Contestarea Incheierilor OCPI – Plangere Impotriva Incheierii De Carte Funciara – Cum Pot Sa Atac O Incheiere De La Cadastru?

Ati Primit O Incheiere De La Cadastru Prin Care Vi S-au Respins Notarile Ori S-au Admis Notari Gresite? O Puteti Contesta, Vedeti Cum!

Contestarea Incheierilor OCPI se face ori de cate ori am solicitat spre exemplu notarea anumitor elemente in cartea funciara si ni s-a respins acest lucru sau atunci cand spre exemplu un executor judecatoresc noteaza o urmarire silita in cartea funciara in mod nelegal si vrem sa o contestam.

O alta situatie este atunci cand incercam sa uzucapam si avem nevoie de inscrierea in cartea funciara pentru a putea face acest lucru si pentru a dovedi in instanta de judecata situatia inscrierii din cartea funcioara ori alte situatii prevazute de lege cum ar fi intabularea in mod nejustificat/nelegal al unui drept de proprietate al altei persoane pe terenul nostru sau suprapunerea anumitor terenuri, etc.

De asemenea o alta problema foarte grava este respingerea spre exemplu a notarii anumitor litigii in cartea funciara ce pot duce la o prejudicere a intereselor celor interesati.

Avand in vedere aceste aspecte, multe dintre notarile ce ar fi trebuit sa fie solutionate la nivel administrativ de catre oficiile de carte funciara, ajung sa fie rezolvate tot de catre instantele de judecata si asta fiindca foarte multe dintre solutiile emise de catre registratorii de carte funciara, sunt nelegale.

Plangerea impotriva incheierilor OCPI este astfel o procedura prin care ne plangem in prima faza registratorului sef iar ulterior instantei de judecata si solicitam anularea si modificarea unor incheieri de carte funciara.

Sa incepem!

Nu stiti cum se contesta incheierea de carte funciara? Completati formularul de mai jos:


Caracterul abuziv al Incheiereilor Oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.


Depasirea atributiilor legale
Haosul administrativ si consecinta nefasta materializata in numarul extrem de mare de litigii este cuprins in analizezele facute pe zona de justitie conform Raportului privind starea justitiei pentru anul 2022, intocmit la nivel national de catre Consiliul Superior al Magistraturii, distribuția pe materii a dosarelor nou intrate la tribunale, în anul 2022, se prezinta conform graficului, aceasta in conditiile in care, la nivelul anului 2022, se constata o crestere a nivelului infractionalitatii comparativ cu anii anteriori. Se observa astfel ca, in afara de cele penale, numarul de dosare in materie de contencios administrativ primeaza la nivelul tarii.

De explicat este si faptul ca in materie de carte funciara, aceste litigii se incadreza la zona CIVILA care ocupa locul 3 in topul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata ceea ce denota ca multe dintre incheierile emise de catre OCPI ajung sa fie atacate in instantele de judecata.


CONCLUZIA care se desprinde in mod evident din acest studiu anual intocmit de catre Consiliul Superior al Magistraturii este extrem de importanta, deoarece aceasta analiza reflecta nu doar o realitate social economica, ci si modalitatea in care unitatile administrativ teritoriale precum si celelalte institutii din aparatul administrativ al statului isi indeplinesc atributiile legale.


Modul defectuos in care functionarii publici isi indeplinesc atributiile, lipsa totala de asumare si diligenta, de responsabilitate a acestora, transferul responsabilitatii catre instantele de judecata pentru a rezolva problemele cauzate de lipsa de implicare, respectiv abuzurile acestor functionari publici, reprezinta factorul principal care genereaza o supraaglomerare a instantelor de judecata si afecteaza in mod clar calitatea actului de justitie.s1 Extras din Raportul privind Starea justitiei la nivelul anului 2022 intocmit de Consilul Superior al Magistraturii


Atributiile legale conferite de legiuitor Oficiilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Astfel, raportat la LEGISLATIA incidenta in vigoare, mai exact Legea nr. 7/1996, rep. privind cadastrul si publicitatea imobiliara, se stabileste in sarcina registratorilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara atributii limitate la verificarea indeplinirii conditiilor de forma pentru valabilitatea documentelor inaintate, fara ca acestora sa le fie conferite atributii de verificare a conditiilor de fond, in sensul de a stabili valabilitatea si/sau legalitatea documentului, de a identifica actele normative incidente, si de a stabili valabilitatea actelor juridice raportat la aceste acte normative.


