această parte nu este suficient individualizată.

(4) În cazul când imobilele sau parcelele se vând separat, ordinea vânzării lor va fi arătată de debitor, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, va fi stabilită de executor.

(5) Executorul va oferi apoi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea, potrivit art. 835 alin. (1) sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ.

Ce se intampla cu alte drepturi grevate pe cartea funciara a imobilului?

(6) Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la primul termen de vânzare strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicaţie, scăzut cu valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 836 alin. (2).

(7) Dacă din cauza existenţei drepturilor arătate la alin. (6) nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise anterior, socotite după datele din cartea funciară, executorul judecătoresc va relua în aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată la alin. (6).

(8) În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 30 de zile, pentru care se va face o nouă publicaţie, în condiţiile art. 838. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia.

În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al doilea termen.

(9) Dacă nici la a doua licitaţie imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitaţie, în condiţiile prevăzute la alin. (8).

La termenul stabilit la alin. (8), licitaţia va începe de la preţul de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii.

Dacă nu se obţine acest preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei.

Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de pornire al acestei licitaţii.

În conţinutul publicaţiei de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancţiunea nulităţii, toate aceste menţiuni privind modul de stabilire a preţului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.

Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor  regasite la art. 846  alin. 8  teza 2.

Executare Silita Imobiliara anulata! Doar prin calea contestatiei la executare.

“ Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin 2 licitatori la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii”.

Ca si in reglementarea pe care noi am contestat-o la CCR cu privire la art. 666 prin care instanta ne-a admis exceptia si a trimis cauza catre CCR, acelasi lucru il solicitam si onoratei instante a Judecatoriei.

Prima critica pe care o aducem acestei prevederi se refera chiar la speta actuala prin care debitorul este prejudiciat.

Scoaterea la licitatie viitoare in baza incheierii numarul 2/2016 de somatie imobiliara emisa de catre executor, este ilegala.

Astfel, prevederea de mai sus, ne arata, ca daca la licitatia numarul 2, se prezinta doua persoane, una dintre ele poate adjudeca imobilul la un minim de 30% din pretul acestuia de pornire.

Pentru a arata dimensiunea situatiei, daca un imobil ar fi fost evaluat la 10000 de euro in cadrul licitatiei publice ar putea fi vandut la doar 3000 de euro.

Daca un asemenea articol din lege ar ramane activ, asta ar presupune o incalcare flagranta a art. 44 din Constitutia Romaniei. Prin urmare, Art. 44 – Dreptul de proprietate privată este reglementat dupa cum urmeaza:

 • Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [….]

(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

Fara a reitera in integralitatea sa, articolul 44 din legea fundamentala a tarii, tragem urmatoarea concluzie.

Printr-o asemenea masura precum aceea institutia de articolul contestat, s-ar produce pe de-o parte o ingerinta in dreptul garantat dar si o discriminare pe criteriul vanzarii la licitate publica.

Circuitul actelor civile, trebuie sa fie unul sigur si fara echivoc.

Daca orice debitor ar pierde la licitatie un imobil fiindu-i platit numai 30% din pretul de evaluare, asta ar insemna ca el se va adresa justitiei pentru a corecta acest abuz de drept.

De apreciat ar fi si faptul ca in toata istoria codului de procedura civila, nu a fost instituita o prevedere ce are capacitatea de a reduce atat de mult pretul ce ar putea fi obtinut in urma unei licitatii.

Procedura institutita creeaza in detrimentul celui ce are mai mare nevoie de protectie , adica a executatului silit imobiliar, o serie de perturbari cum ar fi urmatoarele –

 • o stare de impovarare financiara exagerata, prin imposibilitatea de stingere a creantelor pe care le are, prin vanzare bunurilor cu, care a garantat, va solicitam in mod respectuos sa dispuneti trimieterea cauzei spre solutionare la Curtea Constitutionala a Romaniei.

Nu ramaneti un simplu debitor in fata executarii silite.

Executare Silita Imobiliara a recuperatorului sau bancii poate fi anulata.

Contestati executarea silita ilegala pornita pe imobilul dvs.

