Amenzi Consiliul Concurentei, metode de contestare si legalitatea deciziilor luate. Av. Cuculis – Realitatea TV, despre modificarile aduse la legea concurentei nr. 21/1996 modificata in 2014

Extras din legea Concurentei.

Ce avem de facut in cazul in care primim o amenda prin decizie din partea Consiliului Concurentei. In esenta, trebuie sa o supunem de indata, unui control fie si formal din partea unui profesionsit, in vederea depistarii eventualelor puncte pe care le putem contesta in cadrul unei actiuni in instanta. De retinut ca avem ca si competenta de rezolvare a contestatiilor la deciziile de amendare si alte asemenea masuri, Curtea de Apel ca instanta de fond.

 

Av. Cuculis

avocat@indrumari-juridice.eu

031.412.48.88

CAPITOLUL VI: Sancţiuni
Art. 50
Sunt nule de drept orice înţelegeri sau decizii interzise prin art. 5 şi 6 din prezenta lege,
precum şi prin art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
respectiv orice angajamente, convenţii ori clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurenţială, precum şi orice acte care încalcă prevederile art. 8 din
prezenta lege.
Art. 51
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de
afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu
intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi ori asociaţii de întreprinderi:
a)furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o
confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 13;
b)furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de
documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit
prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a);
c)furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare
efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2);
d)furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în
timpul inspecţiilor desfăşurate potrivit prevederilor art. 36;
e)refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 36.
Art. 52
(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei
faptele autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale constând în:
a)furnizarea cu intenţie ori din neglijenţă de informaţii inexacte, incomplete sau care
induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi
documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. b);
b)furnizarea cu intenţie ori din neglijenţă de informaţii inexacte sau care induc în eroare,
ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2).
(2)Dacă, cu intenţie sau din neglijenţă, nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă după
termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica conducătorului
instituţiei ori autorităţii administraţiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie
de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 53
(1)Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de
afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite
cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi:
a)încălcarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101
şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
b)nenotificarea unei concentrări economice, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2),
înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepţia cazului în care sunt incidente
prevederile art. 13 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 13 alin. (8);
c)realizarea unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art.
13 alin. (6)-(8);
d)punerea în practică a unei operaţiuni de concentrare economică, declarată
incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 45 alin.
(4) lit. a);
e)neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei măsuri impuse printr-o decizie
luată potrivit prevederilor prezentei legi.(2)Dacă încălcarea săvârşită de o asociaţie de întreprinderi priveşte activităţile
membrilor săi, amenda nu poate depăşi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale
fiecărui membru activ pe piaţa afectată de încălcarea săvârşită de asociaţie.
(3)În ceea ce priveşte contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a), constând în încălcarea
prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum şi a prevederilor art. 101 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei va stabili, prin
instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă, care poate
merge până la absolvire de răspundere pecuniară.
Art. 54
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 51 şi 53 alin. (1), în cazul în care cifra de afaceri,
realizată în anul financiar anterior sancţionării, nu poate fi determinată, va fi luată în
considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de
întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru
calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii.
(2)Prin excepţie de la prevederile art. 51 şi art. 53 alin. (1) din prezenta lege şi ale art. 8
din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a
înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu:
a)amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51;
b)amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53
alin. (1).
Art. 55
(1)Individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 51, 52, 53 şi 54 se face ţinând seama
de gravitatea şi durata faptei. Prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurenţei
se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor,
precum şi gradarea pe tranşe a acestora.
(2)În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1), dacă, după primirea raportului de
investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în condiţiile art. 43 sau în cadrul
audierilor, întreprinderea recunoaşte, în mod expres, săvârşirea faptei anticoncurenţiale
şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării,
acest fapt va fi reţinut drept circumstanţă atenuantă specială sub forma colaborării în
cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un
procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat potrivit instrucţiunilor,
adoptate potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv atunci când acesta este stabilit la minimul
prevăzut de lege.
Art. 56
Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurenţei,
potrivit prevederilor prezentei legi, întreprinderea în cauză nu se conformează măsurilor
dispuse, Consiliul Concurenţei îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 53 şi
54.
Art. 57
(1)Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de
întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri
zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere,
calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:a)să înceteze o încălcare a prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a
prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi să
respecte măsurile dispuse prin decizia de constatare a încălcării;
b)să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art.
48;
c)să respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luată potrivit
prevederilor art. 47 alin. (3);
d)să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie, luată potrivit
prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c);
e)să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost
cerute potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a);
f)să se supună inspecţiei prevăzute la art. 36.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
a)în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu
poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri zilnică medie aferentă
anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de
afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în
vederea aplicării sancţiunii;
b)în cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a
înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu
amendă de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul alin. (1) lit. a)-d), respectiv cu amendă de la
300 lei la 7.000 lei, în cazul alin. (1) lit. e) şi f).
Art. 58
(1)Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constată şi se sancţionează de către
Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă.
(2)Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 lit. d) şi e) se aplică de către
inspectorii de concurenţă.
(3)Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 51 lit. a)-c), art. 52 şi art. 53 alin. (1)
lit. d) şi e), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 57 se aplică de către
comisiile Consiliului Concurenţei, prin aceeaşi decizie prin care se constată săvârşirea
contravenţiei sau incidenţa art. 57 alin. (1).
(4)Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a)-c) se aplică de
către Plenul Consiliului Concurenţei sau de comisie, după caz, prin aceeaşi decizie prin
care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii.
(5)Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (4) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti,
Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 59
(1)Contravenţiilor prevăzute la art. 51 lit. d) şi e) li se aplică prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34 din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Procesele-verbale prin care se aplică sancţiuni, potrivit prevederilor art. 58 alin. (2) şi
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 137/2007, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti – Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile
de la comunicare.
Art. 60
(1)Deciziile emise de către Consiliul Concurenţei în aplicarea prezentei legi vor fi
comunicate părţilor în cauză de către Consiliul Concurenţei şi vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a
solicitantului, după caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei.
(2)La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în
cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.
Art. 61
(1)Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru
încălcarea prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează:
a)în termen de 3 ani, în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 51 şi
52;
b)în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte contravenţii prevăzute de prezenta lege.
(2)Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurenţei începe să curgă de la data
săvârşirii încălcării. În cazul încălcărilor ce au caracter de continuitate sau de
repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt
anticoncurenţial în cauză.
Art. 62
(1)Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurenţei în scopul unei examinări
preliminare sau în scopul declanşării unei investigaţii în legătură cu o anumită încălcare
a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la art. 61. Întreruperea
termenului de prescripţie va avea efect de la data comunicării acţiunii întreprinse de
către Consiliul Concurenţei, făcută către cel puţin un operator economic sau o asociaţie
de operatori economici care a participat la săvârşirea încălcării legii.
(2)Acţiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenţei şi care întrerup cursul
termenului de prescripţie includ, în principal, următoarele:
a)solicitări de informaţii, în scris;
b)ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii;
c)începerea procedurilor legale.
(3)Întreruperea termenului de prescripţie îşi produce efectele faţă de toţi operatorii
economici sau asociaţiile de operatori economici care au participat la săvârşirea
încălcării legii.
(4)În cazul întreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o durată similară,
începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenţei a întreprins una dintre acţiunile
menţionate la alin. (2). Termenul de prescripţie va expira cel mai târziu în ziua în care
se împlineşte perioada egală cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru
săvârşirea încălcării în cauză, în situaţia în care Consiliul Concurenţei nu a impus
niciuna dintre sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
rt. 63
(1)Fapta oricărei persoane care exercită funcţia de administrator, reprezentant legal ori
care exercită în orice alt mod funcţii de conducere într-o întreprindere de a concepe sau
organiza, cu intenţie, vreuna dintre practicile interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)
şi care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ori cu amendă şi interzicerea unor
drepturi.
(2)Nu se pedepseşte persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală,
denunţă organelor de urmărire penală participarea sa la comiterea infracţiunii prevăzute
la alin. (1), permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi
participanţi.
(3)Persoana care a comis infracţiunea prevăzută de alin. (1), iar în timpul urmăririi
penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor
persoane care au săvârşit această infracţiune beneficiază de reducerea la jumătate a
limitelor pedepsei prevăzute de lege.
(4)Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică practicii interzise de art. 5 alin. (1) lit. f), când
aceasta se realizează prin înţelegere între participanţii la o licitaţie publică pentru a
denatura preţul de adjudecare, caz în care se aplică reglementările specifice acestui
domeniu.
(5)Instanţa judecătorească dispune afişarea sau publicarea hotărârii definitive de
condamnare.
Art. 64
(1)Independent de sancţiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la
acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului
cauzat lor printr-o practică anticoncurenţială prohibită potrivit prevederilor prezentei legi
sau ale art. 101 şi/sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
rămâne rezervat.
(2)Dacă un bun sau serviciu este achiziţionat la un preţ excesiv, nu se poate considera
că nu s-a produs un prejudiciu datorită faptului că bunul sau serviciul a fost revândut.
(3)Întreprinderea care beneficiază de imunitate la amendă nu răspunde solidar pentru
prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practică anticoncurenţială interzisă la art. 5
din prezenta lege, precum şi la art. 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, practică sancţionată de autoritatea de concurenţă.
(4)Atunci când există o decizie a Consiliului Concurenţei prin care este sancţionată o
practică anticoncurenţială, în soluţionarea cererilor privind acordarea de despăgubiri,
instanţele vor putea solicita Consiliului Concurenţei documentele din cadrul dosarului
care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanţele
vor asigura respectarea confidenţialităţii informaţiilor reprezentând secrete de afaceri,
precum şi a altor informaţii calificate drept confidenţiale.
(5)Persoanele fizice sau juridice, care se consideră prejudiciate printr-o practică
anticoncurenţială interzisă de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea
de despăgubiri în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei, pe
care se întemeiază acţiunea în subsidiar, a rămas definitivă ori a fost menţinută, în tot
sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
(6)Acţiunea în justiţie va putea fi intentată pentru consumatori şi de către asociaţiile de
protecţia consumatorilor legal înregistrate, precum şi de către asociaţiile profesionale
sau patronale pentru membrii acestora afectaţi de o practică anticoncurenţială, pe baza
atribuţiilor acestora şi a împuternicirilor primite în acest sens, după caz.
(7)Consiliul Concurenţei poate înainta observaţii instanţelor naţionale cu privire la
aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din prezenta lege, precum şi a
prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8)În toate cazurile în care instanţele naţionale aplică, în mod direct, prevederile art. 101
şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, după comunicarea către
părţi a hotărârii susceptibile de exercitare a unei căi de atac, acestea vor transmite, de
îndată, o copie a hotărârii către Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului
Concurenţei.

Lasa un comentariu si un avocat raspunde (Completati cu nume, email si telefon)

Adresa ta de email si telefonul nu vor fi publicate. Câmpurile obligatorii sunt marcate *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.