Muzica ambientala va fi taxata! Ai taxiu platesti, vrei sa fii mireasa si sa ai si muzica platesti!

Remuneratiile datorate pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental sunt cuprinse in cadrul unei Decizii a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, publicata recent in Monitorul Oficial. Metodologia publicata a fost stabilita printr-o Decizie a ORDA, care a admis cererea formulata de organismul de gestiune colectiva Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR – ADA) Totodata, utilizatorii de opere muzicale in scop ambiental au obligatia ca, inaintea oricarei utilizari de opere muzicale, sa obtina din partea UCMR – ADA “autorizatia licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale si sa plateasca remuneratii”. Astfel, unitatile de cazare (hoteluri, vile turistice, pensiuni), unitatile de alimentatie publica (restaurante, terase, cafenele, baruri, fast-food-uri, pizzerii, sali de nunti, petreceri, baluri), unitatile comerciale (magazine de orice tip, mall-uri, supermarketuri, galerii comerciale), dar si salile de jocuri de noroc, cazinourile, salile de internet, parcurile de distractie, scolile de dans, muzeele, centrele sau cabinetele medicale, targurile, expozitiile, aeroporturile, garile etc. trebuie sa plateasca taxe pentru a putea difuza muzica ambientala in incinta lor.

 

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Cauciucurile de iarna absolut obligatorii de acest an!! – Cuculis si Asociatii birou de avocatura va explica modificarile la legea circulatiei 195!

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.Art. I. — Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6 1 , cu urmatorul cuprins:
„6 1 . anvelope de iarna — anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor si ale remorcilor acestora, precum si montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, dupa caz.”
2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna, iar in cazul autovehiculului de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, fara ca acestea sa fie echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;”.
3. La articolul 112 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h 1 ), cu urmatorul cuprins:
„h 1) autovehiculul nu este dotat, la circulatia pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, cu anvelope de iarna, iar autovehiculul de transport marfa cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau nu au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;”.
4. La articolul 112, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h 1 ), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x),
o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.”
Art. II. –— Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 56. — (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a prevederilor normelor si reglementarilor prevazute de aceasta se efectueaza in trafic si la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier de catre inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.”
2. La articolul 561 , alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) La controlul efectuat in trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop vor verifica si starea tehnica a vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.”
3. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 57. — (1) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, inspectorii
de trafic si/sau personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop au dreptul sa patrunda in timpul programului de lucru atat in spatiile de lucru, cat si in vehiculele detinute de acestia.
(2) La efectuarea controlului la sediul intreprinderilor si/sau operatorilor de transport rutier, acestia au obligatia prezentarii tuturor documentelor solicitate de personalul autoritatii competente imputernicit in acest scop.”
4. La articolul 58, dupa litera am) se introduc doua noi litere, literele an) si ao), cu urmatorul cuprins:
„an) efectuarea transportului de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei fara ca autovehiculele sa fie dotate cu anvelope de iarna pe rotile axei/axelor de tractiune sau fara a avea montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
ao) circulatia autovehiculelor cu lanturi montate pe roti, pe portiunile de drum care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei.”
5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. ak), al), an) si ao);”.
6. Articolul 62 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 62 1 . — (1) In cazul utilizarii la transport a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare de catre personalul competent potrivit legii.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare, a certificatului de inmatriculare si prin anularea inspectiei tehnice periodice inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspectii tehnice in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare in conformitate cu legislatia in vigoare.”
7. Dupa articolul 62 1 se introduce un nou articol, articolul 62 2 , cu urmatorul cuprins:
„Art. 62 2 . — (1) In cazul in care savarsirea faptei prevazute la art. 58 lit. an) are drept consecinta blocarea unui sector de drum, odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale personalul prevazut la art. 60 lit. a) va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre obligatia operatorului de transport/intreprinderii de a achita costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), administratorul drumului intocmeste devizul cuprinzand costurile aferente interventiei de degajare a sectorului de drum afectat si notifica operatorului de transport/intreprinderii, in termen de 7 zile de la data savarsirii contraventiei, obligatia de a le achita in termen de 15 zile de la data primirii notificarii.
(3) Operatorul de transport sau intreprinderea, dupa caz, poate contesta notificarea conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. III. — Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 45, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), administratorul drumului intocmeste un deviz cu contravaloarea daunelor
produse si depune, in termen de 5 zile de la data producerii accidentului rutier, in conditiile Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, o cerere de despagubire la asiguratorul cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, a incheiat contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
(6) In situatia in care limitele de despagubire stabilite prin contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule nu acopera in totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, partea din prejudiciu pentru care asiguratorul nu a acordat despagubiri.”
2. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
„(7) In situatia in care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, raspunzator de producerea accidentului rutier, nu avea incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, valabil la data accidentului, precum si in situatia in care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectarii obligatiei de a dota autovehiculele cu anvelope de iarna, lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul drumului intocmeste devizul cu contravaloarea daunelor si notifica conducatorului auto vinovat de producerea accidentului si, dupa caz, operatorului de transport sau intreprinderii, in termen de 7 zile de la datasavarsirii contraventiei, obligatia de a achita, in termen de 15 zile de la data primirii notificarii, costurile aferente repararii sau inlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
(8) Conducatorul auto si, dupa caz, operatorul de transport sau intreprinderea pot contesta notificarea prevazuta la alin. (6) si (7), conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)—(5), cu urmatorul cuprins:
„(3) Pe langa amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si juridice de catre personalul cu atributii de inspectie si control imputernicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulatia pe drumurile publice cu depasirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe si/sau dimensiunilor maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3, contravenientul are obligatia de a achita, in contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., cu titlu de tarif de despagubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
(4) Agentul constatator va face mentiune in procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea
despagubirii si modul de achitare a acesteia.
(5) Sumele incasate cu titlu de tarif de despagubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. si vor fi utilizate in exclusivitate pentru finantarea lucrarilor de constructie, modernizare, intretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop.”
4. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. — Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.”
5. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
Art. IV. — Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I si ale art. II pct. 4 si 5, care vor intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2011.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Procedura de divort! Atentie! Cetatenii romani casatoriti in strainatate POT divorta in Romania dupa legea romana!! O alternativa la divortul foarte costisitor din alte state UE! – Biroul Cuculis si Asociatii va invata cum!

Divort pentru romanii din strainatate

Cuvinte cheie: avocat divort romania, divort, divort franta, divort italia, divort romania, divort spania, divort strainatate, procedura divort

Procedura de divort in cazul cetatenilor romani stabiliti in strainatate sau casatoriti cu cetateni straini.

Interviul cu avocatul Cuculis Adrian pe tema divortului INTERNATIONAL –

http://www.ziare.com/tv/cum-pot-divorta-cetatenii-romani-casatoriti-in-strainatate-793-inregistrare-emisiune

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii romani casatoriti cu cetateni straini pot obtine divortul in Romania mandatand un avocat roman care sa ii reprezinte. In cazul divorturilor cu element de extraneitate se pune problema instantei competente sa judece divortul.

I. Divort si incredintare minori, reglementari comunitare.

Consiliul Europei a adoptat regulamentul nr. 2201/2003, regulament ce cuprinde reglementari privitoare la divort si la incredintarea minorilor celor doi soti.

Regulamentul nr. 2201/2003 este un act normativ comunitar, obligatoriu si direct aplicabil dupa integrarea Romaniei in UE la data de 1 Ianuarie 2007.

Competenta instantelor de judecata din Romania de a solutiona cererile de divort.

Normele referitoare la competenta jurisdictionala interna se regasesc in materia civila in art. 607 din Codul de Procedura Civila:

“Cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecatoria competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, iar cand paratul nu isi are domiciliul in tara, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul.”

Regulamentul nr. 2201/2003 contine dispozitii referitoare la litigiile cu element de extraneitate in relatie cu un stat membru si anume competenta exclusiva de fond in materie civilia.

Astfel, conform articolului 3 din Regulament sunt competente sa hotarasca in problemele privind divortul instantele judecatoresti din statul membru pe teritoriul caruia se afla:

 • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
 • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
 • resedinta obisnuita a paratului sau
 • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
 • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.

Astfel, in baza articolului 3, alineatul 1, litera A, oricare dintre soti poate introduce o cerere de divort daca pe teritoriul Romaniei se afla, fie:

 • resedinta obisnuita actuala a sotilor sau
 • ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau
 • resedinta obisnuita a paratului sau
 • in caz de cerere comuna resedinta obisnuita a unuia dintre soti sau
 • resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin un an inaintea introducerii cererii.

In cazul in care sotii doresc sa divorteze nu se regasesc in niciuna din situatiile enumerate anterior (prevazute de art. 3, alineatul 1, litera A) dar au ambii cetatenie romana, pot atrage competenta instantelor de judecata din Romania in baza dispozitiilor art. 3, alineatul 1, litera B din Regulament.

II. Dispozitiile Legii 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in materia divortului.

In ceea ce priveste dreptul roman, legea cadru care reglementeaza raporturile de drept international privat este legea 105/1992. Potrivit Legii 105/1992, divortul este carmuit de:

 • legea nationala comuna iar
 • in caz de cetatenii diferite de legea domiciliului comun

In ipoteza in care nu exista cetatenie comuna sau domiciliu comun, relatiile personale sau patrimoniale dintre soti sunt supuse legii statului pe teritoriul caruia au sau au avut resedinta comuna sau cu care intretin in comun cele mai stranse legaturi.

In situatia divorturilor cu element de extraneitate este recomandabil sa apelati la un avocat specializat in reprezentarea clientilor din afara tarii, cu experienta in Dreptul Familiei si Drept International Privat. Cabinetul nostru asigura servicii juridice necesare clientilor cu domiciliul in strainatate in cazul proceselor de divort, partaj, incredintare si reincredintare minori, de stabilire a programului de vizitare, recunoastere hotarari straine de divort, apostilare, supralegalizare acte.

Atentie : In conformitate cu Noul Cod civi se poate alege legea romana pentru a se  pronunta divortul insa este obligatoriu ca actele de divort sa fie transcrise in tara! Anunta biroul de avocatura Cuculis!

Toata procedura puteti sa o aflati de la avocatii nostri!
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Sfarsitul numerelor de Bulgaria! Masinile inmatriculate in alet state conduse in Romania doar 90 de zile!!Ce se intampla? Biroul de avocatura Cuculis va spune!

Biroul de avocatura Cuculis anunta -Masinile inmatriculate in alte state pot fi conduse in Romania maxim 90 de zile pe an!

MAI a publicat, in dezbatere publica, un proiect de lege pentru modificarea si completarea OUG nr. 1952002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectului MAI stabileste ca persoanele cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala in Romania, care conduc pe drumurile publice un vehicul inmatriculat in alt stat, vor avea obligatia de a prezenta, la cererea politistului un document doveditor al titlului cu care este detinut vehiculul, insotit de traducerea in limba romana, in original, efectuata de catre un traducator autorizat a carui semnatura a fost legalizata.

Asadar, aceste acte trebuie prezentate pe langa cele solicitate pana acum, si anume: documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus.

De asemenea, proiectul prevede ca autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul, resedinta ori rezidenta normala in Romania, sa poata circula pe drumurile publice doar pentru o perioada de maximum 90 de zile de la data dobandirii titlului si nu mai mult de 90 de zile intr-un an calendaristic.

Potrivit MAI, aceste reguli au fost necesare in conditiile in care, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, numarul autovehiculelor inmatriculate in alte state care circula pe teritoriul tarii noastre a crescut simtitor, fenomenul devenind mai pregnant in ultimii doi ani, cand, cetatenii romani au identificat posibilitatea inmatricularii facile cu costuri mici a autovehiculelor pe numele unor persoane fizice sau juridice, in special din Bulgaria.

“Utilizatorii unor asemenea autovehicule inmatriculate in alte state sunt tentati sa incalce frecvent normele rutiere si chiar sa comita accidente de circulatie si sa paraseasca apoi locul faptei mizand pe dificultatile intampinate de autoritati pentru identificarea si sanctionarea sau tragerea lor la raspundere”, atentioneaza MAI.

De la aceasta regula sunt, insa, excluse autovehiculele si remorcile:
a) inmatriculate pe numele persoanelor care le conduc in Romania;
b) cu care se efectueaza, in conditiile legii, transport rutier public de marfuri sau persoane ori, dupa caz, transport in regim de inchiriere sau serviciu de inchiriere;
c) conduse de persoane fizice aflate in raporturi juridice de munca cu persoanele pe numele carora sunt inmatriculate acestea;
d) utilizate in baza unui contract de leasing.

Reprezentantii MAI precizeaza ca exceptia de la punctul c) fost introdusa pentru evitarea unor situatii de ingradire ori limitare a dreptului la munca al persoanelor ori libertatea alegerii locului muncii.

“Tinand seama de faptul ca situatia autovehiculelor si remorcilor inmatriculate in alte state, conduse de persoane fizice care fac dovada rezidentei normale pe teritoriul statului in care acestea sunt inmatriculate constituie o practica des utilizata de cetatenii romani care, profitand de conditiile facile de obtinere a unei rezidente (ca cetateni ai unui stat UE), justifica in acest fel detinerea unui vehicul inmatriculat in alte state membre, pe numele unui cetatean al unui stat membru UE si legitimitatea utilizarii acestuia pe drumurile publice din Romania, aceasta nu a fost retinuta printre exceptiile mentionate”, argumenteaza MAI.

Reprezentantii ministerului atrag atentia ca, potrivit Comunicarii interpretative a Comisiei privind procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor originare din alte state membre (2007/C 68/04), „fiecare persoana trebuie sa isi inmatriculeze vehiculul in statul membru in care isi are resedinta in mod normal”, context in care cetateanul roman cu rezidenta in Bulgaria trebuie sa se supuna acestei reguli, inmatriculand vehiculul in Bulgaria, pe numele sau (situatie in care intervine exceptia de la lit. a)

Conform jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, invocata de MAI, inmatricularea apare ca fiind corolarul natural al exercitarii competentelor fiscale ale statului. Inmatricularea faciliteaza controalele atat pentru statul in care este inmatriculat autovehiculul, cat si pentru celelalte state pentru care inmatricularea intr-un stat membru dovedeste plata taxelor pentru autovehicule in respectivul stat.

Care sunt sanctiunile

Proiectul de lege propus de MAI prevede si sanctiuni pentru cei care incalca noile prevederi.

Astfel, soferii care nu prezinta si politistului rutier si document doveditor al titlului cu care este detinut vehiculul, insotit de traducere, vor fi sanctionati cu o amenda din clasa a III de sanctiuni (6 – 8 puncte-amenda).

In ceea ce priveste incalcarea prevederilor privind conducerea unui autovehicul inmatriculat in alt stat pe teritoriul Romaniei pentru mai mult de 90 de zile pe an, amenda va fi una mai mare, fiind cuprinsa in clasa a IV de sanctiuni (9 – 20 de puncte-amenda).

Pe langa amenzi, sunt prevazute si sanctiuni complementare, respectiv  retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numar de inmatriculare.

Ca si concluzie finala – Singura varianta de inmatriculare a autoturismelor in romania este instanta de judecata! Intr-un material viitor vom veni in asistenta celor cu numere de Bulgaria cu alternative clare de a circula pe perioada procesului in Romania.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

A murit Steve Jobs – Fondatorul Apple! Steve Jobs lasa in urma o avere fabuloasa atat pentru el cat si pentru actionarii Apple!!

Apple anunţă că Steve Jobs a murit! Bill Gates şi-a luat adio de la “colegul, competitorul şi prietenul” său. Co-fondatorul Apple Steve Jobs a încetat din viaţă miercuri (joi dimineaţă în România), a anunţat pe site-ul oficial compania americană.
Jobs, 56 de ani, a pierdut lupta cu o boală necruţătoare. Suferea de o formă rară de cancer pancreatic.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii a anuntat in mai multe comunicate de presa ca daca acest lucru s-ar intampla ACTIUNILE APPLE AR EXPLODA.

In situatia data ca si implicatii juridice se pune problema in primul rand a impartirii averii fabuloase dar si faptul ca toti cei ce detin sau vor cumpara cat mai repede actiuni vor putea sa joace pe piata speculatiilor cu un profit real.

Avocatii nostri au indrumat in decursul timpului mai multe persoane prin diverse sfaturi juridice, in ceea ce priveste implicatia juridica in momentul cumpararii de actiuni.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Divortul – Cea mai la indemana unealta confirma noul cod Civil.

Divort. Desfacere a casatoriei prin divort

Desfacerea casatoriei prin 

divort

este un mijloc juridic prin care se pune capat existentei casatoriei pe cale judecatoreasca sau administrativa.

Divortul pe cale judecatoreasca

Legislatia in vigoare (Codul Civil, noul Cod Civil) prevede desfacerea casatoriei prin divort avand in vedere urmatoarele posibilitati:
 • a. prin acordul sotilor
 • b. la cererea unuia dintre soti, atunci cand datorita unor motive temeinice raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila
 • c. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani
 • d. la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatorieiChiar daca exista copii minori din casatorie si cei doi soti se inteleg cu privire la realizarea divortului, ei se pot adresa pentru un divortul prin acord atat instantei de judecata cat si ofiterului de stare civila ori notarului public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor, care poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, acestia din urma eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.In Romania, in prezent, dispozitiile de drept material privind divortul sunt stipulate in Codul Civil – art. 373 si urm., iar cele de drept procesual in Codul de procedura civila – art. 607 – 619 C.p.c. -.

  Divortul prin acord

  In baza Codului Civil, divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.
  La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.
  Cererea de divort prin acord se depune de soti impreuna sau de unul dintre soti, celalalt acceptand aceasta cerere.

