Recuperare Creante Comerciale-Ordonanta De Plata Metoda Recuperare Creante Debitori

Recuperarea Debitelor Restante-Ordonanta De Plata – Metoda Rapida De Recuperare A Debitelor Restante

Recuperare Creante Comerciale  in 3 pasi simpli – Ordonanta de plata – puteti recupera banii de la partenerii comerciali care nu respecta plata facturilor si serviciilor.

Recuperare Creante Comerciale
Avocat Drept Comercial

Cui se adreseaza procedura de ordonanta de plata?

Daca aveti o datorie pe care trebuie sa o recuperati ce deriva spre exemplu dintr-un contract de prestari servicii pentru care s-a emis si factura, atunci procedura ordonantei de plata se aplica exact pentru situatia dvs.

Astfel, procedura se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Important de retinut este ca procedura se aplica inclusiv in cazul autoritatilor contractante.

Ce trebuie sa faca creditorul inainte de a apela la instanta de judecata pentru Recuperarea de Creante Comerciale?

In primul rand Creditorul care vrea sa porneasca aceasta procedura, rebuie sa comunice prin EXECUTOR o somatie de plata –

Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Dupa expirarea termenului de 15 zile, daca debitorul nu plateste, creditorul poate introduce cererea privind ordonanţa de plată la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.

Ce date trebuie sa cuprinda cererea de chemare in judecata/ordonanta de plata?

Cererea privind ordonanţa de plată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, precum şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;

b) numele şi prenumele, codul numeric personal, dacă este cunoscut, şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, dacă sunt cunoscute, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar;

c) suma ce reprezintă obiectul creanţei, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiei de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determinarea datoriei;

d) suma ce reprezintă dobânzile aferente sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului, potrivit legii;

e) semnătura creditorului.

PONT JURIDIC- Nu uitati – la cererea de chemare in judecata se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

Dovada comunicării somaţiei prevăzute la art. 1.015 alin. (1) se va ataşa cererii sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.

Intarzierea in plata debitelor restante, poate duce la obligarea paratului la plata de daune interese!!

Creditorul poate pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.

Creanta poate fi contestata de catre debitor, astfel incat trebuie sa

Contestarea creanţei (1) Dacă debitorul contestă creanţa, instanţa verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor.

În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va respinge cererea creditorului prin încheiere.

De aceea este important sa aveti apararile facute de catre un avocat specializat in Recuperare Creante Comerciale altfel ordonanta de plata va poate fi respinsa.

(2) Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. (1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Articolul 1.022 Emiterea ordonanţei

(1) În cazul în care instanţa, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum şi a declaraţiilor părţilor, constată că pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de plată.

(2) Dacă instanţa, examinând probele cauzei, constată că numai o parte dintre pretenţiile creditorului sunt întemeiate, va emite ordonanţa de plată numai pentru această parte, stabilind şi termenul de plată.

În acest caz, creditorul poate formula cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun pentru a obţine obligarea debitorului la plata restului datoriei. (3) Termenul de plată prevăzut la alin. (1) şi (2) nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei. Judecătorul nu va putea stabili alt termen de plată, decât dacă părţile se înţeleg în acest sens.

Astfel, afam de la leguitor, ca avem posibilitatea ca intr-un termen de maxim pana la 30 de zile sa recuperam creantele clare si certe ce deriva din contracte.

Atentie,intodeauna redactati contractele de colaborare numai cu un avocat de comercial , specializat in Recuperare Creante Comerciale

ORDONANȚA DE PLATĂ

În circuitul civil, de multe ori există neconcordanțe între serviciul primit și cel așteptat, însă, de obicei, prestatorul solicită totuși achitarea costului respectivului serviciu în integralitate, indiferent de calitatea sau eficiența rezultatului obținut.

Astfel, se ajunge la neplata facturilor emise de prestator beneficiarului, aspect ce conduce la necesitatea stabilirii unei căi de obligare a debitorului la plata creanței stabilite în sarcina sa.

Procedura ordonanței de plată este o procedură de instanță simplificată, prin intermediul căreia, creditorul poate să recupereze o sumă de bani de la datornicul care nu a achitat la scadență debitul restant, putând să fie percepute implicit dobânzi penalizatoare stabilite în cadrul contractului, în caz contrar, putând să se aplice dobânda legală.

Această procedură se aplică în situația în care, una dintre părți nu a îndeplinit la timp obligația contractuală, iar creanța este certă, lichidă și exigibilă, astfel cum prevede Codul de procedură civilă.

Creanța este certă atunci când existența sa este neîndoielnică,  lichidă și exigibilă, atunci cand obiectul său este determinat prin însuși înscrisul ce o prevede și obligația debitorului este ajunsă la scadență, ori când acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată .

Anterior învestirii instanței cu o astfel de acțiune, creditoarul are obligația de a soma debitorul cu privire la îndeplinirea voluntară a achitării debitului restant, urmând ca în eventualitatea în care se dă curs acestei solicitări, să nu se mai ajungă în fața instanței de judecată.

