Acte necesare – Obtinere cetatenie romana, avocat cetatenie romana.

3756880888_88b531ab0b[1]Acte necesare pentru obtinerea cetateniei romane

1.      PAŞAPORT în copie legalizată sau « conform cu originalul » cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primeşte cererea şi ştampila rotundă – dacă cererea se depune personal;
2.      PROCURĂ specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
3.      CAZIER JUDICIAR din România ( valabil 6 luni de la data emiterii );
4.      Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;
5.      Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
6.      Declaraţie pe propria răspundere personală, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
7.      Copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
8.      Promisiunea acordării cetăţeniei de către statul de domiciliu – traducere în limba română, legalizată) şi copie legalizată de pe original, cu apostilă, (sau duplicat) sau
9.      Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere în limba română, legalizată, precum şi copia legalizată de pe original sau copie legalizată de pe paşaportul străin în cazul obţinerii altei cetăţenii.
TAXE
1.      TAXĂ CONSULARĂ – 600 lei – se plăteşte la C.E.C. sau Trezorerie, în contul nr. 203301028609468.
2.      TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei se plăteşte la C.E.C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.
3.      TAXA de publicare în Monitorul Oficial în cuantum de 90 RON se plateşte în conturile:
IBAN: RO55RNCB0082006711100001, BCR S.A. – SUCURSALA UNIREA şi
IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531, Direcţia de trezorerie şi contabilitate publică a Municipiului Bucureşti
C.I.F. RO427282
Plata taxei se poate face şi la sediul Monitorului Oficial din Bucureşti, şos Panduri nr.1, Bl.P33, parter, sector 5.
4.      TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei-se cumpără de la Poştă
 
IMPORTANT
·        Situaţia copiilor minori:
Copiii minori încredinţaţi prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenia română, pierd cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte cetăţean român.
         Pentru această situaţie, la dosar se vor depune:
 –   copie legalizată după hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului;
–    acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român.
În cazul în care ambii părinţi renunţă la cetăţenia română, iar copilul minor se află cu aceştia în străinătate şi părăseşte ţara împreună cu părinţii săi, pentru pierderea cetăţeniei de către minor odată cu părinţii, se vor depune următoarele acte:
– asigurarea că vor dobândi o altă cetăţenie în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu;
 – declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate.
– Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise.
– Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte.
·        Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
·        TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNDEREA CERERII;
·        Pentru minori nu se percep taxe;
·        Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc;
·        Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere;
·        Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate;
·        În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

Biroul de avocatura va ajuta sa obtineti cetatenia Romana in cel mai scurt timp cu cele mai mici costuri, in concordanta cu dispozitiile legale.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Avocat Cetatenie Romana – Obtinere, redobandire cetatenie Tweet Cetăţenia
română se poate dobândi în patru moduri: 1. prin naştere; Persoana care se
naşte pe teritoriul unui stat primeşte cetăţenia statului respectiv. Sunt
unele state în care nu se practică cele spuse. 2. prin înfiere (adopţie);
Persoana care este înfiată în condiţiile legii de către o persoană ce…
Obtinere cetatenie romana Tweet Cetanenia romana se poate dobandi in
urmatoarele moduri: nastere, adoptie si acordare la cerere. Vom exemplifica in
cele ce urmeaza dobandirea cetateniei romane la cerere sau redobandirea
acesteia de catre persoanele ce si-au pierdut-o inainte de decembrie 1989.
Cetatenia romana se acorda la cerere persoanei fara cetatenie sau
cetateanului…
Acte necesare pentru cetatenie romana Tweet ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA
CETATENIEI ROMANE   Paşaportul (original şi xerox, inclusiv de pe paginile cu
viză de rezidenţă) sau procură specială; Adeverinţă de la Serviciul Paşapoarte
Judeţean din care să rezulte de când domiciliază în România ; Certificat de
naştere tradus în limba română şi legalizat ; Cerificatul…
Obtinere Cetatenie Romana Tweet ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA CETATENIEI
ROMANE Paşaportul (original şi xerox, inclusiv de pe paginile cu viză de
rezidenţă) sau procură specială; Adeverinţă de la Serviciul Paşapoarte
Judeţean din care să rezulte de când domiciliază în România ; Certificat de
naştere tradus în limba română şi legalizat ; Cerificatul de…
Acte necesare pentru cetatenia romana pentru moldoveni Tweet Acte Necesare
Pentru Redobândirea Cetăţeniei Române Buletinul sau cartea de identitate în
copie legalizată sau „conform cu originalul”; cu semnătura în clar a
consulului (diplomatului) care  primeşte cererea şi ştampila rotundă, în cazul
depunerii la misiunile diplomatice ale României sau Consulatele României în
străinătate.    (pentru persoanele căsătorite cu…