  In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. Divortul din motive temeinice

  Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice – motive de divort, instanta trebuie sa constate, cf. art. 38 alin. 1 C. fam, existenta a trei elemente:

 • existenta motivelor temeinice
 • existenta raporturilor dintre soti grav vatamate
 • imposibilitatea continuarii casatorieiPrin urmare, in acest caz, instanta nu trebuie sa constate numai culpa sotilor ci si ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.In timpul procesului de divort, cei doi soti hotarasc daca acela dintre ei care si-a schimbat numele de familie, si-l va pastra si dupa divort, sau va reveni la numele avut anterior. Exista, insa si motive intemeiate (sotul care si-a schimbat numele este deja cunoscut cu acest nume intr-un domeniu – numele unui cantaret, numele unui avocat, numele unui notar), numele se poate pastra chiar in lipsa unei acord intre soti.
  Pentru motive temeinice ale sotului care solicita pastrarea numelui sau, luandu-se in considerare interesul minorului, instanta va putea sa dispuna pastrarea numelui si in cazul lipsei de acord.

  Unde se efectueaza divortul. Unde se depun actele de divort

  1. Prin instanta

  In cazul divortului prin instanta, in ceea ce priveste competenta materiala, instanta competenta este Judecatoria.

  Regula este ca instanta competenta teritoriala sa solutioneze actiunea de divort este instanta ultimului domiciliu comun al sotilor, daca cel putin unul dintre soti mai locuieste in circumscriptia acelei Judecatorii.

  2. Pe cale administrativa – doar pentru divorturi prin acord

  In baza Codului Civil, in cazul divorturilor prin acord, cererea de divort poate fi depusa la primaria unde s-a incheiat casatoria, sau la un notar public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. In aceste doua cazuri, se vor acorda sotilor mai intai un termen de gandire de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort. La expirarea acestui termen, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat.
  Daca depunerea cererii de divort se poate face, in anumite situatii, si prin mandatar, la termenul de verificare a consimtamantului, prezenta ambilor soti este necesara.

  Daca sotii staruie in divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la culpa sotilor. Daca sotii nu se inteleg asupra unui aspect accesoriu cererii de divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public emite o dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata, potrivit prevederilor art. 38. Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului asupra carora sotii nu se inteleg este de competenta instantei judecatoresti.

  Avocatul in divortului prin acord

  Asistenta unui avocat intr-un demers privind divortul este recomandabila, chiar daca nu este obligatorie. Procedura descrisa de Codul civil, de realizare a divortului la notariat, presupune o serie de demersuri succesive (3 prezente la notariat, documente de redactat de catre Notar si, final, o transmitere catre Starea Civila, de catre notar, a informatiei privind divortul. Desi sunt si avantaje importante (evitarea instantelor, timp de solutionare posibil mai redus), costurile pot depasi, in acest caz, cele ale divorturilor prin acord efectuate prin instanta, cu asistenta unui avocat.

  O alta solutie ce poate fi mai avantajoasa financiar, este cea a divortului realizat direct la Starea Civila, dar si acolo este posibil ca timpii de programare si efectuare a divortului sa fie importanti, aglomeratia semnificativa.

  Avocatul poate furniza asistenta de specialitate in demersurile privind divortul, atat prin instanta cat si prin procedura administrativa. Avantajele asistentei asigurate de avocat sunt cele ale unui demers corect facut, fara complicatii, care se finalizeaza in cel mai scurt timp si cu o evitare inutila de supra-taxare.

  Pentru informatii complete cu privire la divort, elemente specifice, desfasurare, acte necesare, elemente importante, puteti consulta portalul specializat pe probleme de divort: Divort

  Sfatul Avocatului

  Inainte de a lua decizia initierii unui divort, analizati cu mare atentie si calm situatia in care va aflati. Decizia asupra unui divort nu trebuie luata niciodata in graba, la suparare. Nu uitati faptul ca, conform Codului Familiei, familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti, in relatiile dintre soti, precum si in exercitiul drepturilor fata de copii, barbatul si femeia avand drepturi egale.

  Priviti divortul mai ales ca pe o cale de a rezolva probleme majore in viata dumneavoastra, generate de casatoria in care va aflati.

  Daca, dupa o analiza suficienta a situatiei dumneavoastra considerati ca divortul este singura cale de a obtine o stare de normalitate, si nu una de a obtine o razbunare, un avantaj material, atunci puteti incepe demersurile privind obtinerea divortului.

  Odata luata decizia inceperii divortului, cautati intotdeauna sa ajungeti la un acord cu sotul/sotia dumneavoastra in ceea ce priveste cat mai multe aspecte: realizarea divortului, custodia copilului(ilor) – incredintarea minorilor, impartirea bunurilor comune, alte aspecte. Obtinerea acestui acord duce la evitarea cresterii efectelor traumatizante inerente divortului precum si a multor discutii in contradictoriu purtate in sedinta publica.

  Daca acordul nu poate fi obtinut, este extrem de indicat sa fiti asistat(a) de un avocat, incredintarea copiilor precum si partajarea aducand in timpul procesului o serie de elemente complexe, in conditiile in care partile nu se inteleg.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Achizitii publice! -Cuculis si Asociatii birou de avocatura va explica cateva aspecte despre achizitiile publice romanesti!

Achizitii publice mai simplu de interpretat Două acte normative recent publicate aduc noutăţi importante în domeniul achiziţiilor publice. Pe de o parte, se relaxează cerinţele referitoare la documentaţia de atribuire prin măsuri care să limiteze solicitările abuzive din partea autorităţilor contractante. Pe de altă parte, se înăspresc controalele şi se prevăd modalităţile de selecţie a celor care vor fi supuşi acestor controale. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monito­ri­za­rea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a stabilit criteriile de calificare şi selecţie în procedura de achiziţie publică, prin Or­dinul nr. 509/2011, intrat în vigoa­re pe 28 septembrie. Acestea se referă la cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească un operator economic pentru a se califica în vederea selectării sau a preselectării. Ideea care stă la baza acestui or­din este ca aceste cerinţe să nu con­du­că la restricţionarea abuzivă a par­ticipării operatorilor economici la procedura de atribuire, având în ve­dere că legislaţia dă dreptul auto­ri­tăţii contractante de a solicita acestora să facă dovada situaţiei perso­nale, a capacităţii de exercitare a acti­vi­tăţii profesionale, a situaţiei econo­mice şi financiare, a capacităţii teh­ni­ce şi/sau profesionale, precum şi a standardelor de asigurare a calităţii. Ordinul face o listă exemplificativă a formulărilor care se acceptă şi care nu se acceptă în documentaţia de atribuire, anunţul sau invitaţia de participare. Într-un tabel pe două co­loa­ne, una „aşa da” şi cealaltă „aşa nu”, sunt exemplificate aspecte pri­vind forma şi conţinutul formu­lă­rilor acceptabile şi neacceptabile din documentaţia de atribuire, anunţul sau invitaţia de participare. De exemplu, nu se acceptă solicitări de documente precum cazierul judiciar şi fiscal al personalului operatorului economic sau istoricul litigiilor. În locul acestor acte sunt preferabile declaraţiile pe propria răspundere. Practic, solicitantul trebuie să facă dovada că va putea executa contractul, fără să i se impună cerinţe cum ar fi acelea ca echipamentele necesare să fie în proprietatea acestuia sau personalul să fie angajat permanent la data depunerii ofertelor. O altă anexă a ordinului prevede exemple de solicitări eronat impuse o­peratorilor economici de către au­torităţile contractante în privinţa criteriilor de calificare şi selecţie, a fac­to­­rilor de evaluare, a cerinţelor de na­tură tehnică ale caietului de sarcini. Pe cine pică verificările Pe de altă parte, pe 23 septembrie a intrat în vigoare şi o hotărâre de guvern (HG nr. 921/2011) pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guver­nu­lui nr. 30/2006 privind funcţia de ve­rificare a aspectelor procedurale afe­rente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Aceasta prevede ve­rificarea procedurilor de atri­buire a contractelor, în mod selectiv, indiferent de valoare. Metodologia de selecţie a celor su­puşi verificării are la bază ur­mătoarele criterii: a) sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi încheiat. Se se­lectează cu prioritate procedurile ini­ţiate de autorităţile contractante pentru atribuirea contractelor finan­ţa­te din fonduri comunitare nerambursabile; b) tipul procedurii de atribuire; c) tipul contractului ce urmează a fi încheiat. Se selectează procedurile de atribuire în ordinea complexităţii, astfel: contracte de lucrări, contracte de servicii, contracte de furnizare.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Taxa de poluare din nou Bulgaria ridica mari probleme cu inmatricularile. Biroul de avocatura Cuculis si asociatii Indrumari Juridice au avut inca odata dreptate:Borbely-Taxa auto ramane neschimbata pana in 2013 .

Biroul de avocatura Cuculis si asociatii  Indrumari Juridice  au  avut inca odata dreptate:Borbely-Taxa auto ramane neschimbata pana in 2013 .

In ceea ce priveste Cartea Verde, sunt mai multe aspecte, pentru ca sunt mai multe tari in UE care aplica acest sistem. Va trebui sa avem discutii si cu cei implicati cu RAR, cu cei care trebuie sa se implice. Ceea ce pot sa spun sigur e ca pana in 2013 nu va fi un alt sistem, va fi taxa de prima inmatriculare care exista acum”, a spus Borbely, citat de Mediafax. Ministrul Mediului asteapta ca Parlamentul sa adopte cat mai repede modificarile la taxa auto, care presupune o reducere de 25% a taxei platita de cumparator la prima vanzare, pentru toate masinile inmatriculate dupa 1.01.2007. “In legatura cu taxa auto, sa fie foarte clar: noi vom aplica deocamdata aceasta taxa auto care a existat si pana acum cu modificarile pe care le-am propus in lege. Eu sper ca Senatul si Camera Deputatilor sa adopte cat mai repede aceasta lege, care inseamna 25% reducere la taxa auto si la prima vanzare a masinilor inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2007, va trebui sa fie platita de catre cumparator aceasta taxa”, precizeaza ministrul Mediului. La inceputul acestei luni, Borbely a avansat ideea eliminarii taxei auto de prima inmatriculare la jumatatea lui 2012 sau inceputul anului 2013. Aceasta ar urma sa fie inlocuita cu o carte verde care sa mentioneze gradul de poluare. Taxa de poluare va fi achitata o singura data pentru masinile noi sau la mana a doua inmatriculate pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau peste hotare, cat si pentru masinile inmatriculate inainte de 2007 pentru ca nu a fost achitata o asemenea taxa. In cazul masinilor inscrise inainte de 2007, taxa de poluare va fi platita la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a masinilor, in cazul instrainarii acestora, dupa ce intra in vigoare noua reglementare. Taxa auto va fi calculata in functie de tipul motorizarii, capacitatea cilindrica, emisiile de dioxid de carbon si deprecierea autoturismului (in situatia in care nu are dotari, precum geamuri electrice, aer conditionat, servodirectie, abs etc).

Biroul de avocatura a precizat in nenumarate emisiuni ca singura sansa a contribuabililor este doar instanta de judeata.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Divortul in noul cod civil! Despre divort, logodna si desfacerea casatoriei in acceptiunea noului cod civil ce va intra in vigoare la 1 Octombrie 2011!- Biroul de avocatura Cuculis va spune totul despre divort.

Divortul in viziunea noul cod civil Ca o noua manifestare a legiuitorului, acesta in noul cod civil ce va intra in vigoare de la 1 octombrie 2011, asa cum arata legea 71/2011, a reglementat logodna ca si institutie de drept civil. In art. 266 se arata ca incheierea logodnei este promisiunea de a incheia casatoria, practic este un antecontract in cazul vanzarii cumpararii. Ca si formalitate nu este supusa niciunei conditii insa poate fi dovedita cu orice mijloc de proba. Chiar daca logodna este reglementata in noul cod civil incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei, insa un punct foarte important este acela ca logodna se poate incheia doar intre barbat si femeie, ceea ce pentru prima data este interzisa in mod vehement acest gen de casatorie, intre persoane de acelasi sex.Un element important in cazul logodnei este acela ca partea care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligate la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile precum si pentru orice alte prejudicii cauzate. In ceea ce priveste incheierea casatoriei apare o modificare care arata ca aceasta se va incheia intre barbat si femeie prin consimtamant, ceea ce ne face sa credem ca intr-un viitor si nu foarte indepartat organizatiie vor ataca aceasta lege in fata Curtii Constitutionale.Articolul 277 ne arata ca este interzisa casatoria intre persoane de acelasi sex iar casatoriile incheiate astfel in strainatate nu vor fi recunoscute in Romania. Ca si noutate absoluta se poate discuta in cadrul desfacerii casatoriei si anume in cazul divortului care se poate face conform noilor referinte prin procedura notariala. Pentru a se putea pronunta un divort prin aceasta metoda trebuiesc intrunite cumulative urmatoarele conditii: – ambii soti sa fie de acord cu divortul sis a nu aiba copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati. Daca aceste conditii sunt implinite fie notarul fie ofiterul de stare civila poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor eliberandu-le un certificate de divort.Ca si exceptie se poate totusi dispune divortul chiar daca exista copii minori, doar daca fostii soti se inteleg asupra exercitatii autoritatii parintesti a pastrarii legaturilor personale, stabilierea locuintei copiilor, cheltuielile de crestere, educare etc. Totusi ca si paranteza, notarul daca constata neindeplinierea conditiilor mai sus aratate va refuza primirea cererii de divort. In acest sens, acum in viziunea noul cod civil, institutia divortului a devenit una mult mai usor de realizat si in acest fel a descongestionat instantele de judecata, ce erau bombardate cu asemenea cererii. In orice caz chiar si in fata notarului in cazul divortului partea se poate prezenta asistata de un avocat pentru a-si comunica pretentiile, care evident trebuie sa fie imbratisate si de celalalt sot.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!! Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Noul cod civil 2011 ce urmeaza sa intre in vigoare de la 1 octombire 2011 – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii – Cateva aprecieri

Noul Cod civil stabileşte clar că interceptările telefonice fără acord, înregistrările audio sau video într-un spaţiu privat, urmărirea vieţii private, anchetele sau dezvăluirile despre viaţa intimă sunt considerate, începând de la 1 octombrie, “atingeri ale vieţii private”.Citiţi mai mult: Noul Cod Civil, între drepturi pentru morţi şi taxă pentru uituci – Social > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/noul-cod-civil-intre-drepturi-pentru-morti-si-taxa-pentru-uituci-945204.html#ixzz1YDiqHPq2
EVZ.ro

Dreptul la imagine

Dreptul la propria imagine este reglementat de un alt articol care prevede că “orice persoană are dreptul la propria imagine”. În acest sens, o persoană “poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri”.

Despre morţi, numai de bine

Un alt pasaj controversat se referă la aşa numitul respect datorat persoanei şi după decesul său. Articolul 79 din viitoarea lege interzice “atingerea memoriei persoanei decedate” printr-un enunţ ferm: “Memoria persoanei decedate este protejată în aceleaşi condiţii ca şi imaginea şi reputaţia persoanei aflate în viaţă”.

Ascultarea copilului la divorţ

O altă noutate a Codului Civil care va intra în vigoare peste trei săptămâni este articolul care reglementează “ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani ” în cazul divorţului dintre părinţi. Astfel, articolul 139 stabileşte că “instanţa de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani”. “Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta”.

Citiţi mai mult: Noul Cod Civil, între drepturi pentru morţi şi taxă pentru uituci – Social > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/noul-cod-civil-intre-drepturi-pentru-morti-si-taxa-pentru-uituci-945204.html#ixzz1YDivE7pZ
EVZ.ro

Căsătoriile interzise

Noul Cod civil interzice căsătoria dintre persoane de acelaşi sex, nerecunoscând nici căsătoriile încheiate în străinătate. Astfel, “este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex”, iar “căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România”.

Şi cazurile de căsătorie fictivă sunt tratate în noul Cod Civil. Astfel, “căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută”. Totuşi, nulitatea mariajului dispare în momentul în care, “până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, a intervenit convieţuirea soţilor, soţia a născut sau a rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei”. Printre sarcinile soţilor regăsim îndatorirea de a locui împreună.

Pentru a locui separat este nevoie de “motive temeinice”. În acelaşi timp, “un soţ nu are dreptul să cenzureze corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soţ”. Dacă soţii se decid să divorţeze de comun acord şi nu au copii, procedura se poate desfăşura pe cale administrativă sau în faţa notarului. Cererea de divorţ se depune de către soţi împreună, iar ofiţerul de stare civilă eliberează certificatul de divorţ.

Citiţi mai mult: Noul Cod Civil, între drepturi pentru morţi şi taxă pentru uituci – Social > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/noul-cod-civil-intre-drepturi-pentru-morti-si-taxa-pentru-uituci-945204.html#ixzz1YDj0yeTW
EVZ.ro

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Remus Truica in divort! Ce implicatii juridice are scandalul dintre cei doi, si ce spune legea romana in privinta incredintarii minorilor va spune Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

Remus Truica a primit luni vizita a doi executori judecatoresti, insotiti de politie, a jandarmilor, si sotiei sale, Irina Truica, cu care se afla in plin proces de divort.Evident sotia nu a ajuns singura. Fortele de ordine au venit sa puna in executare un ordin judecatoresc potrivit caruia Irina Truica poate lua copiii, anunta Antena 3. Irina Truica a plecat dupa 25 de minute, impreuna cu fortele de ordine, desi nu a reusit sa isi vada gemenele. Dupa vizita executorului judecatoresc, Remus Truica a sosit cu bicicleta in fata vilei pe care o are la Snagov ca sa dea declaratii de presa. Acesta a precizat ca executarea nu a avut loc . Pentru a gasi o solutie trebuie sa stam la masa si sa discutam a precizat miliardarul. Se pare ca ea ma uraste”, a conchis Truica. Scandalul intre sotii Truica a continuat luni, cand avocatul Irinei a cerut, la Judecatoria Buftea, ca procesul de incredintare a gemenelor familiei, in varsta de 7 ani, sa fie amanat pentru data de 26 septembrie, din cauza ca aceasta nu are domiciliul in Romania si nu poate sa vada toate datele din dosar. Desi, iniatial, Irina Truica a primit custodia gemenelor, sambata, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia, incredintand gemenele tatalui. Razboiul dintre cei doi soti e departe de a se fi incheiat dupa ce au decis sa divorteze.