Somația se expediază fie prin intermediul executorului judecătoresc, fie prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, confirmarea de primire făcând dovada primirii acesteia de către debitor.

În eventualitatea în care nu este îndeplinită obligația pusă în vedere prin intermediul somației de plată în termen de 15 zile, creditorul are posibilitatea de a se adresa instanței pentru obligarea debitorului, precum și pentru plata dobânzilor penalizatoare, dacă au fost percepute astfel de dobânzi.

Înainte de demararea acestor proceduri, trebuie să se verifice dacă cel ce trebuia să-și îndeplinească primul obligația este debitorul, în caz contrar, nu se poate solicita îndeplinirea unei obligații dacă s-a stabilit o ordine de îndeplinire a acestora și cel ce nu a îndeplinit obligația este chiar creditorul.

Astfel, reiese fără dubiu că orice pârât, împotriva căruia se solicită pronunțarea unei Ordonanțe de plată, poate să opună ca apărăi orice nerespectare a obligațiilor contractual a creditorului, precum și orice temeiuri care conduc la concluzia că obligația de plată nu poate fi opusă mai înainte ca prestatorul să își efectueze în mod complet, corect și conform calității stabilite prin contract a obligațiilor asumate.

Potrivit art. 1556 C. civ alin. (1) „Atunci când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre păți nu execută sau nu oferă executarea obligației, cealaltă parte poate, într-o masură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligații, afară de cazul în care din lege, din voința părților sau din uzanțe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi.

În ipoteza în care instanța constată cererea întemeiată, emite o ordonanță de plată care va cuprinde suma pentru care s-a încuviințat, cât și termenul în care trebuie îndeplinită această obligație.

Soluția, fie de admitere, fie de respingere a cererii, poate fi atacată, în termen de 10 zile, cu o Cerere în anularea ordonanței de plată, procedură ce va avea loc la aceeași instanță, dar în complet de 2 judecători.

În situația respingerii cererii, soluția nu reprezintă autoritate de lucru judecată decât în privința pronunțării asupra cererii de ordonanță de plată, nefiind judecat fondul cu privire la temeiul creanței invocate, astfel că poate fi introdusă ulterior o cerere de chemare în judeactă, pe drept comun.

Procedura emiterii unei ordonante de plata

Procedura ordonantei de plata este o procedura speciala prevazuta de dispozitiile art. 1014 si urmatoare din Codul de procedura civila si care se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constand în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil.

Astfel, in loc sa se uzeze de procedura de drept comun care este mai groaie si mai indelungata, se poate opta pentru aceasta procedura speciala, simplificata.

Nu sunt incluse în sfera de aplicare a acestei proceduri creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.

Anterior formularii unei cereri de emitere a ordonantei de plata, Art. 1.014 prevede obligativitatea comunicarii de catre creditor catre debitor a unei somatii, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să platească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Somatia întrerupe cursul prescriptiei extinctive potrivit dispozițiilor legale din Codul civil.

Dacă debitorul nu da curs somatiei primite si  nu plătește în termenul prevăzut de 15 zile, creditorul poate introduce cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță, care este de obicei instanta de la sediul debitorului.

Cererea privind ordonanța de plată trebuie sa cuprinda suma ce reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt și de drept al obligației de plată, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facută plată și orice element necesar pentru determinarea datoriei.

Desigur, dovada comunicării somatiei prealabile trebuie atasata cererii, sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.

 Cererea de emitere a ordonantei de plata se comunica partii adverse, care va depune intampinare care cuprinde apararile acestuia.

În cazul în care creditorul declară ca a primit plată sumei datorate, instanța ia act de această împrejurare  si dispune inchiderea dosarului.

In cazul in care debitorul contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a explicațiilor și lămuririlor părților. Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe, instanța va respinge cererea creditorului privind ordonanța de plată.

De asemenea, daca se observa ca apărarea debitorului este întemeiată, instanța va respinge cererea creditorului.

In cazul in care ordonanta este respinsa, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun.

Totusi, daca instanta constată că pretențiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanța de plată, în care se precizează suma datorata si termenul in care se poate face plata.

In cazul in care instanta gaseste cererea de emitere a ordonantei ca fiind intemeiata,  impotriva acesteia debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

De asemenea, si creditorul poate formula cerere in anulare in cazul respingerii ordonante de plata sau in cazul admiterii doar in parte a acesteia.

 Cererea în anulare se soluționează de către instanța care a pronunțat ordonanța de plată, în complet format din 2 judecători, si nu de catre instanta superioara in grad.

Ordonanța de plată reprezinta titlu executorium iar in cazul in care debitorul formuleaza contestatie la executarea silita, acesta nu se pot invoca decât neregularități privind procedură de executare, precum și cauze de stingere a obligației ivite ulterior rămânerii definitive a ordonanței de plata, insa nu si motive de fapt sau de drept cu privire la fondul titlului executoriu.

Solicitati o consultanta cu un avocat specializat in drept comercial? Click Aici.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.