Cauciucurile de iarna absolut obligatorii de acest an!! – Cuculis si Asociatii birou de avocatura va explica modificarile la legea circulatiei 195!

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6 1 , cu urmatorul cuprins:
„6 1 . anvelope de iarna — anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz.”
2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;”.
3. La articolul 112 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h 1 ), cu urmatorul cuprins:
„h 1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;”.
4. La articolul 112, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h 1 ), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x),
o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.”
Art. II. –— Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 56. — (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier de catre inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.”
2. La articolul 561 , alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) La controlul efectuat in trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop vor verifica si starea tehnica a vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.”
3. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 57. — (1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii
de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop au dreptul sa patrunda in timpul programului de lucru atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestia.
(2) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, acestia au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.”
4. La articolul 58, dupa litera am) se introduc doua noi litere, literele an) si ao), cu urmatorul cuprins:
„an) efectuarea transportului de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara ca autovehiculele sa fie dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
ao) circulatia autovehiculelor cu lanturi montate pe roti, pe portiunile de drum care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei.”
5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. ak), al), an) si ao);”.
6. Articolul 62 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 62 1 . — (1) In cazul utilizarii la transport a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare de catre personalul competent potrivit legii.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare in conformitate cu legislatia in vigoare.”
7. Dupa articolul 62 1 se introduce un nou articol, articolul 62 2 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 62 2 . — (1) In cazul in care savarsirea faptei prevazute la art. 58 lit. an) are drept consecinta blocarea unui sector de drum, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale personalul prevazut la art. 60 lit. a) va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre obligatia operatorului de transport/intreprinderii de a achita costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), administratorul drumului intocmeste devizul cuprinzand costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat si notifica operatorului de transport/intreprinderii, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a le achita in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
(3) Operatorul de transport sau intreprinderea, dupa caz, poate contesta notificarea conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. III. — Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 45, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului intocmeste un deviz cu contravaloarea daunelor
produse si depune, in termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, in conditiile Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de despagubire la asiguratorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, a incheiat contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
(6) In situatia in care limitele de despagubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acopera in totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, partea din prejudiciu pentru care asiguratorul nu a acordat despagubiri.”
2. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
„(7) In situatia in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, nu avea incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum si in situatia in care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii obligatiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului intocmeste devizul cu contravaloarea daunelor si notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii, in termen de 7 zile de la datasavarsirii contraventiei, obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, costurile aferente repararii sau inlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
(8) Conducatorul auto si, dupa caz, operatorul de transport sau intreprinderea pot contesta notificarea prevazuta la alin. (6) si (7), conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)—(5), cu urmatorul cuprins:
„(3) Pe langa amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita, in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
(4) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea
despagubirii si modul de achitare a acesteia.
(5) Sumele incasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.”
4. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. — Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.”
5. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
Art. IV. — Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I si ale art. II pct. 4 si 5, care vor intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

10 comments to “Cauciucurile de iarna absolut obligatorii de acest an!! – Cuculis si Asociatii birou de avocatura va explica modificarile la legea circulatiei 195!”
 1. buna yiua, as dori sa stiu in cazuln in care in cayul unui divort apar doua sentinte care este valabila. specific ca in cazul meu eu am depus cererea de divort in romania iar fosta sotie a depus cererea in spania. suntem ambii cetatenii romanii casatoriti in romania avand si doi copiii minori. acum ne am trezit in fata faptului implinit sa ne confruntam cu doua decizii de divort. va multumesc…..

  • Intradevar este o situatie inedita, insa lucrurile sunt simple, decizia de divort opozabila este cea data prima data. Cu stima, av Cuculis 0722298011

 2. Buna ziua sunt casatorita de 5 ani cu un indian si instanta judecatoreasca nui de competenta sami desfaca divortu nu inteleg de ce? Nu a venit in romania nu are rezindenta nimica actele sunt legalizate tot nu avem copiii sau bunuri impreuna noi suntem de acord cu divortul dar nul putem optine de ce?

 3. Buna ziua! Fratele meu este cetatean spaniol. El s-a casatorit in Romania si a plecat cu sotia in Spania unde aceasta a nascut o fetita. Intre timp ei au divortat in Romania. Fratele meu, bineinteles, este obligat la plata pensiei alimentare in Spania. Acesta nu a mai platit-o de cateva luni si nu mai vrea sa ii plateasca pentru ca s-a interesat si fata nu mai poarta numele lui. La scoala in loc sa o cheme cu numele fratelui meu, o chema dupa numele actualului sot si numele sotiei inainte de casatoria cu fratele meu. Intrebarea mea este daca mai este obligat la plata pensiei alimentare daca se dovedeste ca fata nu mai poarta numele lui. Multumesc!