Din punct de vedere legal arata avocatul Cuculis,  in cazul divortului, codul de procedura civila arata in art. 607  ca – cererea de divort este de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor. Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca nici unul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla ce mai din urma domiciliu comun, judecatoria competeta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, iar cand paratul nu are domiciliul in tara, este competenta judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul. De asemenea in cazul de fata este evident ca divortul se va solutiona cel putin la prima vedere din vina paratului si in niciun caz din culpa comuna prin acordul partilor.

Av. Cuculis arata de asemenea ca divortul poate interveni si prin acordul partilor, urmand ca cererea de divort sa fie semnata de ambii soti.In ceea ce priveste incuviintarea minorelor tot codul de procedura civila face lumina si ne arata in art.613 indice 2 ca instanta poate lua pe tot parcusrul procesului prin ordonanta presedentiala,masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori, la obligatia de intretinere , la laocatia pentru copii si la folosirea locuintei. Asta este explicatia juridica a celor ce se intampla in familia miliardarului, a declarat avocatul.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Codul Fiscal 2011 – Noile modificari ale codului fiscal luna August! Avem cele mai multe modificari din Europa privind codul fisical!

Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626, din 2 septembrie 2011.
Se achita intai datoriile principale, apoi accesoriile

Potrivit noilor prevederi, s-a modificat ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, in situatia in care contribuabilul datoreaza mai multe tipuri de creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a le plati in totalitate.

Astfel, incepand cu 1 octombrie 2011, vor fi stinse cu prioritate toate obligatiile principale in ordinea vechimii lor si abia apoi se vor acoperi accesoriile, tot in ordinea vechimii pe care acestea o au.

Estimarea bazei de impunere

Noile prevederi ale Codului de Procedura Fiscala precizeaza ca organul fiscal poate stabili obligatii fiscale prin estimarea “rezonabila” a bazei de impozitare, “folosind orice si mijloc de proba prevazute de lege, ori de cate ori acesta nu poate determina situatia fiscala corecta”.

Concret, organul fiscal se poate folosi de aceasta posibilitate daca:

 • contribuabilul nu a depus declaratii fiscale;
 • organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale, declaratiile fiscale sau documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte, incomplete sau nu exista ori nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

“Cuantumul obligatiilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia celor stabilite in cadrul unei inspectii fiscale”, mai precizeaza OG nr. 29/2011.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde si datoriile statului fata de contribuabili

Modificarile la Codul de Procedura Fiscala reglementeaza si posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant al documentului le are de incasat de la autoritatile sau institutiile publice care atribuie contracte de achizitie publica.

Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se certifica faptul ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

Clarificarea situatiei fiscale se va face printr-o verificarea documentara

OG nr. 29/2011 a introdus posibilitatea ca organul fiscal sa efectueze o verificare documentara pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor.

Aceasta verificare “consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului” si se face pe baza documentelor existente la dosarul fiscal, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de obligatiile fiscale declarate de contribuabil, il va notifica pe contribuabil. Odata cu notificarea, va solicita contribuabilului si documente suplimentare care sa clarifice situatia fiscala.

Daca documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea notificarii sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situatiei fiscale, “organul fiscal procedeaza la stabilirea diferentelor de obligatii fiscale datorate prin emiterea unei decizii sau dispune masurile necesare respectarii prevederilor legale, dupa caz”, mai prevede ordonanta de modificare a Codului de procedura fiscala.

Procedura exacta va fi stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Certificatul de inregistrare fiscala, eliberat intr-un termen mai scurt

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare fiscala care contine codul de identificare fiscala s-a redus de la 15 la 10 zile, calculate de la data depunerii declaratiei de inregistrare fiscala sau a cererii de catre contribuabil.

Cum se indreapta erorile materiale din actul administrativ fiscal

OG nr. 29/2011 stabileste ca organul fiscal poate indrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal din oficiu sau la cererea contribuabilului.

Erorile materiale sunt reprezentate de greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

Indreptarea acestor erori materiale se face prin emiterea unui act de indreptare a erorii materiale.

In cazul in care, dupa comunicarea actului administrativ fiscal, organul fiscal constata, din oficiu, ca exista erori materiale in cuprinsul documentului, va comunica contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale.

Insa, in situatia in care indreptarea erorii materiale este solicitata de contribuabil, organul fiscal analizeaza cererea, iar daca aceasta este intemeiata, emite contribuabilului actul de indreptare a erorii materiale.

Daca se constata ca cererea nu este intemeiata, organul fiscal respinge cererea printr-o decizie ce se comunica contribuabilului.

Cum se comunica actul administrativ fiscal

Noul act normativ stabileste ca actul administrativ fiscal se comunica cu prioritate prin posta, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Daca acest lucru nu este posibil, se utilizeaza, potrivit modificarilor, “cel putin unul dintre urmatoarele mijloace”, si anume:

 • remiterea actului administrativ fiscal de catre persoanele imputernicite ale organului fiscal sau prin prezentarea contribuabilului/imputernicitului la sediul organului fiscal, daca se asigura primirea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal;
 • fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului si confirmarea primirii respectivului act administrativ fiscal.

In cazul in care comunicarea nu a fost posibila prin niciunul dintre mijloacele de comunicare prezentate mai sus, actul administrativ fiscal se poate comunica prin publicitate.

Depunerea electronica a declaratiilor fiscale pe portalul e-Romania

Prin modificarile la Codul de procedura fiscala se modifica si data depunerii declaratiilor fiscale prin intermediul portalului e-Romania. Aceasta reglementare se refera la Declaratia unica 112 si la toate declaratiile depuse online de contribuabili mari si mijlocii care utilizeaza portalul e-Romania.

Pana acum, data depunerii unei declaratii era considerata data validarii acestora, asa cum rezulta din mesajul electronic de confirmare a validarii declaratiei.

Odata cu noile modificari, data depunerii va fi data inregistrarii declaratiilor pe portal, asa cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul informatic, cu conditia validarii continutului declaratiilor.

Dobanzi si penalitati de intarziere in procedura insolventei

Incepand din 17 septembrie, data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2011, in cazul contribuabililor carora li s-a deschis procedura insolventei, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere potrivit legii care reglementeaza aceasta procedura .

Pana acum nu se datorau si nu se calculau dobanzi si penalitati de intarziere.

Inlocuirea bunurilor sechestrate

O alta modificare prevazuta de OG nr. 29/2011 este posibilitatea ca debitorul executat silit sa inlocuiasca sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil daca bunul oferit in vederea sechestrarii este liber de orice sarcini.

ANAF va publica online un Registru al contribuabililor inactivi/reactivati

O alta noutate a Codului de procedura fiscala este infiintarea unui Registru al contribuabililor inactivi/reactivati, care va fi public, putand fi consultat pe pagina de internet Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, unde trebuie sa fie afisat.

Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se face de catre organul fiscal, printr-o decizie care se comunica contribuabilului.

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • isi indeplinesc toate obligatiile declarative prevazute de lege;
 • isi indeplinesc toate obligatiile de plata;
 • organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Conditia privind indeplinirea tuturor obligatiilor declarative prevazute de lege se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale.

Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

Decizia de declarare a contribuabililor inactivi/ reactivati produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Interviu – Diplomele Spiru Haret – Cuculis Adrian din cadrul Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii, vorbeste despre diplomele Spiru Haret pentru Ziare.com

Absolventii de la Spiru Haret pot cere daune morale la proces –

TV Ziare.com Foto:

SPIRU HARET CU PROBLEME

TV Ziare.com

Absolventii de la Universitatea Spiru Haret care au suferit prejudicii la locul de munca sau pe parcursul educational pot cere daune morale la procese, arata avocatul Adrian Cuculis, care a explicat, la TV Ziare.com, care sunt pasii ce trebuie urmati. “Orice student care a obtinut o hotarare judecatoreasca potrivit careia diploma de la Universitatea Spiru Haret (USH) trebuie recunoscuta va putea sa intenteze un nou proces Ministerului Educatiei, fie pentru daune morale viitoare, fie pentru beneficii nerealizate”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, de la biroul de avocatura Cuculis si Asociatii, la TV Ziare.com. Urmareste AICI inregistrarea emisiunii cu Adrian Cuculis Avocatul se arata increzator in sansele absolventilor, in conditiile in care exista deja hotarari de acest tip si au existat situatii in care acestia au fost fie refuzati la angajare sau la promovarea la locul de munca, din cauza diplomelor controversate. “Cu certitudine daca acest demers va fi facut pertinent si vor fi aduse motive fara echivoc privind prejudiciile aduse acestor studenti, vor exista hotarari definitive si irevocabile privind acordarea de daune morale studentilor. Exista in momentul de fata hotarari judecatoresti castigate la nivel de Bucuresti, impotriva USH, prin care USH este obligata sa elibereze diplomele si Ministerul Educatiei sa recunoasca aceste diplome”, a declarat avocatul. Acesta precizeaza ca exista situatii in care unii absolventi ai universitatii au fost angajati la stat, dupa care au fost promovati. O data demarat scandalul dintre Ministerul Educatiei si Universitatea Spiru Haret, oamenii au fost mutati pe o scara ierarhiza inferioara, din cauza diplomelor obtinute. “Ce se intampla in acest caz cu banii publici? O persoana a primit bani publici, in opinia anagajatorilor neavand studiile necesare pentru a promova. Oare aceste persoane pot fi trase la raspundere? Se poate imputa unei persoane ca a crescut la locul de munca pe nedrept? Exista la ora actuala procese de aceasta natura”, explica avocatul, adaugand insa ca absolventii nu sunt decat victime intr-un razboi dintre Ministerul Educatiei si universitatea privata, care a refuzat sa plateasca toti banii necesari pentru acreditari. “In acest moment, dupa toate demersurile care s-au facut, probabil ca singurul vinovat este Ministerul Educatiei, care nu a analizat corect, in momentul in care a dat acordul de functionare a examenelor de licenta, nu s-a interesat in ce conditii va desfasura examenul de licenta”, sustine avocatul. Acesta precizeaza ca exista deja absolventi ai universitatii care s-au constituit in grupuri si au dat in judecata in solidar Universitatea, dar si Ministerul Educatiei, iar procesele sunt de cele mai multe ori castigate. Actiunile in instanta se demareaza dupa ce se fac cereri de eliberare a diplomelor, iar acestea sunt refuzate sau nu se ofera un raspuns din partea celor doua institutii. Scandalul diplomelor de la Universitatea Spiru Haret si Ministerul Educatiei a fost declansat in 2008, cand ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca o parte dintre programele de studiu ale USH nu sunt acreditate de ARACIS. Universitatea Spiru Haret a organizat examene de licenta pentru specializari la forma de invatamant cu frecventa redusa si invatamant la distanta, desi avea acreditate doar programele cu forma de invatamant la zi.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Sursa:

http://www.ziare.com/scoala/spiru-haret/absolventii-de-la-spiru-haret-pot-cere-daune-morale-la-proces-tv-ziare-com-1112317

TAXA DE POLUARE -25% Noua pacaleala data de Guvern! Sa nu credeti:Taxa de poluare auto scade cu pana la 25%, dar se va plati si pentru masinile inmatriculate inainte de 2007

Conform proiectului adoptat, astazi, de Guvern, daca taxa de poluare platita incepand cu 1 iulie 2008 este mai mare decat cea rezultata din aplicarea noii legi contribuabilii se poate  solicita restituirea diferentei de bani. Taxa de poluare va fi platita, o singura data, pentru autovehiculele noi sau second-hand inmatriculate pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau strainatate, cat si pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007 pentru care nu a fost platita o astfel de taxa. Taxa va fi calculata pe baza unor criterii precum tipul motorizarii, capacitatea cilindrica, emisiile de CO2 si deprecierea autoturismului.

Ce inseamna asta? va explia pe larg Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii –

Toti cei care nu au platit taxa ianinte de 1 Ianuarie 2007, adica inainte ca Romania  sa intre  in UNIUNEA EUROPEANA,si acum doresc sa vand o masina VOR PLATI TAXA DE POLUARE!!

Atentie – Cuculis si asociatii va atrag atentia – Singura modalitate de recuperare a acestei taxe este INSTANTA DE JUDECATA. Cuculis si asociatii va invata cum!!

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial, Administrativ Fiscal-Contenios

Rovinieta – Contestatie amenda Rovinieta – Ce trebuie sa facem daca am primit amenda pentru rovinieta electronica, va explica Cuculis si Asociatii birou de avocatura – www.Indrumari-juridice.eu – Amenzi Rovinieta- Interviu av. Cuculis Adrian

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii prin av.  Deca a declarat  ca  “In cazul in care a-ti primit amenda pentru lipsa rovinietei electronice,puteti sa o contestati in instanta”.  Tot biroul de avocatura arata ca in cazul in care a-ti luat amenzi contraventionale succesive in urma trecerii prin fata mai multor camere acestea se pot contesta cu succes in instanta. Puteti depune contestatie impotriva PV de amenda in termen de 15 zile de la comunicare. :

Art. 8. – (1) Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. (2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) este prevazut în anexa nr. 2. (3) Contravenientul are obligatia de a achita, pe lânga amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, în functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4. (31) Agentul constatator va face mentiune în procesul-verbal de constatare a contraventiei si despre contravaloarea despagubirii si modul de achitare a acesteia. Despagubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2), în contul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A. si va reveni acesteia ca venit extrabugetar. (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute de prezentul act normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (atentie, doar din amenda, tariful de despagubire ramane datorat integral) (6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fara a avea rovinieta valabila li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului pâna la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3). Art. 9. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A.; c) politia rutiera, în situatia când efectueaza controlul existentei rovinietei valabile, fara personalul mentionat la lit. a) si b); d) personalul politiei de frontiera care îsi desfasoara activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreuna cu personalul prevazut la lit. a). (2) Începând cu data de 1 octombrie 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei. Art. 10. – Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

In momentul introducerii actiunii  avocatul se bazeaza pe reglementarile internationale si anume pe prevederile CEDO dar si ale Curtii Europene de Justite.  În lumina jurisprudenţei CEDO, contravenţiile referitoare la circulaţia pe drumurile publice sunt încadrate în sfera ”acuzaţiilor în materie penală” la care se referă primul paragraf al art. 6 CEDO. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat în jurisprudenţa sa (Cauza Maszini c. României – hotararea din 21.09.2006, Eanady c. Slovaciei, Ziliberberg c. Moldovei) că normele juridice ce sancţionează astfel de fapte au caracter general şi că urmăresc un scop preventiv şi represiv, aceste criterii (alternative) fiind suficiente pentru a demonstra că fapta în discuţie are, în sensul art. 6 din Convenţie, caracter penal. Ca o consecinţă a aplicării în cauză a dispoziţiilor art. 6 din Convenţie prezentul litigiu trebuie să ofere şi garanţiile procesuale recunoscute şi garantate de acest articol. Pe cale de consecinţă trebuie recunoscute şi garanţiile specifice în materie penală din art. 6 al Convenţiei, printre care lipsa pericolului social, precum şi înlesnirile oferite de Codul penal.

Art. 17 alin. 1 din Codul penal defineşte infracţiunea ca „fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. În accepţiunea sa cea mai generală, contravenţia, asemenea infracţiunii, conform CEDO, este o fapta a omului, un act de conduita exterioara a acestuia, interzis de lege sub o sancţiune specifică, care este pedeapsa1. Spre deosebire de infracţiune, care prezintă pericol social mai ridicat, cu consecinţe mai grave si dăinuie în timp, la contravenţie, acest pericol este mai redus, iar urmările sunt mai reduse;

Conform doctrinei, „infracţiunea continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a acţiunii sau inacţiunii, ce constituie elementul material al laturii obiective, după consumare, până la intervenţia unei forte contrare. Tot doctrina de specialitate ne indică, în mod unitar, modul în care pot fi identificate infracţiunile continue, şi anume „după elementul material al laturii obiective ce presupune o acţiune ori o inacţiune ce durează în timp ca: deţinerea, rămânerea, purtarea, conducerea unui autovehicul etc. Activitatea infracţională la unele infracţiuni continue este susceptibilă de întreruperi care sunt determinate de natura activităţii infracţionale, spre exemplu portul ilegal de uniforma care poate fi întrerupt noaptea şi reluat dimineaţa. Aceste întreruperi ţin de natura infracţiunii şi nu afectează unitatea infracţiunii continue” 2.

În cazul de faţă, intervenţia forţei contrare este notificarea de către agentul constatator al contravenţiei nr. 1, contravenţie recunoscută de subscrisa. Însă, prin contravenţiile ulterioare (cu referire specială la contravenţia nr. 2), ni se creează o situaţie mai grea decât cea prevăzută în legea penală, fiind ţinuţi la plata mai multor amenzi pentru aceeaşi faptă.

În subsidiar, vă învederăm că dreptul penal romanesc, nu reglementează cumulul aritmetic al pedepselor decât în cazuri extreme, expres şi limitativ prevăzute de lege; astfel, dacă instanţa ar alege să aplice cumulul de amenzi contravenţionale, ni s-ar crea o situaţie mult mai dificilă în comparaţie cu pericolul social generat de fapta săvârşită.

Una dintre trăsăturile esenţiale ale contravenţiei este existenţa pericolului social. În doctrină, precum şi în practică se remarcă obligativitatea organelor judiciare de a analiza in concreto respectiv gradul de pericol social de la caz ca caz. În speţa de faţă, în mod evident, această analiză nu a fost efectuată.

Suma primita de CNADNR drept valoare de despagubire reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni.

Conform art. 8 alin. (3) din O.G. 15/2002, modificată ulterior, „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul de vehicul folosit fără a deţine rovinietă valabilă, sumele stabilite conform Anexei nr. 4”.

Conform sus-citatei anexe nr. 4, cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil pentru un autoturism este de 28 de euro, adică identic cu tariful de utilizare pentru 12 luni a drumurilor naţionale. Această situaţie este valabilă pentru toate categoriile de vehicule menţionate în anexele nr. 1 (care reglementează nivelul de utilizare a drumurilor naţionale) şi nr. 4 (care reglementează cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil) din Ordonanţa nr. 15/2002, cu modificările ulterioare.