Avocat Cuculis Adrian

avocat@indrumari-juridice.eu

0722298011

In acest an, 2019 ne-am propus sa extindem lupta cu recuperatii de creante precum Investapicatal, Kruk Romana si altii.

Urmarim sa reinstauram statul de drept si in ceea ce priveste recuperatorii de creante, protejati de executori si unii judecatori.

Atentie, intodeauna apelati la un avocat specializat in executari silite! Puteti contesta executarea silita doar o singura data.

Executare Silita Imobiliara anulata de catre noi prin contestatie la executarevedeti aici-

SUNTETI IN EXECUTARE SILITA? COMPLETATI ACUM FORMULARUL DE MAI JOS

43 comments to “Executare Silita Imobiliara – Cum Se Scoate La Licitatie Un Bun Imobil Si Cum Se Poate Contesta Licitatia – Contestatie Raport De Evaluare Imobil Avocat Cuculis”
 1. Buna ziua.
  In legatura cu vanzarea imobilului la a doua licitatie la un pret minim de 30% din suma.
  Doresc sa ma inscriu la licitatia unui teren ce a avut pret de pornire la prima licitatie in jur de 11.000 euro.
  La a doua licitatie a scazut la 7800euro, insa nu s-a vandut si in continuare executorul il va scoate tot cu suma de 7800 euro.
  Exista eventual posibilitatea, in caz, ca impreuna cu mine se mai prezinta o persoana la licitatie, sa se poata vinde terenul pentru suma de 4000 euro?
  Va multumesc.

 2. Buna ziua.O garsoniera are doi proprietari.Unul din ei are executare silita pt o anumita suma.Se poate scoate la licitatie 1/2 din garsoniera?Ce se intampla cu celalalt proprietar ?multumesc

 3. Buna ziua! Parintii mei au un credit cu ipoteca pe casa, nu au reusit sa achite rata , banca le.a pus poprire pe cont, dar in acelasi timp au scos si casa la licitatie. Primul licitatie a fost pe data de 2 octombrie la cand nu s.a prezentat nimeni. Precizez ca parintii mei au facut tot posibilul iar in cateva luni de la datoria de 180000 ron au ajuns la suma 76000 ron. Se poate face ceva sa se anuleze licitatiile?

 4. Buna ziua. Mi-a fost vandut prin executor judecatoresc imobilul pentru 11.000 euro, in urma neplatii ratelor unui credit imobiliar de 12.000 euro. Pretul de vanzare a acestuia nu acopera intreaga suma datorata bancii, intrucat, de la 12000 s-a ajuns la vreo 21000 euro datorita penalitatiilor si altor “taxe” calculate de banca. Ca urmare a vanzarii, se va stinge intreaga mea datorie catre banca provenita din acel credit, sau va mai trebui sa achit din buzunar diferenta de 10000 euro dintre suma datorata si pretul de vanzare?
  Multumesc.

 5. Buna ziua
  A fost propus la vanzare silita 2 terene ( 2CF) vanduet la licityatie silita un teren cu vita de vie care este scopul a firmei.
  Factura din care Fost Adminisdtrtator a facut UN OP refuzat de banca pentru lipse de bani pe cont bancare.
  A fost excutat un imobil din care factura neplatita reprezenta nunai 6.5%de pret publicat prin BEJ
  Este posibil asta ?
  Evaluare a fosty facuta fara cominacare

 6. Buna seara
  Mai scurt
  Am datori de 100
  Bunur imobiliar este de 10000
  Evaluarea este de exemplu 5000
  care este pretul prosos la vamzare ?
  Daca ajoungem la 30% de 5000 ajungem la propunere de 1500 din care voloare circulamte este verba de 20000

 7. Bună ziua, am fost declarat adjudecatar al unui imobil, dar din cauza că nu dispun de intreaga suma am solicitat un credit ipotecar. Banca a solicitat o noua evaluare a imobilului, insa debitorii refuza accesul în imobil al evaluatorului ales de banca, fapt pentru care pot pierde acordarea creditului, implicit garanția de 10%. Cum pot proceda în această situație, fiind presat de timpul scurt până la depunerea diferenței de bani? Mulțumesc