In acceasi ordine de idei sunt si prevederile art. 29 coroborat cu art. 30 din Legea nr. 7/1996, rep. privind cadastrul si publicitatea imobiliara, prin intermediul carora, legiuitorul, pentru a nu lasa loc arbitrariului si pentru a proteja persoanele interesate de eventuale abuzuri din partea functionarilor din cadrul OCPI insarcinati cu analizarea si solutionarea dosarelor, stabileste cu caracter limitativ conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca un act juridic, respectiv solicitarea aferenta, pentru ca acesta sa fie inscris/intabulat/notat spre opozabilitate in Cartea Funciara.


Art. 29 din Legea nr. 7/1996, rep.:
(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii limitative:
a) este încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege;
b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;
c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;
d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcţie în România**);
Art. 30 din Legea nr. 7/1996, rep.:
(1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.


Caracterul abuziv si nelegal al Incheierilor Oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara – Cum se formuleaza o plangere la incheierea de carte funciara?


In practica insa, foarte multi dintre noi, ne confruntam cu refuzul Oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara de a proceda la efectuarea publicitatii actelor juridice inaintate, refuz tradus prin respingerea nejustificata si abuziva a acestor solicitari.

De cele mai multe ori, motivarea acestor Incheieri de respingere practicata de catre Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara se refera la analiza Contractelor inaintate, la regimul juridic al imobilelor pentru care se solicita

efectuarea publicitatii, la calitatea solicitantilor, etc. Se constata astfel o depasire evidenta a atributiilor legal conferite si o ingerinta a registratorilor oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara in analiza fondului acestor acte juridice.


Ratiunea pentru care legiuitorul a lipsit oficiile de cadastru si publicitate imobiliara de calitate procesuala in cazul contestarii Incheierilor in instanta, a avut la baza acest control limitat la verificarea unor conditii de forma minimale, din moment ce atributul principal al Registratorului este tocmai acela de a inregistra, in scopul indeplinirii publicitatii imobiliare, actele juridice legate de imobilele aflate in aria teritorial-administrativa a OCPI.

Cititi si :


In astfel de cazuri, in care se emit Incheieri de respingere a cererilor, iar justificarea se refera la analiza fondului actelor depuse spre inregistrare, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara savarsesc practic un exces de putere, pentru ca, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara NU au calitatea de a interveni si de a verifica indeplinirea conditiilor de fond ale actelor juridice perfectate de catre partile implicate si deduse oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara spre inregistrare in Cartea Funciara a imobilului, cu atat mai mult oficiul de cadastru si publicitate imobiliara NU are calitatea si nici mandatul legislativ de a BLOCA, de a scoate din circuitul juridic civil imobilele.

Aceasta echivaleaza practic cu o adaugare la lege atat in ceea ce priveste ATRIBUTIILE registratorilor dar mai ales modul in care acestia efectueaza un control de fond nelegal dar si aplica sanctiuni prin blocarea imobilelor.


In aceeasi directie sunt atat DOCTRINA cat si JURISPRUDENTA, in sensul ca se evidentiaza faptul ca, procedura derulata in vederea intabularii/inscrierii/notarii unei operatiuni/act juridic in Cartea Funciara a unui imobil NU are caracter contencios, ci este o procedura pur formala, prin care se verifica legalitatea documentului dedus spere inscriere din prisma indeplinirii conditiilor de forma (e.g. semnatura partilor, forma autentica acolo unde este cazul).


În cadrul acestei proceduri, registratorul de carte funciară nu are aptitudinea de a se pronunţa şi dispune cu privire la conţinutul drepturilor cuprinse în actul a cărui intabulare se cere, respectiv cu privire la respectarea cerinţelor legale pentru valabilitatea acestui act.