S-ar putea trage concluzia că acest tarif de despăgubire reprezintă contravaloarea rovinietei pe 12 luni şi că, odată achitat acest tarif, utilizatorul drumurilor naţionale va avea o rovinietă valabilă. Acest aspect este contrazis de comportamentul CNADNR S.A. care, în mod abuziv, percepe tariful de despagubire la fiecare nouă presupusă „contravenţie” pe care o constată.

În concluzie, în eventualitatea în care un vehicul tranzitează drumurile naţionale timp de câteva luni, fără să aibă cunoştinţă că nu o deţine rovinietă valabilă, poate fi amendat contravenţional de cateva zeci de ori şi, pe lângă această sancţiune, va trebui să achite către CNADNR S.A. tot atâtea tarife de despăgubire câte presupuse contravenţii a săvârşit! Or, dacă s-ar proceda în asemenea fel, deşi legea este foarte clară în sens contrar, ar lua naştere o situaţie extrem de dificilă pentru contravenient, disproporţionată faţă de pericolul social generat.

Având în vedere argumentele expuse, consideram a trebuie anulat procesul verbal de contraventie.

Acestea sunt doar cateva precizari pe care avocatul le-a aratat in ceea ce priveste o chemare in judecata a celor de la CNADNR.

Precizam faptul  ca biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii este initiatorul petitiei on line prin care se incearca modificarea legislativa in sensul ca, un sofer nu poate primi mai multe amenzi pentru aceeasi infractiune intr-un  interval  de minim 24 de ore.

Pentru contestarea procesului verbal  biroul de avocatura atrage atentia soferilor ca trebuie sa depuna actiunea in justitie in max 15 zile de la comunicarea p-v de contraventie.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Contestatie decizie institutie publica ! Procedura o aflati de la biroul de avocatura Cuculis si Asociatii.

Cum poti contesta decizia institutiei publice daca ti se incalca dreptul de acces la informatii va invata Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii
Legea nr. 544/2001, actualizata, si modificata, mentioneaza in art. 21-22 procedura de contestare a deciziei unei institutii publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial nr. 633/23.10.2001, a fost modificata ulterior prin:

■rectificata in Monitorul Oficial nr. 145/26.02.2002
■Legea nr. 371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 (Monitorul Oficial nr. 837/05.10.2006)
■Legea nr. 380/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 (Monitorul Oficial nr. 846/13.10.2006)
■Legea nr. 188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 (Monitorul Oficial nr. 425/19.06.2007)
Conform Legii nr. 544/2001:

Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

Impotriva refuzului prevazut anterior se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.

Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile).

Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

Hotararea tribunalului este supusa recursului. Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila. Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial si Contencios Administrativ

PFA – Persoana Fizica Autorizata. Cuculis si Asociatii va invata cum sa va infintati PFA-ul dvs.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state apartinand spatiului economic european, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii in baza unor legi speciale. In normele metodologice va fi stabilit si nomenclatorul acestor profesii.
(3) Persoanele fizice definite la alin. (1) si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

Art. 2.
(1) Asociatia familiala se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc in aceeasi localitate.
(2) Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat sau de persoana imputernicita de aceasta.

Art. 3.
(1) Persoana fizica care desfasoara, prin forte proprii, activitati economice in mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale, fara a implica raporturi de munca fata de un angajator, au, in sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.
(2) Calitatea de angajat propriu se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de legile care reglementeaza aceste domenii.
(3) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in conditiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate.

Art. 4.
(1) Pentru desfasurarea activitatilor economice in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale persoana fizica, respectiv membrii asociatiei familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fi implinit varsta de 16 ani, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice in mod independent sau a reprezentantilor asociatiei familiale, care trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani;
b) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical eliberat in conditiile legii, sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
c) sa aiba calificarea necesara desfasurarii activitatii economice pentru care se solicita autorizatia;
d) sa posede autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii, pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizare speciala, conform legii;
e) sa nu fi fost condamnati prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 281 din Codul penal, a altor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati economice sau a infractiunii de fals.
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala trebuie sa detina autorizatia eliberata in conditiile prezentei legi.

CAPITOLUL II
Autorizarea. Conditii pentru desfasurarea activitatii.
Anularea autorizatiei
Art. 5.
(1) Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele fizice.
(2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul in Romania li se elibereaza autorizatiile prevazute la alin. (1) de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale pe a caror raza isi au resedinta.
(3) Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu activitatea principala, codificata conform clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, clasa de 4 caractere, potrivit legii.

Art. 6.
(1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale au dreptul sa desfasoare numai activitatile pentru care sunt autorizate.
(2) Pentru desfasurarea altei activitati, care nu este prevazuta in autorizatie, este necesara completarea autorizatiei.
(3) O persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau o asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie.

Art. 7.
(1) Pentru obtinerea autorizatiilor in vederea desfasurarii de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent sau pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale, trebuie sa depuna o documentatie care va cuprinde:
a) cerere-tip (in cazul asociatiei familiale aceasta trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei);
b) cazierul judiciar;
c) copii de pe actele de identitate;
d) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru membrii asociatiei familiale, prevazut la art. 4 alin. (1) lit. b);
e) actele din care sa rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetateni straini prevazute la art. 1 alin. (1);
f) documentele care atesta calificarea profesionala si, dupa caz, autorizatia speciala prevazuta
la art. 4 alin. (1) lit. d);
g) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea.
(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, dupa caz, se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la autoritatea administratiei publice locale emitente.

Art. 8.
Se considera ca au calificarea ceruta de activitatea economica pentru care solicita autorizarea persoanele fizice care au pregatire profesionala de specialitate sau competentele necesare desfasurarii acelei activitati.

Art. 9.
(1) Pregatirea profesionala de specialitate sau competentele, prevazute la art. 8, pot fi dovedite cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) diploma sau certificatul de absolvire a unei institutii de invatamant profesional, preuniversitar sau universitar, eliberata in conditiile legii, in specialitatea pentru care se solicita autorizarea;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesug obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;
e) alte acte doveditoare care atesta pregatirea profesionala, potrivit legii.
(2) Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregatire profesionala in strainatate, trebuie sa depuna, pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
a) atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin. (1) lit. a);
b) actele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), insotite de dovada recunoasterii acestora de catre autoritatile competente in domeniu din statul in care au fost emise, traduse si legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale printr-o institutie stabilita prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

Art. 10.
Dupa obtinerea autorizatiei asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sunt obligate sa se inregistreze la Registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, conform reglementarilor legale in vigoare.

Art. 11.
(1) Persoanelor fizice, cetateni straini, care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei, autorizate in conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru rezidenti. In acest sens, pentru operatiunile decurgand din desfasurarea activitatilor economice respective aceste persoane vor putea deschide conturi in lei si in valuta la banci si la alte entitati juridice abilitate prin lege sa desfasoare activitate bancara in Romania, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidentilor.
(2) Pentru efectuarea altor operatiuni decat cele decurgand din desfasurarea activitatilor economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevazute la alin. (1), in masura in care nu si-au stabilit domiciliul in Romania, pot deschide si pot mentine conturi in lei si in valuta, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidentilor, si au dreptul de a converti in valuta veniturile obtinute din activitatile economice desfasurate si de a transfera fara restrictii in strainatate disponibilitatile valutare rezultate din activitatea desfasurata, din investitia efectuata si din lichidarea acesteia.

Art. 12.
(1) Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre conditiile de acordare nu mai este indeplinita.
(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau de catre reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

CAPITOLUL III
Sanctiuni
Art. 13.
(1) Neinregistrarea asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent la Registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizatiei prevazute in prezenta lege vor fi comunicate lunar de catre emitent Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autoritatii publice emitente.
(3) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau a asociatiei familiale.
(4) Masura anularii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in conditiile legii.

Art. 14.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale.

Art. 15.
(1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva.
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.

Art. 16.
Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa de conditiile prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 17.
(1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii eliberate in baza Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pot desfasura activitatea in baza acestora o perioada de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1), in vederea continuarii activitatii este necesara obtinerea unei autorizatii in conditiile prezentei legi.

Art. 18.
Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 19.
In aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 20.
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 21.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Decretul-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.20 din 6 februarie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr.54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.33-34 din 8 martie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Av. Deca din cadrul Biroului de avocaturaq Cuculis si Asociatii declara ca pentru micile afaceri cea mai buna varianta este infiintarea unui PFA.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Executare silita / Executarea silita – Procedura de recuperare a datoriilor – Cuculis si Asociatii va spun totul despre executarea silita imobiliara, procedura de contestare

ATENTIE – Biroul de avocatura Cuculis va invata cum sa contestati executarea silita!

Avocatul, specializat in asemenea probleme,  a declarat ca anul 2011 a fost un an in care foarte multe imobile au fost executate silit din cauza lipsei disponibilitatilor banesti din banci.

 


Daca debitorul unei obligaţii de plată nu isi   achită  această obligaţie, iar garanţia plăţii este constituirea unui drept de ipotecă în favoarea creditorului asupra unui bun imobil al debitorului, atunci creditorul poate apela la executarea silită imobiliară valorificând ipoteca prin intermediul unui executor judecătoresc sau executor bancar, după caz.


Etapa premergătoare vânzării la licitaţie începe cu cererea facuta de creditor. Odată cu această cerere, executorul judecătoresc sau dupa caz el banar , se va deplasa la locul unde este situat imobilul urmărit în vederea identificării acestuia, încheind un proces – verbal de situaţie, cu detalierea in amanunt a imobilului. Procesul verbal de situatie este un element esential in efectuarea exeutarii silite.  Ulterior , se va inticmi o somaţie ce  va fi comunicată debitorului cu menţiunea că s-a luat măsura înscrierii în cartea funciară, a acesteia. Acest lucru inseamna ca imobilul ce are grevata o somatie de plata nu mai poate fi instrainat.  Potrivit codului de procedura civila la art 500 , dacă în termen de 15 zile de la data primirii somaţiei debitorul nu plăteşte datoria, începe procedura de vânzare. Executorul judecătoresc împreună cu părţile – solicitând părerea unui expert – vor stabili preţul de vânzare al imobilului la valoarea de circulaţie.Expertul indicat poarta denumierea de “evaluator”. Executorul va comunica titularilor celorlalte drepturi asupra imobilului despre existenţa executării şi îi citează la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.

În termen de 5 zile de la fixarea preţului,in urma consultarii eveluatorului, executorul judecătoresc întocmeşte şi afişează procesul – verbal de punere în vânzare a imobilului, termenul neputând fi mai scurt de 30 de zile dar nici mai lung de 60 de zile de la afişare. Acest act procedural poarta denumirea de publicatie de vanzare, prin care practic se scoate la vanzarea efectiva imobilul.

Participarea la licitaţie în vederea cumpărării imobilului este condiţionată de depunerea unei cauţiuni la Trezoreria Statului, la C.E.C. sau la orice instituţie bancară, la dispoziţia executorului judecătoresc până la termenul stabilit pentru vânzare, reprezentând 10 % din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv.Despre cautiune se va face mentiune si in publicatia de vanzare a imobilului . Respectiva  dovada  de consemnare a cautiunii se va atasa ofertei de cumpărare.In cazul existenţei unui singur participant la licitatie, acesta va avea posibilitatea să cumpere imobilul doar la preţul de strigare.

Vânzarea se va organiza în loc public, executorul oferind spre vânzare imobilul, prin trei anunţuri succesive, pornind de la preţul oferit, care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea imobilului, sau în lipsa unei asemenea oferte, chiar la preţul stabilit

Dacă după aceste anunţuri nu s-a oferit preţul la care imobilul a fost evaluat, datorită faptul că imobilul este grevat de un drept de uz, uzufruct, abitaţie sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, executorul va reîncepe licitaţia liber de aceste drepturi la preţul menţionat în publicaţia de vânzare. Dacă nu se oferă nici acest preţ, executorul va amâna licitaţia pentru un alt termen, care nu poate fi mai târziu de 60 de zile.

La acest termen,mentionat mai sus ce nu poate depasi 60 de zile ,  licitaţia va începe de la 75 % din preţul la care imobilul a fost evaluat, asta inseamna o scadere de 25% ,  iar dacă nu se obţine nici acest preţ, atunci se va vinde la cel mai mare preţ oferit. Executorul va întocmi un proces – verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii, iar in caz de adjudecare va face referire la persoana acestuia.. Acesta trebuie să depună preţul la o unitate bancară, în termen de cel mult 30 de zile, în caz contrar imobilul se va scoate din nou la licitaţie în contul adjudecatarului.

La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc cu acordul creditorului, poate solicita plata în rate a preţului. Potrivit codului de procedura civila care arata la  art. 513,ca ,  acesta va fi obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventualele diferenţe de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, în acest caz va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile ocazionate de urmărirea imobilului.

Executorul judecătoresc, pe baza procesului – verbal de licitaţie, întocmeşte actul de adjudecatare, după expirarea termenului de 15 zile de la data când s-a a luat cunoştinţă de actul de executare şi după plata integrală a preţului de către adjudecatar. Prin actul de adjudecare se transmite dreptul supus la licitaţie de la debitor la adjudecatar. Acest act are valoare de titlu de proprietate şi în baza lui se poate cere înscrierea în cartea funciară a noului proprietar. Imobilul intră în proprietatea adjudecatarului liber de orice sarcini sau ipoteci.

Art. 514 Cod procedură civilă, arata ca la cererea celorlalţi participanţi, executorul judecătoresc va dispune restituirea cauţiunilor depuse de aceştia.

Dacă debitorul refuză să părăsească sau să predea imobilul supus licitaţiei, respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, acesta va îndepărtat prin executare silită, executorul judecătoresc somând pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice, asa cum reiese din titlul executoriu.

Orice persoană interesată poate obţine informaţii complete, sau după caz aplicate unui caz, concret despre procedura de executare silită imobiliară de la un avocat, executor judecătoresc sau executor bancar precum şi de la orice persoană specialistă sau cu atribuţii în domeniul executării silite.

Av. Cuculis din cadrul Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii face precizarea foarte clara ca “orice act de executare poate fi contestat, in cazul in care exista temei legal in cadrul contestatiei la executare”  in acest sens putandu-se cere in fata judecatorului anularea tuturor formelor de executare inclusiv  a sentintei de investire cu formula executorie. Avocatul a sustinut de altfel ca singura solutie pentru contestarea actelor de executare silita este contestatia la executare, atragand atentia ca aceasta nu suspenda executarea in sinea ei, ci pentru acest lucru la cererea debitorului si in urma platii unei cautiuni stabilite de instanta de judecata se poate suspenda provizoriu executarea silita.

Av. Cuculis – Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal , Drept Comercial si Civil. Biroul de avocatura CUCULIS.

Executarea silita – Modalitati de contestare

Birou de avocatura Cuculis – Ordonanta privind circulatia pe drumurile publice 195/2002 – Cuculis si Asociatii va invata cums a va recuperati permisul de conducere de la organele de politie!

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Vanzarea unui imobil ce este grevat de sarcina ipotecii

Vanzarea unui imobil ipotecat

Cum poate fi vinduta o casa ipotecata. Ce inseamna sarcina ipotecii ?

Vanzarea unui imobil sau instrainarea unei locuinte luate prin credit se poate realiza cu acordul creditorului,in acest caz al bancii, fie ca ramburseaza anticipat sau gasesc un client care sa preia ipoteca.

Anul 2019 este un an cu multe tranzactii si este bine sa stiti ce presupune ipoteca pe imobilul dvs.

Proprietarii locuintelor achizitionate pe credit au la dispozitie mai multe posibilitati de vanzare.

Vanzarea unui imobil

Daca ati luat pe credit un imobil, asta nu inseamna ca sunteti legat pe viata de el.

Daca va hotarati sa va schimbati locuinta, aveti la dispozitie mai multe solutii pentru a scapa de ipoteca.

Ideal ar fi sa aveti banii necesari pentru a face o rambursare anticipata.

Creditul-punte, ar fi solutie la indemana, dupa cum urmeaza.

In acest caz, dupa restituirea sumelor datorate dar si a comisionului de rambursare anticipata, banca va dispune radierea ipotecii din cartea funciara.

Radierea inseamna pe scurt, ridicarea sarcinilor de care era legat un imobil la un anumit timp.

De asemenea este bine sa stiti ca trebuie sa treceti pe la oficiul de cadastru si carte funciara pentru a radia ipoteca.

Din acel moment, toate interdictiile de instrainare, grevare sau demolare dispar, iar proprietarul poate sa vanda imobilul dupa bunul sau plac oricarei persoane.

O alta situatie apare atunci cand proprietarul imobilului achizitionat pe credit decide sa se mute intr-o alta casa, dar nu are suma necesara pentru a rambursa in avans imprumutul.

Cel mai comod este sa opteze pentru un credit punte de la aceeasi banca, obtinand astfel avansul necesar achizitiei pe credit a unei alte locuinte.

Ulterior, intr-un termen stabilit de creditor, clientul are la dispozitie o anumita perioada de timp (de regula un an) pentru a vinde vechea locuinta si pentru a rambursa imprumutul initial.

Tranzactie pe credit

O alta posibilitate este aceea in care proprietarul gaseste un client dispus sa achizitioneze imobilul, fie cu bani cash, fie tot pe credit.

Practic, vanzatorul se adreseaza bancii care l-a imprumutat si ii cere acordul pentru instituirea unei ipoteci de rang inferior (rang 2) asupra imobilului in cauza, in favoarea bancii cumparatorului.

In paralel, banca vanzatorului trebuie sa isi dea acordul de principiu, iar cea a cumparatorului (fie aceeasi cu a vanzatorului, fie oricare alta dispusa sa il finanteze) sa il considere pe acesta eligibil.

In cazul in care primeste banii de care are nevoie, banca celui care cumpara instituie o ipoteca de rang doi asupra imobilului ce urmeaza sa fie tranzactionat si vireaza banii institutiei de credit a vanzatorului, pentru ca aceasta sa efectueze rambursarea anticipata.

“Pentru ca imobilul este vandut la pretul pietei, este foarte probabil ca pretul de vanzare sa fie mai mare decat suma datorata de vanzator bancii care l-a imprumutat.