 4. Buona ziua ma numesc Loredana sunt casatorita in Romania in judetul neamt din 2009 si am depus divortul din septembrie 2014 procedurile si decurs toate dar mie nu mi sa incheiat Inca divortul si eu Inca nu inteleg de ce fiului mie nu i sa u varsat Inca nici un leu din pensia alimentara Inca si totusi avocata ce a fost platita pana la ultimul leu imi spune sa ma inarmez ci rabdare . Rabdarile male sau can terminat pt ca eu traiesc in italia si sint blocata aici ci baietelul nei ce are 5 ani si tatal lui din ce mie imi rezulta lucreaza si el la 150 km distanta de noi dar nimeni nu i face nimic chiar dàca nu isi face datoria de tata in nici in sens am inceput sa mi pierd increderea in aceasta avocata pt ca se cunoaste ci avocatul fostului meu sot va rog dàca ma puteti ajuta cum pot incheia acest divort?

 5. Buna ziua domnule avocat .Sunt casatorita in cypru de aproximativ un an jumatate cu un cetatean din Orientul Mijlociu (el mi a spus ca este din Pakistan ) si la aproximativ o luna de la casatorie a plecat din casa unde traiam in Cypru Nicosia a luandu mi certificatul de nastere si buletinul .Le am recuperat apoi m am intors in tara.Mentionez ca nu am pastrat legatura cu el si nu detin certificatul de casatorie motiv pt care astazi nu mi pot face buletin neavand acest certificat .Eu doresc incheierea acestei casatorii deoarece consider ca nu avem nimic in comun si o consider incheiata.Am rugamintea deosebita la dumneavoastra daca se poate sa ma puteti ajuta ce as putea sa fac in cazul acesta pentru ca am nevoie de buletin cat mai urgent avand un copil de 5 ani in intretinere si foind insarcinata cu al doilea copil in aproximativ 8 luni cu prietenul meu , noi dorind sa ne oficializam relatia .Va multumesc foarte mult pt sprijin si astept o indrumare de la un sfat de la dumneavoastra .

 6. Sunt casatorita in romania hunedoara ,,,acum locuiesc in italia roma ,,,,sunt despartita de sot de 2 ani nu legal ,,,, vreau sa divortez ,,, ce trebuie sa fac ?cat ma costa ?si in cat timp se poate face ? Nu am copii minori ,! Sunt mari fetele mele 22 si 24 ani ,,, multumesc Daniela

 7. Buna ziua! Sunt căsătorită cu un cetatea roman , eu românca , de 11 ani, in România , dar avem domiciliu in Londra, unde si locuim. Avem 2 copii minori , rezultați in urma căsătoriei . Vrem sa divorțăm . Întrebarea este unde sa aplicam in România sau in Londra. Multumim!

 8. Buna ziua !
  Am o relatie de un an de zile cu prietenul meu. El este in process de divort de mai bine de un an . Au facut partajul la notar , dar fosta nu a vrut si divortul , a dorit sa mearga in instanta , deoarece vrea sa obtina custodia fetitei si scoaterea de pe certificatul de nastere a numelui prietenului meu . Ea , fosta sotie , sustine ca nu prietenul meu este tatal copilului , ci cel cu care locuieste in momentul de fata in Irlanda. Instanta din Romania a respins cererea ei , l-a scos din process pe cel pe care ea sustine ca ar fi tatal copilului , iar procesul isi urmeaza cursul . Instanta a trimis o scrisoare in Irlanda pentru ancheta sociala , insa nu stim cat dureaza pana cand vom primi un raspuns . Au trecut deja 2 termene si nu am primit nici un rezultat decat confirmarea ca autoritatea tutelara a primit scrisoarea . Cat dureaza o ancheta sociala in Irlanda ? Trebuie sa mearga ea la Autoritatea Tutelara sa grabeasca ancheta ? Am inteles ca instanta nu poate sa intervina , totusi a trecut mai bine de un an . Din pacate , fosta este foarte incapatanata si crede ca prietenul meu este vinovat de scoaterea din process a celui care este adevaratul tata al copilului si din acest motiv , oricat am incerca sa-i explicam , ea nu intelege si nu se poate discuta cu ea si cred ca nu va face nimic pentru ca ancheta sa se faca mai repede . Urmatorul termen il avem pe 10.10.2017 . Ce putem face ?
  Multumesc !

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.