 8. Buna ziua domnule avocat apartamentul meu a fost scos la licitatie in urma unui contract ipotecar .Intrebarea mea ar fi daca eu mai am pe langa si un credit de consum acesta banka poate sa vina si ea la aceasta licitatie…mentionez ca acest imobil il va scoate la vanzare dupa 10 ani in care am platit la jumatate de pret care il avem la momentul respectiv pe piata.poate sa il cumpere un prieten de al meu sau pot sa platesc eu aceasta suma si sa imi revina tor mie? Multumesc frumos

 9. Un apartament a fost scos la vanzare a opta oara, la licitatie au mers 2 ofertanti care au oferit sume de 33% si 36%, executorul a chemat imediat creditorul si a suspendat licitatia desi initial spusese ca totul este legal, poate ofertantul sa-l dea in judecata?

 10. Buna,

  Daca un impobil a fost scos la licitatie, iar la prima data nu s-a prezentat nimeni, la a doua licitatie pretul ar trebui sa fie la 75%, nu?

  A doua licitatie a fost stabilita, dar pretul este acelasi. Este o eroare, sau este posibil asta?

 11. Un imobil poate fi executat silit ptr plata unei sulte dintr un proces de partaj dacă imobilul respectiv nu este intabulat și nici făcută recepția lucrării ?cu stimă

 12. Buna seara,casa mea urmeaza sa fie scoasa la licitatie din cauza unor prejudicii in Belgia, o sa avem posibilitatea sa participam ca si ofertanti ,la licitatie.Multumesc

 13. Bună seara! Dacă a trecut termenul de 15 zile de la somație și reușesc totuși pana începe licitația sa fac rost de banii datorați, se oprește procedura de executare sau e la vouă executorului. Menționez ca am făcut contestație însă termenul e stabilit destul de târziu, timp în care executorul poate stabili licitația.

 14. Buna ziua, in urma cu 10-11 ani am facut un credit la Piraeus de un am luat 2000E. Acum 2 ani am fost executat de kruk cu o parte din salariu, am platit cam un an dupa care cu bani ramasi nu ma mai descurcat, asa ca am renuntat la locul de munca. In urma cu o luna am fost sunat de catre un angajat de la kruk ca dosarul meu nu se mai afla la biroul executorului judecatoresc s-a intors la departamentul ”intelegeri amiabile” de la firma kruk. Acum as dori sa imi cumpar un teren si sa il trec pe numele meu. Credeti ca firma de recuperare ma poate executa si sa ia terenul?

 15. Pingback: Executat Silit De Secapital Anulare Somatie Imobiliara Contestatie Executare

 16. buna ziua , am avut un credit la procredit bank,din 2012 sucursala din braila sa inchis eu nestiind unde pot plati ratele nu am mai platit,apoi am ramas fara loc de munca si de la ei nu am mai primit nimic pana anul acesta cand am fost sunata de cei de la kruk ca mi.au scos casa la licitatie.ce e de facut in aceasta situatie?este posibil sa fiu executata?multumesc

 17. Buna ziua! ( Va rog sa-mi raspundeti cat de repede puteti, este URGENT…mai am 2 zile )

  Suntem doi coproprietari ai unui imobil si nu ne-am inteles. Imobilul a fost scos la licitatie de catre executor. Primele doua licitatii la 100% , a treia oara la 75 % desi am facut contestatie., in care i-am atras atentia executaorului ca este vorba de un PARTAJ JUDICIAR, nu de executare silita. Mai mult decat atat, executorul a continuat cu termenele de licitatie. La a 4-a licitatie cica s-a suspendat la cererea copartasei7reclamanta ( ca nu este reprezentata de avocat). Acum a fixat un nou termen cu 50% din valoarea imobilului. Am facut contestatie imediat, motivand principiul disponibilitatii, dar n-am primit nici un raspuns.

  Intrebare : Sa merg la executor si sa-i cer un numar de inregistrare la contestatie? Ce sa mai fac ? ( mai sunt doua zile din cele 15 in care se poate depune contestatie) – Mentionez ca nu am fost de acord cu vanzarea sub pretul evaluat. Nu am semnat nimic in acest sens.