In acest caz, dupa efectuarea rambursarii in avans, vanzatorul primeste diferenta de bani ce i se cuvine”, explica Cuculis Adrian, avocat in cadrul biroului de avocatura Cuculis si Asociatii.

Ulterior, ipoteca trecuta pe numele vanzatorului este radiata si trece pe numele cumparatorului.

Trebuie retinut faptul ca, atat timp cat un imobil este ipotecat, acesta nu poate fi instrainat decat cu acordul prealabil al creditorului (institutia de credit care a finantat achizitia), care poate sa il emita sau nu.

„Daca creditorul nu consimte la instrainare, aceasta nu se poate perfecta”, spune av. Cuculis Adrian.

Costurile suplimentare ale tranzactiei pentru vanzarea unui imobil.

Taxele pentru radierea ipotecii ajung la 60 de lei.

De exemplu, pentru un imobil evaluat la 100.000 de euro, daca bunul a fost dobandit cu mai putin de trei ani in urma, vanzatorul persoana fizica va plati un impozit de aproximativ circa 3.150 lei.

In prealabil, vanzatorul trebuie sa plateasca si o taxa pentru extras de carte funciara (40 lei sau 200 lei in regim de urgenta).

La randul lui, cumparatorul persoana fizica trebuie sa plateasca o taxa de reintabulare de 520 de lei si un onorariu notarial plus TVA, care ajunge la aproximativ 5.000 de lei.

Onorariile notariale sunt calculate in functie de cursul de schimb din ziua perfectarii tranzactiei.

Daca intampinati probleme cu orice chestiune legata de acest demers, faceti o programare la noi la birou. Va ajutam cu drag.

De asemenea puteti suna pentru programare direct la 0722298011

Av. Drd. Cuculis Adrian

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online!

Prima Initiativa din Tara!!

Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept

Cuculis si Asociatii – Indrumari Juridice – Legislatia taxelor de timbru 2011

Art. 1.-Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute in prezenta lege, si se taxeaza in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege.

Art. 2.-(1)Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a)pana la valoarea de 50 lei – 6 lei;

b)intre 51 lei si 500 lei – 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;

c)intre 501 lei si 5.000 lei – 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;

d)intre 5.001 lei si 25.000 lei – 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;

e)intre 25.001 lei si 50.000 lei – 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;

f)intre 50.001 lei si 250.000 lei – 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

g)peste 250.000 lei – 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

(11)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

(2)In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

(3)Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este cea declarata in actiune sau in cerere. Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevazute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.

Art. 3.-Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial 19 lei;
a1)cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial Daca prin cerere se solicita si repararea pagubelor suferite, aceasta se taxeaza conform art. 2 alin.(1). 12 lei;
b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani 10 lei;
c) cereri pentru:
– stabilirea calitatii de mostenitor – 50 lei/mostenitor
– stabilirea masei succesorale – 3% la valoarea masei succesorale;
– cereri de raport – 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
– cereri de reductiune a liberalitatilor – 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;
– cereri de partaj Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1); – 3% la valoarea masei partajabile.

Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata;

d) cereri de recuzare in materie civila 4 lei;
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii 10 lei;
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 10 lei;
g) contestatii in anulare 10 lei;
h) cereri de revizuire 10 lei;
i) actiuni in granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren 19 lei.

In ipoteza in care se revendica si o portiune de teren, se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate;

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti
– taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti
k) cereri de stramutare in materie civila 4 lei;
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei;
m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
– cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt inscris 4 lei;
– cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite
– 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei;
n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen 4 lei;
o) cereri pentru incuviintarea executarii silite 10 lei;
o1)cereri pentru emiterea de plata 39 lei;
p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 388 lei;
r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit;
– inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei;
– efectuarea de comisii rogatorii 78 lei;
s) cereri de infiintare a popririi 10 lei;
s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor – 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei;
t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte 1 leu/pagina;
t1)cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora 1 leu;
u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare 4 lei;
v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate 1 leu;
x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 19 lei.

Art. 31.-(1)Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2)Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.

(3)Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.

(4)Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.

Art. 32.-(1)In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

(2)Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.

(3)In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

Art. 4.-Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39 lei;
b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.

Art. 5.-Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39 lei;
b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.

Art. 6.-In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:

a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale 39 lei;
b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic 39 lei;
c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004 120 lei;
d) Abrogat prin art. unic pct. 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212/2008

Art. 7.-Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:

a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 lei;
b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara 8 lei;
c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.

Art. 8.-Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notarialenr. 36/1995se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici 8 lei;
b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial 8 lei;
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei 4 lei.

Art. 81.-(1)Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).

(2)Dupa plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotararile judecatoresti prevazute la alin. (1) se taxeaza cu 2 lei.

Art. 82.-Cererile formulate potrivit Legiinr. 188/2000privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:

a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti 8 lei;

b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita 8 lei;

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc 4 lei.

Art. 9.-(1)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

(2)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

(3)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

(4)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

(5)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

(6)Actiunile si cererile prevazute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare si de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, altele decat cererile de efectuare a operatiunilor de publicitate, se taxeaza cu 8 lei.

(7)Abrogat prin punctul 35. din Ordonanta de urgentanr. 212/2008incepand cu 16.07.2009.

Art. 10.-Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare in garantie se taxeaza dupa regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.

Art. 11.-(1)Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 50% din:

-taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta;

-taxa datorata la suma contestata, in cazul cererilor si actiunilor evaluabile in bani.

(2)Se timbreaza cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:

-incheierea de scoatere in vanzare a bunurilor in actiunea de partaj;

-incheierea de suspendare a judecarii cauzei;

-hotararile de declinare a competentei si de dezinvestire;

-hotararile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;

-hotararile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat.

Art. 12.-Cererile in vederea declararii recursului in anulare in cauze civile, adresate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, se taxeaza cu 8 lei.

Art. 13.-Toate celelalte actiuni si cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se timbreaza cu 8 lei.

Art. 14.-Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.

Art. 15.-Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la:

a)incheierea, executarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privind solutionarea conflictelor colective de munca, precum si executarea hotararilor pronuntate in aceste litigii;

b)plata muncii membrilor cooperativelor de productie mestesugareasca, de productie mixta agricola-mestesugareasca, de invalizi si de prestari de servicii;

c)obligatiile legale si contractuale de intretinere;

d)stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;

e)stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege;

f)restituirea de catre persoanele fizice si juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii si ajutoare sociale celor accidentati in munca;

f1)stabilirea si acordarea de despagubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;

g)stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;

h)adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;

i)sanctionarea contravenientilor;

j)protectia consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;

k)stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societatile comerciale agricole pe actiuni;

l)valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;

m)amenzile de orice fel:

n)exercitarea drepturilor electorale;

o)cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele materiale si morale decurgand din acestea;

p)orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru;

r)cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente.

s)stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 dinConventiapentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legeanr. 30/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificarile ulterioare.

t)drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist din Romania.

Art. 16.-Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si contestatiile introduse la curtea de apel impotriva hotararilor comisiilor constituite in temeiul art. 20 din Legeanr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Art. 161.-Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute sau emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciarnr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 17.-Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.

Art. 171.-Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.

Art. 172.-Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 18.-(1)Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei.

(2)Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.

(3)Cererea se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin incheiere irevocabila.

(4)In cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate.

Art. 181.-In cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei, solutionarea cererii de reexaminare este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Art. 19.-Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei.

Art. 20.-(1)Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat.

(2)Daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal,in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca, in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

(3)Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.

(4)Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata, in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

(5)In situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotararii constituind titlu executoriu. Executarea silita a hotararii se va efectua prin organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

Art. 21.-(1)Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008.

(2)Instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a)cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b)plata integrala a taxei, potrivit art. 20, nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.

(3)In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.

(4)Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.

Art. 211.-(1)Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.

(2)Asupra cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei de timbru instanta se pronunta fara citare, prin incheiere motivata data in camera de consiliu. Incheierea se comunica solicitantului si partii adverse, daca este cazul.

(3)Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii.

(4)Cererea de reexaminare se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.

Art. 212.-(1)In cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, prin incheiere se vor stabili, dupa caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plata si cuantumul ratelor.

(2)Esalonarea platii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.

(3)In cazul esalonarii sau amanarii, instanta transmite hotararea de incuviintare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei si Finantelor/organelor competente pentru urmarirea executarii obligatiei de plata ori, dupa caz, pentru punerea in executare a hotararii privind plata taxei ori a partii din taxa datorata, la termenele stabilite. In titlul executoriu se vor mentiona si codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal, precum si orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silita a hotararii se va efectua prin organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei si Finantelor in a caror raza teritoriala isi are sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

Art. 22.Abrogat prin punctul 5. din Ordonanta de urgentanr. 58/2003incepand cu 29.05.2004.

Art. 23.-(1)Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petitionarului, in urmatoarele cazuri:

a)cand taxa platita nu era datorata;

b)cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;

c)cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale;

d)cand, in procesul de divort, partile au renuntat la judecata ori s-au impacat;

e)cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas irevocabila.

f)in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.

(2)In cazul prevazut la lit. d), se restituie jumatate din taxa platita, iar in cazul prevazut la lit. e), taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei.

(21)Abrogat prin alineatul din Legeanr. 202/2010incepand cu 25.11.2010.

(3)Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat in termen de un an de la data nasterii sale.

(4)Cererea de restituire se adreseaza instantei judecatoresti sau, dupa caz, parchetului la care s-a introdus actiunea sau cererea.

Art. 24.-(1)Taxele judiciare de timbru platite prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.

(2)De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru platite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate.

Art. 25.-(1)Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei. Executarea silita a debitelor se efectueaza de organele de executare ale unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare.

(2)Din diferenta de 75% din sumele prevazute la alin. (1) se constituie un fond cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, in contul nr. 119 01.07. “Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale”.

(3)Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face in baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(4)Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

Art. 251.-In scopul colectarii sumelor prevazute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justitiei conuri la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului – nr. 50.32. “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”. Lunar, Ministerul Justitiei va vira in fondul cu destinatie speciala cota de 75% din totalul incasarilor

Art. 26.-(1)O cota de 75% din sumele provenind din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se constituie venituri la bugetul de stat si se cuprinde distinct in bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, astfel:

a)o cota de 70% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, din care 50% va fi folosita pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistenta juridica, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

b)o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosita pentru asigurarea pregatirii profesionale a judecatorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cat si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Nationala de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

c)o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

d)o cota de 10% va fi cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente.

(2)Disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

(3)Diferenta de procent de 25% din sumele prevazute la alin. (1) se constituie venituri la bugetele locale.

(4)Sumele provenind din taxele judiciare de timbru se constituie venituri la bugetele locale.

Art. 27.-Ministerul Finantelor va crea un cont bugetar separat pentru incasarea veniturilor prevazute la art. 25 si 26 din prezenta lege, pe care il va comunica Ministerului Justitiei, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Uniunii Avocatilor din Romania, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, Casei de Economii si Consemnatiuni, precum si tuturor bancilor.

Art. 28.-(1)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta lege se actualizeaza o data pe an cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si a Ministerului Finantelor Publice.

(2)Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 29.-Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre incasare inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, raman valabile in situatia in care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc dupa aceasta data.

Art. 30.-(1)Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

(2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

-art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) si k), art. 3 lit. e) si g), art. 9, art. 12 si 13 (numai in ce priveste actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac la instantele judecatoresti), precum si art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanta Guvernuluinr. 4/1996) din Decretulnr. 199/1955asupra taxelor de timbru;

-art. 1-8 si art. 14-16 din Hotararea Guvernuluinr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si asupra actelor de notariat si serviciilor prestate de acestea, cu modificarile ulterioare;

-art. 7 din Legea contenciosului administrativnr. 29/1990;

-Abrogata prin alineatul (2) din Legeanr. 203/2002incepand cu 22.08.2002.

-cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernuluinr. 10/1993privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, aprobata prin Legeanr. 102/1994;

-art. 3 din Ordonanta Guvernuluinr. 37/1995privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legeanr. 105/1995;

-art. 150 alin. (3) din Legeanr. 8/1996privind dreptul de autor si drepturile conexe;

-art. 5 lit. c) din Legeanr. 66/1996privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni;

-art. 26 lit. c) din Hotararea Guvernuluinr. 888/1996pentru aprobareaStatutuluiCasei de Economii si Consemnatiuni;

-art. 69 alin. (2) din Legea locuinteinr. 114/1996;

-orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilorart. 74alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumarijuridice.wordpress.com
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Actiunea in Constatare

Scurte consideratii asupra admisibilitatii actiunii in constatare

1. Codul de procedura civila instituie in art. 111, teza a doua, principiul subsidiaritatii actiunii in constatare fata de cererea de realizare a dreptului, spunand ca “cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului”.

Prin urmare, intre alte conditii instituite de art. 111 C. pr. civ., o actiune in constatare este admisibila numai daca partea nu “poate cere” realizarea dreptului sau.

De astfel, principala problema care se ridica cu privire la admisibilitatea actiunii in constatare este daca se poate sau nu introduce o cerere in realizare.

2. Dar ce inseamna ca se poate introduce o cerere in realizare? Inseamna a avea admisibila o actiune in realizare in abstract sau in concret? Raspunsul poate fi numai unul, respectiv trebuie sa existe o actiune in realizare in concret.

Este lipsit de folos ca in mod general sa se poata apela la o anumita actiune in realizare, daca, raportat la speta concreta si avand in vedere unicitatea acesteia, actiunea in realizare nu este admisibila in cauza. De aceea, instanta trebuie sa verifice cu atentie admisibilitatea unei actiuni in constatare si sa nu o respinga ca inadmisibila decat in cazul in care, motivandu-si solutia, va prezenta care este calea in realizare admisibila in concret[1].

Altfel, a considera ca o actiune in constatare este inadmisibila doar pentru ca in abstracto exista o actiune in realizare inseamna a refuza judecata si a limita partii accesul la justitie.

Mai mult, din interpretarea literala, dar si logica, a art. 111 C. pr. civ., rezulta ca actiunea in realizare ce determina inadmisibilitatea actiunii in constatare trebuie sa aiba in vedere acelasi drept care s-a urmarit a fi protejat pe calea actiunii in constatare, iar nu altul.

3. De exemplu, potrivit doctrinei si jurisprudentei, actiunea prin care se solicita declararea nulitatii este o actiune in realizare, indiferent daca se intemeiaza pe un motiv de nulitate relativa sau absoluta[2]. Prin urmare, rezulta ca actiunea in constatarea nulitatii actelor de proprietate intemeiata pe art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991[3] este o actiune in realizare. Constatarea nulitatii titlului de proprietate in baza acestui text se poate cere insa doar pentru anumite cauze determinate expres de lege. Proprietarul posesor care sufera o tulburare a dreptului sau prin acte ale unui tert ce se considera proprietar nu are la indemana actiunea in revendicare, avand posesia bunului, dar poate avea la indemana actiunea in constatare provocatorie sau, in baza Legii nr. 169/1997, actiunea in constatarea nulitatii titlului de proprietate.

Daca tertul care se pretinde proprietar nu are titlu de proprietate, ci doar adeverinta de proprietate sau proces-verbal de punere in posesie, care, conform Deciziei in interesul legii nr. 1/1997 a instantei supreme, nu constituie titlu de proprietate, atunci proprietarul posesor nu are la indemana actiunea in constatarea nulitatii acestora intemeiata pe art. III din Legea nr. 169/1997, ci doar o actiune in constatarea dreptului sau de proprietate. Nefiind titlu de proprietate, aceste acte nu pot fundamenta transmiterea bunului. Asadar, proprietarul posesor nu are un interes legitim in a constata nulitatea acestora, pentru ca ele, chiar valabile de ar fi, nu pot genera instrainari[4].

Daca insa tertul care se pretinde proprietar beneficiaza de un titlu de proprietate, aceasta imprejurare nu trebuie sa atraga automat respingerea actiunii in constatare ca inadmisibila, pentru ca este necesar sa se analizeze, daca si pentru care anume motiv de nulitate se poate introduce o actiune in realizare. Mai mult, constatarea nulitatii unui titlu de proprietate nu confera certitudine titlului posesorului, ci doar vadeste lipsa de eficienta juridica a titlului celuilalt.

4. Fata de cele aratate mai sus, consideram ca se impune tratarea cu maxima rigoare a problemei admisibilitatii actiunii in constatare, cu o analiza sistematica si curajoasa[5]. In cazul in care instanta va ajunge la concluzia ca actiunea este inadmisibila, apreciem ca este necesar sa precizeze exact in considerente care este actiunea in realizare ce a atras respingerea actiunii in constatare si care poate fi exercitata in concret.

De lege ferenda propunem ca in ipoteza in care se va constata inadmisibilitatea actiunii in constatare, generata de posibilitatea introducerii unei actiuni in realizare pentru protejarea aceluiasi drept, instanta sa se pronunte in acest sens prin incheiere, lasandu-se partii un termen pentru transformarea actiunii in constatate intr-una in realizare si urmand ca numai in cazul refuzului sau pasivitatii partii sa se emita sentinta. In acest fel s-ar asigura judecata cu celeritate a pricinilor si solutionarea divergentelor deduse judecatii, fara reluarea judecatii in fata unei alte instante.

——————————————————————————–
[1] Instanta nu poate respinge actiunea in constatare vadind o actiune in realizare care s-ar exercita in contra dispozitiilor art. 723 C. pr. civ.

