Revocarea Donatiei In In Instanta – Avocat Revocare Donatie

Revocarea Donatiei in instanta – Procedura si cand se poate solicita?

Probabil că majoritatea dintre noi am avut, cel puțin o dată, ocazia de a da sau de a primi un bun, mai valoros sau mai puțin valoros, ca donație, dar nu am luat în considerare care ar fi statutul juridic al acestei operațiuni și, mai ales, dacă se poate solicita returnarea respectivului bun, la o dată ulterioară, pentru motive întemeiate, mai pe scurt revocarea donatiei facute noua.

Donaţiile sunt, în principiu, irevocabile, însă legea prevede și situații când acestea pot fi revocate, în anumite condiţii stipulate expres. Spre deosebire de Vechiul Cod civil, care prevedea revocarea donaţiei pentru mai multe motive: 

  • pentru ingratitudine, pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor şi pentru survenienţă de copil; Noul Cod civil nu mai prevede revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil.

 În schimb, această nouă reglementare aduce unele îmbunătăţiri în ceea ce priveşte cazurile de revocare pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea sarcinii. Totodată, există și un al treilea caz de revocare, conform art. 1016 NCC., îndeplinirea condiţiei rezolutorii exprese, în cazul în care donatarul şi descendenţii acestuia ar predeceda donatorului.

Totodată, trebuie menționat și faptul că donaţiile între soţi sunt revocabile ad nutum.

Revocarea donației poate fi făcută în mod expres sau chiar tacit, cu condiția ca revocarea să survină în timpul căsătoriei. 

Ulterior desfacerii căsătoriei, revocarea donației în temeiul art. 1031 C. civ., nu mai poate avea loc, în schimb donația va putea fi revocată pentru ingratitudine sau neexecutarea sarcinilor, în temeiul dispozițiilor art. 1023-1026 C. civ., respectiv art. 1027-1029 C. civ., după caz.

Clauza prin care soţul donator ar renunţa la dreptul de a revoca donaţiunea (anularea donatiei) făcută soţiei, e lipsită de valoare juridică, întrucât e contrară regulii de ordine publică a revocabilităţii donaţiunilor între soţi.

Revocarea Donatiei

Vânzările între soţi în vederea lichidării sunt permise.

Din punct de vedere etimologic, legiuitorul foloseşte noţiunea de „revocare a donaţiei”, şi nu de desfiinţare, ținând cont că diferenţa dintre cele două noţiuni este esenţială.

Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii impuse donatarului determină desfiinţarea tuturor drepturilor constituite de donatar, ca efect al îndeplinirii condiţiei rezolutorii, această desființare activând astfel în mod retroactiv și considerându-se că nu a existat niciodată contractul de donaţie.

În schimb, revocarea pentru ingratitudinea donatarului nu îşi produce efectele decât pentru viitor, de la momentul revocării ei, deci ulterior apariției motivului de ingratitudine.

Revocarea donaţiei, în cazul în care liberalitatea s-a făcut sub condiția unei obligații pentru donatar (executarea unei sarcini), poate produce efecte nu doar faţă de donatar ci şi faţă de terţi, întrucât drepturile constituite în favoarea lor pot fi desfiinţate potrivit regulilor aplicabile rezoluţiunii pentru neexecutare. Rezultă, astfel că, dacă donatorul are dreptul la restitutio in integrum (restituirea integrală a prestației) inclusiv în raporturile cu terţii subdobânditori ai bunului donat, acelaşi drept îl poate opune donatarului care nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită prin actul de donație.

Astfel, pentru a se produce revocarea donației, autorul sau succesorii acestuia în drepturi pot uza de acţiunea în rezoluţiune a unui contract de donaţie.

Aceasta poate fi promovată pentru neexecutarea sarcinii, astfel că are un caracter personal şi patrimonial, fiind transmisibilă prin deces moştenitorilor, întocmai ca orice drept patrimonial, iar moştenitorii o pot exercita direct, şi nu doar să o continue dacă ar fi fost introdusă de către autorul lor.

Acţiunea în revocarea donației pentru neexecutarea sarcinii de întreţinere nu poate fi confundată cu acţiunea în executarea sarcinii întreţinerii care, într-adevăr, faţă de caracterul ei strict personal, poate fi exercitată doar de beneficiarul întreţinerii şi numai continuată de către moştenitori.

Consecinta revocarii donatiei – Revocarea donatiei intoarce bunul donat in patrimoniul donatorului.

Revocarea donaţiei atrage după sine, ca o consecinţă imediată, nevaliditatea transmisiunii intervenite între donatar şi un terţ achizitor, în virtutea principiului resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.

În ceea ce privește modul în care poate activa revocarea donației pentru neexecutarea a obligației stabilite, arătăm că, părţile sunt libere să stipuleze în actul de donație un pact comisoriu expres, în temeiul căruia revocarea să opereze de plin drept în caz de neîndeplinire a sarcinilor, fără notificare şi fără cerere de chemare în judecată. 

Cititi si :

Într-o asemenea ipoteză, instanţa de judecată sesizată nu va avea altă posibilitate decât aceea de a constata că revocarea donaţiei a operat de drept prin neexecutarea sarcinilor, fără a putea acorda un termen donatarului în vederea executării.

Per a contrario, în măsura în care nu a exista pactul comisoriu și donatorul ar formula o cerere de revocare, pârâtul ar putea să acopere lipsurile până la primul termen de judecată, în sensul de a executa sarcina, iar cererea ar fi respinsă ca nefondată.

Desigur, pentru a putea stabili în care dintre situațiile menționate vă situați, este necesară o analiză amănunțită a actului de donație și a documentelor anexate, dar și o expunere corectă a situației de fapt, în fața unui avocat specializat.

Revocarea donatiei

De asemenea si raportul donatiei este o alta chestiune pe care cei care fac donatii trebuie sa o aiba in vedere pentru ca in viitor acele liberalitati sa nu poata fi raportate la masa succesorala.

Av.Drd. Cuculis Adrian

2 comments to “Revocarea Donatiei In In Instanta – Avocat Revocare Donatie”

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume si email)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.