Model ACT CONSTITUTIV

ACT CONSTITUTIV AL S.C. ………………….. S.A.1. Subsemnatul ………….., cetatean ……….., domiciliat in …………… , identificat cu B.I. seria …, nr. ….., eliberat de Politia …………, la data de ……….., nascut la data de ………., in localitatea …………….;2. Subsemnatul ………….., cetatean ……….., domiciliat in …………… , identificat cu B.I. seria .. nr. ……, eliberat de Politia …………,la data de ……….., nascut la data de ………., in localitatea …………….;3. Subsemnatul ………….., cetatean ……….., domiciliat in …………… , identificat cu B.I. seria .. nr. ……, eliberat de Politia …………,la data de ……….., nascut la data de ………., in localitatea …………….;sunt de acord sa incheie actul constitutiv al soietatii ……………….., act care reuneste contractul de societate si statutul societatii comerciale, in urmatoarele conditii:1. Denumirea societatiiDenumirea societatii este S.C. ……………. S.A., denumire inregistrata la Registrul Comertului cu dovada privind anterioritatea firmei nr. …… din data de …………. .2. Forma juridica a societatiiS.C. …………….. S.A. este o societate pe actiuni. Societatea este persoana juridica de drept roman ce isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului act constitutiv si in conformitate cu prevederile legale referitoare la societatile comerciale.3. Sediul societatiiSediul societatii este in localitatea …………., str. ……….., nr. … .Societatea poate infiinta sucursale, filiale sau reprezentante comerciale in conditiile legii.4. Durata societatiiSocietatea se constitue pe durata nelimiata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.Data inmatricularii societatii in Registrul Comertului este data infiintarii sale.5. Obiectul de activitate al societatiiActivitatea societatii este …………………cod CAEN.6. Capitalul socialCapitalul social total subscris de actionari este in valoare de ………. lei.Capitalul social este impartit in …. actiuni la purtator, fiecare in valoare de ………. lei, subscris si varsat in intregime de actionari dupa cum urmeaza:1. ……. subscrie un numar de …. actiuni numarate de la 1 la …, reprezentand …% din capitalul social, in valoare de ……. lei.2. ……….. subscrie un numar de …. actiuni numarate de la … la …, reprezentand …% din capitalul social, in valoare de ……….. lei.3. ………. subscrie un numar de …. actiuni numarate de la … la …, reprezentand …% din capitalul social, in valoare de ……….. lei.Capitalul social poate fi majorat prin decizia Adunarii generale extraordinare, in conditiile si cu respectarea procedurii reglementate de prezentul act constitutiv.Majorarea capitalului social se poate face prin:a) emisiunea de noi actiuni;b) majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau dupa achitarea actiunilor din emisiunea precedenta.Reducerea capitalului social se poate face prin hotararea Adunarii generale extraordinare, cu respectarea minimului de capital social prevazut de lege.Capitalul social poate fi redus prin:a) micsorarea numarului de actiuni;b) reducerea valorii nominale a actiunilor;c) dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, urmata de anularea acestora.7. ActiunileActiunile ………. ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.Actiunile vor purta timbrul societatii si semnatura presedintelui societatii.8. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilorDreptul de proprietate asupra actiunilor se transfera prin simpla traditiune a acestora.Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.Un actionar care doreste sa vanda din actiunile sale, va oferi mai intai spre vanzare aceste actiuni celorlalti actionari, in conformitate cu proportia de actiuni detinute, printr-o instiintare in care se va specifica pretul pentru fiecare actiune si numarul de actiuni oferite spre cumparare.In 21 de zile de la primirea instiintarii de transfer, actionarii carora li s-a facut oferta de vanzare vor putea opta pentru cumpararea actiunilor oferite prin comunicare in scris catre actionarul ofertant.In 7 zile de la primirea de catre actionarul vanzator a instiintarii de acceptare, actionarul vanzator si actionarul cumparator vor finaliza transferul actiunilor vandute, iar actionarul cumparator va plati pretul prescris pentru actiuni.In situatia in care raman actiuni nevandute, actionarul vanzator va fi liber sa ofere aceste actiuni oricaror alte persoane, la acelasi pret si in aceleasi conditii, fara ca pretul pe o actiune sa fie mai mic decat cel in oferta catre ceilalti actionari.Daca o persoana care nu este actionar al societatii, doreste sa cumpere actiunile de vanzare, inainte ca transferul sa fie facut catre o asemenea persoana trebuie convocat Consiliul de Administratie, pentru a aproba acest transfer.9. Adunarea generala a actionarilorAdunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide saupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.Adunarile generale sunt ordinare sau extraordinare si se tin la sediul societatii.Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre presedintele Consiliului de Administratie ori de cate ori este necesar pentru a se lua o decizie de competenta acesteia, precum si la cererea actionarilor ce reprezinta a zecea parte din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.Instiintarile cu privire la adunarile generale se trimit prin scrisori recomandate sau prin telex la adresele date de actionari in prezentul act constitutiv sau la acelea comunicate in scris societatii, cu cel putin 15 zile inainte de data convenita pentru adunare, precizandu-se ziua, ora si locul adunarii precum si proiectul pentru ordinea de zi.Pentru adunarile generale ordinare, urmatoarele documente sunt trimise impreuna cu instiintarea: bilantul si contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de administratie, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul urmator.Persoana care prezideaza Adunarea generala sau oricare dintre actionari poate propune luarea in discutie a altor probleme in afara de cele inscrise in proiectul ordinii de zi. Astfel de probleme se pot discuta pe baza acordului Adunarii generale a actionarilorAdunarea generala este prezidata de presedintele Consiliului de administratie sau de principalul actionar, in cazul lipsei sale.Adunarea generala alege dintre membrii sai un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si care sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat ce se pastreaza la sediul societatii.Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.Dreptul la vot poate fi exercitat personal sau prin imputernicit pe baza de procura speciala care va fi prezentata inaintea adunarii generale.10. Consiliul de administratieSocietatea este administrata de un Consiliu de administratie compus din 3-5 administratori numiti de Adunarea generala pe o perioada de maxim 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe alta perioada de 2 ani.Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea generala alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pe care este ales pentru ocuparea locului vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.Consiliul de administratie va fi condus de un presedinte.Presedintele Consiliului de administratie este si Directorul General al societatii.Presedintele Consiliului de administratie si ceilalti administratori sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.Membrii Consiliului de administratie sunt:1. ………………, domiciliat in ……………, nascut la data …………, in …………;2. ………………, domiciliat in ……………, nascut la data …………, in …………;3. ………………, domiciliat in ……………, nascut la data …………, in ………… .Fiecare administrator va depune pentru administratia sa o garantie egala cu valoarea nominala a 10 actiuni in cazul administratorilor actionari sau cu dublul remuneratiei lunare in celelalte cazuri.Fiecare administrator va avea un vot in Consiliul de administratie.Dezbaterile Consiliului de administratie se desfasoara o data pe luna si oricand este necesar, conform ordinii de zi inaintata de presedinte cu cel putin 10 zile inainte si sunt consemnate in procesul verbal al adunarii, inclus intr-un registru sigilat si parafat de presedinte.Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de administratie si de administratorii prezenti.Presedintele, Directorul General si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie raspund individual si solidar dupa caz fata de societate, pentru prejuduciile rezultate din infractiuni sau abateri si pentru greseli in administrarea societatii.In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii generale a actionarilor.Pe langa alte probleme, Consiliul de administratie hotaraste asupra urmatoarelor:a) ordinea de zi pentru Adunarea generala;b) planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul de conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent;c) investitii precum si contractarea de imprumuturi care nu depasesc …% din capitalul social al societatii;d) finantarea, ipotecarea, amanetarea, incredintarea patrimoniului sau a proprietatilor societatii, ca garantie pentru imprumut, potrivit competentelor acordate de Adunarea generala a actionarilor;e) incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite;f) angajeaza si concediaza personalul societatii, stabileste drepturile si obligatiile personalului.Adunarea generala va putea decide ca administrarea societatii sa fie incredintata unei persoane juridice, prin incheierea unui contract de administrare.Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Directie, compus din membri alesi dintre administratori, care va fi coordonat de un director general.11. Controlul societatiiSocietatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si cataloagelor de conturi si va inainta fiecarei parti un raport al reviziei la incheierea acesteia. Societatea va inregistra toate operatiunile financiare in registre ce vor fi intocmite in acest scop, conform legii.Asemenea registre si documente contabile vor fi puse la dispozitia actionarilor sau a reprezentantilor lor autorizati, ori de cate ori acestia le cer pentru verificare.Adunarea generala va alege cenzori care sa verifice cataloagele si registrele societatii, inclusiv registrul de la inchiderea exercitiului economico-financiar. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.Comisia de cenzori va fi compusa din … membri, dintre care cel putin unul va fi contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Cenzorii societatii vor fi:1. ……………, domiciliat in ……………, nascut la data de …………, in ………..;2. ……………, domiciliat in ……………, nascut la data de …………, in ………..;3. ……………, domiciliat in ……………, nascut la data de …………, in …………Adunarea generala alege, de asemenea, 3 cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari.Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de preluarea functiei, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.Comisia de cenzori are urmatoarele indatoriri:a) sa supravegheze gestiunea societatii;b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;c) sa verifice daca registrele societatii sunt regulat tinute;d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;e) sa informeze Adunarea generala asupra rezultatelor examinarilor etc.Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale.Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fara drept de vot.Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate;c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator.Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa determinata de Adunarea generala.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea generala, cu votul cerut la adunarile extraordinare.12. Activitatea societatiiExercitiul economic financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data constituirii societatii si se termina la sfarsitul aceluiasi an.In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilantul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activitatilor sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.13. Calculul si repartizarea beneficiilorBeneficiile societatii se stabilesc in baza bilantului aprobat de Adunarea generala a actionarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investitiilor, modernizarii, cercetarii si dezvoltarii, precum si pentru alte destinatii stabilite de catre Adunarea generala.Conditiile participarii la beneficii sunt stabilite de Adunarea generala pentru fiecare exercitiu financiar.Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in cel mult 3 luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea generala a actionarilor, daca Adunarea generala nu a stabilit altfel.14. Personalul societatiiAdministratorul societatii si membrii Comisiei de cenzori sunt numiti de catre Adunarea generala a actionarilorPersonalul de executie este numit de catre Directorul General al societatii.Personalul este angajat in functie de diagrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca inregistrate la Oficiul de Munca.Nivelul salariilor se stabileste si se modifica de catre Directorul General, conform imputernicirii acordate de catre Adunarea generala a actionarilor.15. Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatiiSocietatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societati prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, cazuri in care se vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare prevazute de lege.Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;b) hotararea Adunarii generale;c) falimentul societatii;d) in orice alta situatie, pe baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.Lichidarea societatii se face de unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea generala a actionarilor.Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.Dupa preluarea functiei, lichidatorii sunt obligati ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii.Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de Director si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.Lichidatorii vor anunta creditorii societatii printr-un anunt public cerandu-le sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada de timp determinata, creditorii cunoscuti de societate vor primi un anunt special solicitandu-se precizarea pretentiilor.Lichidatorii, indeplinind operatiile care nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal si impreuna pentru indeplinirea acestor obligatiuni.Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii si le vor inainta spre aprobare Adunarii generale a actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerati a fi eliberati de obligatiile lor de catre societate. De asemenea, ei vor cere radierea societatii din Registrul Comertului.Incheiat astazi, ………., in … exemplare.
Semnaturile asociatilor:
…………………..
………………….

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania –

2 comments to “Model ACT CONSTITUTIV”
  1. o societate de tip inchis are stipulat in actul constitutiv ca nu se pot vinde actiuni in afara societatii decat pachet de 80%din totalul actiunilor societatii prevalandu-se de art.din lege care spune ca se pot stipula in actul constituti si alte forme de vanzare.
    intrebare: daca nici un actionar nu doreste sa cumpere actiunile unuia ce are doar 14%le poate vinde unei terte persoane,este legal,constitutional ,nu incalca alte drepturi acel articol pentru nimeni nu detine acel pachet?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.