[2] A se vedea, spre exemplu, V. M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila, editia a 4-a, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2009, p. 15, C. A. Bucuresti, sectia a IV-a civila, decizia nr. 414/2000 si C. A. Bucuresti, sectia a III-a civila, decizia nr. 2372/2000, in G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedura civila adnotat, editia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007, p. 255

[3] Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 299 din 04/11/1997

[4] “[…] adeverinta eliberata de comisia locala instituita in temeiul Legii nr. 18/1991 si procesul-verbal de punere in posesie, fiind acte premergatoare ce confera doar un drept virtual de proprietate, care creaza raporturi juridice numai intre organul administrative care le-a emis si beneficiar, nu pot fi asimilate, ca valoare probatorie, cu titlul de proprietate ce confera dreptul real de proprietate asupra terenului si este opozabil erga omnes in cadrul raporturilor juridice”(Decizia nr. 1/30.06.1997 a Curtii Supreme de Justitie, Sectiile Unite, citata in L. Mera, A. Pena, Recursuri in interesul legii. Decizii de admitere 1993-2008. Culegere de practica judiciara, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2008, p. 51-66)

[5] In mod just s-a aratat in doctrina ca „existenta caracterului subsidiar nu indreptateste timiditatea instantelor in aprecierea admisibilitatii actiunii in constatare, tendinta de restrangere a cazurilor in care poate fi folosita aceasta actiune, deoarece in multe cazuri partile nu au la indemana un alt mijloc decat actiunea in constatare” (V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, vol. I, Editura National, Bucuresti, 1996, p. 294).

av. Mihail C. Barbu
http://www.juridice.ro/62914/scurte-consideratii-asupra-admisibilitatii-actiunii-in-constatare.html

Taxa de poluare – Inmatriculare in Romania sau in Bulgaria! Efectele Taxei de poluare si zilele numarate ale numerelor de Bulgaria

Inmatricularile in Bulgaria au zilele numarate. Statul vrea sa limiteze accesul masinilor cu numere straine VIDEO
Ce-i mai ieftin decat un chilipir? Cand vine vorba de masini, sigur o masina inmatriculata in Bulgaria. Pe o piata auto amortita de criza nesfarsita, masinile care se mai vand bine raman cele extrem de ieftine, chiar si de 1.000 de euro. Fiti insa cu bagare de seama. Portita bulgareasca sta sa se inchida din cauza problemelor pe care le creeaza pe strazile noastre.
Chiar si pe marginea drumului, negocierea merge unsa cand pretul e convingator. La fiecare sfarsit de saptamana, zeci de clienti pornesc in cautarea unei masini care sa respecte doua reguli simple: sa functioneze multumitor si sa aiba pretul mic.

Mii de masini nou intrate anul acesta in Romania au inscriptia BG pe placuta de inmatriculare. Asa a aparut o noua meserie: specialistul de inmatriculari in Bulgaria.

Masinile cu numere bulgaresti au intrat insa anul acesta mult mai serios in vizorul autoritatilor. Multe dintre ele nu au actele in regula, in caz de accident asiguraratorii bulgari nu platesc daunele, iar amenzile la radar sau rovinieta raman neachitate. Un proiect de lege propune limitarea accesului pe drumurile romanesti la 90 de zile pe an a masinilor cu numere straine.

Asadar riscati sa va cumparati o masina ieftina pe care sa o puteti folosi numai cate un anotimp pe an. In plus, Ministerul Mediului anunta de ceva vreme un proiect de lege care va impozita masinile in functie de categoria de poluare, asadar cele mai vechi vor fi si mai costisitoare la intretinere.
Opinia ferma abiroului de avocatura Cuculis si Asociatii este ca singura solutie fiabila clara si la indemana contribuabililor este instanta de judecata.
Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii sustine ca ” Cei ce si-au inmatriculat masinile pe Bulgaria pot avea surpriza sa nu le mai poata radia de acolo sau sa fie trasi in trafic pe dreapta si sa li se spuna ca masina pe care o conduc este furata” – mai multe detalii pe www.indrumari-juridice.eu unde puteti intreba un avocat in mod gratuit despre aceasta initiativa.

Sursa :http://www.incont.ro/auto/inmatricularile-in-bulgaria-au-zilele-numarate-statul-vrea-sa-limiteze-accesul-masinilor-cu-numere-straine.html

Duna auto/Procedura – Procese civile – Cuculis si Asociatii va invata cum sa actionati in cazul unui accident – ASIGURATORII POT FI DATI IN JUDECATA- Anunta Biroul de avocatura Cuculis si Asociati

PROCEDURA DAUNA / ACCIDENT AUTO
Accidentul de circulatie este orice eveniment in care este implicat cel putin un vehicul in miscare, produs pe un drum deschis circulatiei publice (bulevard, strada, alee, intrare, cale, splai, etc.) ca urmare a nerespectarii unei reguli de circulatie, din care a rezultat decesul sau ranirea unor persoane, avarierea unui vehicul, alte pagube materiale.

Pentru a fi considerat accident de circulatie, evenimentul trebuie sa fie produs pe un drum deschis circulatiei publice.

In cazul accidentelor petrecute pe drumuri inchise circulatiei rutiere sau drumuri aflate pe proprietati private, se aplica regulile stabilite de administratorul proprietatii. Daca nu exista reguli atunci se pot aplica cele privind circulatia pe drumurile publice, coroborat cu prevederile codurilor civil si penal.

In cazul in care conducand sau nu un vehicul, ati avut o dauna (in mers sau stationind), procedati in felul urmator:

Retineti sau notati-va urmatoarele date despre accident sau dauna (in scopul declararii si intocmirii procesului verbal de constatare la politie, pompieri, organe de cercetare penala,etc):
Locul exact de producere al accidentului, inclusiv repere si localizari ca: – nr. imobil in dreptul caruia s-a produs evenimentul,
– km. in dreptul caruia s-a petrecut ( afara din localitati),
– topografia exacta a locului,

Din ce directie circulati Dvs. si din ce directie circulau celelalte vehicule implicate in accident,
Nr de inmatriculare ale vehiculelor implicate in accident,
Numele conducatorilor auto implicati in accident,
Regulile de circulatie, indicatoarele si restrictiile cu aplicare in zona de producere a accidentului,
Eventual numele martorilor oculari (obligatoriu in cazul accidentelor cu raniri de persoane sau vatamari grave),
Ora la care s-a produs accidentul sau dauna.

In cazul in care accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale, procedati prin mijloace obisnuite la eliberarea partii carosabile pentru a nu stinjeni circulatia altor vehicule. Daca vehiculul Dvs. a suferit avarii grave (ex. scurgeri de lichide sub vehicul, scurt circuite electrice etc.) nu porniti motorul ci impingeti vehiculul sau remorcati-l pina in afara partii carosabile dupa ce in prealabil ati decuplat bornele bateriei de acumulatori pentru a preintampina orice risc de incendiu sau avarii ulterioare. Daca va puteti deplasa cu vehiculul mergeti la postul de Politie in raza caruia s-a produs evenimentul impreuna cu celelalte vehicule implicate in accident. in cazul in care autovehiculul dumneavoastra a fost avariat in timp ce era stationat sau parcat, este necesar sa va deplasati cu autovehiculul in cauza la organele de politie de pe raza sectorului unde s-a produs accidentul de circulatie pentru a declara evenimentul si a se efectua constatarea accidentului.

In cazul in care din accident au rezultat si victime fie numai cu raniri usoare sau vatamari usoare, nu modificati pozitia vehiculului pina la sosirea echipajului de politie pentru a se face masuratorile necesare in astfel de cazuri. Daca victimele sint in stare critica procedati la oprirea altor vehicule si cereti sprijinul acestora pentru transportarea de urgenta la o unitate de prim ajutor in cazul in care nu puteti asigura Dvs. insiva primul ajutor. Notati-va nr. de inmatriculare al vehiculului ce transporta ranitii. Anuntati cel mai apropiat post de Politie despre accident si natura lui prin intermediul altor conducatori auto.

Foarte important: NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fara incuviintarea politiei; se poate interpreta ca parasirea locului accidentului sau sustragerea de la cercetari si/sau recoltarea de probe biologice. Parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor legale (OU 195/2002), in cazul in care victima refuza sa considere evenimentul petrecut un accident de circulatie si pleaca de la fata locului inainte de sosirea organelor de politie, soferul trebuie sa se prezinte la sediul Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, sector 3, Str. Logofat Udriste nr. 15, Serviciul Accidente si Cercetari Penale pentru declararea inprejurarilor producerii evenimentului.

In caz contrar, daca ulterior victima se va prezenta la o unitate medicala sau la organele de politie pentru a declara producerea accidentului de circulatie, conducatorul auto implicat in eveniment va fi cercetat pentru savinsirea infractiunii (parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie).

Soferul implicat intr-un accident din care au rezultat decesul sau ranirea unei persoane trebuie sa anunte imediat producerea accidentului la numarul de telefon 9544, 323.75.60 (Dispeceratul Brigazii de Politie Rutiera) sau 961 (Serviciul de Ambulanta Bucuresti) si sa astepte sosirea organelor de politie si a ambulantei.

In ambele cazuri deplasati-va la postul de Politie in raza caruia s-a produs accidentul (cu incuviintarea politiei pentru cazul b.) pentru a completa declaratia de accident si a vi se intocmi procesul verbal de accident. Trebuie sa aveti la Dvs.:

– Permisul de conducere,
– Certificatul de inmatriculare al vehiculului,
– Buletinul de identitate,
– Documentele de transport, conform legilor in vigoare,
– Tichet de asigurare pentru raspundere civila auto, pe anul in curs, si copie polita CASCO.

in cazul in care unul din conducatorii auto implicati paraseste locul accidentului sau refuza sa se prezinte la organele de politie, celalalt conducator auto trebuie sa furnizeze organelor de politie cit mai multe amanunte despre autovehiculul respectiv (tip, marca, numar de inmatriculare in intregime sau numai o parte din acesta etc.) si daca este posibil, datele eventualilor martori oculari identificati.

Lucratorii de politie vor efectua demersurile necesare pentru identificarea autovehiculului implicat in evenimentul rutier si a conducatorului auto care nu s-a prezentat la organele de politie in vederea constatarii.

Daca autovehiculele implicate in accident au devenit nedeplasabile prin forte proprii urma evenimentului, conducatorii auto au obligatia de a le deplasa cit mai mult pe partea dreapta a drumului, de a anunta telefonic organele de politie despre evenimentul produs si de a astepta la fata locului sosirea organelor constatatoare.

Pentru solutionarea accidentelor usoare conducatorii auto se pot adresa, in functie de locul producerii accidentului, la urmatoarele sedii unde se afla birourile de politie rutiera avind atributiuni in acest sens:

– Sectorul 1 – Sectia 5 Politie, Sos. Bucurestii Noi, Tel. 323.30.30, Int. 17.934
– Sectorul 2 – Str. Masina de Paine 47, Tel. 224.26.38
– Sectorul 3 – Sectia 12 Politie, Str. Prof. Stefan Nicolau 3-5, Tel. 323.30.30, Int. 21.531
– Sectorul 4+5 – Brigada de Politie Rutiera, Str. Candiano Popescu 57-59, Tel. 335.84.06
– Sectorul 6 – Sectia 21 Politie, str. Cernisoarei, Tel. 323.30.30, Int. 22.607

Evitati discutiile in contradictoriu cu persoanele implicate in accident, si limitati-va la conversatia in fata politistului, avind in vedere numai datele privind accidentul pe care le-ati retinut la pct.1, fara insa a recunoaste fapte si vinovatii care nu va apartin. Urmati instructiunile agentului de Politie care se ocupa de stabilirea circumstantelor in care s-a produs accidentul. Daca agentul de circulatie refuza sa va elibereze si alte acte in afara autorizatiei de reparatie luati in cel mai scurt timp posibil legatura cu asiguratorul Dvs. pentru a inainta o cerere expresa pentru eliberarea acestor acte.

Dupa ce ati primit copia procesului verbal de accident si copia dupa asigurarea RCA a celui vinovat de producerea accidentului, informati imediat conducerea societatii asupra accidentului si pagubelor produse ca urmare a acestuia. Daca cel vinovat de producerea accidentului nu face dovada asigurarii RCA, veti solicita soferului respectiv sa va dea copii xerox dupa permisul de conducere, buletinul de identitate si certificatul de inmatriculare al vehiculului, in fata politistului, deoarece in aceste cazuri trebuie sa facilitati regresul daunei, in sprijinul si in numele companiei de asigurari la care aveti polite CASCO.

Procedati in termen de 4 zile (lucratoare, inclusiv data eliberarii procesului verbal) de la accident la deschiderea dosarului de dauna la societatea raspunzatoare de despagubire, in cazul accidentelor sub asigurari R.C.A. (conform art.59 din legea 136/1995) sau in termenul stipulat de conditiile de asigurare (pentru daune sub polite CASCO). In acest sens trebuie ca persoana implicata in accident sa se prezinte la societatea de asigurari si sa deschida dosar de dauna. In cazul concursului intre mai multe societati de asigurare, constatarea daunei se face in prezenta reprezentantilor acestora (ex. In cazul vinovatiei unei terte persoane, caz de competenta asigurarii RCA a acesteia, deschiderea de dosar se poate face si in prezenta inspectorului societatii unde Dvs aveti asigurare CASCO).
Prezentarea se face cu:
– Proces verbal de accident, (anexa 2 si autorizatia de reparatie in cazul avariilor cu autor necunoscut, adeverinta de dauna in cazul furturilor sau proces verbal de constatare si raport de expertiza a pompierilor in cazul incendiilor), in original (adica cea primita de la organele abilitate ale statului) si copie simpla,
– Copie dupa asigurarea RCA a celui vinovat de producerea accidentului,
– Copie BI, Permis conducere si certificat de inmatriculare a soferului vinovat, daca vehiculul acestuia nu are RCA valid la data producerii accidentului,
– Imputernicire / instiintare de dauna din partea firmei,
– Copii simple certificat de inmatriculare si carte identitate vehicul,
– Copie simpla a permisului de conducere al Dvs.,
– Copie lizibila polita dvs. de asigurare CASCO (inclusiv anexele tabelare cu vehiculele incluse in asigurare, daca este cazul)

Fara oricare din aceste documente asa cum au fost ele definite mai sus vi se poate refuza deschiderea dosarului de dauna.

Pastrati copii xerox ale actelor de constatare primite de la organele statului si una dupa nota de constatare facuta de inspectorul de dauna care a deschis dosarul, pentru a le trimite la Head Office-ul Firmei Dvs. (fata/verso lizibile). Solicitati inspectorului de dauna care va intocmeste constatarea: eventuale conditii privind repararea ca: tariful maxim pentru ora manopera acceptat de societatea respectiva de asigurari; unitatea service unde doreste sa faceti reparatia; posibilitatea de plata directa a unitatii reparatoare sau acordarea de avansuri pentru procurarea de piese de schimb; etc.

Dupa aceasta deschidere de dosar de dauna luati legatura cu responsabilii din firma Dvs. pentru a cauta modalitatile de rezolvare a reparatiei in timp scurt si de calitate si pentru a primi instructiuni ulterioare.

Daca in timpul reparatiilor se constata si alte avarii care nu au fost cuprinse in nota de constatare initiala, cereti o reconstatare asiguratorului in caz contrar aceste avarii nu vor fi recunoscute de catre asigurator si deci nu vor fi acoperite la plata.

In anumite conditii puteti sa solicitati plata directa a reparatiilor catre unitatea service care urmeaza sa va repare vehiculul, dar pentru aceasta trebuie sa discutati cu inspectorul de dauna, daca polita Dvs. si conditiile de asigurare anexe pot permite acest lucru. In mod normal reparatiile se fac pe cheltuiala Dvs. dupa care vi se vor returna cheltuielile cuvenite.

Atentie!!! in cazul in care sinteti utilizatorul unui autovehicul achizitionat in sistem leasing sau rate cu deposedare, nu sinteti indreptatit a primi sume cu titlu de desdaunare deoarece nu sinteti proprietarul acelui vehicul. Puteti primi aceste sume numai cu acceptul societatii care a garantat financiar leasingul sau proprietarului de drept al vehiculului. In acest caz particular va recomand sa instiintati imediat proprietarul sau creditorul de leasing in favoarea caruia s-a incheiat cesiunea in caz de daune (conform contractului de leasing sau rate), solicitindu-i acceptul de a primi despagubirea apoi demarati reparatia, in caz contrar puteti fi pus in situatia de a face cheltuiala de reparatie si a nu putea incasa despagubirea. In asigurari acest demers se numeste solicitarea de act de cesiune, din partea chiriasului sau lesorului, de la creditor sau proprietar, si daca nu faceti Dvs. acest demers sigur o va face compania de asigurari. Retineti insa ca raspunsul creditorului sau cesionarului (proprietarului) reprezinta titlu executoriu privind incasarea daunelor.

Dupa ce vehiculul a fost reparat se va proceda la definitivarea dosarului de dauna la societatea raspunzatoare de acoperirea daunei. In acest sens se vor inainta societatii de asigurari:
– Toate facturile, chitantele fiscale, comenzi de lucru service etc., in original,
– Cerere de despagubire cu numele, semnatura (si stampila) autorizata a asiguratului,
– Declaratia de conformitate a dosarului respectiv, cu asumarea de raspundere personala a declarantului (numai pentru daune sub R.C.A.),
– Copie act de cesiune al despagubirii; in cazul in care vehiculul a fost cumparat in sistem leasing, rate cu deposedare sau constituie garantie pentru un imprumut bancar, pe care il veti solicita bancii sau societatii de leasing.

Nota Bene: In cazul concursului de asigurari, la societatea raspunzatoare se depun originalele actelor iar la cea cu polita CASCO se depun copii stampilate si semnate “conform cu originalul” pe verso, de catre reprezentantul asiguratorului in sarcina caruia este dauna. In aceasta situatie va fi necesar sa precizati in scris de la care societate veti solicita despagubirile, urmind ca pretentiile de la cealalta societate sa le formulati numai in baza probei sumei primite de la prima.

Pe cererea de despagubire se vor inscrie obligatoriu numarul dosarului si modalitatea de plata solicitata (OP, Cash, CEC, etc.) si datele necesare viramentului (numele bancii si nr. de cont in care doriti a se face plata, numele persoanei si actul de identitate al imputernicitului sa va reprezinte).

Orice tentativa de obtinere sau facilitare de despagubiri prin declaratii false sau utilizarea de documente false se pedepseste conform Codului Penal din Romania. Raspunderea apartine in exclusivitate declarantului. Anularea dosarului de dauna si a politei de asigurare se face “sine die”, de catre asigurator. Declararea asigurarii multiple (daca este cazul), este obligatorie, plata riscului produs se va face proportional in acest caz.