Nici în faţa instanţei de judecată învestite în condiţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, în forma în vigoare la data pronunţării încheierii atacate (reluate de prevederile art. 29 şi urm. din forma actuală a legii, republicată), nu se pot formula astfel de cereri, şi aceasta faţă de prevederile din actul normativ arătat, conform cărora instanţa de judecată învestită cu soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară nu poate decât să verifice dacă, raportat la actele depuse, încheierea atacată este legală.

Ca atare, Curtea constată că este corectă concluzia Tribunalului, în sensul că toate argumentele invocate de către reclamant, vizând ordinea corectă de înscriere în cartea funciară a actelor şi faptelor cu relevanţă juridică, respectiv menţionarea tuturor acestora şi cu privire în cartea funciară deschisă pentru apartamentul nr. 1, nu pot face obiectul controlului judiciar, în prezenta procedură specială, faţă de limitele prezentate anterior.

Aceste critici vizează, cum just a constatat Tribunalul, conţinutul actelor juridice înscrise în cartea funciară, care nu pot fi verificate în plângerea împotriva încheierii de carte funciară sub aspectul legalităţii lor, respectiv al corectitudinii celor constatate/dispuse prin ele, ci exclusiv din punct de vedere formal.


In acelasi sens se inscriu si concluziile Judecatoriei Novaci, prin Sentinta civila nr. 244 din data de 18.03.2020. Prin Incheierea contestata, OCPI Gorj isi depaseste in mod grav atributiile legale, deoarece se respinge cererea de inscriere in cartea funciara a imobilului a contractului de superficie motivat de faptul ca, imobilul teren face parte dintr-o forma arhaica de proprietate, cu valoare de patrimoniu istoric, astfel incat pentru acest teren nu se pot perfecta contracte de superficie.

Pentru aceasta speta, instanta a calificat Solutia adoptata de OCPI Gorj de respingere a inscrierii in Cartea funciara a imobilului teren a contractului de superficie ca fiind abuziva si nelegala si a admis solicitarea partilor cu privire la admiterea Plangerii si obligarea in consecinta a OCPI Gorj la inscrierea Contractului de superficie in Cartea Funciara a imobilului, apreciind ca, in exercitarea atributiilor legale, OCPI Gorj nu are dreptul de a efectua verificari cu privire la normele de drept material aplicabile, respectiv, nu este in masura sa cenzureze procedura de publicitate a Contractului de superficie.


Pe cale de consecinta, Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara nu are dreptul de a analiza si/sau cenzura partial si/sau integral continutul unui act juridic, nu are dreptul legal de a respinge o cerere de intabulare/inscriere/notare, motivat de faptul ca actul juridic a carui intabulare/notare/inscriere in cartea funciara se intentioneaza a se efectua nu intruneste anumite conditii de fond.
2 C.A. Timişoara, s. I civ., dec. nr. 507/2014, în CATBJ 2014, II, p. 9

Av. Dr. Cuculis Adrian si Av. Colaborator Stefan Cosmina

Str. Vaselor Nr. 16 Sectorul 2
Bucuresti
Romania
4 comments to “Contestarea Incheierilor OCPI – Plangere Impotriva Incheierii De Carte Funciara – Cum Pot Sa Atac O Incheiere De La Cadastru?”
  1. Buna ziua,am primit un mesaj din partea bcr ca in decursul lunii voi fi vizitat la domiciliu de catre un ofiter bcr pentru a solutiona un credit pe care din pacate nu l mai pot achita. Este legal sa vina acasa sau sa intrebe diferite persoane despre tine? As dori un raspuns cat mai rapid,va multumesc

  2. Bună ziua! Dețin un teren de 105 mp cu certificat de moștenitor fără casldastru.vecinu a făcut cadastru asupra terenului lui și pe al meu.Cum pot sa mi recapăt terenul de moștenitor luat de vecinul prin cadastrarea făcută ilegal Vreau sa va angajez ca avocat în județul Mehedinți? Se poate?

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.