  Codul de procedura civila: Procedura partajului judiciar ( art. 979 – art. 995)
  Art. 992: Procedura vanzarii la licitatie
  (2) Executorul va fixa termenul de licitație, care nu va putea depăși 30 de zile pentru bunurile mobile și 60 de zile pentru bunurile imobile, socotite de la data primirii încheierii, și va înștiința coproprietarii despre data, ora și locul vânzării.
  (5) Coproprietarii pot conveni ca vanzarea bunurilor sa se faca la orice pret oferit de participantii la licitatie. De asemenea, ei pot conveni ca vanzarea sa nu se faca sub un anumit pret.
  Vânzarea la licitaţie publică în procedura partajului judiciar.
  Aplicabilitatea dispoziţiilor din Codul procedură civilă referitoare la executarea silită este limitată sub două aspecte, şi anume:
  – nu se aplică în cazul în care există norme derogatorii în capitolul referitor la procedura partajului judiciar;
  – vânzarea la licitaţie nefiind o executare silită, normele care sunt strâns legate de executarea silită nu au aplicabilitate, astfel încât nu se vor aplica decât textele care prevăd modul de desfăşurare a licitaţiei.
  Prin urmare, concluzia la care s-a ajuns în doctrină şi jurisprudenţă cu privire la reglementarea anterioară a procedurii partajului este valabilă şi în prezent, astfel că nu se va forma dosar de executare silită, nu se va emite somaţie, nu se va încheia proces-verbal de sechestru, nu se va întocmi tabloul de ordine al creditorilor.
  Dacă coproprietarii nu sunt de acord cu vânzarea bunului sub preţul de pornire a licitaţiei, nu se aplică dispoziţiile din materia executării silite care prevăd că bunul se vinde chiar şi sub preţul de pornire, aceste dispoziţii fiind incompatibile cu procedura partajului judiciar. În lipsa unei adjudecări la prima publicaţie de vânzare, la termenele ulterioare licitaţia va porni tot de la preţul de strigare iniţial, nefiind aplicabile dispoziţiile referitoare la reducerea preţului la 75% şi, respectiv, 50% din valoarea la care a fost evaluat bunul.

  Multumesc anticipat!

 18. Buna ziua,nu am reușit să plătesc ratele aproape de un an menționez că casa este luate prin programul prima casă și recent am primit înștiințare acasă cu executare silită…am fost la bancă unde mi sa spus că trebuie să plătesc 55.000 lei către ei și 49.000 către ANAF ca sa înceteze executarea silită și nu înțeleg de ce trebuie sa plătesc în ambele părți

 19. Am poprire pe salariu atat eu cat si sotia mea,ieri am primit instiintare de la executor ca casa va fi scoasa la vanzare prin licitatie. Se mai poate face ceva.Va multumesc.

 20. Daca se prezinta o singura persoana la o licitatie de executare silita, atunci nu se mai poate lua la 30% ?

  Daca vin oamenii cu prieteni doar ca sa fie 2 persoane… asta e o practica care se intampla des?

  Va putem angaja pentru a fi avocatul nostru la executari judecatoresti – eu doresc sa fiu cumparatoarea

  Va multumesc anticipat

 21. Pretul de pornire al clitatiei este de 75% din valoarea imobilului.
  Intai participantii fac o oferta.

  Apoi se prezinta la licitatie.

  E obligatoriu ca oferta sa fie de peste 75% din valoarea imobilului?

  Executorul judecatoresc decide pretul acceptabil, sau decide banca creditoare care a executat debitorul si nu este prezenta la licitatie?

  Cum se ajunge la acceptarea unei oferte de 35% din pretul evaluat atunci?

  Va multumesc frumos

 22. Pingback: Daca Am O Datorie Pe Persoana Fizica Pot Fi Executat Silit Pe PFA? -

 23. Buna seara am și eu o întrebare daca se poate am domiciliul în bucurești iar firma de recuperari ma dat în judecata aceasta firma sa prezentat cu ùn contract ca fiind creditoare a imprumutului pe care lam facut la brdla trimis la executor tocmai în botosani daca eu am domiciliul în Buc Executorul din Botosani are COMPETENȚA de-a judeca acest dosar din București. Vă Mulțumesc .Constantin

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.