Nu solicitati dotarea vehiculului cu piese si subansamble superioare calitativ sau constructiv, deoarece ele vor fi excluse din valoarea de dauna. Aveti grija ca deschiderea dosarului de dauna si constatarea tehnica sa cuprinda toate elementele necesare restabilirii tehnice si estetice initiale (din momentul incheierii politei de asigurare) a vehiculului.

Incercati sa limitati pe cit posibil marirea daunelor prin: scoaterea in afara partii carosabile a vehiculului, transportarea acestuia la sediu, intr-un garaj sau loc sigur, pentru a elimina posibile daune ulterioare, furturi etc., masuri apreciate de catre asiguratori. Societatile de asigurare nu despagubesc agravarile de daune din vina asiguratului (ex: distrugerea unor parti sau piese prin tractarea vehiculului, incendii datorita imprudentei si pornirii motorului cu scurgeri de carburanti, furturi din autovehicul dupa accident, etc.). De asemenea asiguratorul nu este responsabil de eventualele reparatii nereusite si nu va acoperi nici scaderea de valoare in urma acestora. Nu in ultimul rind, asiguratorului nu ii sint opozabile pierderile indirecte ca urmare a imobilizarii vehiculului (cu exceptia asigurarii RCA, in cazul in care vehiculul face obiectul unei licente de transport, cind se despagubeste CV timpului efectiv de reparare din devizul de reparatie la tariful mediu de transport al firmei respective). Este in interesul Dvs. deci sa aveti reparatii de calitate si in scurt timp.

Este interzisa orice reparatie inainte de deschiderea dosarului de dauna si de constatare a avariilor de catre asigurator. De asemenea nu comandati piese si materiale inainte de deschiderea dosarului de dauna si in afara constatarii tehnice de dauna, deoarece le veti face pe cheltuiala Dvs.

Este interzisa orice intelegere cu alti conducatori auto implicati in accidente cu vehiculele Dvs., fara acordul responsabililor Dvs. de. Transport sau conducerii firmei. Exista riscul unor pretentii ulterioare sau implicarii in Justitie in procese civile.

Nota bene: Daca doriti sa aveti o imagine clara asupra oricarui accident din compania Dvs. va sfatuiesc sa aveti pentru fiecare accident in parte un dosar (eventual pe coperta caruia sa scrieti societatea de asigurari care l-a instrumentat, nr. de dosar dat de respectiva societate, nr. vehiculului si data accidentului). In acest dosar puneti copiile tuturor actelor pe care le inaintati societatii respective, si cele eliberate de asigurator. In acest mod veti avea dublura dosarului depus la asigurari, pe baza caruia puteti chiar sa va adresati Justitiei in caz de litigii. Brockerii cu nume in domeniu obisnuiesc sa faca acest lucru in numele clientilor sai.

PRECIZARI FINALE:
In cazul producerii unui accident soldat cu vatamarea corporala a unei persoane se intocmeste un dosar de cercetare penala. Cercetarile privind cauzele producerii accidentului si culpa participantilor sunt efectuate de lucratori ai Brigazii de Politie Rutiera, ServiciuL Accidente si Cercetari Penale in jurisdictia careia s-a produs accidentul, (pentru Bucuresti, sector 3, Str. Logofat Udriste nr. 15, tel: 232.30.30 int. 196, 177 sau 175).
Victima unui accident poate depune plingere penala in termen de 60 de zile de la data la care a aflat cine este autorul accidentului. Dupa intocmirea dosarului accidentului, organele de politie instiinteaza victimele accidentelor de circulatie asupra identitatii autorului accidentului.
Daca leziunile rezultate in urma accidentului necesita sub 10 zile de ingrijiri medicale, fapta nu este prevazuta si pedepsita de legea penala, dosarul fiind finalizat de organele de cercetare penala cu propunerea de neincepere a urmaririi penale pentru autorul accidentului si inaintat catre parchetul de pe linga judecatoria sectorului unde s-a produs accidentul.
Daca leziunile rezultate in urma accidentului necesita peste 60 de zile de ingrijiri medicale, impacarea partilor nu are ca efect inlaturarea raspunderii penale.
In unele cazuri, pentru nelamurirea unor fapte sau imprejurari, conform art. 116 Cod Procedura Penala, organul de cercetare penala dispune la cerere sau din oficiu efectuarea unei expertize tehnice. Expertiza tehnica se efectueaza de catre experti din cadrul Biroului Local sau a Biroului Central de Expertizare Contabila si Tehnica a Municipiului Bucuresti. Expertiza tehnica nu presupune, in mod obligatoriu efectuarea unei reconstituiri a conditiilor in care s-a produs accidentul de circulatie. Ea se dispune si efectueaza in conditiile prevazute de art. 120 Cod Procedura Penala.
Prin numarul de zile de ingrijiri medicale necesare vindecarii leziunilor nu se intelege numarul de zile de spitalizare, concediu medical etc. Numarul de zile de ingrijiri medicale necesare vindecarii leziunilor rezultate in urma accidentului este stabilit de cadrele Institutului de Medicina Legala Mina Minovici, pe baza actelor medicale eliberate de unitatile sanitare unde au fost internate sau prezentate victimele pentru acordarea primului ajutor si dupa caz si a examinarii fizice a persoanei vatamate, coroborate cu baremul de medicina legala.
Conform legii rolul Politiei este:
– Identifica locul accidentului.
– Asigura zona producerii accidentului si ia masuri de fluidizare a traficului si desfasurare a acestuia in conditii de siguranta.
– Identifica toate persoanele implicate in accidentul de circulatie (autor, victima, martori oculari).
– Ridica de la fata locului eventualele mijloace materiale de proba.
– Elaboreaza schita locului accidentului si procesul verbal de cercetare la fata locului in care sunt consemnate primele informatii despre modul cum s-a produs accidentul, persoanele care au fost implicate si despre vatamarile corporale suferite de victime.
– Administreaza toate probele necesare finalizarii dosarului de cercetare penala privind accidentul rutier si ii inainteaza Parchetului de pe linga judecatoria sectorului pe raza caruia s-a produs evenimentul rutier pentru a dispune asupra solutiei.

Inca de la inceput precizez ca orice dauna este luata in evidenta societatilor de asigurare si instrumentata, numai pe baza actelor eliberate de autoritatile publice: Politie Rutiera, Pompieri, Organe de cercetare penala, etc. Nu uitati ca societatile de asigurare sint societati comerciale in care primeaza principiile de piata, care au propriile instrumente de verificare si control si ca orice neregula va fi sanctionata.
Orice risc produs va fi despagubit doar o data indiferent de care societate de asigurare si independent de nr. de polite pentru care a fost asigurat. Obtinerea de despagubiri multiple sau ilicite se pedepseste conform legilor in vigoare cu restituirea cuantumului, amenzi penale si/sau privare de libertate. Nu incercati sa obtineti venituri din asigurari prin vreun mijloc mai mult sau mai putin legal (ex. procurarea de facturi din alte surse decit de la unitati autorizate, decalarea in plus sau minus a datei accidentului, declararea de date inexacte etc.) pentru ca riscati sa decadeti din drepturi si sa declansati si proceduri de urmarire penala impotriva Dvs.
In cazul politelor CASCO si BUCHET, va sugeram sa va insusiti bine conditiile de asigurare, inainte de semnarea politei si mai ales sa intelegeti faptul ca acestea constituie clauzele contractului de asigurare, precum si ghid intern de lucru al asiguratorului. Va veni si timpul cind un client care doreste sa incheie o asigurare, se va adresa avocatului (sau agentului – brocker de asigurari) pentru a-i da lamuriri privind prevederile contractului de asigurare. Denumirea de CASCO nu inseamna decit “asigurare facultativa”, tradus romaneste. Conditiile de asigurare pot fi inscrise direct pe verso-ul politei sau pot fi sub forma unor anexe integrante din polita. Exista societati care au inscrise articole aberante in conditii si care chiar se aplica, ex.:
– “nu se despagubesc riscuri in care au fost incalcate reguli de siguranta circulatiei”,
– “asiguratul cedeaza drepturile de regres contra persoanelor altele decit cele pentru care s-a incheiat asigurarea”,
– “asiguratorul nu acorda despagubiri daca in legatura cu dauna a fost instituita o procedura de cercetare penala”.

In primul caz daca vehiculul ramine fara frine si politia inscrie in PV acest lucru nu se acorda despagubirea, in cel de al doilea exemplu se recupereaza despagubirea de la sot/sotia/fiul/cumnatul etc. care a condus autovehiculul si care a avut accidentul, iar in ultimul ex. nu se acorda despagubirea pina la finalizarea cercetarii penale indiferent daca priveste obiectul asigurat sau nu, proceduri penale care se sting in min. 3 luni si max.2-10ani. Aceste capcane ascunse au dus la aparitia si functionarea agentiilor de brockeraj care prin expertii juridici pe care ii au asigura un echilibru intre cerere si oferta si care reprezinta interesele asiguratului in momentul daunei (personal recomand incheierea asigurarii prin Case de brockeraj cerindu-I agentului sa va prezinte mai multe oferte din care sa alegeti si sa va precizeze serviciile facute in caz de daune). De asemenea ofertele facute de asiguratori societatilor de brokeraj au discounturi considerabile, iar comisionul brockerului este platit de asigurator si nu de catre Dvs.. In acest moment din pacate brockerii aleg societatile cu comisioane mari, fara a tine cont de interesul asiguratului. Exista totusi reprezentante ale caselor de brockeraj serioase, care incheie un contract de brokeraj in care sint stipulate clar serviciile pe care le ofera clientului. Daca aveti mai multe vehicule solicitati brockerului incheierea unui astfel de contract.

Aveti in vedere ca orice despagubire pe politele de mai sus, va reduce valoarea asigurata cu CV despagubirii pentru daunele ulterioare, si deci plata daunelor ulterioare se face proportional cu raportul valoare asigurata ramasa/ valoare reala vehicul. De asemenea se elimina eventuale discounturi la reinnoirea politei. Puteti incheia o polita suplimentara de reintregire a valorii asigurate sau puteti solicita in cererile Dvs. de despagubire ca din cuantumul daunei sa se retina si reintregirea sumei asigurate, dupa fiecare dauna. In acest fel valoarea reala a vehiculului se pastreaza si Dvs. veti primi intreaga suma cuvenita daunei. Avind in vedere cele de mai sus, in cazul daunelor produse de terti din vina acestora va recomand sa va raportati asiguratorilor lor RCA sau Carte Verde (biroul gestionar din Romania BAAR), cu asistenta asiguratorului Dvs. facultativ.
Daca in contractul de asigurare CASCO aveti prevazuta “franciza de asigurare”, aceasta inseamna ca pentru o suma fixa sau procent din suma asigurata, asiguratul se transforma in propriul asigurator, suportind valoarea daunelor (art.27, legea 136/1995). Mai clar asiguratorul nu despagubeste daune mai mici decit valoarea francizei, iar in cazul daunelor mai mari valoric decit franciza, din cheltuiala efectiva se va scade valoarea francizei. In aceste polite asiguratorii recomanda regresul impotriva vinovatului de producerea riscului, sau recuperarea de la propriul angajat a francizei si a valorii primei de reintregire a sumei asigurate. In acest mod franciza de asigurare este un instrument practic de a obliga asiguratul (si prepusii acestuia) sa aiba un interes in plus, altul decit cel de proprietate asupra bunului asigurat (stiind ca nu va primi intreaga suma cheltuita inapoi). O alta interpretare a francizei este aceea de acoperire a cheltuielilor facute de societatea de asigurari cu ocazia instrumentatrii daunei (cheltuieli cu acte, copii, corespondenta, fotografii, consumabile birou, lichidatori de daune, etc.). Franciza se scrie in polita, sau poate fi mascata (cazul asigurarilor R.C.A. care nu daspagubesc sume sub 1.000.000 LEI). In asigurari franciza (engl. Deductible) inseamna ceva ce vi se va retine (suma fixa sau procent) la fiecare dauna. Pentru politele CASCO, daca nu este trecuta expres in polita, franciza este nula (atentie la precizari de genul: prezenta polita acopera 90% din suma asigurata dar, nu mai putin de … lei; care este de fapt tot franciza dar liniara). In final trebuie sa cunoasteti ca renuntarea la franciza va va costa o prima de asigurare mai mare si eliminarea grijei si atentiei prepusilor (angajatilor) fata de bunurile Dvs.
La incheierea politelor de asigurare retineti ca valoarea de asigurare trebuie sa corespunda cu valoarea reala a vehiculului, calculata dupa tariful si regulile asiguratorului respectiv. Aceasta valoare reala difera de la o societate la alta intr-o anumita plaja. Toate societatile iau cam aceeasi prima (valoric) pentru un vehicul, insa societatea de asigurari prefera cote procentuale mari si sume asigurate mici (pentru ca la daune totale sa se plateasca sume mici), in timp ce Dvs. aveti exact un interes opus. Daca veti declara pe proprie raspundere o valoare inferioara valorii reale, la daune veti fi despagubit proportional cu raportul valoare asigurata/valoare reala. De asemenea daca veti declara tot pe proprie raspundere o valoare mai mare decit valoarea reala, in cazul daunelor majore si/sau totale, veti fi despagubit doar cu valoarea reala din momentul producerii riscului asigurat din care se vor scade sumele reprezentind valori recuperabile si/sau opozabile Dvs (franciza, rate de prima, valoarea epavei etc.). Este de preferat ca la incheierea unei polite facultative de asigurare sa prezentati copiile facturilor de achizitie alaturi de declaratia vamala de import (chitanta vamala in cazul persoanelor fizice), cartea de identitate a vehiculului si eventuale documente privind imbunatatiri si dotari suplimentare aduse vehiculului. Toate acestea vor usura munca asiguratorului si va vor scuti pe Dvs. de lamuriri ulterioare si/sau controverse.
Va recomand sa evitati companiile de asigurari fara un portofoliu solid sau care practica tarife de prima de Dumping. Acestea s-au dovedit incapabile sa suporte daune, sau mai mult “trag storurile” dupa ce si-au facut un capital. Andosarea (incasarea) unei daune din fondul de risc CSA, poate dura pina 24 luni de la data declararii falimentului societatii respective. Este de preferat o societate cu nivel de prime mai ridicat, dar serioasa atunci cind daunele se produc.
Incercati sa aveti o atitudine obiectiva, pertinenta si justa in relatia cu asiguratorii , intelegind principiile dupa care functioneaza acestia.

Aparenta birocratie din aceasta procedura este necesara, legala si obligatorie si nu poate constitui un motiv de iritare si/sau opozitie fata de autoritati si asigurari. Mai mult daca Dvs. cunoasteti regulile de baza din asigurari nu va veti simti frustrat atunci cind vi se solicita un pachet de documente sau lamuriri.

Societatea civila Romana abordeaza cu seriozitate aceste probleme si de aceea orice accident cade fie sub asigurari facultative, fie sub asigurari de RCA (raspundere civila auto sau carte verde). Ne respectam pe noi insine si sistemul de asigurari procedind la raportarea tuturor accidentelor! O relatie normala cu autoritatile si societatile de asigurare va creste prestigiul si va imbunatati imaginea societatii Dvs.

Orice nemultumire privind despagubirea sau relatia cu asiguratorul Dvs. se poate rezolva amiabil sau o puteti sesiza Oficiului de litigii CSA. Drepturile Dvs. ce decurg din contractul de asigurare se sting (prescriu) conform codului de procedura civila din Romania in 2 ani de la data evenimentului asigurat (cu specificarea de a nu fi semnata declaratia asiguratului ca despagubirea a fost integrala si nu mai emite pretentii cu privire la evenimentul respectiv). Aveti in vedere insa ca si societatile de asigurari au specialistii lor in materie care sint foarte buni profesionisti (tehnicieni, juristi, etc.).
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Biroul de avocatura Cuculis lucreaza si pe perioada vacantei judecatoresti

Biroul de avocatura Cuculis si Asociatii lucreaza si în vacanta judecatoreasca BUCURESTI – 1 iulie 2011

Comunicat tip General in Afaceri

De pe 1 iulie, pentru 2 luni, judecatorii vor intra în vacanta, însa nu una totala.

In zilele de marti si joi se vor judeca procesele penale urgente, cele cu arestati preventiv si litigii de munca. De asemenea, in aceasta perioada se vor judeca plingerile impotriva masurii de arestare preventiva si prelungirile mandatelor de arestare. Audientele la conducerea instantelor se suspenda.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii lucreaza pe toata perioada vacantei judecatoresti

Pentru toate instantele judecatoresti, vacanta judecatoreasca anuala este de 2 luni si are loc in perioada 1 iulie – 31 august a fiecarui an calendaristic.

Concediile anuale de odihna cuvenite, potrivit legii, personalului instantelor se efectueaza, de regula, in cea mai mare parte in perioada vacantei judecatoresti.

In perioada vacantei judecatoresti, activitatea de judecata a instantelor va continua: în materie penala, pentru cauzele cu arestati;

În alte materii, pentru cauzele privind obligatiile de intretinere de orice fel, asigurarea dovezilor, cererile de ordonanta prezedentiala, precum si in alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de catre instanta.

Intrati pe site-ul www.indrumari-juridice.eu pentru detalii
sau asteptam mailurile dvs. la avocat@indrumari-juridice.eu

Totul despre diplomele de la Spiru Haret – Emisiune la ziare.com cu Av Cuculis Adrian – Spiru Haret – Fabrica de diplome

 

“Av. Cuculis din cadrul Biroului de avocatura Cuculis si asociatii a declarat pentru ziare.com in cadrul unei emisiuni ca studentii Spiru pot obtine pe viitor daune pentru neeliberarea diplomelor.”

Citeste mai jos totul despre diplomele Spiru cat si modalitati de recunoastere si eliberare ale acestora.

Poate cel mai important lucru la aceasta dezbatere consider ca este rezonanta si impactul atat mediatic dar si individual provocat la nivel national de univ. Spiru Haret. Subiectul este de asemenea de o importanta majora, tinand cont ca prin nerecunoasterea sau neeliberarea diplomelor de licenta, o buna parte din studentii spiru au fost vatamati in interesele proprii fie ca a fost vorba despre o crestere salariala, o ierarhizare sau continuare a studiilor post universitare.

Raspunsul Ministrului  Educaţiei, Ecaterina Andronescu,care a anunţat, marţi, că toate diplomele de la Universitatea “Spiru Haret”, indiferent de programul sau forma de învăţământ urmată, rămân valabile până la clarificarea totală a situaţiei de la instituţia de învăţământ superior vine ca o surpriza pentru toti cei care asteptau un raspuns ferm din partea ministrului si in caz o amanare a situatiei  déjà perpetuate.

Ecaterina Andronescu a precizat, într-o declaraţie de presă, că printr-un act normativ va fi  cu siguranta remediata situaţia individuală a absolvenţilor de la Universitatea “Spiru Haret” care necesită o asa zisa revalidarea a diplomelor. Aceasta revalidare pentru ca taota lumea sa o intelega sis a o perceapa la nivelul si importanta ei, inseamna un nou examen pe care ar trebui s ail sustina acesti absolventi ce nu au nicio vina ca au sustinut un examen de licenta trunchiat.

Toate diplomele obţinute în cadrul prevăzut de lege, respectiv al programelor şi formelor de studii, autorizate sau acreditate, sunt valabile, iar absolvenţii nu vor susţine nicio probă de validare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Partea cea mai buna poate, pentru studentii acestei institutii este ca ce care vor sa li se recunoasca studiile si se considera vatamati de catre  Ministerul educatiei, care si-a pus de asemenea antetul pe diplome, dar si ale Universitatii, care a organizat programele de studiu, pot da in judecata USH, dar si Ministerul Educatiei.

De altfel in ultima perioada au aparut tot mai multe grupuri de studenti USH care s-au unit tocmai pentru castigarea drepturilor lor.

Ministerul Educatiei recunoaste diplomele absolventilor inmatriculati in anul I in perioada 2005-2008 insa acesti studenti nu au inca eliberate aceste diplome.
La nivel de interese, studentii au fost prinsi intre cele doua institutii, a ministerului cat si a universitatii.

Cele doua institutii isi paseaza reciproc vina, iar singua solutie pe care o are absolventul este chemarea in judecata.

“USH spune ca, desi Ministerul recunoaste aceste diplome, nu a eliberat tipizatele necesare (…)Ministerul spune ca a trimis aceste tipizate”.

Dupa cum am precizat si mai sus, fiecare si-a propus ca la terminarea facultatii fie sa se angajeze intr-un loc mai bun, fie sa promoveze in scara ierarhica sau sa-si continuie studiile  postuniversitare. Prin acest deficit sa-l numim de diplome, Spiru haret a intervenit impreuna cu ministerul in sfera relatiilor sociale referitoare atat la increderea in institutia de drept a statului dar si cea a invatamantului particular, fiindca, din experienta va spun, ca exista persoane care au fost chiar concediate pe motivul ca au fost crescute in scara ierarhica, postul de unde au plecat s-a desfiintat insa prin nerecunoasterea acestor diplome angajatorii, atat cei din sistemul privat cat si cei din sistemul de stat au aplicat legea dupa ureche.

“Daca exista o oarecare problema la locul de munca, se poate  depune plangere pe de-o parte la Spiru Haret, sai se elibereze diploma, si pe de alta parte la Minister, sa fie recunoscute diploma. (…) Daca nu se  vor recunoaste aceste diplome, pe mai departe dupa ce se parcurge aceasta procedura prealabila se  introduce o cerere de chemare in judecata la instanta competenta , asta fiind  singura sansa a studentilor.

Inainte de a trece mai departe la a analiza ce este de facut in cazul in care un student, care in mod vadit a fost prejudiciat prin faptul neeliberarii si nerecunoasterii diplomei, doresc sa va fac precizarea ca in eventualitatea unui proces intentat celor doua institutii hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila este singura care poate sa tina loc de act valabil atat in fata autoritatilor  sau a oricarei pers. de drept privat sau public.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

 

Despre Insisurea bunului pierdut

Birou de avocatura Cuculis si asociatii – Despre insusirea bunului pierdut

 

ÎNSUŞIREA BUNULUI GĂSIT (art. 216 C. pen.)

1. Conţinutul legal:
“Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autoritaţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneaza şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia, ajuns din eroare în posesia faptuitorului.”
2. Condiţii preexistente:
2A. Obiectul infracţiunii:
– obiectul juridic generic – îl constituie relaţiile sociale a caror formare, desfaşorare şi dezvoltare sunt asigurate prin apararea patrimoniului. Patrimoniu este format din totalitatea bunurilor corporale şi incorporale, consumabile ori fungibile, mobile sau imobile, principale ori accesorii care au o valoare economica.
– obiectul juridic special – este reprezentat de relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror naştere, existenţa şi dezvoltare este condiţionata de buna-credinţa, cinstea şi corectitudinea din partea acelora care gasesc anumite bunuri sau ajung din eroare în posesia unor astfel de bunuri.
– obiect material – poate fi orice bun mobil care trebuie sa aiba o valoare economica susceptibil de a fi evaluat şi care prin natura sa poate fi pirdut sau poate sa sjunga din eroare în posesia altor persoane. Bunul gasit trebuie sa fi ieşit din posesia altuia, fara voia acestuia, adica sa fie un bun pierdut, iar faptuitorul sa nu ştie cui aparţine. Nu este considerat un bun gasit acel bun lasat temporar fara supraveghere (ex.- haina de piele lasata într-un cuier în holul unui hotel). Daca o persoana a pierdut un bun şi îl cauta pentru a reintra în posesia acestuia, iar alta persoana care are bunul şi ştie ca proprietarul îl cauta şi îl ţine în mod deliberat, fapta va fi furt. Nu intra în aceasta categorie bunurile abandonate sau parasite.
2B. Subiecţii infracţiunii:
– subiectul activ – este necalificat, poate fi orice persoana care raspunde penal.
– subiectul pasiv – este orice persoana fizica sau juridica proprietara sau deţinatoare a bunului pierdut.

3. Conţinutul constitutiv:
3A. Latura obiectiva:
– elementul material – se realizeaza printr-o acţiune sau inacţiune astfel: nepredarea bunului gasit, dispunerea de acesta şi însuşirea lui pe nedrept. Pentru întregirea laturii obiective, în varianta nepredarii, se impune împlinirea unui termen de 10 zile. Cu alte cuvinte, omisiunea de a preda bunul capata relevanţa juridica abia în momentul îndeplinirii acestui termen, infracţiunea consumându-se dupa 10 zile de la gasirea bunului. Dar elementul material al infracţiunii se poate realiza şi înainte de 10 zile, daca are loc dispunerea pe nedrept cu privire la bunul gasit.
– urmarea imediata – consta în creerea unei situaţii de fapt pagubitoare pentru subiectul pasiv, consecinţa a acţiunii sau inacţiunii faptuitorului.
– raportul de cauzalitate – trebuie sa se stabileasca în concret, ca urmarea imediata este o consecinţa a savârşirii elementutlui material.
3B. Latura subiectiva:
– forma de vinovaţie – intenţia directa sau indirecta. Este în afara oricarei îndoieli, ca un bun poate fi luat sau folosit din culpa.

4. Forme. Sancţiuni.
FORME:
1. actele preparatorii – sunt posibile dar nu se pedepsesc;
2. tentativa – nu se pedepseşte;
3. fapt consumat – aceasta infracţiune se consuma în momentul împlinirii termenului de 10 zile, în cazul nepredarii, iar în cazul dispunerii sau însuşirii bunului gasit infracţiunea se consuma chiar în acel moment.
4. fapt epuizat – acesta este considerat a fi momentul în care a încetat activitatea infracţionala, deoarece delapidarea în cele mai multe cazuri are un aspect continuat.
SANCŢIUNI: închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Ce trebuie sa fac pentru infiintarea unei firme! Pasii pentru infiintarea unei societati – Totul de la Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii- Parteneri in drept

Infiintarea unei societati comerciale implica indeplinirea mai multor legale. Teoretic, in Romania, perioada infiintarii unei societati comerciale este una dintre cele mai scurte din Europa: trei zile. Acesta este timpul efectiv de asteptare, conform legii, de la depunerea dosarului si pana la obtinerea actelor de inmatriculare si anume CUI ( Cod Unic de Inregistrare) impreuna cu certificate constatator si hotararea persoanei desemnate de admitere a actiunii de infiintare a societatii. Cu toate acestea, un intreprinzator rareori se pricepe si la intocmirea actelor juridice. in aceasta situatie, ii poate sari in ajutor experienta unui avocat. . In 2008, arata statistica una din cinci societati comerciale (30.000 de inmatriculari) au fost infiintate cu sprijinul unui mandatat, in speta, avocat. Chiar si cu ajutor de specialitate, redactarea si semnarea documentelor necesare la dosar dureaza intre una si trei saptamani, mai ales in cazul afacerilor complexe lansate de intreprinzatorii straini.
1.Punctarea si obtinerea documentelor necesare
In primul rand aveti nevoie de urmatoarele acte pentru a infiinta o firma:
• Copie B.I./C.I./Pasaport – asociat(i).
• Copie B.I./C.I./Pasaport – administrator(i).
• Copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor).
2. Stabilirea obiectelor de activitate
Noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala Prima varianta CAEN, aprobata prin HG nr. 656/1997, a fost astfel conceputa incat sa asigure identificarea si codificarea tuturor activitatilor intr-un sistem unitar, respectand prevederile Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene 3037/1990 si fiind armonizata cu Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, respectiv NACE Rev.2.
Pentru verificarea si identificarea in detaliu a tuturor activitatilor puteti accesa pagina oficiala a Registrului Comertului :
3. Alegerea formei juridice
In functie de evolutia preconizata si evident de posibilitatile si limitele capitalului social se pot distinge urmatoarele societati –
1. Societate cu raspundere limitata
2. Societate in nume colectiv
3. Societate in comandita simpla
4. Societate in comandita pe actiuni
5. Societate pe actiuni

4. Alegerea numelui firmei si a emblemei societatii
Verificarea disponibilitatii numelui de firma se poate face pe website-ul oficial al Registrului Comertului:
http://recom.onrc.ro/index.htm
user: guest, parola: guest
• Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
• firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;
• firma si emblema nu trebuie sa contina cuvinte sau sintagme specifice institutiilor si autoritatilor publice centrale sau locale, decat cu aprobari speciale;
• Inscrierea unei firme care contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
• Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
5. Depunerea dosarului complet la Oficiul Registrului Comertului
Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii.
6. Taxe
Taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt prevazute in HG nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale publicata in M.O. nr. 589/2004.
Pentru infiintarea unei societati comerciale, taxele percepute de Oficiul registrului comertului sunt de aprx. 300 Ron.
Evident, in practica totul este mult mai complicat decat pare. Birocratia la nivelul institutiilor de stat in 2011 este sufficient de mare incat sa fii intors de la ghiseu pentru lipsa unei simple copii, cand in alte state toate documentele pot fi transmise autoritatilor si prin mediul online.
Biroul de Avocatura Cuculis si Asociatii  – Indrumari Juridice Pentru Dvs. online! Prima Initiativa din Tara!!
Raspunsuri gratuite la intrebari juridice.

www.indrumari-juridice.eu
www.indrumari-juridice.ro
www.indrumari-juridice.eu/indrumarijuridice
www.indrumari-juridice.ro/Cuculis_Blog
http://indrumarijuridice.forumest.ro
Tel: 031.412.48.88 / 0722.298.011

Avocat Cuculis – Titular de cabinet si membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania – Specialist in Drept Penal si Comercial

Taxa de poluare in 2011

– Modalitati de recuperare si evitare
Incepand cu 1 Ianuarie 2011 a intrat in vigoare noua taxa de poluare reglementata de Ordonanta 50/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens Taxa de primã înmatriculare prevãzutã prin art. 214¹ – 214³ Cod fiscal si aplicabilã autoturismelor si autovehiculelor comerciale la prima înmatriculare a acestora în România constituie o mãsurã discriminatorie a Statului Român fatã de autoturismele second – hand din alte state comunitare în raport cu cele similare din România. In acest sens C.E.J a statutat – articolul 110 din Tratatul pentru Functionarea Uniunii Europene trebuie interpretat in sensul nediscriminarii autoturismelor de provenienta comunitara iar prin hotararea data in cauza Tatu, respectiv a romanului care a contestat taxa de poluare la in instanta,C.E.J face lumina in randul instantelor romane. In opinia Curtii Europene de Justitie constituie o încãlcare a dispozitiilor art. 110 din T.F.U.E. care garanteazã libera circulaþie a mãrfurilor. Judecãtorul român are deplinã putere de a statua cu privire la dreptul comunitar aplicabil si de a înlãtura legea internã când este contrarã celei comunitare.In conformitate cu raspunul Curtii Europene de Justitie in practica instantelor de judecata se cunosc doua tipuri de cereri priviitoare la taxa de poluare. Prima se refera la recuperarea acestei taxei de poluare – atunci cand resortisantul roman a platit taxa de poluare si c ere instantei de judecata sa anuleze actual administrativ prin care s-a impus la plata aceasta taxa de poluare, urmat de restituirea sumei de bani platite cu titlu de taxa de poluare si o alta cerere tot privitoare la taxa speciala care face referire la persoanele ce au adus déjà in Romania autoturisme inmatriculate in alte state membre si doresc sa nu achite taxa de poluare. Cei ce au socotit in conformitate cu normele U.E, ca taxa de poluare este nelegala au introdus actiuni in instanta in sensul evitarii platii taxei de poluare si obligarii Administratiilor Financiare ce se ocupa cu eliberarea deciziilor de calcul ale taxei de poluare, sa emita o decize pe 0 sau o decizie de scutire de la plata acestei taxe.

Ultima decizie a Curtii de Justitie a U.E. privind taxa de poluare

CURTEA   DE   JUSTITIE

A   U.E.   A   DECIS:

Taxa pe poluare prevăzută de legislaţia română, astfel cum a fost modificată inclusiv în decembrie 2009, este contrară dreptului Uniunii Europene, a decis, joi, Curtea de Justiţie a UE de la Luxemburg.

Legislaţia română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă de poluare care trebuie să fie plătită cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Reglementarea menţionată nu face distincţie între vehiculele fabricate în acest stat membru şi cele produse în străinătate. De asemenea, aceasta nu face distincţie între vehiculele noi şi vehiculele de ocazie, explică în hotărârea sa de joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg.

Domnul Nisipeanu a înmatriculat în România un autovehicul de ocazie cumpărat în Germania. Acest vehicul, înmatriculat în Germania în anul 1997, are o capacitate cilindrică de 1597 centimetri cubi şi respectă norma de poluare Euro 2.

Pentru a putea să înmatriculeze acest vehicul în România, domnul Nisipeanu a plătit, la data de 1 februarie 2010, suma de 4.431 de lei ca taxă de poluare. Apreciind că taxa este contrară dreptului Uniunii, a solicitat restituirea sumei plătite.

Tribunalul Gorj, sesizat cu litigiul, a adresat Curţii de Justiţie a UE mai multe întrebări cu privire la compatibilitatea legislaţiei respective cu dreptul Uniunii.

Prin hotărârea pronunţată joi, 7 iulie, Curtea UE aminteşte că, astfel cum a stabilit deja în cauza Tatu, o reglementare precum OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul că autovehiculele de ocazie importate şi caracterizate printr-o vechime şi o uzură importante sunt supuse, în pofida aplicării unei reduceri mari a cuantumului taxei pentru a ţine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia de 30% din valoarea lor de piaţă, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o astfel de sarcină fiscală. În aceste condiţii, reglementarea menţionată are ca efect descurajarea importării şi punerii în circulaţie în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre.

Curtea arată că aceleaşi consideraţii se impun şi în ceea ce priveşte regimul de impozitare prevăzut de OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 208/2008, OUG nr. 218/2008, OUG nr. 7/2009 şi, respectiv, OUG nr. 117/2009.

Astfel, toate aceste modificări ale OUG nr. 50/2008 menţin un regim de impozitare care descurajează înmatricularea în România a unor autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre şi care se caracterizează printr-o uzură şi o vechime importante, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o asemenea sarcină fiscală.

Curtea aminteşte de asemenea că obiectivul protecţiei mediului – invocat de guvernul român pentru justificarea taxei – şi care se materializează în faptul, pe de o parte, de a împiedica, prin aplicarea unei taxe disuasive, circulaţia în România a unor vehicule deosebit de poluante, precum cele care corespund normelor Euro 1 şi Euro 2 şi care au o capacitate cilindrică mare, şi, pe de altă parte, de a folosi veniturile generate de această taxă pentru finanţarea unor proiecte de mediu, ar putea fi realizat mai complet şi mai coerent aplicând taxa pe poluare oricărui vehicul de acest tip care a fost pus în circulaţie în România. O astfel de taxare, a cărei punere în aplicare în cadrul unei taxe anuale rutiere este perfect posibilă, nu ar favoriza piaţa naţională a vehiculelor de ocazie în detrimentul punerii în circulaţie a vehiculelor de ocazie importate şi ar fi, în plus, conformă principiului poluatorul plăteşte.

Ultima decizie a Curtii din data 07.07.2011

Sursa: Mediafax

Parerea Biroului de avocatura Cuculis si Asociatii: “Taxa de poluare se recupereaza in instanta, avem precedente judiciare, tot mai multe instante au dat dreptate proprietarilor care contesta in justitie corectitudinea acestei taxe, avand in vedere ca prin solicitarea respectivei taxe nu se respecta prioritatea dreptului comunitar european asupra dreptului national. Biroul nostru de avocatura Cuculis si Asociatii are numeroase procese pe rol in toata tara, foarte multe dintre ele fiind solutionate pozitiiv”

Cons. Jur. Cristian Deca
avocat@indrumari-juridice.eu
Mob: 0754.838.082 
            0724.417.920
            0768.055.289